فروشگاه

توضیحات

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

میتوانید نسبتبه خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن

پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه

تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه صنایع استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

در دنیای رقابتی امروز، ارائه محصولات و خدمات با کیفیت برتر، قیمت پایین تر و موعد مقرر به

مشتریان، لازمه حیات بنگاه های تولیدی و اقتصادی به شمار می آید. از آنجایی که تأمین

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

کنندگان نقش بسزایی را در فعالیت های مربوط به تولید یک محصول دارند و کیفیت و انعطاف

پذیری در محصولات و خدمات به میزان بسیار زیادی به این شرکت ها و عملکردشان وابسته .

است، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به عنوان یک کلید استراتژیک جهت موفقیت شرکت ها، نقش مهمی ایفا می کند. در این میان گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و خانه کیفیت

(HOQ) آن، به عنوان موفقترین ابزارهای مدیریت کیفیت جامع (TQM) برای بهبود طراحی و

کیفیت محصول و ایجاد یک سیستم مشتری مدار محسوب می شوند، به طوریکه پس از

دریافت نیازهای مشتریان، ضمن تبدیل آن ها به ویژگی های کالاها/ خدمات، راه-هایی را نیز

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

جهت رفع و برآورده سازی نیازهای مطرح شده فراهم می آورند. در این راستا، منطق فازی

نیز قادر است عقاید و بیانات مبهم مشتریان در خانه کیفیت QFD را به صورت اعداد فازی

درآورده و به شکل گویاتری سازمان ها را از ندای مشتری بهره مند سازد.

تحقیق انجام شده در این پایان نامه در شرکت فرآورده های لبنی کاله، جهت استخراج

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

خواسته های شرکت از تأمین-کنندگان، شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد و در نهایت

ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان یکی از مواد اولیه کلیدی شرکت با عنوان پنیر گوسفندی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با استفاده از روش QFD فازی و با تمرکز بر

تکمیل خانه کیفیت، پس از محاسبه وزن هر یک از خواسته های مطرح شده، معیارهای

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی عملکرد تأمین-کنندگان اولویت بندی شده اند، سپس از نتایج اولویت بندی صورت

گرفته در ماتریس خانه کیفیت به عنوان ورودی، جهت ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان

استفاده شده است. همچنین به منظور رفع ابهام از قضاوت های کلامی مطرح شده از

سوی کارشناسان خبره شرکت به عنوان تصمیم گیرندگان (DMs)، از مجموعه های فازی بهره برده شده است.
کلیدواژه ها: گسترش کارکرد کیفیت فازی، ارزیابی تأمین کنندگان، معیارهای ارزیابی عملکرد

۱۱۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان
نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

 

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱
۱-۱ مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲
۱-۲ ضرورت انجام تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
۱-۳ بیان مسئله تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
۱-۴ روش اجرای تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۱-۵ اهداف اساسی از انجام تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۱-۶ مفروضات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۱-۸ جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
۱-۹ قلمرو تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
۱-۱۰ محدودیت های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ۹
۱-۱۱ تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

فصل دوم: مرور ادبیات تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱
۲-۱ مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲
۲-۲ گسترش عملکرد کیفیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
۲-۲-۱ مدیریت کیفیت جامع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴
۲-۲-۲ جایگاه QFD در مباحث TQM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
۲-۲-۳ تاریخچه QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
۲-۲-۳-۱ پیدایش QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
۲-۲-۳-۲ توسعه QFD در ژاپن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷
۲-۲-۳-۳ توسعه QFD در امریکا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹

عنوان

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

صفحه
۲-۲-۳-۴ توسعه QFD در سایر نواحی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰
۲-۲-۴ تعاریف و مزایای QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
۲-۲-۵ زمینه های کارکردی QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
۲-۲-۶ معرفی صنایع بهره مند شده از روش QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
۲-۲-۷ روش های مختلف توسعه QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
۲-۲-۸ فرآیندهای لازم (پیش نیاز/مقدماتی) جهت اجرای QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۲-۲-۹ معرفی و مقایسه مدل های مختلف QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
۲-۲-۱۰ ماتریس خانه کیفیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶
۲-۲-۱۰-۱ عناصر اصلی خانه کیفیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۸
۲-۳روابط میان سازمان (خریدار) و تأمین کنندگان آن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲
۲-۳-۱ ارزیابی عملکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۴
۲-۳-۲ سیستم های ارزیابی عملکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ۴۵
۲-۳-۳ ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و اهمیت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۶
۲-۳-۴ تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۸
۲-۴مقدمه ای بر نظریه مجموعه های فازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲
۲-۴-۱منطق فازی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
۲-۴-۲متغیرهای زبانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵
۲-۴-۳اعداد فازی مثلثی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
۲-۴-۴بکارگیری منطق فازی در QFD و مزایای آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷
۲-۵پیشینه تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۲-۶ حوزه تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
۲-۶-۱ تاریخچه شرکت فرآورده های لبنی کاله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
۲-۶-۲خط مشی کیفیت شرکت فرآورده های لبنی کاله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۵

عنوان
صفحه
۲-۶-۳ واحدکسب و کار پنیر و انواع پنیر های حاصل از این شرکت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۶
۲-۶-۳-۱ پنیرهای طبیعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۶
۲-۶-۳-۲ پنیرهای پروسس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۷

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

فصل سوم: روش تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
۳-۱ مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۹
۳-۲ روش و مراحل انجام تحقیق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۰
۳-۲-۱ گام اول) تعیین مشخصه های مورد نیاز مشتری (خواسته های شرکت از تأمین کنندگان) (WHATs) 72
۳-۲-۲ گام دوم) تعیین وزن مشخصه های مورد نظر مشتری و اولویت بندی آن ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۲
۳-۲-۳ گام سوم) تعیین معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان (HOWs) . . . . . . . . . . . . . . . 73
۳-۲-۴ گام چهارم) تعیین میزان ارتباط میان مشخصه های مورد نیاز مشتری و معیار های ارزیابی عملکرد و نیز ارتباط معیارها با یکدیگر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۷۴
۳-۲-۵ گام پنجم) تعیین اهمیت نسبی (RIj) و اهمیت وزنی (RIj*) معیارها و اولویت بندی آنها. . . . . . . . . . ۷۵
۳-۲-۶ گام ششم)تعیین وضعیت هر تأمین کننده در مقابل معیارهای ارزیابی عملکرد (PHj) . . . . . . . . . . 76
۳-۲-۷ گام هفتم) رتبه بندی تأمین کنندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۶
۳-۳ روش های گردآوری اطلاعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۷
۳-۴ طیف های اعداد فازی مورد استفاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۷

فصل چهارم: ارائه مدل پیشنهادی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی کاله) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ۷۸
۴-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۹

 

عنوان
صفحه
۴-۲ اجرای روش در شرکت فرآورده های لبنی کاله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۹
۴-۲-۱ گام اول) تعیین مشخصه های مورد نیاز مشتری (WHATs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
۴-۲-۲ گام دوم) تعیین وزن مشخصه های مورد نظر مشتری و اولویت بندی آن ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۱

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۴-۲-۳ گام سوم) تعیین معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان (HOWs). . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
۴-۲-۴ گام چهارم) تشکیل خانه کیفیت QFD- تعیین میزان ارتباط میان مشخصه های مورد نیاز مشتری و معیار های ارزیابی عملکرد و نیز ارتباط معیارها با یکدیگر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۸۳
۴-۲-۵ گام پنجم) تعیین اهمیت نسبی (RIj) و اهمیت وزنی (RIj*) معیارها و اولویت بندی آن ها . . . . . . . . . . ۸۳
۴-۲-۶ گام ششم) تعیین وضعیت هر تأمین کننده در مقابل معیارهای ارزیابی عملکرد (PHj) . . . . . . . . . . . . 83
۴-۲-۷ گام هفتم)رتبه بندی تأمین کنندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۷
۵-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ۸۸
۵-۲ نتایج تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ۸۹
۵-۲-۱ رتبه بندی تأمین کنندگان ماده اولیه مورد بررسی با عنوان پنیر گوسفندی در شرکت فرآورده های لبنی کاله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۹
۵-۲-۲ تهیه ماتریس خانه کیفیت در محیطی با اطلاعات کیفی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۲

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۵-۳ پیشنهادات و راهکارها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۳
۵-۳-۱ پیشنهادات و راهکارها برای بهبود عملکرد بر اساس نتایج حاصل شده در شرکت فرآورده های لبنی کاله ۹۳
۵-۳-۲ پیشنهادات و راهکارها برای تحقیقات آتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۴

 

 

 

فهرست منابع و مراجع
عنوان
صفحه
منابع فارسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶
منابع انگلیسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول ۲-۱ سیر تکاملی گسترش عملکرد کیفیت و مهمترین فعالیت های صورت گرفته در چند سال
گذشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱
جدول ۲-۲ معیارهای ارائه شده توسط دیکسون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹
جدول ۲-۳ معیارهای منتخب جهت ارزیابی تأمین کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰
جدول ۲-۴ معیارهای ارائه شده توسط الرام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

جدول ۲-۵ معیارهای ارائه شده توسط مین و گال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲
جدول ۳-۱ بیانات زبانی و اعداد فازی متناظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۲
جدول ۴-۱ نیازهای مختلف شرکت از تأمین کنندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۰

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

جدول ۴-۲ تعیین اهمیت وزنی خواسته ها و اولویت بندی آن ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۱
جدول ۴-۳ معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۲
جدول ۴-۴ تعیین وضعیت هر تأمین کننده در مقابل معیارهای ارزیابی عملکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۵
جدول ۴-۵ رتبه بندی تأمین کنندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۶
جدول ۵-۱ اولویت بندی نیازهای مطرح شده از سوی شرکت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۰
جدول ۵-۲ اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۱
جدول ۵-۳ رتبه بندی تأمین کنندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۲
جدول ب-۱ تعیین اهمیت نیازهای مطرح شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۸
جدول ب-۲ جدول متغیرهای زبانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۹

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

جدول ب-۳ ماتریس ارتباطات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۰
جدول ب-۴ ماتریس همبستگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۱
جدول ج-۱ جدول متغیرهای زبانی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۲
جدول ج-۲ تعیین وضعیت هر تأمین کننده در برابر معیارهای ارزیابی عملکرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۳

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

 

فهرست شکل ها
عنوان
صفحه
شکل ۲-۱ مقایسه تغییرات مهندسی در روش سنتی طراحی و طراحی با QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
شکل ۲-۲ فراوانی مقالات بر اساس رویکرد کمی یا کیفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
شکل ۲-۳ رویکرد چهار مرحله ای به QFD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
شکل ۲-۴ ماتریس خانه کیفیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
شکل ۲-۵ عدد فازی مثلثی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
شکل ۳-۱ طیف اعداد فازی مثلثی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۷
شکل ۴-۱ خانه کیفیت تکمیل شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۴

 

 

 

 

 

 

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

 

فهرست پیوست ها
عنوان
صفحه
پیوست الف) پرسشنامه تعیین نیازهای کارشناسان خبره از تأمین کنندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۷
پیوست ب) پرسشنامه تعیین اهمیت نیازهای مطرح شده، تعیین ارتباط میان معیارهای ارزیابی عملکرد و خواسته-های مطرح شده (ماتریس ارتباطات)، تعیین ارتباط میان معیارها با یکدیگر (ماتریسهمبستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۸
پیوست ج) تعیین وضعیت هر تأمین کننده در برابر معیارهای ارزیابی عملکرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه
در سال های اخیر، فرآیندارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به عنوان یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در مدیریت کسب و کار تلقی می شود به طوریکه بسیاری از شرکت ها به منظور

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

ارتقاء عملکرد مدیریتی و توسعه فعالیت های رقابتی خود با سایرین، به همکاری و مشارکت

با تأمین کنندگان خود می پردازند (چن و همکاران، ۲۰۰۶). از این رو، در بازارهای جهانی و

رقابتی امروز، موفقیت شرکت ها بر مبنای توانایی آن ها در انتخاب بهترین تأمین کننده

تضمین می گردد (بویلاکوا و همکاران، ۲۰۰۶) و بر این اساس، واحد های مرتبط با امور

تدارکات و تأمین کنندگان که وظیفه بررسی و خرید مواد لازم برای شرکت را به عهده دارند،

با بیان خواسته های خود از تأمین کنندگان و تعیین معیارهایی برای ارزیابی آنان و

در نهایت با ایجاد روابط بلند مدت با تأمین کنندگان برتر، به عنوان واحدهای استراتژیک در سازمان محسوب می شوند.

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

تحقیقات نشان می دهد، سازمان های تولیدی در سطح جهانی، در هماهنگ ساختن کالاها و خدمات خود با خواسته-ها و نیازهای مشتریان خویش، بسیار موفق تر از رقبای خود عمل

کرده اند (فردوس و دمیر ، ۱۹۹۰). اگر تولید کنندگان بخواهند رقابت خود را در بازارهای بسیار

پیچیده و متغیر بهبود بخشند، باید در برآورده ساختن خواسته های مشتری مهارت زیادی

داشته باشند. بنابراین عملکرد کاری برجسته، نیازمند روش های سیستماتیک برای

هماهنگ و متحد ساختن تصمیمات ساخت و تولید با خواسته مشتری است (گریفن و هاسر ، ۱۹۹۲). از آنجایی که در مورد هریک از خواسته ها سطح رضایت مشتریان متفاوت است،

بنابراین مهم است بدانیم کدام مشخصه یا ویژگی، بیشتر مشتریان را راضی نگه می دارد (فضلی و علیزاده، ۱۳۸۷).

گسترش کارکرد کیفیت (QFD) به عنوان ابزار سیستماتیک برای تبدیل کردن خواسته های مشتری به مشخصه های فنی و طراحی می باشد. به عبارت دیگر، QFD در جهت توسعه

کیفیت محصولات (از گام طراحی تا تولید) سعی در برآورده سازی آنچه که مشتریان بیان

کرده اند دارد و همچنین ابزاری است در جهت کاهش زمان طراحی (رضایی و همکاران،

۱۳۸۴) که می تواند برای سازمان ها به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شود و آن ها را در

جهت دستیابی به بازار های جدید، جلب رضایت مشتریان فعلی و جذب مشتریان بالقوه

رهنمون سازد. خانه کیفیت (HOQ) به عنوان عمومی ترین قسمت مورد استفاده در QFD

برای بررسی و تحلیل روابط، اهمیت و ایجاد تعادل ما بین عوامل مختلف مورد استفاده قرار

می-گیرد (فضلی و علیزاده، ۱۳۸۷) و تئوری فازی نیز قادر است زبان و عقاید مبهم مشتری

در خانه کیفیت را به صورت اعداد فازی درآورده و به شکل گویاتری سازمان را از این عقاید

بهره مند سازد. از این رو، در این پایان نامه با بررسی و مطالعه فرآیندهای ساختمان تدارکات

شرکت کاله، و با درک خواسته های مطرح شده از سوی کارشناسان مربوط به امور تأمین

کنندگان متمرکز در واحد های مختلف شرکت به عنوان مشتری و تعیین معیارهایی برای

ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان، از QFD فازی برای ارزیابی و انتخاب بهترین تأمین کننده استفاده شده است.

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق
سرعت بالای تغییر تکنولوژی و پیشرفت علم و دانش موجب ایجاد فضای رقابتی بین بنگاه های تولیدی شده است که هر یک از بنگاه ها سعی دارند با کسب سهم بیشتری از بازار،

گوی سبقت را از رقبای خود بربایند. بدین ترتیب کم توجهی به نوآوری، تولید کالای با کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و به صورت عام تر عدم اهتمام به خواسته و نیاز مشتری، به

شکست در ارائه محصول منجر می شود. چرا که در عرضه، رقابت مصرف کنندگان شکل

دهنده تقاضا در بازار کالا و خدمات است که در صورت برخورداری از ابزارها و حمایت های حقوقی لازم، می توانند تولیدات و خدماتی را که به هر نحو از استاندارد های لازم برخوردار

نیستند، از صحنه بازار حذف کنند و بدین وسیله رقابت هر چه بیشتر را در میان تأمین

کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر ایجاد نمایند. در چنین

شرایطی نقش تأمین کنندگان و مباحث مرتبط با آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار گشته است.
با ظهور زنجیره تأمین، واحدهای صنعتی و خدماتی، ذهن خود را معطوف تأمین کنندگان خود

کرده اند و با پیشرفت صنایع و خدمات به این نکته دست یافتند که قیمت پیشنهادی تأمین

کنندگان تنها ملاک انتخاب و همکاری با آنان نیست.

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

در واقع سیاست های انتخاب تأمین کنندگان فرآیندی پیچیده است و قیمت یکی از فاکتورهای آن است (دارابی و سعیدی، ۱۳۸۷). به عبارت دیگر، اگر در زمان تولید صنعتی سرمایه داری اولیه و میانه، رویکرد کاهش

هزینه و رقابت قیمت، ساز و کار اصلی بوده است، اکنون در شرایط تولید صنعتی سرمایه داری متمرکز که شرکت های چند ملیتی، فراملیتی، فروشگاه ها، بنگاه های زنجیره ای و زنجیره های تأمین کلان، سیطره بلا منازع بر بازار دارند، رویکرد خدمات مشتری، ساز و کار

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

اصلی بازاریابی را تشکیل می دهد. بر همین اساس، در بازار رقابتی امروز به منظور جلب رضایت مشتریان، انتخاب بهترین تأمین کنندگان باید در صدر برنامه های سازمان ها قرار

گرفته و ارزیابی و اولویت بندی تأمین کنندگان نیز باید به طور مداوم صورت پذیرد، تا از

استانداردهای کیفی مناسب مواد وارده از سوی تأمین کنندگان، اطمینان حاصل شود (لی و همکاران، ۱۹۹۷).

بدون شک عوامل مهمی می توانند به یک سازمان کمک کنند تا بتوانند به اهداف بالا،

دستیابند. QFD، مدلی است که این توانایی را در سازمان به وجود می آورد تا سازمان در

چند جهت (بهبود طراحی، کاهش زمان ساخت و تولید، افزایش رضایت مشتریان و …) رشد

کرده و دارای مزیت های رقابتی شود. بنابراین استفاده از الگوی QFD در تحقیق حاضر،

شناسایی خواسته های شرکت (به عنوان مشتری) از ویژگی کالاها و خدمات خریداری

شده و همچنین تهیه و تدوین معیارهایی برای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان را امکانپذیر ساخته و می تواند شرکت را در برآورد خواسته هایش یاری رساند.

۱-۳ بیان مسئله تحقیق
امروزه چگونگی ارزیابی تأمین کنندگان برای شرکت ها به عنوان یک تفکر استراتژیک کلیدی

تلقی می شود به طوریکه در دهه ۱۹۹۰ میلادی، مدیران بسیاری از صنایع به این مهم دست یافتند که برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرآیند داخلی و انعطاف پذیری در توانمندی

شرکت کافی نیست، بلکه تأمین کنندگان مواد و تجهیزات نیز باید تولیداتی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه داشته باشند. جهت ارزیابی تأمین کنندگان، لازم است معیارها و

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

فاکتورهایی درنظر گرفته شوند، بر این اساس معیارهای کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد آنها بسیار مهم جلوه می کند (صادقی انارکی، ۱۳۸۷).البته باید توجه داشت، ارزیابی تأمین

کنندگان دشواری های خاص خود را دارد و عواملی که باعث پیچیدگی فرآیند ارزیابی می

شوند شامل اطلاعات ناقص، معیارهای کیفی اضافی و اولویت های مبهم می باشند (دی بوئر و همکاران، ۱۹۹۸).
گزینش یا ارزیابی تأمین کننده مسئله ای متداول در کسب ملزومات مورد نیاز برای پشتیبانی

خروجیهای سازمان ها است. به علت تنوع و تعدد تأمین کنندگانی که بالقوه، دارای شرایط و

توانایی های لازم جهت همکاری با سازمان هستند، مسأله مهم آن است که کدام تأمین کننده باید انتخاب گردد. این مسئله هنگامی رخ می دهد که خریدی پیچیده با ارزش ارزی

بالا و احتمالاً حساس در پیش رو باشد (عالم تبریز و باقرزاده آذر، ۱۳۸۹). پس به ناچار باید

تأمین کنندگان را ارزیابی، رتبه بندی و پس از آن، انتخاب نمود تا فرآیند تولید به بهترین نحو

تضمین گردد. عدم توجه به این مهم باعث می شود که روند تولید از لحاظ زمانی طولانی تر،

باکیفیت پایین تر و هزینه بالاتر انجام پذیرد (زارع مهرجردی و همکاران، ۱۳۸۹). در واقع فرآیند

تعریف مسئله، فرموله کردن معیار ها، ارزیابی بدیل ها و گزینش را پوشش می دهد(عالم

تبریز و باقرزاده آذر، ۱۳۸۹).

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

در سازمان ها آمار بالای نارضایتی عمدتاً ناشی از ضعف در درک نیاز شرکت و همچنین عدم شناسایی معیارهای عملکرد تأمین کنندگان جهت ارزیابی آن ها مطابق با نیازها می باشد.

بدین ترتیب، آنچه که بقای شرکت و موفقیت آن را تضمین می کند سرعت درک نیازهای

مختلف شرکت و تأمین به موقع آنهاست (خیری، ۱۳۸۸). در این میان،QFD یک روش بسیار مؤثر و کارا برای تحقق مشتری گرایی در سازمان محسوب می شود. هدف QFD به عنوان

یک ابزار برنامه ریزی، کاهش دو نوع نا هماهنگی در سازمان است: اول در صورتی که ویژگی

های محصول با نیازهای از پیش تعیین شده مشتریان مطابق نباشد و دوم اینکه محصول

نهایی با مشخصه های فنی محصول همخوانی نداشته باشد. این ابزار برای غلبه بر مورد

اول میان ویژگی های محصول و صدای مشتریان ارتباط برقرار می کند و بالآخره دومین تعارض

را از طریق تغییر و انتقال مشخصه های فنی به اجزای محصول، جزئیات، فرآیند ها و

مشخصه های تولید کاهش می دهد (کهرمان و همکاران، ۲۰۰۶).

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

گسترش کارکرد کیفیت به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و

شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرآیند بررسی و تحلیل خود، ضمن شناسایی

خواسته ها و نیازمندی های مشتریان، سعی در لحاظ نمودن آن ها در تمامی مراحل

طراحی و تولید را دارد و آنچه QFD را به عنوان یک برگ برنده برای بسیاری از سازمان های

دنیای امروز معرفی نموده است، چیزی جز بررسی دقیق و موشکافانه نیازهای مشتریان از

جهات و دیدگاه-های مختلف نمی باشد؛ تا آنجا که برخی از سازمان های بازاریابی، شهرت و

اعتبار خود را بر اساس استفاده از این ابزار دقیق و کارا، بنا نهاده اند.QFDبا تکوین یک فرآیند

طراحی منطقی، نسبت به ایجاد و خلق کیفیت در محصول اقدام می نماید. واقعیت این

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

است که معمولاً مشتریان در ارزیابی های مربوط به محصول، نیاز

های ذهنی خود را مطرح می-کنند و QFD با استفاده طیف وسیعی از روش ها و ابزار

مختلف، به طور سیستماتیک این نیازها را به خواسته های عینی طراحی، ترجمه و تبدیل

می نماید. در مراحل بعدی نیازهای طراحی به نحو بسیار مؤثری در تمامی قسمت های مرتبط مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب زنجیره کاملی از فعالیت ها به طور یکپارچه

برای رسیدن به هدف نهایی “رضایت مشتری” در تلاش است (رضائی و همکاران، ۱۳۸۴).

باید دقت کنیم که QFD فقط در زمینه تبدیل خواسته مشتری به مشخصات فنی محصول،

کاربرد ندارد و در تمام تجزیه و تحلیل‌های دیگری که چندین عامل وابسته به هم را

می‌بایستی همزمان در تصمیم گیری مدنظر قرار داد، مفید فایده است.

ماتریس خانه کیفیت، یکی از روش های اصلی QFD است که در سال ۱۶۸۸ توسط کلازینک

مطرح گردید. این ماتریس ابزاری است که می توان از طریق آن، داده ها و مشخصات محصول

را جمع آوری نمود تا شانس موفقیت محصول افزایش یابد (متقی و حسین زاده، ۱۳۸۷). در

واقع از طریق ماتریس خانه کیفیت رابطه میان «چه چیزها» و «چگونه ها» مشخص می

گردد، همچنین لازم به ذکر است که در منابع و متون مختلف QFD، ساختارهای متنوعی از

خانه کیفیت ارائه شده است که تمامی آن ها ضمن پیروی از اصول و منطق یکسان، در

موارد مختلفی به کار برده می-شوند (رضائی و همکاران، ۱۳۸۴).

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

در این پایان نامه به دلیل استفاده از داده های کیفی و مبهم در مراحل QFD، از رویکرد فازی

به آن استفاده می شود. شرکت به عنوان مهمترین مشتری و نیاز او در رابطه با ویژگی

محصولات و خدماتی که باید از تأمین کنندگان بیرونی تدارک دیده شوند، به عنوان مهمترین

خواسته های او از تأمین کنندگان منظور می شود. همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین

کنندگان جهت پاسخگویی به این نیازها مشخص شده و روابط میان ویژگی محصولات و

خدمات ارائه شده و معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان در خانه کیفیت با توجه به نظرات

کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و تأمین کنندگان بر اساس اهمیت معیارهای ارزیابی

عملکرد، ارزیابی و رتبه بندی می گردند.

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

۱-۴ روش اجرای تحقیق

 

 

 

 

از آنجا که انتخاب تأمین کنندگان از حالت سنتی خارج شده و دیگر انتخاب بر اساس قیمت

پیشنهادی مطرح نمی-باشد، تولید کنندگان به خوبی دریافته اند که تضمین کیفیت از

سرمنشاء ورود مواد و قطعات کارساز است و بازرسی-های کالای ورودی نیز روش کارایی

نمی باشد. در مجموع فضای به وجود آمده مدیران را مجبور کرده است تا از روش-های

پیچیده برای آنالیز همزمان فاکتورهای مختلف استفاده نمایند.

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

در این تحقیق از فاز اول روش چهار مرحله ای QFD، به عبارت دیگر از ماتریس خانه کیفیت به

عنوان یکی از مدل های تصمیم گیری جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان بهره برده شده

است. بر اساس این روش ابتدا با همکاری تیم QFD که متشکل از کارشناسان واحد های

مختلف سازمان و به عنوان تصمیم گیرندگان (DMs) می باشند، نیازهای شرکت از تأمین

کنندگان برای ماده اولیه مورد نظر تحت عنوان پنیر گوسفندی، مشخص شده و ارزش وزنی

هر یک محاسبه می شود، سپس معیار هایی جهت پاسخگویی به نیاز های مطرح شده،

تعیین و اولویت بندی می گردند. در پایان، ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان بر اساس معیارها

صورت گرفته و رتبه بندی نهایی انجام می پذیرد.همانند دیگر روش ها، QFD نیز دارای

کمبودهایی می باشد که در ترکیب با دیگر فنون و ابزارها می توان تا حد قابل توجهی این

ضعف ها را پوشش داد. از جمله این ضعف ها و ابهام مورد اشاره، می توان به دروندادهای

مختلفی که به صورت قضاوت-ها و ارزیابی های ذهنی در جمع آوری اطلاعات که به صورت نا

دقیق بیان می شوند اشاره کرد. که به همین دلیل در این تحقیق برای مواجهه با این مشکل با استفاده از رویکرد فازی مفاهیم کیفی را کمی نموده و به دنبال آن محاسبات عددی را

انجام می دهیم.

۱-۵ اهداف اساسی از انجام تحقیق

هدف از اجرای تحقیق حاضر این است که شرکت با درنظر داشتن به صرفه ترین و با کیفیت

ترین تولید، تمرکز خود را به نیازهای اصلی معطوف ساخته و جهت رسیدن به این نیازها،

پس از ارزیابی تأمین کنندگان خود، بهینه ترین آن ها را انتخاب نماید. به طور کلی، هدف

اصلی این پژوهش، پیاده سازی یک الگوی QFDبه عنوان روشی ساده و سریع به منظور

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

ارزیابی و رتبه بندی تأمین کنندگان می باشد.

 

 

از اهداف فرعی انجام این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- استفاده از منطق فازی جهت بیان عقاید و نظریات مبهم

۲- ارائه مهمترین انتظارات شرکت از تأمین کنندگان خود در رابطه با ویژگی مواد، تجهیزات و

خدمات جهت تولید محصول با کیفیت
۳- اولویت بندی ویژگی کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت برای تولید محصول مورد نظر

۴- درنظر گرفتن ارتباط میان معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و ویژگی های کالاها و

خدمات مورد نیاز شرکت

۵- ارزیابی و اولویت بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان به منظور ایجاد شرایطی

مطلوب برای انجام مناسبات تجاری
۶- شناسایی، مقایسه و انتخاب مناسب ترین تأمین کننده جهت نیل به اهداف استراتژیک

شرکت

۱-۶ مفروضات تحقیق
فرضیات تحقیق شامل موارد ذیل می باشند:
• از اعداد فازی مثلثی جهت استخراج ماتریس خانه کیفیت با اصطلاحات کلامی استفاده

خواهد شد.

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

• از نظر کار%B

نگرش گسترش کارکرد کیفیت فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2611

قیمت : تومان10,000