فروشگاه

توضیحات

 نقش اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع به شیوه اطلاع  رسانی و تاثیر گذاری و توانایی در القا این شیوه ها بستگی دارد که موفقیت یا عدم موفقیت در این راه  به موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان یا نهادی  که ما متولی ان هستیم می انجامد.  برای افزایش بهره وری و تسریع در دستیابی به اهداف مورد نظر در فعالیت ها باید از مناسب ترین روشها به صحیح ترین نحو استفاده شود. عدم توجه و دقت در هریک از دو مورد مذکور، دستیابی به اهداف را غیر ممکن و یا باعث صرف هزینه و اتلاف وقت بیشتر خواهد شد.  این پژوهش  در پی پاسخ به سئوالاتی است که بداند  روشهای موثر اطلا ع رسانی  در شرایط مختلف برای گروههای مختلف جامعه کدام است ؟  برای دستیابی به اهداف تحقیق ضمن بررسی کتابخانه ای سوابق، با بهره گیری از پرسشنامه  با شیوه نمونه گیری تصادفی ، نظرات مشترکین  جمع آوری وبا استفاده از نرم افزار  SPSS   نسبت به جمع بندی اطلاعات، توصیف داده ها و تعیین همبستگی ها ، محاسبه رگرسیون و تجزیه وتحلیل داده ها اقدام گردید  مشترکین  مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه مشترکان تلفن ساکن در تمامی نقاط استان یزد
می باشد.

   با توجه به نتایج تحقیق بیشترین شیوه های  موثر جهت کسب اطلاعات مشترکین به ترتیب : اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه،  قبوض تلفن، گفتگوهای تعاملی، و سایت شرکت بوده است.. پژوهشگر با اعتقاد به این مطلب که سامان­دهی چرخه اطلاع رسانی  مورد بحث به بهبود بیشتر وضع در این سازمان منجر خواهد شد، و یا لااقل، وضعیت  فعلی را با صرفِ وقت و هزینه کمتری ممکن خواهد ساخت، به ارایه پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت اطلاع رسانی به مشترکین برای غلبه بر موانع موجود  پرداخته است.

 ۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست

چکیده

فصل اول

موضوع تحقیق……………………………………………………………………………..

۱

بیان مسئله مورد پژوهش ………………………………………………………………….

ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………

۲

۲

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………..

۳

سوالات …………………………………………………………………………………….

۴

فرضیه ها ………………………………………………………………………………….

روش تحقیق ……………………………………………………………………………….

۵

۶

ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………

جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………..

۶

۶

ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………

۸

واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………….

تاریخچه و سابقه تحقیق ……………………………………………………………………

موانع و مشکلات …………………………………………………………………………..

۸

۱۳

۱۴

فصل دوم

بخش اول

اطلاع رسانی و نقش مهم آن در روابط عمومی …………………………………………

۱۵

اطلاع رسانی، روابط عمومی و مشارکت مردمی ………………………………………

۱۷

اجزای نظام اطلاع رسانی ………………………………………………………………..

۲۲

فن آوری اطلاعات و مفاهیم کار برای آن  ……………………………………………..

۲۲

فرا رسانه و فرا متن ابزارهای مهم فناوری اطلاعات ………………………………….

۲۴

رسانه های الکترونیک………………………………………………………………………

۲۴

شبکه اطلاع رسانی ………………………………………………………………………..

۲۵

انگیزه ایجاد شبکه های اطلاع رسانی و نقش فناوری …………………………………..

۲۶

اطلاعاتی در شبکه اطلاع رسانی ………………………………………………………..

۲۶

اهداف شبکه های اطلاع رسانی ………………………………………………………….

۲۷

مزایا و فواید شبکه های اطلاع رسانی و کارگروه (IT) در شبکه های اطلاع رسانی …………

۲۷

بخش دوم

اول اطلاع رسانی سپس تبلیغات ………………………………………………………….

۲۹

تبلیغات پیام یک سویه است…………………………………………………………………

۳۰

تبلیغات و نوآوری …………………………………………………………………………

۳۱

محصول و نوآوری ………………………………………………………………………..

۳۱

در جستجوی تازگی………………………………………………………………………..

۳۲

آگهی اسباب بازی نیسان ………………………………………………………………….

۳۳

جایگاهی که در ذهن مخاطب خود دارید بپذیرید ………………………………………..

۳۴

تقویت جایگاه پیشگامانی ………………………………………………………………….

۴۶

مبحث خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………

۳۷

به خلاقیت نیاز نیست ……………………………………………………………………..

۳۸

معمای حل نشدنی تبلیغات خلاق ………………………………………………………….

۴۰

تبلیغات باد است – روابط عمومی خورشید ……………………………………………..

۴۳

حرکت تبلیغات مارپیچ است – حرکت روابط عمومی خطی است ……………………..

۴۴

تبلیغات به شیوه انفجاری عمل می کند – روابط عمومی به شیوه آهسته و پیوسته کار می کند ………………

۴۵

تبلیغات تصویری است روابط عمومی کلامی است ……………………………………..

۴۶

رسایی تبلیغات همه را در برمی گیرد ……………………………………………………

۴۷

رسایی روابط عمومی اشخاص مورد نظر را در برمی گیرد ………………………….

۴۷

تبلیغات خود محور است – روابط عمومی دیگر محور است …………………………..

۴۹

تبلیغات می میرد – روابط عمومی زنده می ماند ……………………………………….

۵۰

تاثیرات ………………………………………………………………………………..

۵۱

اثرات کوتاه مدت و دراز مدت ………………………………………………………..

۵۱

چه هنگام می توان انتظار داشت که اثرات ظاهر شوند ………………………………

۵۳

تاثیر برجسته سازی …………………………………………………………………..

۵۵

بخش سوم

مبانی نظری……………………………………………………………………………

۵۵

نفش  ارتباطات در توسعه …………………………………………………………….

۵۵

الگوهای  ارتباطات و توسعه …………………………………………………………..

۵۸

فصل سوم

نظریه های ارتباطات توسعه ………………………………………………………….

نطریه های ارتباطات برای توسعه  …………………………………………………….

۶۱

۶۸

روش تحقیق ……………………………………………………………………………

پیمایش………………………………………………………………………………….

جامعه آماری ………………………………………………………………………….

۷۸

۷۸

۷۸

حجم نمونه  ……………………………………………………………………………

ابزار گرد اوری اطلاعات ……………………………………………………………

۷۹

۸۰

روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………….

روایی تحقیق ……………………………………………………………………………….

حدود زمانی تحقیق…………………………………………………………………………

حدود مکانی تحقیق  ……………………………………………………………………….

۸۰

۸۰

۸۱

۸۱

فصل چهارم

بخش اول

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرجنس……………………………………………….

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرسن…………………………………………………

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرتحصیلات………………………………………….

جدول توزیع فراوانی و نمودار متغیرشغل………………………………………………..

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از تلفن گویا…………………………………………

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از قبض………………………………………….۹۲

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از اینترنت……………………………………….۹۴ جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از صدا و سیما…………………………………..۹۶

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از sms…………………………………………..98

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از تبلیغات…………………………………….۱۰۰

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده از مطبوعات………………………………….۱۰۲

جدول و نمودارمتغیر میزان استفاده ازنوع روشهای اطلاع رسانی  مطبوعات….۱۰۴

بخش دوم

جداول دو بعدی، یک بعدی و بررسی فرضیه ها:

فرضیه اول جداول رابطه میان جنس واستفاده از تلفن گویا در اطلاع رسانی……۱۰۶

فرضیه دوم جداول رابطه میان سن واستفاده تلفن گویا دراطلاع رسانی………….۱۰۷

فرضیه سوم جداول رابطه میان تحصیلات  واستفاده از قبض دراطلاع رسانی….۱۰۹

فرضیه چهارم  جداول رابطه میان شغل واستفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی ۱۱۱

فرضیه پنجم جدول استفاده ازنوع روشها دراطلاع رسانی………………………..۱۱۳

فرضیه ششم  جدول میزان استفاده ازتلفن گویا دراطلاع رسانی…………………..۱۱۴

فرضیه هفتم  جدول میزان استفاده ازمطبوعات دراطلاع رسانی………………….۱۱۵

فرضیه هشتم جدول میزان استفاده ازقبوض دراطلاع رسانی……………………..۱۱۶

فرضیه نهم جدول میزان استفاده ازسایت دراطلاع رسانی…………………………۱۱۷

فرضیه دهم جدول میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی دراطلاع رسانی………….۱۱۸

فرضیه یازدهم جدول میزان استفاده ازsms دراطلاع رسانی……………………..۱۱۹ فرضیه دوازدهم  جدول میزان استفاده ازتبلیغات محیطی دراطلاع رسانی………۱۲۰

۸۲

۸۴

۸۶

۸۸

۹۹۲

فصل پنجم

بررسی وضعیت متغیر ها……………………………………………………………۱۲۱

بررسی جداول دوبعدی ورابطه معنا داری یا عدم معنی داری ……………………۱۲۵

پیشنهادها………………………………………………………………………………۱۲۹

ضمایم………………………………………………………………………………….۱۳۰

منابع:……………………………………………………………………………………۱۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقیق :   

 بی شک میزان اطلاعات هر فرد از مبانی مختلف زندگی صنعتی امروزی می تواند نقش بسیار مهم و مؤثری در کیفیت کاری و زندگی فردی وی داشته باشد دراین خصوص می توان به جرات گفت در بهره گیری انسان از مواهب رفاهی ، به میزان اطلاع او از عوامل مختلف زندگی بستگی دارد.

اگر به موضوع فوق بطور کامل توجه کنیم دو وجه این کیمیا را می توانیم با دو عنوان اطلاع یابی و اطلاع رسانی تطبیق دهیم ، ضمن اینکه می دانیم اطلاع رسانی دقیق و به موقع سازمانهای خدماتی می تواند در رفع مشکلات و حل مسائل مختلف کمک بزرگی برای افراد و سازمانها باشد براین مطلب وافقیم که مجراهای ارتباطی و نحوه اطلاع یابی در فرهنگها ومناطق مختلف متفاوت است .درهمین راستا شرکتها و سازمانها نیز بایستی از میزان اطلاع مخاطبین ومردم جامعه خود در رابطه با فعالیتهای سازمان آگاه باشند و بدانند که جامعه به چه اطلاعات و آگاهیهایی احتیاج دارد واین مهم را نیز در نظر داشته باشند که شیوه های  مناسب هر نوع اطلاع رسانی کدام است و نیز طریقه رساندن پیام  به مخاطبین کدام است.

شرکت مخابرات استان یزد نیز به عنوان یک شرکت خدماتی با خدمات فراوانی که به مشترکین خود ارائه می دهد از این قاعده مستثنی نیست، در حال حاضر این شرکت خدمات فراوانی در رابطه با تلفن ثابت ، ، تلفن همراه و شبکه دیتا و خدمات جانبی با ارزش افزوده ارائه می دهد که خود مستلزم آگاهی مردم و مخاطبین شرکت از خدمات متنوع آنها است زیرا بدون اطلاع از انواع خدمات استفاده از آنها امکان پذیر نیست بنابراین شرکت مخابرات استان بایستی این مسئله را مورد نظر داشته باشد.

مخاطبین اغلب از چه راه هایی این اطلاعات را به دست می آورند و در  واقع مجاری اطلاع یابی آنها چیست تا بتواند اطلاع رسانی خود را از مجرای مناسب و با توجه به ضرورت در مناطق مختلف از استان انجام دهند. این پژوهش در نظر دارد با شناخت شیوه های مؤثر اطلاع رسانی ومشخص کردن سطح اطلاع مشترکین خود از خدمات ارائه شده اقدام به طرح واجرای پژوهشی با عنوان شیوه های مؤثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد نماید تا در راه رسیدن به اهداف بلند توسعه خود از آن یاری جوید.

بیان مسئله مورد پژوهش :

پیشرفت قابل توجه در امر ارتباطات و مخابرات و دیجیتالی شدن خطوط تلفن و همچنین توسعه و تنوع خدمات مخابراتی در استان یزد از یک طرف و صرف هزینه های بسیار زیاد در راه اندازی تکنولوژیهای جدید و انجام پروژه های زیرساخت در جهت توسعه خدمات مخابراتی از طرف دیگر موجب تنوع و تعدد خدمات رسانی این شرکت در سالهای اخیر شده است.

« واضح است که عدم اطلاع مشترکین از این خدمات و امکانات و همچنین حقوق خود را در این رابطه به معنای بی فایده بودن و به هدر رفتن هزینه ها و امکانات مختلف است . بطور خلاصه می توان گفت :

اولاً : تنوع خدمات زیاد مخابراتی باعث سردرگمی افراد شده است.

ثانیاً : نیاز به حداقل اطلاعات مخابراتی، لازمه داشتن تلفن ثابت و آشنایی کامل به استفاده از آن می باشد که خود لزوم بستر سازی و اطلاع رسانی قبلی را تشدید می کند.

ثالثاً: با توجه به بررسی های انجام شده در مورد تماسهای تلفنی صورت گرفته از جانب مشترکین با روابط عمومی مخابرات یزد ، مشخص شده است که تعداد کثیری از مشترکین ازنحوه استفاده از خدمات جدید مخابراتی آشنایی کامل ندارند.

رابعاً : برای رساندن اطلاعات به مخاطبین با توجه به تئوریهای مربوطه که هر اطلاع رسانی رسانه و مجرای خود را می طلبد لازم است برای پی بردن به بهترین راه اطلاع رسانی در استان راه مناسبی را انتخاب کرد.لذا تهیه پاسخ به این سئوال که نحوه اطلاع یابی آنها از خدمات چه کانالها و مجاری را شامل می شود ضروری است.  » ( معنوی ،عبدالمجید،۱۲۴:۱۳۸۶)

ضرورت و اهمیت تحقیق:

نظر به ضرورت آگاهی از بازخورد ارایه خدمات صورت گرفته واطلاع از روشهای مؤثر ارایه اطلاعات بیشتر و بهترو بهره گیری از روشها و راههای جدید اطلاع رسانی به مشترکان در راستای بهره وری بهتر وصرف انرژی و هزینه و شناخت راهکارهای مؤثر با این تحقیق می تواند چراغ راهنمایی باشد تا با روشن ساختن مسیر پیشرفت و توسعه ما را در راه رسیدن به اهداف شرکت یاری نماید.

اهمیت ضرورت انجام این تحقیق به صورت تیتروار بشرح ذیل می باشد.

-‌ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات .

-‌ افزایش بهره وری و استفاده بهینه از افراد (نیروی انسانی )

-‌ کاهش شکایات مشترکین از موضوع عدم اطلاع رسانی

-‌ ارایه خدمات مطلوبتر به مشترکین

-‌ شناخت راههای مؤثر اطلاع رسانی به مشترکین

اهدف تحقیق :

هدف این پژوهش بررسی شیوه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد در ارایه خدمات بهتر به مشترکین خود است.

از نیمه دوم قرن بیستم، جهان وارد عصر تازه‌ای شد و پایان عمر صنعتی آغاز گردید؛ تحولات پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها، موتور محرک این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فناوریهای ارتباطی مثل تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، به وقوع پیوست. اهمیت این مساله، تا حدی بود که در مدلهای رشد و بهره‌وری، متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک جزء اثرگذار مورد توجه قرار گرفت. فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی جنبه های اجتماعی ، به شدت تأثیرگذارگشت.

 این پژوهش ، به بررسی سمت و سوی عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه  اطلاع رسانی م‍وثرجهت افزایش اگاهی مشترکان و به کشف شیوهای موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد خواهد پرداخت تا ضمن صرفه جویی هزینه ای، راههای تاثیر گذاری موثر را شناسایی و در جهت دستیابی سریعتر به اهداف قدم بردارد .

میزان استفاده از روشها ی اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد برحسب سن، جنس، تحصیلات، شغل و همچنین نوع این روشها و اثبات تاثیر ان جهت کمک به   شرکت مخابرات استان یزد در رسیدن  به اهداف توسعه شرکت مخابرات استان یزد از اهداف این پژوهش است.

 

سئوالات پژوهش  

۱- ایا جنس بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای  اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

۲ ایا سن بر میزان استفاده ار تلفن گویا به عنوان یکی از روشهای  اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

۳ – ایا تحصیلات  بر میزان استفاده ار قبوض تلفن  به عنوان یکی از روشهای  اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

۴- ایا شغل افراد  بر میزان استفاده ار قبوض تلفن  به عنوان یکی از روشهای  اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد تاثیر گذار است؟

۵- شرکت مخابرات استان یزد از چه روش های سنتی وقدیمی جهت اطلاع رسانی شهرندان استان یزد استفاده می کند؟

۶- آیا اطلاع رسانی از طریق قبوض تلفن روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

۷-‌ آیا اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

۸-‌  آیا اطلاع رسانی از طریق تلفن گویا روش مؤثری درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

۹- آیا اطلاع رسانی از طریق صدا وسیمای مرکز استان روشی مؤثر درمعرف خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

۱۰- آیا اطلاع رسانی از طریق سامانه sms روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

۱۱- آیا اطلاع رسانی از طریق تبلیغات محیطی روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

۱۲-‌ آیا اطلاع رسانی از طریق مطبوعات روشی مؤثر درمعرفی خدمات مخابراتی به مشترکین مخابرات استان یزد می باشد؟

 

فرضیه ها:

۱- میان جنس  و استفاده ازروش  تلفن گویای ۱۳۵ در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد  رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- میان سن  و استفاده از روش تلفن گویای ۱۳۵ در اطلاع رسانی خدمات شرکت مخابرات استان یزد  رابطه معنی داری وجود دارد.

۳- میان تحصیلات و استفاده از روش قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد در معرفی خدمات  رابطه معنی داری وجود دارد.

۴- میان شغل افراد و استفاده از قبوض اطلاع رسانی شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

۵- بین میزان استفاده  شهروندان استان یزد،از انواع روش ها وشیوه های اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

۶- بین میزان استفاده  از تلفن گویای ۱۳۵ روابط عمومی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

۷- بین میزان استفاده ازمطبوعات در جهت اطلاع یابی از خدمات  شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

۸- بین میزان استفاده ازقبوض تلفن در جهت اطلاع یابی از خدمات  شرکت مخابرات استان یزد رابطه معنی داری وجود دارد.

۹- بین میزان استفاده ازسایت رسمی شرکت مخابرات در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۰- بین میزان استفاده ازتبلیغات تلویزیونی شرکت مخابرات در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۱- بین میزان استفاده ازپیامک های  تبلیغاتی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۲- بین میزان استفاده ازتبلیغات محیطی شرکت مخابرات استان یزد در جهت اطلاع یابی از خدمات این شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

 

روش تحقیق:

     پژوهش حاضر که تحت عنوان شیو ه های موثر اطلاع رسانی در شرکت مخابرات استان یزد می باشد   به بررسی نظرات ، دیدگاه ها و تحلیل داده ها بر اساس  پژوهشی از نوع  پیمایشی با جامعه آماری مشترکین تلفن استان یزد  بوده و در آن به بررسی فرضیه های پژوهش  خواهیم پرداخت.

    از طریق مطالعات کتابخانه ای  ، اسناد ، مدارک ، مقالات داخلی و خارجی اطلاعات لازم جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار  گرفته است .

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.

جامعه و  نمونه آماری :

 جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می‌خواهیم استنباط ُهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده‌ها ، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.

جامعه اماری در این تحقیق شامل کلیه مشترکان بالای ۱۵ سال، تلفن مشغول بکار استان یزد است که طبق آخرین آمار اداره برنامه ریزی شرکت مخابرات استان (ضمیمه شماره ۳) تعداد  ۵۵۳۷۸۹ مشترک  می باشند .

 

نمونه آماری:

د ر این تحقیق نمونه اماری از مجموع مشترکین تلفن  شرکت مخابرات استان یزد که به نوعی از یکی از خدمات این شرکت بصورت مستقیم در سطح استان بهره می برند بصورت رندم انتخاب شده اند و جمعیت نمونه بعد از محاسبات انجام شده و با استفاده از فرمول کوکران جمعا ۴۰۰ نفر می باشد.

در این فرمول z=1/96 نمره استاندارد در سطح اطمینان ۹۵ درصد می باشد.
(p=0/5) حداکثر نسبت پاسخ های ارائه شده (d=0/03)، درجه دقت برای تعمیم نتایج از گروه نمونه به جامعه آماری۵۵۳۷۸۹ N= تعداد جامعه آماری(به تفکیک)  q=1-p=0/05 و  n هم تعداد نمونه می باشد

 

محاسبه فرمول

 

۵/۰×۵/۰×۲(۹۶/۱)+۵۵۳۷۸۸×۲(۵/۰)

 

۵/۰×۵/۰×۲(۹۶/۱)×۵۵۳۷۸۹

 

       N=

 

 

 

 

۷/۳۸۳

 

۵۳۱۸۵۹

 

~

 

 

۹۶/۰+۱۳۸۵

 

N=

 

 به منظور کاستن احتمال خطای نمونه گیری تعداد برآورد شده از فرمول فوق الذکر به۴۰۰  نفر افزایش یافته است

ابزار اندازه گیری:

در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها وکنترل و باز بینی آنها، پرسشنامه ها کدگذاری شده ، سپس تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی و از طریق برنامه های رایانه ای «عملیات آماری برای علوم اجتماعی» صورت گرفت.

همچنین در بررسی مشخصات فردی و اجتماعی پاسخگویان از آمار توصیفی بهره برده ایم.

برای پیدا کردن روابط معنی دارو اثبات فرضیه ها وپاسخ به پرسش های تحقیق نیز، با توجه به نوع آزمون ها از آزمون کای اسکوئریا خی ۲ استفاده شده است .

 

تعریف مفاهیم:

-‌ مخابرات :

 ارسال و دریافت پیام و یا خبر از نقطه ای به هر شکل ممکن و مستقل از فاصله را مخابرات گویند.[۱]

ارتباطات

جمع ارتباط است و هر نوع برخورد بین دو موجود یا پدیده که منجر به آمیزش ، اشتراک ، همبستگی ، واکنش و مبادله پیام گردد ارتباط نام دارد . ارتباط ممکن است بین دو سلول ، دو فرد   دو نظام ، دوجامعه ، اتفاق بیفتد ، از ارتباط سهوا مفهوم مخابرات تداعی می شود که البته معادل مصطلع و دقیق آن  ارتباطات راه دور است . ] (پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا زارع ده آبادی  / ۱۳۸۶)

اطلاع رسانی

« علم اطلاع رسانی رشته ای است که درباره ویزگیهایی  اطلاعات و رفتار اطلاعاتی نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و شیوه بردازش اطلاعات برای دسترس پذیری و قابلیت استفاده بهینه اطلاعات تحقیق می کند.

اطلاع رسانی با مجموعه ای از دانش در رابطه با تولید، مجموعه سازی، سازما ندهی،  ذخیره  سازی، بازیابی،  تفسیر، انتقال، تبدیل و کاربرد اطلاعات مرتبط است .

این رشته شامل ارایه اطلاعات در نظامهای طبیعی و ماشینی ، استفاده از کد در انتقال پیامهای خاص و بررسی ابزارها و فنون پردازش اطلاعات از قبیل رایانه و نظامهای برنامه نویسی می شود.

اطلاع رسانی علمی میان رشته ای است که با رشته هایی چون ریاضیات، منطق، زبان شناسی، روان شناس

 


[۱]  ) Accessed  Apr 8 2009                          WWW.IRANTELECOM.IR

 

………………………………..

……………..

شبکه استانی شبکه سیمای:

شبکه سیمای محلی استان یزد با گستره ۱۰ شهرستان تابعه و بخشهای مختلف خبری و تبلیغاتی در ۱۲ ساعت در روز با بخش برنامه های مختلف وظیفه  اطلاع رسانی خود را  به انجام میرساند.

شبکه صدای استانی:

شبکه صدای مرکز استان یزد که ازسال  ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کرده است در تمامی شهرستانهای تابعه استان پوشش کامل داشته و به علاقه مندان  از ساعت ۶ تا ساعت ۱۲ با برنامه های متنوع ارایه برنامه می نماید.

تلفن گویا:

س%