فروشگاه

توضیحات

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع ‌ ‌ نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه ‌ نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان میتوانید

نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه ارتباطات استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

” سواد رسانه ای زنان چه تأثیری بر اقتصاد خانواده دارد ؟ و آیا سواد رسانه ای نقشی در بالا بردن فرهنگ مصرفی در آنان دارد؟ ”
برای سهولت ، زنان را به چهار دسته ی زنان شاغل ، زنان خانه دار، زنان با تحصیلات بالای دیپلم و زنان با تحصیلات زیر دیپلم تقسیم کرده ام وزنان و دختران ۱۵سال به بالای منطقه هفت (محل سکونت محقق) را بعنوان جامعه نمونه خود برگزیده ام.

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۱-۲سؤالات تحقیق:
۱- آیا سواد رسانه ای عاملی برای بالا بردن فرهنگ مصرف در زنان می باشد؟
۲- آیا سواد رسانه ای مانع مصرف گرایی در زنان شاغل میگردد؟
۳- آیا سواد رسانه ای مانع مصرف گرایی در زنان خانه دارمیگردد؟
۴- آیا میزان سواد رسانه اى در بین زنان خانه دار وشاغل یکسان است ؟
۵- آیا میزان سواد رسانه اى در بین زنان با تحصیلات بالای دیپلم وتحصیلات زیر دیپلم یکسان است ؟

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول:کلیات طرح
۱-۱ طرح مسئله ۵
۱-۲ سؤالات تحقیق ۷
۱-۳ فرضیات تحقیق ۸
۱-۴ تعریف مفاهیم ۹
۱-۴-۱ تعریف اسمی ۹

۱-۴-۲ تعریف عملیاتی ۱۱
۱-۵ انگیزه واهمیت موضوع ۱۳
۱-۶ اهداف تحقیق ۱۵

فصل دوم:مطالعات نظری
مقدمه ۱۷
۲-۱ پیشینه تحقیق ۱۸
۲-۲-۱ سواد رسانه ای ۲۰
۲-۲-۲ سواد رسانه ای :تاریخچه ۲۱

۲-۲-۳ علل ظهورسواد رسانه ای در برخی از کشورها ۲۲
۲-۲-۴ تعریف سواد رسانه ای ۲۵
۲-۲-۵ عناصر کلیدی سواد رسانه ای ۴۱
۲-۲-۶ اصول ومفاهیم اصلی سواد رسانه ای ۴۳
۲-۲-۷ هجده اصل آموزشی سواد رسانه ای ۴۵

۲-۲-۸ ویژگی اصلی سواد رسانه ای ۴۷
۲-۲-۹ جنبه های سواد رسانه ای ۴۸
۲-۲-۱۰ اهداف سواد رسانه ای ۴۹
۲-۲-۱۱ اهمیت سواد رسانه ای ۵۰

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۲-۲-۱۲ آموزش سواد رسانه ای ۵۱
۲-۲-۱۳ مدل آموزشی سواد رسانه ای ۵۲
۲-۲-۱۴ اهمیت وضرورت آموزش سواد رسانه ای ۵۲
۲-۲-۱۵ دلیل آموزش سواد رسانه ای ۵۳
۲-۲-۱۶ هدف آموزش سواد رسانه ای ۵۴

۲-۲-۱۷ مراحل کسب سواد رسانه ای ۵۴
۲-۲-۱۸ توسعه سواد رسانه ای ۵۵
۲-۲-۱۹ ایران اقدامی درزمینه سوادرسانه ای نکرده ۵۵
۲-۲-۲۰ آثارمختلف سوادرسانه ای دراقشارمختلف جامعه ۵۷
۲-۳-۱ زن ،مصرف و جامعه مصرفی ۵۹
۲-۳-۲ مصرف گرایی:تاریخچه ۶۳

۲-۳-۳ مصرف و جامعه مصرفی ۶۵
۲-۳-۴ ویژگی خانه ها در جامعه مصرفی ۶۹
۲-۳-۵ نقش زنان در جامعه مصرفی ۷۰
۲-۳-۶ مصرف گرایی ۷۲
۲-۳-۷ اثرات منفی مصرف گرایی ۷۲
۲-۳-۸ تجملگرایی ۷۵

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۲-۳-۹ویژگی جامعه مصرفی ۷۶
۲-۳-۱۰ نقش تبلیغات در جامعه مصرفی ۷۷
۲-۳-۱۱ هدف تولید آگهی در جامعه مصرفی ۷۸

۲-۳-۱۲تفاوت آگهیهای مدرن وسنتی ۷۹
۲-۴ زن و سواد رسانه ای ۸۳
۲-۵ نظریه ها ۸۴
۲-۵-۱ نظریه اقناع ۸۵

۲-۵-۲ نظریه یادگیری اجتماعی ۸۷
۲-۵-۳ نظریه کاشت ۸۷
۲-۵-۴ نظریه استفاده وخشنودی ۸۹

۲-۵-۵ نظریه شکاف آگاهی ۹۰
۲-۵-۶ نظریه نشر نو آوری ۹۱
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
مقدمه ۹۶
۳-۱ روش تحقیق ۹۷
۳-۲ جامعه آماری ۹۸

۳-۳ نمونه آماری ۹۸
۳-۴ تعیین حجم نمونه ۹۹
۳-۵ روش نمونه گیری ۱۰۰
۳-۶ روش گرد آوری اطلاعات ۱۰۰
۳-۷ تعیین پایایی تحقیق ۱۰۱
۳-۸تعیین روایی تحقیق ۱۰۲

۳-۹ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۱۰۳
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه ۱۰۵
۴-۱جمعیت شناسی پاسخگویان ۱۰۶

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۴-۲ آزمون فرضیات ۱۱۰
۴-۳بررسی سؤالات پرسشنامه ۱۲۱
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ خلاصه پژوهش ۱۴۲
۵-۲ فرضیات پژوهش ۱۴۳
۵-۳موانع پژوهش ۱۴۵

۵-۴ پیشنهادات ۱۴۶
۵-۴-۱پیشنهادات حاصل تحقیق
۵-۴-۲پیشنهادات جانبی
۵-۴-۳پیشنهادات برای محققین بعدی
منابع ۱۴۸
پیوستها

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

۴-۱-۱جدول فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تأهل ۱۰۶
۴-۱-۲جدول فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت اشتغال ۱۰۷

۴-۱-۳جدول فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی ۱۰۸
۴-۱-۴جدول فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت سنی ۱۰۹
۴-۲-۱جدول توافقی توزیع فراوانی سواد رسانه به تفکیک فرهنگ مصرف ۱۱۰
۴-۲-۲جدول توافقی توزیع فراوانی سواد رسانه و مصرف گرایی در زنان شاغل ۱۱۲

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۴-۲-۳جدول توافقی توزیع فراوانی سواد رسانه مصرف گرایی در زنان خانه دار ۱۱۵
۴-۲-۴جدول آماره های توصیفی فرضیه چهارم ۱۱۷
۴-۲-۵جدول آماره های توصیفی(میانگین،انحراف معیار)سواد رسانه ای به تفکیک تحصیلات فرضیه پنجم ۱۱۸
۴-۳-۱جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان درخصوص اینکه بیننده پیامهای تلویزیون هستند ۱۲۱
۴-۳-۲جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص وجود پرسش دلیل پخش

پیام در ذهن ۱۲۲
۴-۳-۳جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان نسبت به وجود پرسش در ذهن در خصوص فرستنده پیام ۱۲۳
۴-۳-۴جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان نسبت به وجود پرسش در ذهن در

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

خصوص هدف پیام ۱۲۴
۴-۳-۵جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص تفکر درباره پیام ۱۲۵
۴-۳-۶جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص احساس مخالفت با پیام
۱۲۶
۴-۳-۷جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص ارائه محاسن و معایب پیام
۱۲۷
۴-۳-۸جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص بیان نظر در باره پیام ۱۲۸
۴-۳-۹جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص تامین مایحتاج از طریق تبلیغات ۱۲۹
۴-۳-۱۰جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص ۱۳۰

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۴-۳-۱۱جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص علاقه به تبلبغات در مورد کالای لوکس ۱۳۱
۴-۳-۱۲جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص تهیه کالای لوکس بر اثر تبلیغات تلویزیونی ۱۳۲
۴-۳-۱۳جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص ضروری بودن کالای لوکس تأمین مایحتاج بر اساس نیاز ۱۳۳
۴-۳-۱۴جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص اندیشیدن به ضروری بودن کالا در موقع خرید ۱۳۴ ۴-۳-۱۵جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

خرید کالا ۱۳۵
۴-۳-۱۶جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص استفاده صحیح از یک کالا
۱۳۶
۴-۳-۱۷جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص استفاده درست از وسایل و انرژی با کمک برنامه های آموزشی تلویزیون ۱۳۷
۴-۳-۱۸جدول فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص آشنایی با سواد رسانه ای
۱۳۸
۴-۳-۱۹جدول میانگین رتبه مولفه ها درباره خرید یک کالای لوکس ۱۳۹
۴-۳-۲۰جدول میانگین رتبه مولفه ها درباره تبلیغات تلویزیونی در مورد کالاهای لوکس و غیر ضروری ۱۴۰

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

۴-۱-۱نمودار فراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تأهل ۱۰۶
۴-۱-۲ نمودار و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت اشتغال ۱۰۷
۴-۱-۳ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی ۱۰۸

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۴-۱-۴ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی پاسخگویان به تفکیک وضعیت سنی ۱۰۹
۴-۲-۱ نمودارتوافقی توزیع فراوانی سواد رسانه به تفکیک فرهنگ مصرف ۱۱۱
۴-۲-۲ نمودارتوافقی توزیع فراوانی سواد رسانه و مصرف گرایی در زنان شاغل ۱۱۴

۴-۲-۳ نمودارتوافقی توزیع فراوانی سواد رسانه مصرف گرایی در زنان خانه دار ۱۱۶
۴-۲-۴ نمودارآماره های توصیفی فرضیه چهارم ۱۱۷
۴-۲-۵ نمودارآماره های توصیفی(میانگین،انحراف معیار)سواد رسانه ای به تفکیک تحصیلات فرضیه پنجم ۱۲۰
۴-۳-۱ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان درخصوص اینکه بیننده پیامهای تلویزیون هستند ۱۲۱
۴-۳-۲ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص وجود پرسش دلیل پخش

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

پیام در ذهن ۱۲۲
۴-۳-۳ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان نسبت به وجود پرسش در ذهن در خصوص فرستنده پیام ۱۲۳
۴-۳-۴ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان نسبت به وجود پرسش در ذهن در خصوص هدف پیام ۱۲۴
۴-۳-۵ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص تفکر درباره پیام ۱۲۵
۴-۳-۶ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص احساس مخالفت با پیام
۱۲۶
۴-۳-۷ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص ارائه محاسن و معایب پیام

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۱۲۷
۴-۳-۸ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص بیان نظر در باره پیام ۱۲۸
۴-۳-۹ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص تامین مایحتاج از طریق تبلیغات ۱۲۹
۴-۳-۱۰ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص ۱۳۰
۴-۳-۱۱ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص علاقه به تبلبغات در مورد کالای لوکس ۱۳۱
۴-۳-۱۲ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص تهیه کالای لوکس بر اثر تبلیغات تلویزیونی ۱۳۲
۴-۳-۱۳نمودار فراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص ضروری بودن کالای لوکس

تأمین مایحتاج بر اساس نیاز ۱۳۳
۴-۳-۱۴ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص اندیشیدن به ضروری بودن کالا در موقع خرید ۱۳۴
۴-۳-۱۵ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص خرید کالا ۱۳۵
۴-۳-۱۶ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص استفاده صحیح از یک کالا

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۱۳۶
۴-۳-۱۷ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص استفاده درست از وسایل و انرژی با کمک برنامه های آموزشی تلویزیون ۱۳۷
۴-۳-۱۸ نمودارفراوانی و فراوانی نسبی نظر پاسخگویان در خصوص آشنایی با سواد رسانه ای
۱۳۸
۴-۳-۱۹ نمودارمیانگین رتبه مولفه ها درباره خرید یک کالای لوکس ۱۳۹
۴-۳-۲۰ نمودارمیانگین رتبه مولفه ها درباره تبلیغات تلویزیونی در مورد کالاهای لوکس و غیر ضروری ۱۴۰

-۳ فرضیات:
۱- میان سواد رسانه اى و فرهنگ مصرف رابطه معناداری وجود دارد .
۲- سواد رسانه ای مانع مصرف گرایی در زنان شاغل میگردد.
۳-سواد رسانه ای مانع مصرف گرایی در زنان خانه دارنمیگردد.

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۴- میزان سواد رسانه ای در بین زنان خانه دار وشاغل تفاوت معناداری وجود دارد .
۵- میزان سواد رسانه ای در بین زنان با تحصیلات بالا تر از دیپلم و پایین تر از دیپلم تفاوت معناداری وجود دارد .

۱-۴تعریف مفاهیم:
مفاهیم را میتوان به دو صورت تعریف کرد :

۱) تعریف اسمی؛که تعریفی مباشد که در لغت نامه ها،کتابهای تخصصی،دایرهالمعارفها ومتخصصان آن حوزه ارائه می دهند.
۲)تعاریف عملیاتی ؛که محقق آنرا ارائه میدهدوتوسط آن تعاریف می تواند داده های کیفی خود را به کمی تبدیل کرده وآنها را بسنجد.

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۱-۴-۱تعاریف اسمی:
سواد رسانه ای: مجموعه ای از رویکرد هاست که مخاطبان بطور فعالانه براى مواجهه گزینشى با رسانه ها وتحلیل وارزیابى نقادانه محتواى رسانه اى برمى گیرند تا معناى پیامها یى را که با آنها مواجه مى شوند تفسیر کنند. . در این زمینه تعاریف بیشمارى شده است که در فصل بعد به آنها مى پردازیم.

فرهنگ:تعریف مفهوم فرهنگ به علت وسعت وگستردگی کار ساده اى نیست زیرا بیش از دویست و پنجاه تعریف را شامل مى شود .

ژان کازنو می گوید “ثمره واقعى وقابل مشاهده کوشش انسانها در زندگی اجتماعى بطور کلى فرهنگ نامیده می شود، اما در کل مى توان گفت راه وروش زندگى است که هر قوم براى خود دارد”.( اینترنت ۴ )
فرهنگ مصرف: نظامی است که مى کوشد جهان را به بازاری برای تولید و مصرف تبدیل کند. در این فرهنگ معنا ومفهوم زندگى انسان بر مصرف استوار است ومصرف کردن تبدیل به زندگی حقیقی انسان شده است.(اینترنت ۹)

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

زن خانه دار : فردى است که شاغل،بیکار، جویاى کار ومحصل نمی باشد .خانه دارى جزو مشاغل به حساب نمى آید و در تقسیم بندیهای آماری وجمعیتی موجود خانه دارا ن بخشی از جمعیت غیر فعال حساب مى شوند.(اینترنت۲)

زنان شاغل: افرادی هستند که در ازای کار فکری ویا بد نى خود مبلغی دریافت مى کنند وحقوقی براى آنها چه مالى وچه قضائى در نظر گرفته شده است .
تفکر انتقادى: تصمیم گیرى عاقلانه مبنى بر اینکه چه کارى انجام دهیم یا چه باورى داشته باشیم.(نوریس،۱۹۸۵ ،ص۴۰))

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

آموزش سواد رسانه اى: شناخت اطلاعاتى وانتقادى از رسانه ، تکنیکها وتأثیرات آن .(کوین مک لوهان،۲۰۰۷ ،ص۳۱۱)
آموزش رسانه اى : آشناسازى با رسانه ها. حال آنکه در سواد رسانه اى درک ماهیت وکارکرد رسانه ها وژانر هاى رسانه اى طرف توجه قرار مى گیرد.(معتمد نژاد ،۱۳۸۴)

۱-۴-۲تعاریف عملیاتی:
فرهنگ:مجموعه علوم و دانش ها ،اعتقادات ،هنرها ،افکار، صنایع، تکنیک، اخلاق، قوانین، سخن، آداب ورسومی که هر فرد بعنوان عضوی از جامعه آن را از جامعه خود فرا می گیرد ودر قبال آن تعهداتی به عهده دارد.

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

فرهنگ مصرف :راه وروش درست مصرف کردن،به اندازه نیاز خرید کردن ،به اندازه نیاز مصرف کردن وبه اندازه نیاز تولید کردن؛همگی از مصادیق این واژه است.
مصرف گرایی:زمانی که فرد تمایل به خرید کالایی خارج از نیاز خود را دارد که تنها بر اساس مد ویا تبلیغ خریداری شده است و این روش در او به صورت عادتی در آمده که از طریق آن احساس رضایت از خود را دارد و می تواند تمام کمبودهای خود را به دست فراموشی

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

بسپارد. نظامی که می کوشد جهان را تبدیل به بازاری جهت تولید و مصرف تبدیل کند .
زنان شاغل :زنی که در ازای کاری که انجام می دهد چه جسمی وچه فکری مزدی دریافت نماید.
زنان خانه دار : فردى است که شاغل،بیکار، جویاى کار ومحصل نمی باشد .خانه دارى جزو مشاغل به حساب نمى آید و در تقسیم بندیهای آماری وجمعیتی موجود خانه دارا ن بخشی از جمعیت غیر فعال حساب مى شوند.(اینترنت۲)

میزان تحصیلات: دوره های تحصیلی در هر کشوری متفاوت مى باشد .در ایران افراد پس از طی سه مرحله ابتدائى(پنج سال، راهنمائى (سه سال) و دبیرستان (سه سال) دیپلم خود را گرفته وبرای ورود به مرحله تحصیلات تکمیلى با گذراندن یکسال به عنوان پیش دانشگاهی و موفق شدن در آزمونهای ورودی دانشگاه به مراحل بالاتر که شامل فوق دیپلم ،

کارشناسى ، کارشناسى ارشد ودکتراست؛ راه پیدا مى کنند.
سواد رسانه ای:قدرت درک پیام وتجزیه وتحلیل آن.سواد رسانه ای با سواد کلاسیک وتحصیلاتی متفاوت است وشخص قادرمیگردد اهداف پنهان پیام وفرستنده آن را بفهمد.

کالای لوکس:کالایی که نبود آن مشقتی به شخص وخانواده آن وارد نمی کندومورد نیاز فرد نیست وتنها بخاطرکمبودهای روحی –روانی وشخصیتی، خودنمایی ومد خریداری می شود.

 

۱- ۵ انگیزه و اهمیت موضوع:

یکی از اهداف سواد رسانه ای آگاه کردن و سعی در کم کردن تأثیرات منفی رسانه ها برمخاطبا نش است . قشر عظیمی از این مخا طبان را زنان تشکیل می دهند . در بیشتر جوامع زنان در خانه صاحب اکثر مسئولیت ها می باشند که این مسئولیتها می تواند شامل خرید مایحتاج خانه ، نظافت خانه ، رسیدگی به زیبایی و دکوراسیون محل زندگی خود باشد،

که هر کدام از اینها نیاز به تهیه وسائل ولوازمی دارد که برایشان نیزباید هزینه و زمانی در نظر گرفته شود . رسانه ها (علی الخصوص تلویزیون) که از این نیاز مخاطب خود آگاه هستند برای فروش کالای خود ،به تبلیغات گسترده ای پرداخته وآنرا در غالب پیامهای بازرگانی تلویزیونی در آورده و برای فروش بیشتر کالاهای خود ، آنرا از حد واقعی خود ، بهتر و ضروری تر جلوه

می دهند. بطوریکه ممکن است مخاطب (زن) تحت تأثیر این ترفندها قرار گرفته و کالا ومتاعی را که نیاز ندارد ، خریداری کند و باعث صرف هزینه ای بی مورد شود که ضرری مالی و اقتصادی ، هر چند ناچیز ، برای خانواده محسوب می گردد . اما مخاطب آگاه ودارای سواد رسانه ای درک می کند که هر روز توسط رسانه ها جهت خرید کالا مورد تهاجم دائمی قرار دارد ، او باید دریابد که اهداف رسانه ها چیست وچگونه بدون آنکه خود بخواهد این تبلیغات

مثل تبلیغات تلویزیون که درغالب پیامهای بازرگانی است، به افکار ، رفتار وکردار شان شکل می دهد .

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

او باید دریابد تبلیغا ت ( پیامهای ) بازرگانی تنها در جهت تأمین منا فع اقتصادی وکسب سود مادی برای صاحبان آگهی است ؛ و تمام این دانسته ها تنها درسایه سواد رسانه ای برای او میسر است .این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و مخاطب آن زنان می باشند ؛ زیرا بیشتر این قشر از جامعه هستند که درخانه و زندگی خود ، وظیفه تهیه مایحتاج زندگی را

(خوراک،پوشاک،وسائل زینتی و…) بر عهده دارند .البته لازم به ذکر است دانش سواد رسانه ای گذشته از زنا ن، برای هر کس ، در هر سنی و درهر مو قعیتی به نوعی سودمند بوده و به او قدرت تجزیه و تحلیل و انتقاد از پیامهای دریافتی از رسانه های گوناگون را می دهد .

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

۱-۶ اهداف تحقیق :
اگر به این باور رسیده باشیم که زنان نقش مهمی در کمک ومشارکت در اقتصا د خانواده دارند ،بدنبال آن باید دریابیم که چگونه این نقش را با داشتن سواد رسانه ای یعنی همان قدرت تجزیه ، تحلیل ونقد محتوای پیامها؛ می توانند بهتر ایفا کنند ؟

در این تحقیق می خواهیم در یابیم که سواد رسانه ای چه نقشی در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان زنان دارد و اینکه آیا داشتن سواد رسانه ای می تواند راه حلی برای معضل مصرف گرایی موجود در خانواده باشد؟ و اصلا ًآیا زنانی که “دانش”سواد رسانه ای دارند به آن عمل

می کنند ؟یا اینکه با توجه به وضعیت اشتغالشان عده ای از آن سود برده و عده دیگر تنها به داشتن این دانش افتخار می کنند ومصداق ضرب المثل ، عالم بی عمل مانند زنبور بی عسل است ؛شده اند .

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

و در آخر می توان امیدوار بود که با آموزش سواد رسانه ای ، در مرحله اول از مدارس و دانشگاه ها ،بتوان خانواده هایی با سطح درک بالا از محتوای پیامها تربیت کرد تا بر پایه آنها چرخ اقتصاد خانه وخانواده و… بدرستی بچرخد .
پس می توان بطور خلاصه اهداف تحقیق را بصورت ذیل بیان کرد .
۱) نقش سواد رسانه اى در بالابردن فرهنگ مصرف در میان بانوان
۲) نقش سواد رسانه اى در اقتصاد خانواده ،که زنان ستون اصلی آن می باشند
۳) نقش سواد رسانه اى درحل معضل مصرف گرایی در جامعه

 

 

فصل دوم
پیشینه پژوهش

 

مقدمه:
این فصل شا مل پنج بخش است .بخش اول شامل پیشینه تحقیق می باشد . بخش دوم به سواد رسانه ای ومفهوم آن بطور کلی پرداخته می شود. در بخش سوم به مسئله زن، مصرف ، تجملگرایی، جامعه مصرفی وویژگیهای این جوامع پرداخته میشود. بخش چهارم، بخش اصلی این فصل می باشد که در آن موضوع تحقیق مطرح شده است .دربخش آخر نظریه های مورد استفاده در این تحقیق را بیان می نماییم.

بخش اول:
۲-۱پیشینه تحقیق:
یکی از مفاهیمی که امروزه در حوزه ارتباطات بسیار مورد توجه قرار گرفته سواد رسانه ای است ، که تقریباً اولین بار در ایران در سال ۱۳۸۰ مقالاتی در مورد آن در فصلنامه رسانه ، فصلنامه پژوهش وسنجش وماهنامه علمی تخصصی صدای جمهوری اسلامی چاپ شد . از

آن زمان تا کنون با توجه به اهمیت این مطلب پایان نامه هایی نیز توسط دانشجویان دانشگاه های مختلف(هر چند بسیار معدود) از جمله دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، توسط خانم بهاره نصیری به رشته تحریر در آمده است . فصلنامه رسانه ، سال ۱۷، شماره ۴، شماره پیاپی ۶۸، زمستان ۱۳۸۵ بار دیگر بطور کاملتر به این موضوع اشاره کرده است که می توان از مقاله

دکتر یونس شکرخواه بنام” سواد رسانه ای، یک مقاله عقیده ای” ،”سانسور یا سواد رسانه ای ؟ ” دکتر سلطانی فر” ، ” درآمدی به سواد رسانه ای و رویکرد انتقادی ” نوشته “حسین بصیریا ن و رضا بصیریان” و … نام برد . مهمترین کتاب زبان اصلی نوشته جیمز پاتر به نام

نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان

سواد رسانه ای در کتابخانه مرکز تحقیقات رسانه، از منابع موجود در ایران می باشد .نظرات بسیاری ازپیشگامان این رشته همچون ، جین بادریلارد/ فرانسوی، مارشال مک لوهان/آمریکایی، میدوری سوزوکی/ژاپنی،الیزابت تومن، هابز، سین میزوکی،پاتر،گربنر،فستر،کرتس وبسیاری دیگر نیزدر زمینه سواد رسانه اى مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در تابستان سال اخیر نیزپژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پژوهش نامه شماره ۲۲ ، در این باره مقالات زیادی ارائه داده است.

اما در مورد بحث مصرف وفرهنگ مصرف مطالعات بیشتری صورت گرفته است که میتوان ازکتاب انسان تک ساحتی “هربرت مارکوزه”،زندگی در عیش ومردن در خوشی “نیل پستمن “مقالات “رالف نیدر” تحت عنوان”فرهنگ مصرفی وغلبه کمیت بر کیفیت”،”نابرابری وقشربندی اجتماعی” “دکتر لهسائی زاده”،مقاله”شکوفه سرابی” تحت عنوان” جامعه مصرفی پیامد مصرف
بی رویه”،مقاله “عرصه های قدرت ومقاومت در فرهنگ مصرف گرایی مدرن”،” مریم رفعت جاه” وبسیاری دیگر از مقالات وکتب را نام برد.
همانطور که گفته شد در مورد سواد رسانه ای ، تعریف آن، ابعاد آن ، اهداف آن ، لزوم آموزش آن، رویکرد انتقادی آن ،…………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “نقش سواد رسانه ای در بالا بردن فرهنگ مصرف در میان بانوان”

شانزده − نه =