فروشگاه

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2725

قیمت : تومان10,000

توضیحات

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

سبک زندگی افراد می تواند نوع رفتارهای آنها را نسبت به دیگران اعم از همسر ، فرزندان ، همکاران ، مشتریان و اطرافیان تحت تاثیر قرار دهد. هدف کلی این تحقیق مقایسه بین سبک زندگی و رضایت از زندگی در میان دو جامعه اساتید دانشگاهی و صاحبان مشاغل

ازاد در شهر تهران بود .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بود. به منظور جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها در این پژوهش از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته سبک زندگی و مقیاس رضایت از زندگی دینر استفاده گردید.

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

تعداد ۴۰ نفر از اساتید دانشگاههای شهر تهران و ۴۰ نفر از صاحبان مشاغل به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت خواب و

استراحت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر

تهران تفاوت وجود داشته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین نوع رفتار در محیط کار درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر

تهران تفاوت وجود دارد. اما نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان رضایت از روابط جنسی با

همسر و نیز وضعیت دینداری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود ندارد.

یافته های این تحقیق همچنین نشان داد که در ابعاد وضعیت خواب و استراحت و رضایت از روابط جنسی در میان اساتید دانشگاه و صاحبان مشاغل آزاد تفاوت چندانی گزارش نشده است.

یافته های تحقیق همچنین نشان داد که در مولفه های دیگر ، میزان رضایت از زندگی در میان اساتید دانشگاه و صاحبان مشاغل آزاد تفاوت وجود دارد. میانگین نمره صاحبان

مشاغل آزاد در خرده مقیاس های تفریح و فراغت ، تغذیه و رفتار با محیط کار بیشتر از اساتید گزارش شد.

کلیدواژه ها: سبک زندگی ، رضایت از زندگی ، صاحبان مشاغل آزاد ، تغذیه ، اوقات فراغت

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد+پرسشنامه سبک زندگی  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران
مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

 

 

فهرست مطالب

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

عنوان صفحه
چکیده : ۱
فصل اول :‌ کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- اهداف ویژه ۷

۱-۴-۲- هدف کاربردی ۸
۱-۵- سوالات تحقیق ۸
۱-۵-۱- سایر سوالات تحقیق ۸
۱-۶- فرضیه‏های تحقیق ۹
۱-۷- تعریف متغیرهای تحقیق (مفهومی و عملیاتی) ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق ۱۲
۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۲- بخش اول: تعاریف سبک زندگی ۱۵
۲-۲-۱- ویژگی‌های سبک زندگی ۱۶
۲-۲-۱-۱- خصیصه گروهی و سبک زندگی ۱۶

۲-۲-۱-۲- تنوع و سبک زندگی ۱۶
۲-۲-۱-۳- انسجام و سبک زندگی ۱۷
۲-۲-۱-۴- انتخاب کردن و سبک زندگی ۱۸

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۲-۲-۲- نظریه پردازان سبک زندگی ۱۸
۲-۲-۲-۱- دیوید چینی :سبک زندگی و مصرف فرهنگی ۱۸
۲-۲-۲-۲- میشل سوبل و سبک زندگی ۱۹
۲-۲-۲-۳- پیر بوردیو: نظریه پرداز رسمی سبک زندگی و مصرف فرهنگی ۲۰

۲-۲-۳- گیدنز و ساختار یابی و سبک زندگی ۳۷
۲-۲-۴- داگلاس هالت : فرا ساختار گرایی و سبک زندگی ۴۰
۲-۳- بخش دوم : رضایت از زندگی ۴۱

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۲-۳-۱- تعریف رضایت از زندگی ۴۲
۲-۳-۲- رابطه بین کیفیت زندگی و رضایت از زندگی ۴۴
۲-۳-۳- تعاریف موجود از کیفیت زندگی ۴۵
۲-۳-۴ – ابعاد کیفیت زندگی ۴۶

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۲-۳-۵- مسکن مناسب و راحت ۴۷
۲-۳-۶- امنیت اقتصادی و اجتماعی ۴۹
۲-۳-۷- عوامل مؤثر بررضایت از زندگی ۵۰
۲-۳-۷-۱- سطح تحصیلات ۵۰
۲-۳-۷-۲- پایگاه اجتماعی ۵۰
۲-۳-۷-۳- گروه همالان ۵۱
۲-۳-۷-۴- اعتقادات مذهبی ۵۱
۲-۳-۸- محیط در مقابل شخصیت مشخص کننده رضایت مندی از زندگی ۵۳

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۲-۳-۹- متغییرهای جمعیت شناختی و رضایت مندی از زندگی ۵۵
۲-۳-۱۰- سوابق و پیشینه تحقیق ۶۲
۲-۳-۱۰-۱- سوابق تحقیق در ایران ۶۲
۲-۳-۱۰-۲- سوابق تحقیق در خارج ۷۳
فصل سوم :‌ روش شناسی تحقیق ۷۷
۳-۱- مقدمه ۷۸

۳-۲- روش و نوع تحقیق ۷۸
۳-۳- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۷۹

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات ۸۰
۳-۵- حجم نمونه ۸۱
۳-۶- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۸۱
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
۴-۱- مقدمه: ۸۳
۴-۲- توصیف دادهها ۸۳
۴-۳- یافته های تحقیق ۸۴

فصل پنجم :‌ نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ۱۰۲
مقدمه ۱۰۳
۵-۱- تبیین نتایج تحقیق ۱۰۳
۵-۲- محدودیتهای تحقیق ۱۱۰
۵-۳- پیشنهادات کاربردی تحقیق ۱۱۰
۵-۴-مشکلات تحقیق ۱۱۱

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

منابع ۱۱۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۱: مقایسه گروههای سنی پاسخگویان بر حسب گروه مورد مطالعه ۸۴
جدول شماره ۴-۲: مقایسه میزان تحصیلات پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی ۸۵
جدول شماره ۴-۳: مقایسه وضعیت اشتغال همسران پاسخگویان ۸۵

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

جدول شماره ۴-۴: مقایسه وضعیت مسکن پاسخگویان بر حسب گروههای مورد مطالعه ۸۶
جدول شماره ۴-۵: مقایسه میزان درآمد پاسخگویان بر حسب گروههای مورد مطالعه ۸۶
جدول شماره ۴-۶: مقایسه وضعیت تاهل پاسخگویان بر حسب گروه های مورد مطالعه ۸۷
جدول شماره ۴-۷: وضعیت پاسخگویان بر حسب داشتن فرزند ۸۸

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

جدول شماره ۴-۸: مقایسه وضعیت پاسخگویان بر حسب تعداد فرزندان ۸۹
جدول شماره ۴-۹: ‌آزمون K-S برای خوبی برازندگی توزیع نمرات مربوط به متغیرهای سبک زندگی ۸۹
جدول شماره (۴-۱۰ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین وضعیت بهداشت و سلامت درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۰
جدول شماره (۴-۱۱ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین وضعیت تغذیه درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۱

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

جدول شماره (۴-۱۲ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین وضعیت خواب و استراحت درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۲
جدول شماره (۴-۱۳ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین نوع رفتار در محیط کار درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۳
جدول شماره (۴-۱۴ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین وضعیت تفریح و فراغت درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۴

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

جدول شماره (۴-۱۵ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین نحوه رفتار با همسر و فرزندان درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۵
جدول شماره (۴-۱۶ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین رضایت از روابط جنسی با همسر درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۶

جدول شماره (۴-۱۷ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین وضعیت مذهب و دینداری درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۷
جدول شماره (۴-۱۸ ) : نتایج آزمون Tبرای تعیین تفاوت بین شیوه فرزند پروری درمیان دو گروه مورد مطالعه ۹۸

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

جدول ۴-۱۹ : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۹۹
جدول ۴-۲۰ :شاخص‌های توصیفی نمرات رضایت از زندگی در میان پاسخگویان ۱۰۰
جدول ۴-۲۱ : ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و خرده مقیاس های سبک زندگی در میان اساتید و صاحبان مشاغل آزاد ۱۰۰

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱: گروههای سنی پاسخگویان ۸۴
نمودار۴-۲ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد ۸۷
نمودارشماره ۴-۳: وضعیت تاهل پاسخگویان ۸۷

نمودار شماره۴-۴: وضعیت دارابودن فرزند در میان دو گروه موردمطالعه ۸۸

 

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

۱-۱- مقدمه:
سبک زندگی نیز از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز از آن استفاده می‌شود . الگوی پوشش ، تغذیه، ارزش ها و نگرش‌های افراد به مانند گذشته ( جوامع سنتی ) به کندی تغییر نمی کند . افراد برای تطبیق با افراد و جوامع دیگر نیازمند تغییرات زیادی در الگوهای

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

مصرف و سبک زندگی خود هستند . عناصر فرهنگی جوامع در حال گسترش به جوامع دیگر باشند. اگر در گذشته قناعت به عنوان ارزش فرهنگی محسوب می‌شد ،

امروزه مصرف

کردن یعنی حقیقتی کامل و برای رسیدن به این سطح از زندگی، راهی جز مصرف کردن وجود ندارد ، به عنوان مثال، دیگر خرید به مد مسلط زندگی عمومی معاصر تبدیل شده است . ( سعیدی ، ۱۳۸۴ :۵۴)

فرهنگ مصرفی باعث می‌شود تا فرد از طریق خوردن ، نوشیدن ، پوشیدن ، نحوه گذراندن اوقات فراغت یا به عبارتی شیوه زندگی هویت یابد . مصرف باعث شده تا فرآیندهای شکل گیری هویت نیز به گونه ای دیگر سامان یابد .

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

سبک زندگی افراد می تواند نوع رفتارهای آنها را نسبت به دیگران اعم از همسر ، فرزندان ، همکاران، مشتریان و اطرافیان تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس میزان احساس خوشبختی یا ناکامی در زندگی می تواند تابعی از سبک زندگی افراد به شمار رود.

(اسکات ، ۲۰۰۹) در این میان سبک زندگی افراد با مشاغل مختلف دارای تفاوتهای ماهوی و شکلی است که لازم است در تحقیقات علمی مورد مطالعه قرار گیرد.

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۱-۲- بیان مساله:
سبک زندگی یکی از عوامل تندرستی است و شیوه زندگی عبارت از تصمیم‏ها و رفتارهایی است که شخص برای تندرستی خود اتخاذ می‏کند و تا اندازه‏ای در تسلط وی هستند(لالوند ، ۲۰۱۰، نقل از منشئی، ۱۳۹۰، ص ۴۹).

سبک زندگی افراد تعیین کننده جهان بینی و نگرشی است که آنها نسبت به جریآنهای زندگی خود دارند. به زعم مورگان سبک زندگی می تواند تعیین کننده اهداف و جهت گیری زندگی در میان انسآنها با گرایشهای مختلف باشد. ( مورگان ، ۲۰۰۹)

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

سبک زندگی دارای ابعاد و محورهای مختلفی است و می توان با در نظر گرفتن رفتارها و نگرش و باورهای انسآنها نسبت به زندگی آنها را مورد آزمون قرار داد. در یک بررسی همه‏گیر شناختی که بلک و برسلو (۲۰۱۰) انجام دادند مشخص شد تمرینات سالم زیر با وضعیت سبک زندگی افراد ارتباط دارد:۱-میزان ۷ یا ۸ ساعت خواب در شبانه روز ۲-خوردن

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

صبحانه هر روز ۳-چیزی نخوردن بین غذا ۴-قرار گرفتن در وضعیت تنظیم وزن ۵- سیگار نکشیدن ۶-نخوردن مشروبات الکلی ۷-فعالیت جسمانی منظم.

در واقع آنچه از خود ازدواج مهمتر به شمار می‏رود موفقیت در ازدواج یا سازگاری در بین زوجین است. (برادبوری ، فینچام و بیچ ، ۲۰۰۰). رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن ،

زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند و روابط

رضایت‏بخش در بین زوجین از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر، پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیابی است (سینها و موکرجک ،۱۹۹۰)

رضایتمندی و سازگاری زناشویی در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیر می‏گذارد و ایفای نقش والدینی را آسان می‏سازد. (کامینگ و همکاران، ۱۹۹۷)

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

سبک زندگی می تواند در زندگی مشترک موجب همگرایی و توافق نظر بین زن و مرد

گردد. در عین حال سبکهای زندگی متفاوت در بین زن و مرد می تواند ایجاد کننده برخی اختلاف نظرها و خصومت ها گردد. (مروتی ، ۱۳۸۹)

در این میان به زعم دیویدسون (۲۰۱۰)بین سبک زندگی افراد و رضایت از زندگی آنها می تواند رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود داشته باشد . به عبارت دیگر سبگ زندگی می تواند تعیین کننده رضایت از زندگی و نیز رضایت از زندگی می تواند تداوم بخش سبک زندگی در میان زوجها به شمار رود.

به اعتقاد رابینز (۲۰۱۱) اساتید دانشگاه به دلیل برخورداری از باورهای واقع بینانه و نیز رعایت الگوی تغذیه و بهداشت مناسب در خانواده به عنوان گروههای مرجع دارای سبک

زندگی مناسب به شمار می روند. حال آنکه برخی صاحبان مشاغل دیگر که درآمد مکفی دارند ممکن است به دلیل عدم رعایت الگوهای بهداشت و سلامت ، تغذیه نامناسب ،

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

مشغله ذهنی و کاری ،عدم توجه به ورزش و تحرک ، نگرشهای مذهبی ناکارامد ،عدم تفاهم با همسر و برهم خوردن روابط با فرزندان از رضایت زندگی پایینی برخوردار باشند.

نکته مجهولی که تاکنون در تحقیقات کمتر به آن پرداخته شده است این است که در اغلب تحقیقات گذشته به بررسی سبک زندگی یک گروه از افراد پرداخته شده است و کمتر به مقایسه سبک زندگی در میان دو گروه مستقل نظیر اساتید دانشگاه . صاحبان مشاغل آزاد

پرداخته است و نیز ارتباط سبک زندگی با رضایت زناشویی در پژوهشهای کمی دیده شده است. علاوه بر این اساتید دانشگاه از جمله گروههایی هستند که انتظار می رود سبک

زندگی مناسبی را در زندگی برای خود انتخاب و اجرا نمایند . در حالی که جامعه انتظار دارد که سبک زندگی و در نتیجه آن رضایت از زندگی زناشویی در میان اساتید جامعه که به

عنوان قشر فرهنگی و فرهیخته به شمار می روند بالا باشد به همان نسبت انتظار می رود که گروههایی که از درآمد نسبتا بالایی برخوردارند دارای سبک زندگی و میزان رضایت از

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

زندگی مشابهی با اساتید دانشگاه باشند. اما به نظر می رسد این انتظار اولیه همیشه

صادق نبوده و تفاوتهایی نیز در این زمینه مشاهده گردد. لذا در این تحقیق سوال اصلی که مطرح می باشد این است که آیا اساسا بین سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوتی وجود دارد؟

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۱-۳- اهمیت وضرورت انجام تحقیق:
انچه که اهمیت و ضرورت این تحقیق را متمایز می سازد ، اختلاف نظرهایی است که پیرامون سبک زندگی اساتید دانشگاه و سایر گروههای جامعه وجود دارد.

از سویی برخی تحقیقات نشان می‌دهد که سبک زندگی اساتید و رضایت از زندگی آنها بالا است و حال

آنکه نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که سبک زندگی افراد تابعی ای درآمد آنها بوده و

لذا صاحبان مشاغل آزاد نیز می توانند سبک زندگی متمایز و رضایت از زندگی بالایی را

تجربه نمایند. بررسیهای به عمل آمده مشخص می سازد که تاکنون تحقیقات و پژوهشهای منسجمی پیرامون سبک زندگی و رضایت از زندگی اساتید و مقایسه آن با صاحبان

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

مشاغل آزاد انجام نشده است . لذا انجام این تحقیق ضرورت می یابد. از سویی دیگر

شولتز (۲۰۰۹) اعتقاد دارد که موضوع سبک زندگی و ارتباط آن با رضایت از زندگی به دلیل حساسیتی که سلامت روان و جسمانی آنها را در بر می گیرد و نیز تاثیری که بر سلامت جامعه برجای می گذارد ، نیاز است تا مورد مطالعه قرار گیرد. والاس (۲۰۰۱) و

اشتراسبورگ(۲۰۰۴) معتقدند که از جمله ضرورتهای پرداختن به موضوع سبک زندگی و رابطه آن با رضایت از زندگی ، فقدان و خلا تئوریک و نظری در این باره است. علاوه بر این

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

مطابق با نظر ون کاستوارن(۲۰۰۸) و هواسان (۲۰۱۰) ضرورت دارد تا با شناسایی رابطه بین سبک زندگی و رضایت از زندگی بتوان به غنی بخشیدن کیفیت روابط بین زوجین کمک

نمود. در واقع با انجام این تحقیق می توان به غنی تر ساختن ابعاد تئوریک تحقیق کمک نمود. از منظر فواید عملی نیز می توان چنین مطرح نمود که با معرفی تفاوت بین سبک زندگی و رضایت از زندگی در دو گروه اساتید دانشگاهی و مقایسه آن با صاحبان مشاغل آزاد می توان به ارایه الگوهای مناسب به جوانان برای برخورداری از سبک زندگی کارآمد کمک نمود.

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۱-۴- اهداف تحقیق:
هدف کلی این تحقیق مقایسه بین سبک زندگی و رضایت از زندگی در میان دو جامعه اساتید دانشگاهی و صاحبان مشاغل آزاد در شهر تهران بود.

۱-۴-۱- اهداف ویژه:
۱- تعیین تفاوت بین وضعیت بهداشت و سلامت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .

۲- تعیین تفاوت بین وضعیت تغذیه درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .

۳- تعیین تفاوت بین وضعیت خواب و استراحت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .
۴- تعیین تفاوت بین نوع رفتار در محیط کار درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۵- تعیین تفاوت بین وضعیت تفریح و فراغت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .
۶- تعیین تفاوت بین نحوه رفتار با همسر و فرزندان درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .

۷- تعیین تفاوت بین میزان رضایت از روابط جنسی با همسر درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .
۸- تعیین تفاوت بین وضعیت مذهب و دینداری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .

۹- تعیین تفاوت بین شیوه فرزند پروری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران .

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۱-۴-۲- هدف کاربردی :
از مهمترین کاربردهای این پژوهش می توان دستیابی به راهکارهای عملی و اجرایی پیرامون دستیابی به الگوی سبک زندگی در میان اساتید و صاحبان مشاغل آزاد قلمداد

نمود. همچنین نتایج و یافته های این تحقیق می تواند برای برنامه ریزان مسایل خانواده و افزایش رضایت زناشویی سودمند و مفید قرار گیرد.

۱-۵- سوالات تحقیق:
سوال اساسی تحقیق: آیا بین سبک و رضایت از زندگی درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

۱-۵-۱- سایر سوالات تحقیق :
۱- آیا بین وضعیت بهداشت و سلامت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین وضعیت تغذیه درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۳- آیا بین وضعیت خواب و استراحت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

۴- آیا بین نوع رفتار در محیط کار درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

۵- آیا بین وضعیت تفریح و فراغت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

۶- آیا بین نحوه رفتار با همسر و فرزندان درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۷- آیا بین میزان رضایت از روابط جنسی با همسر درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

۸- آیا بین وضعیت مذهب و دینداری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟
۹- آیا بین شیوه فرزند پروری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق:
۱- بین وضعیت بهداشت و سلامت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

۲- بین وضعیت تغذیه درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

۳- بین وضعیت خواب و استراحت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۴- بین نوع رفتار در محیط کار درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

۵- بین وضعیت تفریح و فراغت درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

 

۶- بین نحوه رفتار با همسر و فرزندان درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

۷- بین میزان رضایت از روابط جنسی با همسر درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای

دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۸- بین وضعیت مذهب و دینداری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.
۹- بین شیوه فرزند پروری درمیان اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران تفاوت وجود دارد.

۱-۷- تعریف متغیرهای تحقیق (مفهومی و عملیاتی)
مهمترین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از :

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

۱ سبک زندگی : ( تعریف مفهومی )
سازمان بهداشت جهانی سبک زندگی را الگوی مشخص و قابل تعریف رفتاری می داند که از تعامل بین ویژگیهای شخصی، روابط اجتماعی، شرایط محیطی و موقعیتهای اجتماعی– اقتصادی حاصل می‌شود. مورگان (۲۰۱۰)

تعریف عملیاتی: برای سنجش سبک زندگی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و تعداد ۵۰ سوال بسته پاسخ طراحی شده است

و نمره پاسخ دهنده نشان دهنده سبک زندگی اساتید یا صاحبان مشاغل آزاد در این زمینه است.

۲- رضایت از زندگی : (تعریف مفهومی )
در یک تعریف رضایت از زندگی، به عنوان ارزیابی کیفیت زندگی افراد با توجه به معیارهای

که بوسیله خود شخص تعریف می‌شود ، نشان داده شده است و مفهوم رضایت اززندگی با ارزیابی کل زندگی ارتباط دارد (دینر، داموس و لارنس ۱۹۸۵ ، ون هون ، ۱۹۹۶ به نقل از یوسف نژاد، ۱۳۸۶).

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

تعریف عملیاتی: به منظور سنجش میزان رضایت از زندگی در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی دینر استفاده شده است که نمره ازمودنی در خرده مقیاسهای این پرسشنامه نشان دهنده میزان رضایت از زندگی شرکت کنندگان در تحقیق می باشد.
۳-استاد دانشگاه: ( تعریف مفهومی )

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

به فردی که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته ای خاص در محیط دانشگاه مشغول به تدریس می باشد.

تعریف عملیاتی: منظور از استاد دانشگاه در این تحقیق به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و در جه علمی وی استادیار و بالاتر بوده و به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاههای دولتی شهر تهران به تدریس اشتغال داشته باشد.
صاحبان مشاغل آزاد: منظور مدیران و مسئولان کارخانجات و کارگاههای تولیدی در محدوده جغرافیایی جاده مخصوص کرج بوده که داوطلبانه آمادگی شرکت در این تحقیق را دارند.

 

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

 

فصل دوم
مبانی نظری و سوابق تحقیق

۲-۱- مقدمه:
با ظهور مدرنیته، و پیامدهای حاصل از صنعتی شدن و توسعه و گسترش وسایل ارتباط جمعی، آداب و رسوم و زندگی سنتی انسان ها نیز، متغییر گشته و دگرگون شده است .

در جامعه امروزی افراد دارای توانایی خاصی ، در ارتباط با انتخاب زندگی هستند ، و دیگر

بجای آنکه بیش تر از سبک‌های زندگی گذشتگان پیروی کنند ، اکنون خودشان به سبک آزادانه ای دست گزینش زد، و از میان آنها انتخاب را انجام می‌دهند.

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

سبک زندگی یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه شناسی بوده است که مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است از جمله ( گیدنز ، چنی ….) و در این

زمینه عقایدخود را بیان نموده‌اند . آدلر معتقد است سبک زندگی ، مجموعه عقاید ، طرح ها ، و نمونه های عادتی رفتار ، آرزوها ، هدف های طویل المدت ، تبیین اجتماعی و یا

شخصی بوده که برای تامین امنیت خاطر فرد لازم می‌باشد. شیوه ی زندگی عملا بر همه تفکرات و احساسات ادراکات فرد و نیز رویاها و سایر فرایندهای روانی او تاثیر می‌گذارد ( آدلر ، ۱۹۵۸، به نقل از خادمیان، ۱۳۸۷ : ۳۶).

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

“گیدنز ابراز می‌کند که سبک زندگی را می‌توان به مجموعه ای کم و بیش جامع از عملکردهایی تعبیر کرد که فرد آن ها را بکار می‌گیرد ، چون نه فقط نیازهای جاری او را

برآورده می‌کند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران متجسم می‌سازد .”( گیدنز ، ۱۳۷۸: ۱۲)

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

فردی که در جوامع مدرن تر زندگی می‌کند بیشتر هویت فردی را در سبک زندگی اش متجلی می‌سازد و بدین ترتیب سبک زندگی به گونه ای ملازم مدرنیته است و چون متضمن انتخاب است ، مفهومی که در فرهنگ سنتی بی معناست .

چون در زندگی گذشته انسان عملا گزینشی در کار نبود سنت یا عادات و رسوم گذشته ، برنامه ای از پیش تعیین شده عرضه می‌کرد که اجرای آن نوعی جبر پنهان وجود داشت .

اما در دنیای جدید انتخاب‌های متنوع و گوناگونی پیش روی فرد قرار می‌گیرد .

“فردیتی که اساس برآمده از مفهوم آزادی مدرن است . با این حال شخصی که خود را متعهد به یک شیوه زندگی معین می‌داند ، انتخابهای دیگر را لزوما خارج از موازین و

 

معیارهای خویش می‌بینند .”( همان :۱۱۹ ) و از همین “عنصر انتخاب و آزادی “است که فرد در پی ترجیحات و علایق خویش ،

شیوه ای را آگاهانه بر می‌گزیند . ( باکاک، ۱۳۸۱ :۷۸ )

در آغاز دهه ۸۰ مفهوم سبک زندگی در ساختار اجتماعی توسط کسانی چون :سوبل ( ۱۹۸۱)، بوردیو( ۱۹۸۰ ) و دیوید چینی ( ۱۹۸۷ ( مورد توجه قرار گرفت و در واقع این دهه آغاز نظریه پردازی بر این مفهوم است .

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

“مصرف و سبک زندگی در خلال دهه هشتاد در جامعه شناسی بیشتراز آن در نظریه

اجتماعی یک مفهوم مهم شد . تمرکز بر مصرف بخشی از یک بحث وسیع درباره مدرنیته بود ، یعنی درباره اینکه آیا سرمایه داری غرب دست خوش آن چنان تغییر ریشه داری شده

است که نیازمند جهت گیری نظری جدیدی بود که بایدبه اصطلاح ( پسا مدرن ) مشخص می‌شد ، یا چنین نیازی در کار نبود ، اگر مدرن مستلزم یک جامعه صنعتی شهری و

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

سرمایه داری بود که در آن طبقه اجتماعی – اقتصادی هنوز ویژگی زندگی مردم و احساس

آنها را درباره اینکه چه کسی هستند ، هویت آنان را تعیین می‌کرد ، پسا مدرن مستلزم یک

شکل بندی اجتماعی پسا صنعتی جدید است که هویت ها انعطاف پذیر تر شده و به حالت تغییر بالقوه در آمده است . ” ( باکاک ، ۱۳۸۱: ۵-۴ )
۲-۲- بخش اول: تعاریف سبک زندگی

مقایسه سبک و رضایت از زندگی در اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی و صاحبان مشاغل آزاد شهر تهران

محمد فاضلی در کتاب مصرف و سبک زندگی تعاریف مربوط به سبک زندگی را به دو گروه عمده تقسیم می‌کند