فروشگاه

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2846

قیمت : تومان9,500

توضیحات

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

 

 

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران میتوانید نسبت

 

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش

تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده:
در این رساله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره ماهیت تعاملات بین بازدهی های بازار های سهام چهار کشور

ایران، ایالات متحده، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر ۱۹۹۷(مهر ۱۳۷۶) تا مارس ۲۰۱۰ (اسفند ۱۳۸۸)، نشان می دهد که اثرات مثبت معناداری از بازدهی

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است. همچنین شواهدی قوی مبنی بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودی در چهار

کشور مشاهده شد که نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودی در چهار بازار می‏باشد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان در میان این کشورها، تشکیل سبد سهامی از سهام آنها با ریسک کمتر به سود می رسد.

F36; G11; G15 : JEL طبقه بندی
کلمات کلیدی: گارچ چند متغیره، بازدهی، واریانس شرطی، بازار سهام، ایران، مالزی، ترکیه، امریکا  مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۷۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱) تعریف مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲) حدود و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۴) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۵) ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۲-۱) ادبیات نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۱-۱) کانال های ممکن انتقال شوک ها ……………………………………………………………………………………………………………………….۶
۲-۲) پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

۳-۱) معرفی مدل‏های گارچ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۳-۱-۱) ناهمسانی واریانس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۳-۱-۲) مدل‏های گارچ تک متغیره ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۳-۱-۲-۱) مدل آرچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۳-۱-۲-۲) اشکالات مدل آرچ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۳-۱-۲-۳) مدل گارچ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۳-۱-۲-۴) مدل گارچ نمایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۱-۳) مدل های گارچ چندمتغیره ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۳-۱-۳-۱)مدل گارچ برداری(VECH):…………………………………………………………………………………………………………………… 25
۳-۱-۳-۲) مدل گارچBEKK ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۳-۱-۳-۳) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) ……………………………………………………………………………………………………… 25
۳-۱-۳-۴) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) ………………………………………………………………………………………………………. 26
۳-۲) تصریح الگو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۳-۲-۱) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان ………………………………….. ۲۷

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۳-۲-۲) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری ……………………………………………………………………………………………… ۲۸
۳-۲-۳) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری …………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۲-۴) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه ………………………………….. ۲۹
۳-۲-۵) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK…………………………………………………………………………………………………. 31
۳-۲-۶) الگوریتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH) ………………………………………………………………………………………….. 31
۳-۲-۷) آزمون لیونگ باکس ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۳) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳-۳-۱) معرفی بورس اوراق بهادارتهران ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۳-۱-۱) دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶) ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳-۳-۱-۲) دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸) ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

۳-۳-۱-۳) دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸) ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۳-۱-۴) دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون) …………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۳-۲) معرفی بازار سرمایه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۳-۲-۱) انواع بازارها در بورس استانبول ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۳-۲-۱-۱) بازار سهام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۳-۲-۱-۲) بازار بین ‌المللی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۳-۳) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک ……………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۳-۴-۱) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) …………………………………………………………………………………………………….. 45
۳-۳-۴-۲) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq) …………………………………………………………………….. 46

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۳-۳-۵) شاخص های قیمت بازار سهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۳-۶) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۴-۱) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان ………………………………………………. ۵۳
۴-۲) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو …………………………………………………… ۵۵
۴-۲-۱) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا ……………………………………………………………. ۵۵

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۴-۲-۲) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه …………………………………………………………….. ۵۷
۴-۲-۳) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی ……………………………………………………………. ۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

فهرست جدول ها
جدول ۳-۱) آماره های توصیفی سری های بازدهی ………………………………………………………………………………………………… ۴۹
جدول ۳-۲) آماره های آزمون دیکی فولر و لیونگ باکس . ……………………………………………………………………………………. ۵۱

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

جدول ۴-۱) نتایج حاصل از مدل VECH(1,1) یرای سری های بازدهی …………………………………………………………… ۵۴
جدول ۴-۲) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و امریکا……………………………………………………………………………….. ۵۵

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

جدول ۴-۳) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و امریکا ………………………………………… ۵۶
جدول ۴-۴) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و ترکیه ………………………………………………………………………………. ۵۷

 

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

جدول ۴-۵) نتایج آزمون پرتمانتیو برای آزمون همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و ترکیه …………………………….. ۵۸
جدول ۴-۶) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و مالزی ……………………………………………………………………………… ۵۹
جدول ۴-۷) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و مالزی ………………………………………… ۶۰

 

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

۱-۱) تعریف مساله

با جهانی سازی تجارت و سرمایه گذاری، تعاملات بین بازارهای مالی بین المللی به صورت خاصی افزایش پیدا کرده است.

بنابراین مطالعه رابطه بازارهای مالی و به خصوص بررسی تاثیر بازدهی ها و نوسانات بازارهای جهانی بر بازار سهام ایران را می توان مهم قلمداد کرد . همچنین اهمیت این بخش از تحقیقات با ظهور بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ افزایش

یافته است تا مشخص شود که آیا سرمایه‏گذارانی که سبد سهام خود را از چند بازار مستقل برگزیده اند در مقایسه با سرمایه‏

گذارانی

که فقط از یک بازار سهام سبد سهام خود را انتخاب کرده اند با ریسک کمتر به سود می رسند یا نه ؟

هدف اساسی این تحقیق این است که با استفاده از مدل گارچ چند متغیره نگرشی نسبت به ماهیت تعاملات بین بازارهای

سهام کشور های ایران، ایالات متحده امریکا، مالزی و ترکیه ایجاد کند.

در این مطالعه ابتدا سعی خواهد شد اثرات بازدهی های بازارهای سهام این کشور ها روی همدیگر و به طور خاص، روی بازار سهام ایران بررسی شود و سپس با

استفاده از مدل گارچ برداری قطری وجود اثر نوسانات مشترک بین این کشورها بررسی شود. همچنین با استفاده

از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره
۱-۲) حدود و روش پژوهش

در این تحقیق از داده های هفتگی شاخص سهام کشور های ایران، مالزی، ایالات متحده و ترکیه از آوریل ۱۹۹۷ تا آوریل ۲۰۱۰ استفاده خواهد شد.

برای اثبات فروض ابتدا اثر بازدهی های کشورهای مورد مطالعه روی یکدیگر بررسی خواهد شد و سپس با استفاده از مدل گارچ برداری قطری که نوعی از تصریحات گارچ چند متغیره می باشد اثر نوسانات مشترک بین

این کشور ها بررسی می شود. بیان گارچ برداری قطری بر پایه این فرض است که واریانس شرطی به مربع پسماندهای گذشته و وایانس

شرطی دوره قبل وابسته است و کواریانس شرطی نیز به ضرب پسماندهای متناظر و و کواریانس های گذشته سری ها وابسته است. همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.

۱-۳) فرضیات پژوهش
۱- بازدهی بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر نداشته است.
۲- نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر نداشته است.
۳- سرمایه‏گذارانی که در بازارهای مستقل از هم سرمایه‏گذاری می کنند با ریسک کمتر به سود می‏رسند.
۱-۴) اهداف تحقیق

۱- آیا بازدهی های بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر داشته است؟
۲- آیا نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر داشته است؟

۱-۵) ساختار پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تدوین گشته است. در فصل نخست کلیات موضوع شرح داده ‏شد. این کلیات عبارت بودند از بیان مساله، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، فرضیه ها، حدود پژوهش و محدودیت ها. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع انجام شده است. اطلاعات مورد

استفاده در تحقیق، الگو و شرح کامل داده های مورد استفاده در آن در فصل سوم نشان داده شده است. در فصل چهارم فرضیه های تحقیق آزمون شده و نتیجه تحقیق در فصل پنجم ارائه شده است. سرانجام این مطالعه با فهرست منابع تحقیق و پیوست‏ها پایان می یابد.

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

 

 

 

۲-۱) ادبیات نظری تحقیق

جهانی سازی تجارت و سرمایه گذاری، تعاملات بین بازارهای مالی بین المللی را افزایش داده است که این موضوع، تمایل شدیدی برای

فهم اثر شوک ها و نوسانات یک بازار بر سایر بازارها به وجود آورده است. همچنین اهمیت این بخش از تحقیقات با ظهور بحران مالی

جهانی در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است. معمولا، اثرات خارجی نوسانات به رفتار پوششی بین بازاری و تغییر در اطلاعات مشترک نس

بت داده می‏شود، به طوری که ممکن است انتظارات همه بازارها به طور همزمان تغییر کند. مسیر دیگر تحقیقات، توضیح اثر نوسانات و بازدهی ها به وسیله سرایت مالی است.

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

سرایت مالی به صورت شوکی در بازار دارایی یک کشور که از بازار دارایی سایر کشورها تاثیر می پذیرد، تعریف می شود که شبیه به انتقال بیماری های مسری می باشد و یک خصیصه مهم بحران های مالی اخیر بوده است. با بررسی بحران های مالی اخیر، می توان دید که چطور بحران خاص یک کشور

به سرعت به بازارهایی که اندازه و ساختارهای متفاوتی از آن دارند منتقل می شود. به نظر می‏آید که اغلب دوره زمانی و سرایت بحران های مالی به

مسائل بنیادی که کشورها با آن روبرو هستند وابسته نیست. معمولا، بحران ها، علیرغم وجود رابطه ضعیف تجاری و جریان سرمایه

در میان اقتصادها اثرات شدیدی روی دیگر کشورها می گذارند که این باعث ایجاد علاقه زیادی در میان پژوهشگران برای حل معمای سرایت شده است. مخصوصا در بازارهای نوظهور که ضعیف تر و شکننده‏تر هستند و به طور ویژه به ثبات برای توسعه و رشد خود نیاز دارند.

بر اساس تعاریف بانک جهانی از لحاظ مفهومی سرایت را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
تعریف گسترده سرایت:
سرایت در این مورد، به صورت انتقال شوک‏ها بین کشورها تعریف می‏شود. طبق کالوو و

راینهارت(۱۹۹۶) تحت این تعریف، سرایت می تواند از طریق ارتباطات مالی و واقعی(اقتصادی) باشد. گاهی اوقات این تعریف از سرایت، سرایت بنیادی

نیز نامیده می شود که وابستگی معمولی را منعکس کند و نیازی به ارتباط با بحران ها ندارد، اگرچه در طول دوره های بحران، مورد تاکید بیشتری قرار می‏گیرند.

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
تعریف محدود سرایت:
تعریف دوم سرایت، انتقال شوک‏ها در میان اقتصادها، ورای ارتباط بنیادی بین اقتصادها می باشد که
گاهی اوقات به نام هم‌‎حرکتی افراطی نیز شناخته می شود.

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران
با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

تعریف بسیار محدود سرایت:
در تعریف سوم، سرایت وقتی رخ می دهد که همبستگی بین کشوری در طول دوره های بحران در
مقایسه با دوره‏های غیر بحران افزایش می‏یابد. این تعریف خیلی محدودی از سرایت می باشد و اغلب
در تحلیل های تجربی بروز بحران ها استفاده می‏شود.
در این رساله، بیشتر تعریف گسترده و تا ح……………………….
………………………….

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره”

20 − بیست =