فروشگاه

توضیحات

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش به کمک چند رسانه ای تعاملی (CD)، در مقایسه با رسانه غیر تعاملی (فیلم) ، برافزایش سرعت و دقت یادگیری درس

علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی انجام گرفت .این پژوهش ، به لحاظ ماهیت موضوع ، اهداف

و فرضیه های آن از نوع کاربردی و در زمره طرحهای آزمایشی بشمار می آید.جامعه آماری ،

شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهر ساری ، که

 

در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مشغول به تحصیل بودند ، انتخاب شد.برای انتخاب نمونه های مورد

نظر ، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده گردید، و۴۰ دانش آموزان مشغول به

تحصیل در پایه چهارم ابتدایی ، در دو گروه ۲۰ نفره بعنوان گروه آزمایش و گروه گواه انتخاب

گردیدند.متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از : آموزش درس علوم تجربی پایه چهارم

ابتدایی، توسط (CD) تعاملی و توسط (فیلم) غیر تعاملی ، و متغیرهای وابسته نیز عبارتند از : سرعت یادگیری ، دقت یادگیری آزمون های مورد استفاده در این پژوهش بدین قرار است :

آزمون سرعت یادگیری که از نوع آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته می باشد، سوالات

این آزمون از نوع عینی و جهار گزینه ای بود. آزمون دقت تولوز- پیرون که توسط شخصی به

همان نام ساخته شده ودر کشورمان نیز استاندارد شده است. روش اجرای پژوهش بدین

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

قرار بودکه : ابتدا هریک از گروهها در معرض آزمون های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و

دقت سنج تولوز- پیرون ، بعنوان پیش آزمون قرار گرفتند وسپس دانش آموزان گروه آزمایش

توسط رسانه تعاملی (CD) و دانش آموزان گروه کنترل با روش فیلم غیر تعاملی آموزش

دیدند. در پایان دوره ، از آنان پس آزمون گرفته شد که نمرات حاصل از دوبارآزمون هردو گروه

با روش های آماری T مستقل و Tهمبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ونتایج زیر بدست آمد.

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب: فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اوّل:کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۳
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۰
فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۱
تعریف و مفاهیم اصلی و

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

عملیات……………………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوّم : ادبیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
رسانه ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
طبقه بندی رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………۱۸
انتخاب رسانه های یاددهی – یادگیری………………………………………………………………………………۲۱
اصول انتخاب رسانه ها……………………………………………………………………………………………………۲۱
سه کارکرد اصلی…………………………………………………………………………………………………………….۲۵
دلایل استفاده از رسانه ها و موادآموزشی …………………………………………………………………………..۲۶
نقش رسانه ها دریادگیری ……………………………………………………………………………………………….۲۷
نتایج تحقیقات در زمینه رسانه ها:……………………………………………………………………………………..۳۰
رسانه تعاملی …………………………………………………………………………………………………………………۳۱
تعریف چند رسانه ای …………………………………………………………………………………………………….۳۱
انواع چند رسانه ای ها ……………………………………………………………………………………………………۳۲

 

عنوان صفحه
چند رسانه ای ها ……………………………………………………………………………………………………………۳۳
مزایای چند رسانه ای ها …………………………………………………………………………………………………۳۵
تکنولوژی چند رسانه ای ………………………………………………………………………………………………..۳۷
دلایل استفاده از چندرسانه ای ها در آموزش………………………………………………………………………۳۷
تاریخچه ی چند رسانه ای های آموزشی …………………………………………………………………………..۴۰
رایانه ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
مزایای آموزش رایانه ………………………………………………………………………………………………………۴۳
کاربرد های آموزشی

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

رایانه……………………………………………………………………………………………….۴۵
یادگیری مبتنی بر رایانه …………………………………………………………………………………………………..۴۷
مدیریت آموزش مبتنی بر رایانه ……………………………………………………………………………………….۴۹
خدمات جانبی رایانه ………………………………………………………………………………………………………۴۸
تدریس و یادگیری با کامپیوتر…………………………………………………………………………………………..۴۹
نقش کامپیوتر در آموزش ………………………………………………………………………………………………..۵۰
انواع برنامه های ارائه شده بر کامپیوتر……………………………………………………………………………….۵۰
رسانه غیر تعاملی …………………………………………………………………………………………………………..۵۲
فیلم آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………۵۳
فواید فیلم آموزشی………………………………………………………………………………………………………….۵۵
محدودیت فیلم آموزشی …………………………………………………………………………………………………۵۶
روش استفاده درست از فیلم آموزشی ……………………………………………………………………………….۵۷
کاربرد آموزشی فیلم ……………………………………………………………………………………………………….۵۸
کاربرد فیلم در کلاس ……………………………………………………………………………………………………..۶۰
نتایج تحقیقات در زمینه فیلم های آموزشی ……………………………………………………………………….۶۰

تاریخچه ی فیلم آموزشی ……………………………………………………………………………………………….۶۲
یاددهی و یادگیری

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

آموزش……………………………………………………………………………………………….۶۳
یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
رابطه آموزش با یادگیری………………………………………………………………………………………………….۶۴
تعاریف تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………..۶۵
نقش تکنولوژی آموزشی …………………………………………………………………………………………………۶۶
روند گرایشات خطی تکنولوژی آموزشی……………………………………………………………………………۶۷
علوم وعلوم زیستی ………………………………………………………………………………………………………..۶۸
پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶۹
پژوهش های انجام شده در ایران ……………………………………………………………………………………..۷۰
پژوهش های انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………..۷۴
خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….۷۸
فصل سوّم :
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
جامعه آماری

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

…………………………………………………………………………………………………………………۸۳
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………۸۳
روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
متغیرهای مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………….۸۴
ابزار و روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..۸۴
ابزارهای جانبی دیگر……………………………………………………………………………………………………….۸۶
روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..۸۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..۸۸

عنوان صفحه
فصل چهارّم :
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
اطلاعات توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..۹۲ اطلاعات استنباطی …………………………………………………………………………………………………………۹۸
فصل پنجم :
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………..۱۰۹
ضمائم وپیوستها……………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
فهرست منابع و ماخذ فارسی………………………………………………………………………………………….۱۱۴
فهرست منابع و ماخذ انگلیسی……………………………………………………………………………………….۱۱۷
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

 

 

 

 

 

فهرست جداول:
جدول۳-۱ طرح شبه آزمایشی………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول ۳-۲ جامعه آماری دبستان ها و جمعیت دانش آموزان در ناحیه ۱ آموزش و پرورش شهر ساری …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب نوع گروه……………………………………….۹۲
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب سطح تحصیلات پدرآزمودنی………….۹۳
جـدول ۴-۳ تـوزیـع فـراوانـی و درصــد آزمـودنـی هــا بـر حسـب سطـح تحصیـلات مــادر
آزمودنی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

جدول ۴-۴ -توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب شغل پدر آزمودنی ها…………………..۹۵
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب شغل مادرآزمودنی ها……………………..۹۷
جدول ۴-۶ – مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون سرعت یادگیری در دوگروه با آزمون T مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون سرعت یادگیری در دو گروه با آزمون T مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

جدول ۴-۸ مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون دقت یادگیری دردو گروه با آزمون T مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
جدول ۴-۹ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دقت یادگیری در دو گروه با آزمونT مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها:
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک گروه آموزش……………………………….۹۲
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات پدردر گروه کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات پدر در گروه آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات مادردر گروه کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک سطح تحصیلات مادردر گروه آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر در گروه کنترل ……………….۹۶

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها به تفکیک شغل پدر در گروه آزمایش……………..۹۶
نمودار ۴-۸ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها به تفکیک شغل مادردر گروه کنترل…………………۹۷
نمودار ۴-۹ توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها به تفکیک شغل مادر در گروه آزمایش…………….۹۷

نمودار ۴-۱۰مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون سرعت یادگیری در گروه غیر تعاملی و تعاملی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
نمودار ۴-۱۱ مقایسه میانگین نمرات پس آزمون سرعت یادگیری در گروه غیر تعاملی و تعاملی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

نمـودار ۴-۱۲ مقایسه میانگین نمـرات پیش آزمـون دقت یادگیـری در گروه غیـر تعـاملی و تعاملی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
نمـودار ۴-۱۳ مقایسه میانگین نمـرات پس آزمـون دقـت یادگیـری در گـروه غیر تعـاملی و تعاملی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

 

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

فصل اول

مقدمه :
تعلیم تربیت ، در قرن بیست و یکم نه تنها به دنبال کسب شیوه های متناسب آموزش و یادگیری برای یادگیرندگان است ، بلکه سعی در باز سازی شخصیت و توانمندی های

فراگیران و نوسازی اندیشه آنان دارد . هدف این است تا آموزش به شکلی مطلوب به

فرهنگ توسعه انسانی تبدیل گردد. بنابراین ، نگرش ، بایستی در آموزش و پرورش ما نیز تحولات

عمیق و دگرگونی های اساسی ایجاد گردد تا زمینه رشد خلاقیت و شکوفایی استعداد ه

ا فراهم شده و فرا گیران منفعل به یادگیرندگانی فعال تبدیل شوند . در این راستا مدارس نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و بایستی بسترهای مناسب ، جهت کسب تجربه های

علمی – عملی و اجتماعی را برای فراگیران فراهم آورند.با رشد و گسترش دانش بشری ،

ضرورت استفاده از تکنولوژی آموزشی هم از لحاظ بعد رسانه ای و مواد و وسایل آموزشی و

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

هم از نظر مدیریت و نظارت ، مسلم و لازم به نظر می رسد . جهت تقویت خلاقیت و رشد

همه جانبه دانش آموزان ، استفاده از مواد و رسانه های آموزشی ، به کار گیری روش های

مناسب آموزش ، تاکید بر فعالیت های هدفمند شاگردان ضروری بوده و لازم است که

فعالیت های یادگیری ایشان هر چه بیشتر مبتنی بر بهره گیری کامل از حواس ایشان تنظیم گردد . با تحولات فزاینده اخیر در فناوری نرم افزارها ، به خصوص در زمینه تولید نرم افزارهای چند رسانه ای ، شاهد تغییرات چشمگیری در فرآیند یاددهی – یادگیری نیز

هستیم . فراگیران هنگام استفاده از سیستم های چند رسانه ای با رسانه های مختلفی هم چون متن ، گرافیک ، صدا و تصاویر ویدئویی رابطه بر قرار می کنند و در تعامل متقابل با آن ها قرار می گیرند .بسیاری از محصلین ، والدین ، دانشجویان و دانش آموزان

معتقدهستند که سیستم چند رسانه ای برای یادگیری مطالب به اشخاص کمک می کند و حتی در بعضی موارد ، درک مفاهیم خیلی پیچیده نیز با کمک سیستم های چند رسانه ای به راحتی و با کیفیت و کمیت خیلی بالایی صورت می گیرد ، لذا یکی از کاربردهای وسیع

این تکنولوژی ، در زمینه آموزش خواهد بود . (جلیلی ۱۳۸۷)به این ترتیب ، برای افزایش

انگیزه لازم برای یادگیری ، کاهش افت تحصیلی و تخفیف برخی از مشکلات آموزشی ، استفاده و بکارگیری مواد و رسانه های آموزشی ، به خصوص رسانه هایی نظیر فیلم با در بر داشتن ابعاد مهمی از

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

واقعیت نطیر شکل ، صدا ، حرکت و نیز نرم افزارهای چند رسانه ای با افزودن بعد تعامل

موردتوصیه بسیاری از اندیشمندان تعلیم و تربیت می باشد . در همین ارتباط پژوهش حاضر بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری دو رسانه یاددهی-یادگیری مهم ، یعنی فیلم و نرم افزار چند رسانه ای تعاملی را بر اساس برخی از جنبه ………………………………

بیان مسئله:
سالهاست که در زمینه اهمیت مواد و رسانه های آموزشی در فرایند آموزش و یادگیری ، تحقیقات فراوانی انجام گرفته است و به مفید و موثر بودن این گونه رسانه ها تاکید شده

است. با ارائه مواد و رسانه های جدید آموزشی ، تحقیقاتی نیز در مورد کارآمد بودن آن ها صورت گرفته است .
این تحقیقات بلافاصله پس از اختراع و تولید و ساخته شدن رسانه های مورد نظر و به کار

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

گیری آن هادر محیط های آموزشی شکل گرفت و در آن نقش رسانه های جدید آموزشی با آموزش های سنتی مورد مقایسه قرار می گرفت . یکی از نتایج آن ها ، حاکی از مفید

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

بودن و برتری رسانه های جدید آموزشی و بر روش های آموزش های سنتی می باشد .

(فردانش ، ۱۳۸۲)آموزش و پرورش نوین ، یادگیری سریع را ضروری میداند و از امکانات و منابع زیادی ، برای آسان ساختن یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در زمینه های

گوناگون درسی و تحصیلی کمک میگیرد . از جمله این امکانات ، رسانه های دید مثل فیلم

، کاست های ویدئویی درسی ، CD و رایانه می باشند که جریان آموزش را متنوع ساخته ، علاقه و انگیزه دانش آموزان را برای آموختن زیاد می کنند و در نهایت یادگیری را آسان کرده

 

و تعمیق و جالب می سازند تا موجب تمرکز و قوه و دقت دانش آموزان روی موضوع و مطلب مورد نظر شوند . در ضمن « فعالیت دانش آموزان را در حین یادگیری فراهم ساخته و باعث

سرعت عمل و استفاده مطلوب دانش آموزان در بکارگیری حواس مختلف در امر یادگیری م

ی شوند .» ( شعاری نژاد ، ۱۳۷۴) بنا بر مزایای فوق ، استفاده از رسانه های آموزشی هم چون فیلم و چند رسانه ای ها می تواند سبب برقراری ارتباط موثر بین معلم و یادگیرنده

شود . کاربرد درست رسانه ها از تاثیر سوء برخی موانع ارتباطی نظیر حواس پرتی و رویایی شدن مخاطب پیشگیری می کند . این رسانه ها سبب ایجاد انگیزه بیشتر در یادگیرندگان

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

شده و امکان دستیابی آنان به اهداف آموزشی را افزایش می دهند . علاوه بر آن ،

شرایطی نسبتاً نزدیک به تجربه دست اول برای فراگیران را فراهم می سازند و به ایشان کمک می کنند تا به سطوح بالاتر یادگیری دست یابند . در این فرایند ، یادگیری با عمق بیشتری صورت پذیرفته و یادگیرندگان می توانند مفاهیم مورد نظر خود را در مدت زمان

کمتری آموخته و برای مدت طولانی تری در خاطر بسپارند . ( امیر تیموری ، ۱۳۸۲). هنگامی که چندین حس انسان به طور همزمان از تکانه های عصبی و واردات حسی متاثر می شود

، در چنین وضعیتی آن چه از لحاظ روان شناسی شناختی مطرح می شود ، بمباران «

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

حافظه کاری » یا حافظه کوتاه مدت انسان از ورودی هایی است که در مراحل بعد باید قبل

از ادراک شدن در هم بیامیزند تا به صورت یکپارچه فهم انسان درآیند . (بادلی ، ۱۹۹۹ به نقل از افضل نیا ، ۱۳۸۴)با استفاده از نتایج تحقیقات و به کار گیری روش های نوین آموزش و ابزار

های جدید آموزش ، می توان برای بهتر و ساده تر شدن روند یادگیری حداکثر استفاده را برد . نقش فیلم های آموزشی و سی دی آموزشی تعاملی و کاربرد آن در نظام آموزشی

کشورمان می تواند هم روش های آموزش و هم فرایند یادگیری را متاثر کند . در این میان

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

نقش دانش آموزان و آموزشگران نیز با مواجه با رسانه های جدید تغییر می کند . لازمه تغییر در روش های آموزشی و استفاده از روش های آموزشی جدید ، تغییر در فرهنگ یادگیری که

به عنوان یکی از مهم ترین شروط لازم جهت استفاده از سیستم یادگیری چند رسانه ای است ، می باشد .هر یک از رشته های آموزشی با داشتن مزایا و محدودیت های خاص خود ، در برخی از موقعیت های یاددهی – یادگیری قابل استفاده هستند و در مواردی هم

به کار نمی آیند . از آن جا که هزینه ها و شرایط به کار گیری این رسانه ها با یکدیگر متفاوت می باشد ، برای هر معلم همیشه این سوال مطرح بوده که برای موقعیت مشخص و کلاس درسی او کدام رسانه مناسب تر است . پاسخ به های رسانه های مختلف و مقایسه آن ها

با یکدیگر برای استفاده در شرایط ویژه و دستیابی به اهداف مشخص حاصل نمی شود . به همین علت این پژوهش قصد دارد در پی بررسی میزان تاثیر چند رسانه ای تعاملی (CD) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری در مقایسه رسان…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

ضرورت واهمیت تحقیق:
روند رو به رشد و پر شتاب تحولات در زمینه های مختلف زندگی بشر ، نه تنها سبب تغییرات شگرفی در عرصه زندگی و گستره فکر او شده ، بلکه دور نمای تاریخ آینده او را نیز

به کلی دگرگون کرده است . نقش آشنایی با علوم و تسلط و استفاده از فناوری های جدید به منزله یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در روند تکامل زندگی انسان بر هیچ کس

پوشیده نیست . از همین رو ، رویکرد سریع و چشمگیر انسان به کاربرد فناوری های جدید

در آموزش منجر به ایجاد تحولات فرهنگی عمیق می شود که بالطیف پیامدهای شگفت انگیزی نیز به دنبال خواهد داشت .« جان رایدل » می گوید : اگر از فناوری آموزشی به گونه ای مناسب

استفاده شود ، به معلمان و دانش آموزان کمک می کند تا محیط یادگیری خلاق و صمیم را ایجاد کند . (دوربزگ، ترجمه سلیقه دار ، ۱۳۸۱)

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

در جامعه ای که فناوری ها روز به روز رشد می یابند ، کودکان در محیط آموزشی رشد می یابند که تمام تلاشش این است که کلاس های معلم محور را که در آن یادگیری دانش آموز

بر پایه سیستم حفظ طوطی وار مطالب موجود در یک کتاب با یک محتوای خاص است ، بگذارند . برای موفقیت دانش آموزان در جامعه رقابتی امروز باید به آن ها این فرصت را

بدهیم که مهارت ها و سطح دانش خود را توسعه دهند . فراگیران در این روند جدید احساس می کنند که به کسب مهارت های لازم برای بکار گیری فناوری های دید نیاز دارند

و برای به دست آوردن آن می کوشند . بدین ترتیب تعلیم گیرنده خود مسئول یادگیری خویش بوده و در طول آموزش ، بازخورد………………………….
یکی از دلایل استفاده از مواد و وسایل آموزشی و کاربرد فناوری های نوین آموزشی در فرایند تدریس ، به علت نقش حواس در یادگیری است . یافته های تحقیقات به عمل آمده

شنوایی حاصل می شود (احدیان ، ۱۳۷۷) . بنابراین محققان می توانند با انجام پژوهش های مرتبط ، دست اندرکاران برنامه های آموزشی را جهت تعیین نیاز ها و تولید برنامه

های ویدئویی آموزشی هدایت کنند .از طرف دیگر ظهور فناوری های الکترونیک باعث شده

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

تا تاثیرات آن ها در نظام آموزشی به ویژه در فرایند یاددهی یادگیری بیشتر مورد توجه قرار گیرد . فناوری های جدید به ویژه چند رسانه ای های آموزشی و به ویژه « رایانه » که از کارایی و

توان شگفت انگیزی برخوردارند ، سرعت و اساس فرایند یاددهی – یادگیری و همه ارکان مولفه های آموزش را تحت تاثیر قرار داده اند .
از مزایای فناوری های جدید می توان به موارد زیر اشاره کرد : (کولیک ، ۱۹۹۴ به نقل از ابراهیمی ، ۱۳۸۲)
– سبب تسهیل یادگیری شده و با افزایش سرعت آن ، از طول زمان یادگیری می کاهند .

– شرایط و موقیت مناسب تری را برای یادگیری ایجاد می کنند .
– حواس پنجگانه را به طور جمعی یا فردی تقویت می کنند .

– امکان دسترسی به منابع و مآخذ موجود در سراسر دنیا را فراهم می آورند .
– امکان استفاده از متون ، صدا ، تصاویر ثابت و متحرک را در هر لحظه به وجود می آورند .
با مشاهده استفاده نا کافی از رسانه های آموزشی ، اغلب شاهد عدم رضایت دانش

آموزان ، معلمان و حتی اولیای دانش آموزان از فعالیت های آموزشی مدارس و افت پیشرفت تحصیلی هستیم . با توجه به روا استفاده از فناوری های جدید در آموزش و یادگیری در

بررسی تاثیر فناوری های دید بر مولفه آموزش و پرورش صورت گیرد تا زمینه سرمایه گذاری های لازم

، جهت تولید رسانه های تعاملی و نیز امکانات کافی جهت استفاده از این رسانه های جدید فراهم آید . این تحقیقات در عین حال می توانند ما را برای دسترسی به فنون ، روش ها و

شیوه های عملی و یافتن راه های بهره گیری از ابزارهای جدید آموزش یاری دهند تا از این

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

طریق برای گذر از وضع موجود و نیل به اهداف مطلوب ، گام های موثرتر و عملی تری

برداریم. امروزه با توجه به توسعه وگسترش استفاده از رایانه ومنابع اطلاعاتی جدید در

فرایند آموزش و یادگیری در سطح جهان و کشور، استفاده از رایانه برای دانش آموزان امری

اجتناب ناپذیر است .با توجه به این که در سطح مدارس به ویژه مدارس ساری که به رایانه و فناوری های نوین اطلاعات دسترسی دارند می طلبد که با توسعه کاربرد کامپیوتر در مدارس به میزان سواد دانش آموزان برای افزایش سرعت و دقت یادگیری افزوده شود.
اهداف تحقیق:
با توجه به مسئله وموضوع پژوهش هدف کلی عبارتست از :
تعیین تفاوت تاثیرات آموزش به کمک چند رسانه ای تعاملی (CD )وغیر ت…………………….
اهداف جزئی عبارتند از:
ـ مقایسه تاثیر آموزش به روش چند رسانه ای تعاملی( (CD وغیرتعاملی (فیلم )بر سرعت یادگیری درس علوم دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی

ـ مقایسه تاثیر آموزش به روش چند رسانه ای تعاملی( CD) وغیرتعاملی (فیلم )بر دقت یادگیری درس علوم دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

فرضیه پژوهش :
فرضیه اصلی پژوهش بدین قرار است آموزش به روش چند رسانه ای تعاملی( CD )در مقایسه با آموزش به روش غیر تعاملی (فیلم)یادگیری با سرعت ،دقت و پایداری بیشتری صورت می گیرد .
فرضیه های فرعی این پژوهش عبارتند از :
فرضیه اول : در آموزش به روش چند رسانه ای تعاملی( CD )در مقایسه با آموزش به روش غیر تعاملی (فیلم) یادگیری با سرعت بیشتری انجام می گیرد .

فرضیه دوم : در آموزش به روش چند رسانه ای تعاملی( CD )در مقایسه با آموزش به روش غیر تعاملی (فیلم) یادگیری با دقت بیشتری انجام می گیرد .
متغییر های پژوهش :
متغییر مستقل : در این پژوهش متغییرهای مستقل دو روش مختلف آموزشی است که عبارتند از آموزش بوسیله رسانه تعاملی CD)) و آموزش توسط رسانه غیر تعاملی (فیلم)
متغییر وابسته : در پژوهش حاضر دو متغییر وابسته ما عبارتند از سرعت یادگیری ، دقت یادگیری

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات :
تعاریف نظری :
آموزش : فعالیت هایی را که معلم به تنهایی یا به کمک رسانه های آموزشی به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده انجام می دهند را آموزش می گویند .(سیف ۱۳۸۰)

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

چند رسانه ای : عبارتند از انتقال اطلاعات از طریق چند رسانه ای در کنار یکدیگر برای ارائه

یک پیام بعبارتی تاثیر گذاری همزمان دو یا چند رسانه برروی یک شخص ، برای رسیدن به

یک هدف خاص ، این رسانه ها می توانند شامل انواع داده ها مانند متن صدا ، گرافیک ،

انیمیشن ، تصاویر ثابت ، متحرک و… باشند . که توسط فناوری ارتباطات و رایانه مورد کنترل می گیرد .(علی احمدی ، بیگ زاده ۱۳۸۱)
یادگیری : فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است و نمی

توان آن را به حالت های موقتی بدن ،مانند آ نچه بر اثر بیماری ،خستگی،…پدید می آید نسبت داد .(سیف ۱۳۸۲ )
رسانه تعاملی : رسانه های کامل خود کفایی هستند و سبب ایجاد موفقیت های آموزشی

دو طرف میان یادگیرنده و فناوری می شوند این رسانه ها اینگونه برنامه ریزی می شوند از یادگیرندگان پاسخ می طلبند و اغلب حتی می توانند پاسخ آنان را ارزشیابی و به

رسانه غیر تعاملی : اینگونه رسانه ها برای دادن اطلاعات یک طرفه به بینندگان دانش آموزان و…طرح ریزی می شوند .در اینگونه به موقعیت ها دانش آموزان تنها گیرندگان

اطلاعات محسوب می شوند آنان فعالیتی در پاسخ به اطلاعات ارائه شده انجام نمی دهند ودر نتیجه یادگیرندگان غیرفعال محسوب می شوند . (ذ……………………………
دقت یادگیری : میزان دقتی که هر فرد هنگام یک مطلب دارد را دقت یادگیری می گویند .(به نقل ازابراهیمی ۱۳۸۲)

تعاریف عملیاتی :
آموزش : منظور از آموزش در این پژوهش فعالیتهای هدفمند به قصد یادگیری یادگیرنده به کمک چند رسانه ای CDوفیلم می باشد.

چند رسانه تعاملی : در این پژوهش منظور از چند رسانه تعاملی یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای CD در درس علوم تجربی سال چهارم ابتدایی است که توسط دفتر تکنولوژی آموزشی تهیه شده است . این CD آموزشی با استفاده از گفتار متن ،گرافیک ،

انیمیشن تصاویر موسیقی و صداها ی جنسی بر اساس آموزش گام گام در حین حال تعامل دانش آموزان را تا رسیدن به هدف همراهی می کند . دانش آموز موظف است تمامی گام ها و تمرینات مطرح شده را انجام دهد .

رسانه غیر تعاملی : در این پژوهش رسانه غیر تعاملی یک فیلم آموزشی در قالب نوار ویدیویی ودر زمینه همان درس و با همان محتوایی است که که در CD آمده و توسط دفتر تکنولوژی آموزشی تهیه گردیده است این فیلم آموزشی یک طرفه برای نمونه ها ی مورد

نظر نمایش داده می شود و آنان هیچگونه بازخوردی را از طریق فیلم دریافت نمی کنند .
سرعت ویادگیری : مدت زمانی که آزمودنی ،صرف یادگیری محتوای علوم تجربی سال

چهارم ابتدایی(CDوفیلم ) کرده است بعلاوه مدت زمان پاسخگویی به پس آزمون تقسیم بر تعداد پاسخ های صحیح حاصل از آزمون مربوطه.
دقت یادگیری : در این پژوهش میزان تو…………………………………..
فصل دوم

مقدمه:
در عصرحاضربا توجه به گسترش روز افزون علوم و نیاز به دسترسی به اطلاعات علمی وقتی در حداقل زمان، لزوم توجه به ارتباطات و سیستم های نوین آموزشی بیش از هر

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

زمان دیگری احساس می شود.در گذشته داربست و ساختار آموزشی آن ، به منزله سازمانی در برگیرنده دو مولفه اصلی یعنی معلم وشرایط آموزش تلقی می شدند. آموزش فعالیتی است که بعدهمگانی آن (شامل آموزشهای عمومی و آموزشهای تخصصی) ازمولفه های توسعه پایدار محسوب می گردد.آموزشهای عمومی باعث افزایش ویژه و افزایش توانمندی های

مقایسه اثربخشی آموزش چند رسانه ای تعاملی و رسانه غیر تعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیری درس

فناورانه می شود. ومناسب با سطح فرهنگ و تمدن هر جامعه شکل می گیرد تا مشاغل ،نهادها و سازمانهای ویزه ای را پدید آورد،این مولفه پیوسته در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده که امروزه به صورت مقوله خاص سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ،کلیه مراحل

زندگیمان را تخت تاثیر قرار می دهد.پیشرفت و گسترش فناوریهای آموزشی و ارتباطاتی در دهه های اخیر،افق های نوینی را فرا روی برنامه ریزان و دست اندرکاران امر آموزش

گشوده است. با استفاده ازاین امکانات و کارایی فناوری، می توان شیوه ها ی آموزش نوین را جایگزین روشهای سنتی نمودوروشهای یادگیری را بهینه ساخت.

باتوجه به تحولات ایجاد شده در کشورمان،استفاده از سیستم های نوین اطلاع رسانی و رتباطات،ازموثرترین ابزارها برای نیل به اهداف توسعه، معطوف به یادگیرنده است. امروزه

سیستم های«چند رسانه ای » به عنوان یکی ازکاراترین ابزارهای ارتباطی، درعرصه های فراوان بکار گر