فروشگاه

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3296

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

قیمت : تومان32,000 تومان19,000

توضیحات

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

در راستای بررسی بررسی رابطه بین رسانه های ارتباط جمعی برمیزان سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس به بررسی میزان استفاده از رسانه های ارتباط جمعی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماداجتماعی ، شبکهروابطوپیوندهایخانوادگی ، تعاملاجتماعی ، رابطه رسانه های ارتباط جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش واقع شد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن بندرعباس در سال ۱۳۹۲ می باشند. جامعه آماری پژوهش کلیه خانوارهای ساکن بندرعباس در سال ۱۳۹۲ را تشکیل می دادند که حجم نمونه شامل ۳۸۴ نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جدول فراوانی ،درصد،نمودارهای ستونی آزمون، ضرایب همبستگی تاوbکندال و اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

یافته ها حاکی از آن بود بینمتوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعیرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بینمتوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. متغیرهایمیزان استفاده از تلویزیون داخلیو میزان استفاده از تلویزیون خارجیمی تواند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

 

 ۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد   

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده  را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

عنوان                                                                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

 

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۴-۱-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………۸

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

۲-۱-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۱-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۲-رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۳-پیدایش رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۳-۱-رسانه های چاپی………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۳-۲-رسانه های الکترونیکی(رادیو و تلویزیون)……………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۳-۳-رسانه های جدید الکترونیک(رسانه های تله ماتیک)……………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۴- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۱-۵- نظریه های رسانه…………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۵-۱-نظریه جامعه توده وار……………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۱-۵-۲-نظریه مارکسیسم(کلاسیک)……………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۵-۳-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۵-۴-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۱-۵-۵-نظریه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۶-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-بخش دوم: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۱-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۲-۲-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۳-طبقه­بندی سرمایۀ اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۴-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۵-نظریه های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲-۵-۱-جمیز کلمن……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲-۵-۲-فرانسیس فوکومایا…………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۵-۳-پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۶-سرمایه اجتماعی در خانواده…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۲-۶-۱- سرمایه اجتماعی درون خانواده………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲-۶-۲-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده……………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۳- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴۹

۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۴-۱- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۴-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….۶۰

۲-۴-۳- جمع­بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….۶۳

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۳-۲- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۳- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۳-۱- متغیر مستقل: رسانه جمعی…………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۳-۲-متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۳-۲-۱- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۳-۲-۲- شبکه روابط اجتماعی و پیوندهای خانوادگی………………………………………………………………………۷۱

۳-۳-۲-۳-مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۴- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۴-۱- فرضیه های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۴-۲- فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۷۶

۳-۵- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۶- سطح مشاهده………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۳-۷- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۸- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۹- پایایی و روایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷۹

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

۴-۱-توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)……………………………………………………۸۲

۴-۱-۱ -وضعیت جنسیت آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۱-۲- وضعیت سن آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۱-۳-وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………..۸۵

۴-۱-۴ -وضعیت تاهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۱-۵- وضعیتاشتغال آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۲- وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲- ۱- نمره های مؤلفه های متغیر سطحاستفادهازرسانههایالکترونیکی………………………………………….۹۱

۴-۲-۲- وضعیت متغیر سرمایهاجتماعی…………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۲-۳-وضعیت متغیر اعتماداجتماعی……………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۲-۴- وضعیت متغیر شبکهروابطوپیوندهایخانوادگی…………………………………………………………………..۹۶

۴-۲-۵-وضعیت متغیر تعاملاجتماعی……………………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۲- ۶- نمره های متغیر سرمایهاجتماعی و مؤلفه های آن…………………………………………………………………۱۰۰

۴-۳-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۳-۱-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………۱۰۳

۴-۳-۲- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۳-۳- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۳-۴- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………۱۰۵

۴-۳-۵-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۴-۳-۶-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۴-۳-۷- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۴-۳-۸- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۴-۳-۹-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۳-۱۰-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………۱۱۱

۴-۳-۱۱- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۴-۳-۱۲-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

فصل پنجم- بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

۵-۱-نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۵-۱-۱:نتایج مشخصات فردی پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۵-۱-۲-نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۲۳

۵-۱-۳- نتایج فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۵-۱-۲-نتایج فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۵-۲- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۵-۳-محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

۵-۴-پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳

۵-۴-۱-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳

۵-۴-۲-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………۱۳۴

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………

 

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱-مقدمه

وسایل ارتباط‌ جمعی ‌به تمام‌ ابزارهای‌ غیر شخصی‌ ارتباط گفتـه می‌شود که‌ به وسیله آن، پیام‌های‌ دیداری‌ و یا شنیداری‌ به طور مستقیم به مخاطبان‌ انتقال‌ می‌یابند. تلویزیون‌، رادیو، سینما، اینترنت‌، ماهواره‌ و مجلات‌، روزنامه ها ‌ و… در زمره وسایل ارتباط‌ جمعی‌ محسوب‌ می‌شوند.افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی هاو همچنین از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارائه واکنشی در برابر آنان قادر گردند همچنین آگاه سازی جامعه و آموزش همگانی و توسعه مشارکت در پرتو رشد وشتاب روزافزون وسایل ارتباط جمعی اهمیت فراوان دارد و نقش اطلاع رسانی به مردم وبالا بردن فهم و شعور سیاسی جامعه از اهم وظایف وسایل ارتباط جمعی است(معتمد نژاد، ۱۰۹:۱۳۸۵).

وسایل ارتباط جمعی در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی وسایل ارتباط جمعی استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با وسایل ارتباط جمعی بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از وسایل ارتباط جمعی دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه­پذیری نسل‌ها از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می شود و نفوذ و تأثیروسایل ارتباط جمعی تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی­براین باورند که وسایل ارتباط جمعی اولویت ذهنی وحتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند واگرچگونه­فکرکردن را به مایاد ندهند،

اینکه به چه چیزی فکرکنیم رابه مامی‌آموزند(دادگران، ۱۲۶:۱۳۸۵). بی­گمان در مورد همه مسایل جهان، بزرگترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش وسایل ارتباط جمعی است. امروزه وسایل ارتباط جمعی باگسترش مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را نیز تحت تاثیر قرار داده­اند، به طوری که می توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه ای شده نام گذاشت. افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی دربخش های مختلف زندگی بشری سبب شده است ازآنهادرتحولات گوناگون استفاده شود و نقش وسایل ارتباط جمعی درآگاهی، هموار سازی وگسترش بحرانها برجسته گردد(آشنا،۸۸:۱۳۸۰ ).

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده 

۱-۲-بیان مسئله

خانواده به عنوانکوچکترینواحداجتماعیاساستشکیلجامعهوحفظروابطانسانیرابرعهدهدارد.پیوندهای درونخانواده هامکان هاییبرایشکل گیریالگوهایرفتارینوجواناناستکهآنانرادربسیاریاز تصمیماترفتاریوروابطاجتماعیراهنماییمی کند (رایتوفیتزپاتریک،۲۰۰۶: ۱۳۸۶). خانواده دارای کارکردهای مهمی از جمله : بازتولید نیروی انسانی، تامین نیازهای عاطفی و سلامت روانی ، ارتقای ظرفیت تحمل و مدارا، نقش سازنده در تامین یکپارچگی اجتماعی از طریق جامعه پذیری و تربیتی فرزندان و ارائه الگوها و هنجارهای اخلاقی و رفتاری می باشد. همگی اینها تضمین کننده نقش اجتماعی خانواده و رابطه این نهاد مهم با «سرمایه اجتماعی» است؛ تا آنجا که می توان از واقعیتی تحت عنوان «سرمایه خانواده» سخن گفت(روحانی، ۱۳۸۹: ۱۴).

سرمایه اجتماعی به ارزشها و هنجارهایی مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل گروهی و اجتماعی تفاهم شده مردم نشأت گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز محسوب میشوند (سجادی،۱۳۸۸: ۱۶). سرمایه اجتماعی شبکه هایی با هنجارهای اعتماد و عمل متقابل است که با ساختار روابط اجتماعی خاص بین کنشگران مشخص می شود.

بنابراین کیفیت خاصی به روابط اجتماعی می بخشد و همبستگی جمعی را تقویت می کند. سرمایه اجتماعی بین افراد و گروه های مختلف جامعه نوعی همکاری و اعتماد اجتماعی ایجاد می کند و در افراد نوعی احساس تعلق و وابستگی به گروه و جامعه به وجود می آورد. هم چنین سرمایه اجتماعی کیفیت خاصی از ساختار روابط اجتماعی افراد است که کنش افراد را در موقعیت های مختلف تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی می تواند نگرشها و طرز تلقی افراد نسبت به اقوام موجود در جامعه و ملیت خودرا تحت تاثیر قرار دهد.

اصولاً شرط برقراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوندهای خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند و این منوط به آن است­که بر خلاف آن چه در جوامع سنتی رایج است افراد کسانی را که دوست نیستند، دشمن نبینند و غریبه،دشمن تلقی نگردد و افراد یکدیگر را به عنوان یک شخص منحصر به فرد که دارای ­قابلیت های خاص خود است ببینند و خاص گرایی در روابط جای خود را به عام گرایی دهد (انعام ، ۶:۱۳۸۱). رابرت پاتنام که یکی از برجسته ترین نظریه پردازان سرمایه اجتماعی معتقد است که واژه سرمایه اجتماعی و نظریه­سرمایه اجتماعی درواقع چارچوبی برای تفکر بسیار دقیق و حتی­ ریاضی­وار درباره روابط اجتماعی را ایجادمی­کند(پاتنام،۱۳۸۴: ۱۱۸).این مفهوم به افراد وگروه ها این توانایی را می دهد تا شبکه ای از روابط اجتماعی………..  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

 

رسانه های جمعی با توجه به گستردگی و نفوذ خود در جامعه نقش خاصی در سرمایه اجتماعی دارند، کارکرد رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاه کردن افراد از واقعیت های محیط، آموزش هنجارها و ارزشها رایج و اجتماعی کردن افراد، ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در بین افراد را میتوان از عوامل اصلی فرآیند جامعه پذیری دانست. رویکردها و رهیافت های متعدد نشان دهنده توانایی تاثیر بسیار فراوان رسانه ها در فرایند زندگی افراد در جامعه می باشند، علاوه بر آن، رسانه ها به اشکال متفاوت موجب شکل گیری سرمایه اجتماعی-افزایش یا کاهش- شده و به تصورات افراد از محیط شکل می دهند. رسانه ها می توانند با ارائه تصویری زشت یا زیبا از جامعه به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک کنند- این الگوهای کنش به افراد کمک می کنند- تا در موقعیتهای متفاوت کنشهای گوناگونی را که باعث شکل گیری اعتماد یا مشارکت مدنی می شود را از خود بروز دهند(حسین پور و معتمدنژاد، ۱۳۹۰: ۱۳۱).

با توجه به اینکه تقویت سرمایه اجتماعی در هرخانواده و جامعه ای می تواند موجب ایجاد و استحکام پیوندهای اجتماعی شده و حس مشارکت و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد، بررسی علل تقویت سرمایه اجتماعی از مسائل مهم در جوامع می باشد. با عنایت به نقش قابل ملاحظه رسانه ها بر مولفه های سرمایه اجتماعی، در این پژوهش ما برآنیم تا نقش رسانه های جمعی در وضعیت سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس را مورد بررسی قرار دهیم.

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

سرمایه اجتماعی اصولاً یک مبحث اجتماعی است که به حوزه علوم اقتصادی و سیاسی نیز کشیده شده است . جای پای این مبحث را در تمامی روابط و گروههای اجتماعی می توان مشاهده کرد.گروه های اجتماعی از قبیل گروه های مذهبی( مسجد ،کلیسا)، ورزشی (باشگاه ها) ، مدنی ( انجمن ها ، اتحادیه ها ، احزاب و مطبوعات ) ، آموزشی و تربیتی ( انجمن او لیاء و مربیان) با مفهوم سرمایه اجتماعی و کاربرد آن ارتباط دارند . لذا این مفهوم در روابط همسایگی ، دوستانه ، شغلی   و خانوادگی دیده می شود .. اساس بحث این است که روابط اجتماعی دارای ارزش برای افراد است . یعنی در جامعه گنجی وجود دارد که افراد در اثر تعامل با یکدیگر از این گنج بهره برداری می کنند. پیامدهای مثبت افزایش سرمایه اجتماعی از سوی نظریه پردازان مورد تأکید بوده و از جانب پژوهشگران در حوزه های مختلف به اثبات رسیده است « در گزارشی که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه او. ای. سی. دی در سال ۲۰۰۱ منتشر کرد ارتباط میان سرمایه اجتماعی با مفاهیمی مانند : بهبود سلامت ، خشنودی بیشتر، مراقبت بهتر از کودکان، جرایم کمتر و برخورداری از حکومتی به……………  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

۱-۴- هدف کلی

–         بررسیرابطه بین رسانه های ارتباط جمعی وسرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

۱-۴-۱-اهداف جزیی

–         شناسایی میزان سرمایه اجتماعی خانواده ها ی ساکن بندرعباس

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون داخلی و اعتماد اجتماعی

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون خارج از کشور(ماهواره) و اعتماد اجتماعی

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و اعتماد اجتماعی

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون داخلی و مشارکت اجتماعی

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون خارج از کشور(ماهواره) و مشارکت اجتماعی

–         بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینتر……………  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

 

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده 

 

 

 

فصل دوم

مروری بر تحقیقات انجام شده

(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

 

 

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده 

 

 

 

 

۲-۱-بخش اول: رسانه های جمعی

رسانه ها مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی ها در تحقق فرایند ارتباطات هستند. در فرهنگ فارسی «عمید» مقابل کلمه«رسانه» آمده است: « هر وسیله که مطلب یا خبری را به اطلاع مردم برساند، مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه». امروزه به مدد تکنولوژی جدید و رشد ابزارهای انتقال اطلاعات و مبادله افکار و عقاید از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون ساختار رسانه های سنتی برهم خورده و جهان ارتباطات وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

رسانه ها(رادیو، تلویزیون، مطبوعات، سینما و …) وسایل شگرفی هستند که مظهر ارتقای تکنولوژیک انسانند و پرتاب جوامع را به سوی آینده موجب شده اند. این مسایل در چرایی عادات تازه، تکوین فرهنگ های جدید جهانی، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسان ها و روشهای زندگی و بالاخره کوچک شدن کره زمین و همسایگی ملل دوردست سهمی شگرف بر عهده گرفته اند. چنانکه برخی عصر حاضر را «عصر ارتباطات» خوانده و میزان پیوند یک جامعه را با افق شگرف تغییرات نوین و……….  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده  پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه تاثیر رسانه ها بر سرمایه اجتماعی خانواده

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده”

5 × 5 =