فروشگاه

توضیحات

چکیده:
در این تحقیق این مهم مورد بررسی است که کدامیک از دو مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده می تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. برای این منظور بتا ریسک و بازده واقعی سرمایه گذاری مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغیر مستقل بوده و بازده واقعی متغیر وابسته می باشد. این از نوع همبستگی است . در این تحقیق محقق به دنبال بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای تحقیق است و سپس بر اساس روابط موجود بین متغیرها، شدت آنرا بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق عبارتست از شرکتهایی که اولاً جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشند و ثانیاً تا تاریخ پایان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالی آنها گزارش شده باشد بنابراین یک نمونه سیستماتیک ۱۰۰ شرکتی از بین جامعه مورد تحقیق انتخاب شده است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد فرضیه اصلی اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد. برای تائید فرضیه اصلی اول دو فرضیه فرعی مطرح می گردد که شامل: ۱- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. ۲- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی دوم عبارتست از، میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقیق ، آزمون قدرت تبیین تئوری مدل قیمت گذاری دارئیهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف و مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای اصلاح شده در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده ، بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی برای تعیین ریسک و بازده می باشد. نتیجه حاصله از اجرای این تحقیق نشان می دهد در فرضیه اصلی اول مدل C-CAPM رابطه معنی داری بهتری نسبت به مدل RA-CAPM دارد و می تواند قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی بازده واقعی داشته باشد. همینطور نتیجه آزمون فرضیه دوم بیانگربرتری مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گویای این مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتری نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعی دارد.

 

 ۱۱۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱- بیان مسئله ۴
۳-۱- چارچوب نظری تحقیق ۵
۴-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۷
۵-۱- اهداف تحقیق ۸
۶-۱- فرضیه های تحقیق ۸
۷-۱- حدود مطالعاتی ۸
۸-۱- تعریف واژه و اصطلاحات ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲- داریی ۱۵
۱-۲-۲- دارایی مالی ۱۵
۳-۲- بازارهای مالی ۱۶
۱-۳-۲- بازار پول و سرمایه ۱۶
۲-۳-۲- بازار اولیه ۱۷
۱-۲-۳-۲- موسسات تامین سرمایه ۱۷
۳-۳-۲- بازار ثانویه ۱۸
۴-۲- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان ۱۹
۵-۲- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ۱۹
۶-۲- تعریف بورس اوراق بهادار ۲۲
۷-۲- اوراق بهادار ۲۲
۸-۲- خصوصیات اوراق بهادار ۲۳
۹-۲- انواع شرکت های سرمایه گذاری ۲۳
۱-۹-۲- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر ۲۳
۲-۹-۲- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ۲۴
۳-۹-۲- صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال ۲۴
۴-۹-۲- شرکت مادر ۲۴
۵-۹-۲- شرکت های فعالیت تنوعی ۲۵
۱۰-۲- شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام ۲۵
۱-۱۰-۲- ارزش اسمی ۲۵
۲-۱۰-۲- ارزش برای مالک ۲۶
۳-۱۰-۲- ارزش دفتری ۲۶
۴-۱۰-۲- ارزش بازار ۲۶
۵-۱۰-۲- ارزش منصفانه ۲۶
۱۱-۲- ریسک ۲۷
۱-۱۱-۲- ریسک نوسان نرخ بهره ۲۷
۲-۱۱-۲- ریسک بازار ۲۸
۳-۱۱-۲- ریسک تورمی ۲۸
۴-۱۱-۲- ریسک تجاری ۲۸
۵-۱۱-۲- ریسک مالی ۲۸
۶-۱۱-۲- ریسک نقدینگی ۲۹
۷-۱۱-۲- ریسک نرخ ارز ۲۹
۸-۱۱-۲- ریسک کشور ۲۹
۱۲-۲- بازده ۳۰
۱-۱۲-۲- بازده واقعی ۳۰
۱-۱-۱۲-۲- بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود ۳۰
۲-۱-۱۲-۲- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی ۳۱
۳-۱-۱۲-۲- بازده مورد انتظار ۳۲
۴-۱-۱۲-۲- بازده پرتفوی ۳۳
۱۳-۲- رابطه بین ریسک و بازده ۳۳
۱۴-۲- مدل CAPM 34
۱۵-۲- اهرمها ۳۷
۱-۱۵-۲- درجه اهرم عملیاتی ۳۸
۲-۱۵-۲- درجه اهرم مالی ۳۸
۳-۱۵-۲- درجه اهرم اقتصادی ۳۹
۱۶-۲- مدل RA-CAPM 39
۱۷-۲- مدل A-CAPM 41
۱۸-۲- مدل R-CAPM 45
۱۹-۲- مدل C-CAPM 46
۲۰-۲- پیشینه و تحقیقات پیرامون ۴۹
۱-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM 49
۲-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM 51
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۴
۲-۳- روش تحقیق ۵۴
۳-۳- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۵۵
۱-۳-۳- رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار ۵۵
۲-۳-۳- بازده هرسهم ۵۵
۳-۳-۳- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار ۵۶
۴-۳-۳- مدل ۵۶
۵-۳-۳- نرخ بازده بدون ریسک ۵۸
۶-۳-۳- اهرمها ۵۹
۱-۶-۳-۳-درجه اهرم عملیاتی ۶۰
۲-۶-۳-۳- درجه اهرم مالی ۶۱
۳-۶-۳-۳- درجه اهرم اقتصادی ۶۲
۷-۶-۳-۳- اختلال اقتصادی ۶۴
۷-۳-۳ – مدل C-CAPM 64
۴-۳ – متغیر های عملیاتی تحقیق ۶۵
۵-۳- جامعه آماری ۶۵
۶-۳- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات ۶۶
۷-۳- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش ۶۶
۱-۷-۳- اعتبار درونی ۶۶
۲-۷-۳- اعتبار بیرونی ۶۷
۳-۷-۳- پایایی ۶۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۶۹
۲-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول ۷۰
۲-۲-۴- فرضیه اصلی دوم ۷۳
۳-۴- شاخص های توصیفی متغیرها ۷۴
۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۷۸
۱-۴-۴- فرضیه اصلی اول ۷۸
۱-۱-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی اول ۷۹
۲-۱-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۴
۲-۴-۴- فرضیه اصلی دوم ۸۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۵
۲-۵- نتایج فرضیه اصلی اول ۹۵
۳-۵- نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۶
۴-۵- پیشنهادها ۹۷
۱-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۹۷
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۹۸
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۹۸
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۲
منابع لاتین: ۱۰۴
چکیده انگلیسی: ۱۰۵

جدول (۱-۱) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM 6
جدول (۲-۱) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۷
جدول (۱-۲): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده ۱۸
جدول (۱-۳) : نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت بانک های دولتی ۵۹
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM 75
جدول (۲-۴): آزمون توزیع نرمال K-S 76
جدول (۳-۴): آزمون توزیع یکنواخت K-S 76
جدول (۴-۴): آزمون توزیع تشریحی K-S 77
جدول (۵-۴): آزمون فریدمن ۷۷
جدول (۶-۴): آزمون آماره های فریدمن ۷۸
جدول (۷-۴): آزمون آماره های ضریب کندلز ۷۸
جدول (۸-۴) : ضریب همبستگی پیرسون بتای مدل و نرخ بازده واقعی سالانه ۷۹
جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه ۸۰
جدول (۱۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون ۸۱
جدول (۱۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۸۲
جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه ۸۵
جدول (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون ۸۵
جدول (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون ۸۷
جدول (۱۶-۴): همبستگی نمونه های جفت شده ۸۹
جدول(۱۷-۴): آزمون نمونه های جفت شده ۸۹
جدول(۱۸-۴): آماره های توصیفی ۹۱
جدول (۱۹-۴): خلاصه یافته های فرضیه اصلی اول ۹۲
جدول (۲۰-۴): خلاصه یافته های فرضیه اصلی دوم ۹۳

نمودار (۱-۲): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار ۱۷
نمودار (۱-۲): رابطه بین ریسک و بازده ۳۴
نمودار (۲- ۲): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو ۳۵
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۳
نمودار (۲-۴) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون در مدل C-CAPM 88

مقدمه:
از زمانی که شارپ و لینتر در سال ۱۹۶۵ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه نمودند این مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرین اصلاحاتی که بر این مدل اعمال شده است وارد کردن ریسک نقدینگی و همچنین ریسک غیر سیستماتیک در این مدل می باشد (تهرانی و گودرزی،۱۳۸۶،ص۱۰) .
در این فصل مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» که از دو مدل A-CAPM و مدل R-CAPM حاصل شده است و مدل«قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و به بیان کلیاتی از این دو مدل می پردازیم.
مدل «قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اصلاح شده» با در نظر گرفتن متغیر های درونی و ذاتی شرکت و همچنین ریسک نقد شوندگی، قسمت اعظم عناصری که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می شوند را در نظر می گیرد و از لحاظ تئوری درصد بیشتری از بازده مورد انتظار را توضیح می دهد (رهنمای رود پشتی،۱۳۸۶، ص۸)۷٫
مدل «قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف» ، برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط لوکاس و بری دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله ای که دارای مصرف کنندگان همگن است، تغییرات تصادفی بازده دارایی را مورد بررسی قرار داد و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف را ارائه داد. در این مدل ریسک اوراق بهادار به وسیله کوواریانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار می گیرد، این کوواریانس به بتای مصرف (βc) معروف است، به عبارت دیگر، می توان گفت که بتای مصرف (βc) معیاری برای سنجش، گرایش سیستماتیک سهام به دنباله روی از حرکت بازار است (تهرانی و همکاران،۱۳۸۷،ص۲)۸٫

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه
در این تحقیق مدلهای RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسی قرارمی گیرند. در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

۲-۱- بیان مسئله
عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.
در این تحقیق این مهم مورد بررسی قرار گرفته است که کدامیک از این دو مدل می توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پیش بینی دقیق و قویتر ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید واقع شود. گفتنی است چنین آزمونهایی که در نهایت منجر به برگزیده شدن سازگارترین مدل می شوند می توانند تا حدود زیادی به سرمایه گذاران یاری دهند. بدین گونه که با نزدیک شدن بحث ریسک و بازده مورد انتظار، سرمایه گذاران بازده درست و معقولی ، متناسب با ریسکی که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزایش اعتماد و ریسک پذیری سرمایه گذاران می گردد.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
۱- آیا بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
۲- آیا بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد؟
۳- آیا میزان خطای پیش بینی بازده مورد انتظار و بازده واقعی مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟

۳-۱- چارچوب نظری تحقیق
مدل RA-CAPM در واقع با شیوه متفاوت در محاسبه بتای هرسهم، می تواند پایه و اساسی در بحث قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای قرار گرفته و نقطه آغازین توسعه مدلهای قیمت گذاری باشد. مدل RA-CAPM مدلی است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعدیل آن بر مبنای ریسک نقد شوندگی حاصل گردیده است. به عبارت دیگر مدل RA-CAPM ابتکاری است که از ترکیب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوریکی توان زیادی در تبیین بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملی آن نیاز به آزمونهای بیشتری دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزینه عدم نقد شوندگی، بازده دارائیها و بازده پرتفوی بازار را بر همان اساس تعدیل می کند و هنگام تخمین بازده مورد انتظار هزینه عدم نقد شوندگی مورد انتظار را نیز در کنار نرخ بازده بدون ریسک در نظر می گیرد.
رهنمای رود پشتی در تحقیقات…………………….

 

-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
با توجه به نقش حائز اهمیت بازارهای سرمایه در تامین مالی، همچنین نقش این بازارها در ایجاد عدالت اجتماعی و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از سود حاصل شده، این مهم بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا با تبیین ارتباط بین ریسک و بازده، سرمایه گذاران را در تشکیل پرتفوی بهینه و مورد انتظار یاری رساند. از همه مهمتر اینکه از این طریق بتوان از ایجاد حباب قیمت و دستکاری قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین اگر بتوانیم ارتباط روشنی بین ریسک و بازده تبیین کنیم می توانیم قدم بزرگی در تخصیص بهینه منابع به شرکتهای سود ده برداشته و هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر را از این طرق منتفع کرد از طرفی عدم وجود معیار مناسب و صحیح باعث ایجاد تهدیداتی در تعیین ریسک و نرخ بازده می شود و باعث می شود سهام شرکتهایی که دارای ریسک بیشتری هستند همانند سهام شرکتهایی که سهام آنها با ریسک کمتری مواجهند قیمت گذاری شوند. در این صورت بازده تحقق یافته سرمایه گذاران متناسب با سطح پذیرش ریسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرایط صرف ریسک منفی نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبی برآورد نگردیده و بسیاری از سرمایه گذاران توان کسب بازدهی متناسب با ریسک را نخواهد داشت و بازده تحقق یافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در این شرایط سهام شرکتها همواره کمتر و یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری می شود.
۵-۱- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:
۱- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده.
۲- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.
۳- بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

۶-۱- فرضیه های تحقیق
این تحقیق دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد .
فرضیه اصلی اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبیین بیشتری درپیش بینی بازده واقعی نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضیه اصلی فوق دارای دو فرضیه فرعی بشرح ذیل می باشد.
فرضیه های فرعی:
۱- بین بتای مدل RA-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
۲- بین بتای مدل C-CAPM و بازده واقعی رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :
– میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.

۷-۱- حدود مطالعاتی
قلمروموضوعی
پژوهش حاضر قدرت تبیین کنندگی دو مدل و را در مقایسه با یکدیگر مورد آزمون قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری است.
قلمرومکانی
تحقیق حاضر از نظر مکانی، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترین بازار سرمایه ایران صورت گرفته است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی ۹ ساله می باشد که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۸۰ تا پایان اسفند ماه ۱۳۸۸ میباشد.

۸-۱- تعریف واژه و اصطلاحات
بازار مالی
بازاریست که داراییهای مالی یعنی انواع اوراق بهادار نظیر اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادی و منابع کوتاه مدت پولی در آن عرضه و مبادله می شود(فبوزی،۱۳۷۶، ص۲۳)۵٫
بازار سرمایه
بازاری است که در آن ابزارهای بدهیهای بلند مدت و میان مدت مانند اوراق تجاری و اوراق قرضه و همچنین ابزار سرمایه مانند سهام در آن داد و ستد می شود و شامل بازارهای اولیه و ثانویه میباشد. بازار اولیه توسط بانکهای سرمایه گذاری و بانکهای تجاری، و بازار ثانویه توسط کارگزاران و واسطه های مالی ایجاد می شود (راعی،۱۳۸۵،ص۴۰)۶٫
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود(راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص۴۸)۷٫
بازده۸
به هر گونه عایدی سرمایه که به شکل سود نقدی افزایش قیمت سهام، سهام جایزه و غیره که به صورت درصدی از میزان سرمایه اولیه بیان می شود(راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص۱۱۳)۹٫

بازده مورد انتظار
به میزان بازدهی که از یک دارایی خاص انتظار می رود، بازده مورد انتظار آن دارایی می گویند که معمولا با توجه به عملکرد قبلی و روند گذشته آن دارایی در ایجاد بازده بدست خواهد آمد (نیکومرام،۱۳۸۱، ص۳۸)۲٫
بازده مورد انتظار با فاصله زمانی (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پیوسته باشد به عبارت دیگر بازده هر سهم که در یک دوره بعد از دوره مورد بررسی رخ داده است (امیر حسینی،۱۳۸۷،ص۱۰۳)۳٫
ریسک۴
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل توسط شرکت ایجاد شود ریسک سیتماتیک و اگر ناشی از تصمیمات مدیریت شرکت یا سایر عوامل درونی باشد ریسک غیر سیستماتیک نامیده می شود . که به مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک، ریسک کل می گویند (چارلزپی،۲۰۰۷،ص۱۲۵)۵٫
ریسک سیستماتیک( ریسک غیر قابل اجتناب)
در این حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشی از تغییرات بازار است و متاثر از عوامل بیرون از شرکت می باشد. ریسک سیستماتیک به وسیله β (بتا) اندازه گیری می شود(رهنمای رود پشتی، ۱۳۸۴، ص۵۰)۶٫
ریسک غیر سیستماتیک(ذاتی)
میزان ریسک که مختص هر شرکت بوده و تاثیر پذیر از فعالیتهای درونی شرکت بوده و با تنوع پذیری پرتفوی قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اینکه این معیار از فعالیتهای خاص هر شرکت نشأت می گیرد بنابراین به آن ریسک درونی یا ریسک ذاتی نیز می گویند(رهنمای رود پشتی،۱۳۸۴،ص۵۱ )۷٫
هزینه عدم نقد شوندگی۸
بطور ساده بیانگر اختلاف قیمتی است که اگر فرد سرمایه گذار، سهامی را بخرد و بدون هیچ فاصله زمانی بخواهد آنرا به وجه نقد تبدیل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمایه گذار بتواند سهامی خریداری نماید و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقیقت سهامی با هزینه عدم نقد شوندگی صفر خریداری کرده است(امیر حسینی،۱۳۸۷،ص۱۰۸) .
ضریب حساسیت بتا(β)
ضریب بتا یک مقیاس از ریسک سیستماتیک است که از طریق مقایسه یک پرتفوی با کل بازار بدست می آید . ضریب بتا از طریق روش رگرسیون محاسبه می شود و این ضریب به عنوان تمایل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته می شود. ضریب بتای یک نشان می دهد که نوسانات قیمت سهم با بازار در حال حرکت می باشد. ضریب بتای بزرگتر از یک نشان می دهد که سهم با نوسان بیشتری نسبت به بازار در حال حرکت است و ضریب بتای کمتر از یک با نوسان کمتر نسبت به تغییرات قیمتی بازار در حال حرکت می باشد.
برای مثال اگر ضریب بتای سهم ۱٫۲ باشد یعنی از لحاظ علمی ۲۰ درصد بیشتر از نوسانات بازار حرکت می کند(تهرانی،۱۳۸۶،ص۳۰)۳٫
نرخ بازده بدون ریسک۴
بازده بدون ریسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که دارای هیچ گونه ریسک سیستماتیک نمی باشد، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند. ضریب بتای این گونه اوراق صفر است. بهترین نمونه اوراق بهادار بدون ریسک، اوراق خزانه هستند (پارسائیان ،۱۳۸۳ ،ص۱۹۵)۴٫
صرف ریسک۵
پاداشی که بازار به پذیرش ریسک اضافی پرداخت می کند صرف ریسک نامیده می شود. صرف ریسک برابر است با نرخ بازده رایج منهای نرخ بازده بدون ریسک (جهانخانی،۱۳۷۴،ص۸۰)۶٫
بازار متقارن
بازاری است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارد. مفهوم بازار کارآ بر این فرض استوار است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود تمامی اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراین قیمت فعلی سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلی است.
اطلاعات فعلی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که اعلام شده ولی هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتی که از نظر منطقی استنباط شده است نیز در قیمتها منعکس می شود(رهنمای رود پشتی،۱۳۸۶، ص۳۰)۱٫
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهای دیجیتال و چه بازارهای سنتی ار میتوان جزئی از بازارهای با اطلاعات نامتقارن شناسائی کرد در چنین بازارهایی که اطلاعات نا متقارن است دیگر قیمت کارایی خود را بعنوان معیاری برای کیفیت کالا از دست می دهند. از این شرایط برخی بنگاه ها ممکن است بازار را در اختیار بگیرند(قدرت بازار را به دست بگیرند) و ممکن است اقدام به تبعیض قیمت در بین بخشهای بازار با استفاده از تفاوت جریان اطلاعات نمایند که این باعث به وجود آمدن بنگاه های انحصارگر در بازار و در نتیجه قیمت در نقطه ببیش از هزینه نهایی تولید بنگاه(P>MC) تعیین می گردد. در چنین حالتی عدم توازن…………………….

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

۱-۲ مقدمه
در اقتصاد مبنی بر بازار قیمت حاصل تعامل مستقیم میان عرضه و تقاضا می باشد. قیمتها علائمی در اقتصاد مبتنی بر بازار می باشند. که منابع اقتصادی را به بهترین کارکرد اقتصادی راهنمایی می کنند. انواع بازارهای موجود در اقتصاد را می توان بدینگونه تقسیم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهای ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل تولید(نیروی کار و سرمایه)
بازار سرمایه به بخشهای مختلفی تقسیم می شود که بازار مالی یکی از مهمترین بخشهای آن محسوب می شود. در این بازار تبادل میان دارایی مالی و بازار وجود دارد و بدین واسطه قیمت دارایی تعیین می شود.
در این بخش پس از تشریح مفاهیم اصلی بازارهای مالی، مبانی نظری، پیشینه و سوابق هر یک از مدلها، تشریح ونحوه محاسبه متغیرها و سیر تکامل مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای مورد بررسی، تشریح شده است.

۲-۲- داریی
دارایی در معانی وسیع، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای داشته باشد. دارایی را به دو نوع دارایی مشهود و دارایی نامشهود تقسیم می کنند (تهرانی و بغداد آبادی،۱۳۸۵،ص۱۸)۲٫

۱-۲-۲- دارایی مالی۳
دارایی مالی از نوع داراییهای نامشهود است. برای دارییهای مالی منفعت و ارزش نقدینگی در آینده متصور می باشد و دو عملکرد اقتصاد را ایفا میکند.(امیر حسینی وگودرزی،۱۳۸۶،ص۲۵)۴٫
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در داراییهای مشهود می باشند.
عملکرد دوم : توزیع خطر همراه با جریان نقدی حاصل از دارائیهای مشهود بین متقاضیان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.

۳-۲- بازارهای مالی
در بازارهای مالی افراد و سازمانهایی که کسری منابع مالی دارند با افراد و سازمانهایی که دارای مازاد منابع مالی هستند روبرو می شوند. بازارهای مالی، بازارهای رسمی و سازمان یافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی هستند را صورت می دهد (امیر حسینی وگودرزی،۱۳۸۶،ص۲۵)۲٫
انواع مختلفی از بازارهای مالی با تنوعی از سرمایه گذاری ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهای مالی برحسب انواع سرمایه گذاریها، سررسید سرمایه گذاریها، انواع وام دهندگان و وام گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندی می شوند.

۱-۳-۲- بازار پول۳ و سرمایه۴
بازار مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته تقسیم می شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا یک سال) را در بر می گیرد و بازار سرمایه که نیازهای مالی بلند مدت تر (بیش از یک سال) را تامین می کند. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعیت نقدینگی را تغییر داد و بر همین اساس در این بازارها سرعت نقدینگی بسیار بالا، نرخ…………………….

 

-۵- نتایج فرضیه اصلی دوم
– میزان خطای پیش بینی بازده واقعی و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.
برای آزمون فرضیه اصلی دوم از آزمون T-Test استفاده شده است .
آزمون T-Test را برای بازده بدست آمده از دو مدل اجرا می کنیم . اطلاعات و داده های این آزمون در سه جدول (۱۶-۴)، (۱۷-۴) و (۱۸-۴) در فصل چهارم به نمایش در آمده است.
در این آزمون ما به دنبال اثبات وجود تفاوت بین میانگین اختلاف داده های جفت شده هستیم در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد می توان نتیجه گرفت که دو مدل الگو های متفاوتی از بازده را می توانند ارائه دهند بنابراین می توان از بین این دو مدل، یک مدل را به عنوان مدل بهتر و نزدیکتر به بازده واقعی معرفی کرد. برای اینکار در جدول (۱۸-۴) از آمار توصیفی استفاده شده است.
جدول (۱۸-۴) مربوط به آماره های نمونه های جفت شده می باشد . در این جدول مقادیری نظیر انحراف معیارX و انحراف معیار محاسبه شده است.
برای تعیین مدل بهتر از آمار توصیفی استفاده می کنیم. هدف از استفاده آمار توصیفی بیان و توصیف خواص و روابط موجود در نمونه می باشد . از جمله این خواص، دامنه تغییرات، میانگین، انحراف معیار ، انحراف معیار و واریانس می باشد……………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام تهران”