فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

هدف پایان نامه  حاضر بررسی انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها(مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) است. این پژوهش تلفیقی از دو روش کمی و کیفی است. بخش کیفی آن به شیوه مصاحبه ساخت نیافته است و بخش کمی آن به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش­نامه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریال­های شبکه جم (GEM TV) در شهر کامیاران است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه ۲۶ نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه­ای ۱۹۵ نفر می­باشد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در بخش کمی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی و در بخش کیفی مصاحبه ساخت نیافته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کد گذاری و تفسیر کد­های بدست آمده، استفاده شد و در بخش کمی از آزمون­های وی کرامر، همبستگی و تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.

 

نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه­شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال­ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. یافته­ها نشان داد که زنان اکثرا معتقدند که این سریال­ها تاثیر چندانی بر آن­ها ندارد. در این رابطه به نظر می­رسد که محیط و جامعه تغییرات به وجود آمده در افکار زنان را خنثی می کند و شرایط قبلی را بازتولید کند. به طور کلی می­توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال باشند.

نتایج بخش کمی این پژوهش نیز حاکی از است که هرچه سن افراد بالاتر می­رود تمایل افراد به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می­یابد و در عوض تمایل آنها به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره افزایش می­یابد. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل نیز در نوع استفاده از رسانه­ها موثر است. بر اساس نتایج انگیزه­های تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات روزمره در افراد متاهل بیشتر است و در مقابل انگیزه آموزشی در افراد مجرد بیشتر است.همچنین نتایج نشان داد که در تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه­های کسب آموزش و کسب پرستیژ اجتماعی در طبقات اقتصادی بالا نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض انگیزه­های فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین بیشتر است. در این رابطه به نظر می­رسد که طبقه، سن و وضعیت تاهل به عنوان اصلی­ترین مولفه­ها، در نوع انگیزه زنان از تماشای سریال­ها تاثیر زیادی داشته باشند.

 

واژگان کلیدی: قرائت، زنان، واکاوی، سریال­های شبکه جم، شهر کامیاران پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

 

 ۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  +پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل را دانلود کنید

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

فهرست عناوین

فصل اول

کلیات پژوهش… I

۱-۱-طرح مسئله. ۲

۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع. ۶

۱-۳-اهداف پژوهش… ۷

۱-۳-۱-هدف اصلی.. ۷

۱-۳-۲-اهداف فرعی.. ۷

۱-۴-متغیرهای پژوهش… ۷

۱-۵-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش… ۷

۱-۶-مفاهیم پژوهش… ۸

۱-۷-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۹

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

فصل دوم

مرور ادبیات پژوهش… ۱۱

۲-۱-بخش اول: مرور نظری نظریه استفاده و رضامندی.. ۱۳

۲-۲-فرضیه های اصلی نظریه استفاده و رضامندی.. ۱۵

۲-۳-عناصر الگوی نظریه استفاده و رضامندی.. ۱۷

۲-۳-۱-نیازها و انگیزه ها۱۷

۲-۳-۲-خشنودی.. ۱۸

۲-۴-بخش دوم: مرور نظری رویکرد مطالعات فرهنگی.. ۱۹

۲-۴-۱-تاریخچه. ۱۹

۲-۴-۲-زمینه های اصلی مطالعات فرهنگی.. ۲۱

۲-۵-مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه. ۲۴

۲-۶-رابطه متن و مخاطب در مطالعات فرهنگی.. ۲۵

۲-۷-آنتونیو گرامشی.. ۲۸

۲-۷-۱-مبانی فلسفی و فکری گرامشی.. ۲۸

۲-۷-۲-جامعه مدنی در اندیشه گرامشی.. ۳۱

۲-۷-۳-روشنفکران در دیدگاه گرامشی.. ۳۱

۲-۷-۴-هژمونی در دیدگاه گرامشی.. ۳۳

۲-۸-استوارت هال. ۳۵

۲-۸-۱-مبانی فکری.. ۳۵

۲-۸-۲-الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی.. ۳۸

۲-۹-میشل دوسرتو. ۴۱

۲-۹-۱-تاکتیک ها و استراتژیها در نظر دوسرتو. ۴۲

۲-۹-۲-مصرف در دیدگاه دوسرتو. ۴۵

۲-۱۰-جان فیسک… ۴۸

۲-۱۰-۱-اقتصاد فرهنگی و اقتصاد تجاری (مالی)۵۲

۲-۱۱-گادامر. ۵۳

۲-۱۲-بوردیو. ۵۵

۲-۱۲-۱-زندگی و آثار. ۵۵

۲-۱۲-۲-تفکرات.. ۵۵

۲-۱۲-۳-سرمایه. ۵۹

۲-۱۲-۴-منش… ۶۰

۲-۱۲-۵-سلیقه. ۶۲

۲-۱۲-۶-میدان. ۶۳

۲-۱۳-مرور تجربی.. ۶۵

۲-۱۳-۱-پژوهش های خارجی (نظریه استفاده و رضامندی)۶۵

۲-۱۳-۲-پژوهش های خارجی (رویکرد مطالعات فرهنگی)۶۷

۲-۱۳-۳-پژوهش های داخلی (نظریه استفاده و رضامندی)۶۹

۲-۱۳-۴-پژوهش های داخلی (مکتب مطالعات فرهنگی)۷۰

فصل سوم

روش شناسی پژوهش… ۷۱

۳-۱-روش پژوهش… ۷۲

۳-۲-سوال ها یا فرضیه های اصلی تحقیق. ۷۲

۳-۲-۱-فرضیه اصلی.. ۷۲

۳-۲-۲-سوال اصلی.. ۷۲

۳-۲-۳-فرضیه های فرعی.. ۷۲

۳-۲-۴-سوالات فرعی.. ۷۳

۳-۳-جامعه و نمونه آماری.. ۷۳

۳-۴-نحوه جمع آوری داده ها۷۵

۳-۵-ابزار اندازه گیری پژوهش… ۷۵

۳-۵-۱-مصاحبه ساخت نیافته با مخاطبان سریال های شبکه جم. ۷۵

۳-۵-۱-۱-پایایی و روایی در داده های کیفی.. ۷۶

۳-۵-۲-پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. ۷۷

۳-۵-۲-۱-پایایی و روایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی.. ۷۸

۳-۶-شیوه تجزیه و تحلیل داده ها۷۸

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

فصل چهارم

بررسی یافته های پژوهش… ۸۱

۴-۱-مقدمه. ۸۲

۴-۲-یافته های کمی پژوهش… ۸۳

۴-۲-۱-آمار توصیفی.. ۸۳

۴-۲-۱-۱-درآمد و سن افراد. ۸۳

۴-۲-۱-۲-تحصیلات افراد. ۸۵

۴-۲-۱-۳-وضعیت تاهل افراد. ۸۶

۴-۲-۲-۱-فرضیه اول پژوهش… ۸۷

۴-۲-۲-۲-فرضیه دوم پژوهش… ۸۸

۴-۲-۲-۳-فرضیه سوم پژوهش… ۸۹

۴-۲-۲-۴-فرضیه چهارم پژوهش… ۹۱

۴-۲-۲-۵-فرضیه پنجم پژوهش… ۹۳

۴-۲-۲-۶-فرضیه ششم پژوهش… ۹۶

۴-۳-یافته های کیفی پژوهش… ۹۹

۴-۳-۱-سوال اول پژوهش… ۱۰۱

۴-۳-۲-سوال دوم پژوهش… ۱۰۳

۴-۳-۳-سوال سوم پژوهش… ۱۰۴

۴-۳-۴-سوال چهارم پژوهش… ۱۰۶

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

فصل پنجم

نتایج و پیشنهادات.. ۱۰۸

۵-۱-بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۹

۵-۱-۱-بحث و نتیجه گیری یافته های کمی پژوهش… ۱۰۹

۵-۱-۱-۱-فرضیه اول پژوهش… ۱۰۹

۵-۱-۱-۲-فرضیه دوم پژوهش… ۱۱۱

۵-۱-۱-۳-فرضیه سوم پژوهش… ۱۱۲

۵-۱-۱-۴-فرضیه چهارم پژوهش… ۱۱۳

۵-۱-۱-۵-فرضیه پنجم پژوهش… ۱۱۳

۵-۱-۱-۶-فرضیه ششم پژوهش… ۱۱۴

۵-۱-۲-بحث و نتیجه گیری یافته های کیفی پژوهش… ۱۱۶

۵-۱-۲-۱-سوال اول. ۱۱۶

۵-۱-۲-۲-سوال دوم. ۱۱۷

۵-۱-۲-۳-سوال سوم. ۱۱۸

۵-۱-۲-۴-سوال چهارم. ۱۱۹

۵-۲-محدودیت های پژوهش… ۱۲۰

۵-۳-پیشنهادات پژوهش… ۱۲۱

۵-۳-۱-پیشنهادات کاربردی.. ۱۲۱

۵-۳-۲-پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی.. ۱۲۱

منابع.. ۱۲۳

ضمائم.. ۱۲۸

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

 

فهرست جداول پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

جدول ۲- ۱: تفاوت اقتصاد تجاری و اقتصاد فرهنگی در دیدگاه فیسک… ۵۲

جدول ۳-۱: نمونه آماری به تفکیک سن و وضعیت تاهل. ۷۴

جدول ۳-۲: پایایی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی.. ۷۸

جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار میزان درآمد و سن افراد. ۸۳

جدول ۴-۲: اطلاعات بدست آمده از سن افراد. ۸۳

جدول ۴-۳: اطلاعات بدست آمده میزان درآمد افراد. ۸۴

جدول ۴-۴: اطلاعات بدست آمده از میزان تحصیلات افراد. ۸۵

جدول ۴-۵: اطلاعات بدست آمده از وضعیت تاهل افراد. ۸۶

جدول ۴- ۶: آزمون همبستگی پیرسون بین سن با انگیزه های تماشای سریال های شبکه جم. ۸۷

جدول ۴- ۷: آزمون همبستگی وی کرامر بین وضعیت تاهل با انگیزه های تماشای سریال های شبکه جم. ۸۸

جدول ۴-۸: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه آموزشی در بین طبقات اقتصادی.. ۸۹

جدول۴-۹: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه آموزشی در بین طبقات اقتصادی.. ۹۰

جدول ۴-۱۰: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه فرار از واقعیت در بین طبقات اقتصادی.. ۹۱

جدول۴-۱۱: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه فرار از واقعیت در بین طبقات اقتصادی.. ۹۲

جدول ۴-۱۲: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. ۹۴

جدول۴-۱۳: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. ۹۴

جدول ۴-۱۴: تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. ۹۶

جدول۴-۱۵: آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی تفاوت میانگین انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی در بین طبقات اقتصادی.. ۹۷

جدول ۴- ۱۵: اطلاعات عمومی افراد مصاحبه شونده۱۰۰

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

 

 

فهرست نمودارها پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

نمودار ۳-۱: مدل مفهومی پژوهش (بخش کمی)۸۰

نمودار ۴-۱: نمودار نمره استاندارد سن افراد. ۸۴

نمودار ۴-۲: نمودارنمره استاندارد درآمد افراد. ۸۵

نمودار ۴-۳: نمودار میزان تحصیلات افراد. ۸۶

نمودار ۴-۴: نمودار وضعیت تاهل افراد. ۸۶

نمودار ۴-۵: نمودار میانگین انگیزه آموزشی در طبقات مختلف اقتصادی.. ۹۱

نمودار ۴-۶: نمودار میانگین انگیزه فرار از واقعیت در طبقات مختلف اقتصادی.. ۹۳

نمودار ۴-۷: نمودار میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در طبقات مختلف اقتصادی.. ۹۵

نمودار ۴-۸: نمودار میانگین انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی در طبقات مختلف اقتصادی.. ۹۸

 

فهرست اشکال

شکل۲- ۱: الگویی از رویکرد استفاده و خشنودی.. ۱۵

شکل ۲-۲: الگوی هال در ارتباط تلویزیونی.. ۲۰

 

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

۱-۱-طرح مسئله

با رواج گسترده تلویزیون در میان خانواده­ها رفته رفته برنامه­های متنوعی با محتواهای مختلف، به وجود آمد. این برنامه­ها رفته رفته مخاطبان اختصاصی خود را یافتند، تا جایی که امروزه بعضی برنامه­ها عموما زنانه یا عموما مردانه تلقی می­شود. در میان انبوه برنامه­های تلویزیون، سریال­ها به عنوان یکی از ژانرهای محبوب، مخاطبان زیادی را به خصوص از قشر زنان به خود جلب کرده است. تلویزیون به عنوان دستگاهی ایدئولوژیک از طریق این سریال­ها به واسطه طبیعی نشان دادن برخی کنش­ها و نگرش­ها می­کوشد گفتمان خاصی را سیطره بخشد و این گفتمان را به مثابه عرف عام به مخاطبان خود معرفی کند. همانگونه که جان فیسک در «فرهنگ تلویزیون» می­نویسد:

«تلویزیون برنامه­هایی آکنده از معانی نهفته پخش می­کند و می­کوشد با مهار این معانی آنها را به معنایی یگانه­تر و مرجح­تر تبدیل کند؛ معنایی که کارکرد جهان­بینی غالب را داشته باشد (محمدی؛ کریمی، ۱۳۹۰، ص ۵۰). اما این یک طرف قضیه است، چرا که مخاطبان برنامه­های مختلف ممکن است با توجه به ذهنیات، طبقه اجتماعی، احساسات و غیره معنای متفاوت (و یا حتی متضادی) را از برنامه­های تلویزیونی برداشت کنند. این دیدگاه، برگرفته از مکتب مطالعات فرهنگی است. در مطالعات فرهنگی بر پایه توجه به خصوصیات مخاطب که او را از بیننده صرف به خواننده هوشیار تبدیل کرده است، رسانه­ها دیگر تنها سرگرم­کننده نیستند، بلکه گاهی به ابزاری برای مقاومت بدل می­شوند (علینقیان، ۱۳۹۰، ص ۱۸۰).

 

رابطه مخاطبان و رسانه­ها همواره  مد نظر محققان ارتباطات بوده است. اولین نظریه­های ارائه شده در این زمینه به نظریه گلوله سحرآمیز مشهور شدند. بر این اساس پیام­های ارتباطات جمعی بر همه مخاطبان که در معرض آنها قرار می­گیرند، اثرهای قوی و کم و بیش یکسان دارد (سورین، تانکارد، ۱۳۹۰: ۳۸۷). در واکنش به نظریه گلوله سحرآمیز در دهه ۱۹۴۰ الگوی دو مرحله­ای ارتباط مطرح شد. الگوی دو مرحله­ای را اغلب نشانه­ای از افول نظریه تزریقی درباره اثرات رسانه­های جمعی دانسته­اند. بر اساس این نظریه اطلاعات به صورت غیر مستقیم و از طریق رهبران فکری به مردم می­رسد (رزاقی، ۱۳۸۱: ۱۵۷- ۱۵۸). با مطرح شدن نظریه­های دیگری همچون کاشت،

شکاف آگاهی و برجسته سازی دوباره الگوی تاثیرات قوی رسانه­ها بر مردم شکل گرفت. در حقیقت بسیاری از محققان ارتباطات بر سر این موضوع که رسانه­های جمعی قدرتمند­ترین قصه­گویان جامعه مدرن­اند، توافق دارند (یین، ۲۰۰۸). همزمان در این دوره بعضی از مکاتب به تاثیرات مخرب رسانه­ها بر مردم توجه نمودد. مکتب فرانکفورت از جمله این مکاتب بود. از نظر مکتب فرانکفورت مخاطب رسانه­ای قدرتی نداشت و همچون مومی در دست صنعت فرهنگ بود، طوری که می­توانست آن را به هر صورتی درآورد؛ از خلق نیازهای کاذب تا توهم فردیت؛ همه محصول صنعت فرهنگ است. در این رویکرد جایی برای مقاومت و تفسیرهای متفاوت وجود ندارد و صنعت فرهنگ تسلط تام و تمام خود را بر روی مخاطب اعمال می­کند و تصور آزادی در این بین چیزی جز توهم نیست (بهرامی، ۱۳۹۱؛ ص ۶).

 

در دهه­های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در واکنش به دیدگاه­های مکتب فرانکفورت، تحلیل­هایی رواج یافت که از یک سو مبتنی بر برخی اصول اساسی نگرش­های مکتب فرانکفورت بود و خصلت منحط و تجارت زده­ فرهنگ توده­ای مدرن را می­پذیرفت اما از سوی دیگر در برخی از آن اصول تردید و تجدید نظر می­کرد. نکته اصلی مورد نظر در این تحلیل­ها آن است که در پس فرآورده­ها و کردارهای فرهنگی توده­ای، اندیشه­ها و رفتارهای قاعده­مندی می­توان یافت که از فرهنگ اصیل عامه­ی مردم ریشه گرفته و توده­ها بر اساس آنها فرهنگ خود را تولید و مصرف می­کنند.

به سخن دیگر در این تحلیل­ها به جای تاکید بر ساختگی بودن سراسری فرآورده­های فرهنگ توده­ای و تحمیل آن از بالا، بر نقش فعالیت آگاهانه و خودجوش مردم در شیوه­ی مصرف فرهنگ تاکید گذاشته می­شود (بشیریه، ۱۳۷۹؛ ص ۵۷). بر اساس نظریات متفکران مکتب مطالعات فرهنگی می­توان گفت میان متن و مخاطب رابطه­ای شکل می­گیرد که می­توان آن را نه یک ادراک منفعلانه، بلکه یک گفت­گو دانست (کوبلی، ۱۳۹۱: ۱۲۶). از نظر متفکران این مکتب، رابطه متن و مخاطب رابطه­ای یک طرفه نیست که در آن مخاطب صرفا فردی منفعل قلمداد شود، بلکه مخاطب، فردی است که نسبت به متن فعال است و متن را بر اساس پیش­زمینه­ها، ادراکات و اموری از این قبیل درک می­کند و واکنشی فعالانه در قبال متن دارد. در حقیقت مخاطبان رسانه­ها بر اساس انگیزه­ها، الگوها و پیش زمینه­های متفاوت مخاطب رسانه­ها می­شوند و چه بسا درکی متفاوت از متن رسانه­ها داشته باشند.

به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، مخاطبان با توجه به جایگاه­های اجتماعی خود، تحت تاثیر گفتمان­های مختلفی قرار دارند، لذا ممکن است ایدئولوژی­های مسلطی را که از طریق رسانه­ها ارائه می­شوند به گونه دیگری قرائت کنند (بنت، ۱۳۸۶: ۱۲۲). اکثر نظریات مکتب فرانکفورت درباره رابطه مخاطب با تلویزیون و برنامه­های آن است. خصلت تلویزیون آن را به مهمترین رسانه مورد استقاده نوع بشر تبدیل کرده است؛ امری که به نظر می­رسد با گسترش استفاده از ماهواره­ها، خصلتی مضاعف یافته است.

ورود ماهواره به ایران و [تقریبا] عمومی شدن آن باعث شد که فیلم­ها و سریال­های متنوع از خارج از مرزهای ایران به درون خانواده­های ایرانی راه یابد. این درحالی بود که پیش از آن چنین امکانی وجود نداشت. مخاطبان ماهواره از اقشار گوناگون، با هدف­ها، انگیزه­ها و انتظارات متفاوتی به تماشای برنامه­های آن می­پردازند. اصلی­ترین تفاوتی که در زمینه انتخاب برنامه­های مشاهده شده است؛  تفاوت­های جنسیتی است، به گونه­ای که الگوهای انتخاب، استفاده و رضامندی از رسانه و محتوای آن­ها می­تواند تحت تاثیر متغیر جنسیت قرار گیرد (ریاحی و همکاران، ۱۳۸۹). از جمله اصلی­ترین برنامه­هایی که زنان به عنوان مخاطبان اصلی آن در نظر گرفته می­شوند؛ سریال­ها هستند. دانیل بلومنتال که سریال­ها را به عنوان جریان داستان­های مردمی و مدرنی معرفی می­کند که افراد جامعه را به صورت نمادین و سمبلیک به یکدیگر متصل می­کنند، معتقد است که سریال­ها را اساسا و به طور ویژه­ای برای زنان ساخته و نمایش داده­اند (ریاحی و همکاران، ۱۳۸۹).

پژوهش­های زیادی درباره سریال­ها و مخاطبان آن (زنان) انجام شده است اما اکثر این پژوهش­ها به انتقاد از تماشای این برنامه­ها محدود شده است. اکثر این انتقادها از بالا و بدون در نظر گرفتن نگاه خود زنان به این سریال­ها است. در حقیقت تماشای این سریال­ها توسط زنان باعث می­شود که در سطحی زیرین­تر استعاره­های جنس دوم [برای زنان] تقویت شود. زنان مخاطب این برنامه­ها و سریال­ها [که به سریال­های صابونی معروف شده­اند] به عنوان زنانی سبک مغز و بی­فکر نگریسته می­شوند که قادر به درک زندگی واقعی و جریانات آن نیستند. دلیل این امر ناشی از ماهیت نظام مردسالارانه بورژوایی است که همواره نگاه خود را بر نگاه زنان تحمیل کرده و نظرات آنان را بر اساس دیدگاه­های خود تفسیر کرده است.

با فراگیر شدن تماشای این برنامه­ها در ایران، به نظر می­رسد که زنان اهداف و انگیزه­های متفاوتی از تماشای این سریال­ها دارند. اهدافی که شاید به نوعی با خواسته­ها، امیال و شرایط زندگی زنان پیوند خورده باشد. در این رابطه به نظر می­رسد که زنان شهر کامیاران مورد ویژه­ای از این امر باشند. زنان شهر کامیاران سریال­های ماهواره­ای، خصوصا سریال­های شبکه جم (GEM TV) را دنبال می­کنند.

شبکه جم (GEM TV) با پخش سریال­های متنوع توجه مخاطبان زیادی را به سمت خود جلب کرده است. شبکه ماهواره­ای جم (GEM TV) در شهر کامیاران برخلاف بعضی از شبکه­های ماهواره­ای (مثل فارسی وان و فیس وان) فرکانس نسبتا مطلوبی دارد و سریال­هایی که این شبکه پخش می­کند در ساعات مناسب صبح یا بعداز ظهر مجدادا تکرار می­شود و به این وسیله مخاطبان این سریال­ها در صورت ندیدن این سریال­ها در پخش اولیه، می­توانند آن­ها را سر فرصت ببینند. سریال­های این شبکه اکثرا عاشقانه هستند و موضوعات ملموس و روزمره­ای را به نمایش می­گذارند و از این رو موضوع مناسبی را برای صحبت­های زنان فراهم می­کنند. به طور کلی سریال­های این شبکه در شهر کامیاران به طور ویژه­ای دنبال می­شود و زنان در این شهر به مخاطب اصلی این سریال­ها بدل شده­اند.

زنان شهر کامیاران در ساعات وسط صبح (۱۰-۱۲) و عصر (ساعات ۵-۸) در کوچه جمع می­شوند و درباره مسایل گوناگون زندگی خود حرف می­زنند که در این بین مساله­ای که در اکثر چند لحظه­ای به درون صحبت­های زنان راه می­یابد؛ صحبت درباره سریال­های شبکه جم است. زنان در مباحث روزمره خود با یکدیگر درباره این سریال­ها حرف می­زنند و جریان این سریال­ها را -خصوصا سریال­های شبکه جم (GEM TV) که برای آنان جذابیت خاصی دارند-  پیگیری می­کنند. این امر در حالی است بسیاری از زنان این شهر با وجود سخت­گیری­های مردان خانواده، این سریال­ را دنبال می­کنند. اکثر آن­ها دائما از طرف مردان خانواده (مرد خانواده و احتمالا پسر یا پسران خانواده) به خاطر تماشای این سریال­ها (که از نظر مردان، سریال­هایی آبکی هستند) مورد تحقیر قرار می­گیرند. این شرایط حتی در بعضی از خانواده­ها به گونه­ای است که زنان در مجبور می­شوند خفا این برنامه­ها را می­بینند.

شرایط عمومی زندگی زنان در شهر کامیاران به گونه­ای است که به نظر می­رسد تاثیر زیادی بر زنان برای تماشای این سریال­ها داشته است. اکثر زنان شهر کامیاران خانه دار بوده و شغلی خارج از خانه و کارهای خانگی ندارند و این امر -در خانه بودن-  فرصت و زمان کافی را برای تماشای این برنامه­ها برای آنها فراهم می­کند. زنان این شهرستان آزادی کمی در رفت و آمد خارج از خانه دارند و -به دلیل کم درآمد بودن اکثر خانواده­های این شهر- تفریحات و سرگرمی­های محدودتری را دارند. همچنین وجود شکاف بین نسلی در بین زنان نسل جوان و مسن این شهر به نظر می­رسد که تنوع دیدگاه­های گوناگونی را به دنبال داشته باشد. عموم زنان مسن این شهر متعلق به جامعه روستایی هستند که از حدود ۲۰- ۳۰ سال قبل به شهر کامیاران مهاجرت کرده­اند و در مقابل زنان جوان­تر این شهر اکثرا در خود کامیاران به دنیا آمده­اند و عموما تحصیلات بیشتری را نسبت به زنان مسنتر دارند و همچنین در شرایط اجتماعی متفاوت­تری نسبت به زنان مسنتر  بزرگ شده­اند. این شرایط در کل  به می­رسد دیدگاه­های متنوعی را درباره تماشای این سریال­ها به وجود آورده باشد.

عدم درک دیدگاه زنان و تفسیر دیدگاه آنان بر اساس اندیشه­های مردسالارانه مسائل و مشکلات بسیاری را برای این قشر به وجود آورده است. از این رو فهم نگاه زنان می­تواند کمک زیادی به حل مسئله زن در دنیای امروزی باشد. در این بین به نظر می­رسد که در همین راستا این پژوهش درصدد بررسی انگیزه زنان از تماشای برنامه­های شبکه ماهواره­ای جم (GEM TV) و واکاوی قرائت آنها از این سریال­ها (مورد مطالعه: زنان شهر کامیاران) می­باشد.

این که زنان به چه دلایلی به مخاطبان اصلی این سریال­ها بدل شده­اند به انگیزه آنان، پس زمینه­های اجتماعی، وضعیت اجتماعی زنان مخاطب این سریال­ها، تفسیرهای آنان از این برنامه­ها و اموری از این قبیل ربط دارد. بنابراین برای فهم این فعالیت­ باید از نگاه خود زنان بیننده این سریال­ها نگاه کرد.

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

۱-۲-ضرورت و اهمیت موضوع

کج فهمی و عدم درک درست زنان و تفکرات آنان اساس تمامی مشکلاتی است که در دوران اخیر گریبان زنان را گرفته است. نگاه مردسالارانه به تفکرات زنان باعث شده که بسیاری از اعمال زنان با دیده­ی تحقیر نگریسته شود. در چند سال اخیر، با رواج برنامه­ها و سریال­های تلویزیونی این نگاه همواره بر تماشای این برنامه­ها از سوی زنان سنگینی کرده و این تاوانی است که آنان به دلیل عدم درکشان می­پردازند. مردسالاری بورژوایی و تفکرات آن از همین نگاه­ها است که بازتولید می­شود و حتی به لایه­های زیرین و عمیق تفکرات امروزی ما لغزیده؛ این چیزی است که به دلیل عدم درک درست زنان بر تماشای این برنامه­ها تحمیل می­شود. اساسا در این رابطه باید درک کرد که چرا با وجود تمامی انتقاداتی که از این برنامه­ها می­شود این برنامه­ها کماکان کانون توجه زنانند. وجود پژوهش­هایی که بر لزوم درک زنان از برنامه­های تلویزیون تاکید داشته باشد به ندرت مشاهده می­شود. این که زنان به چه دلایلی به مخاطبان اصلی این سریال­ها بدل شده­اند و فهم این که دلایل اصلی آنان از تماشای این برنامه­ها چیست؟؛ می­تواند ما را در فهم شرایط اجتماعی آنان کمک کند. فهم درست زنان و درک این نکته که نه از نگاه مردسالارانه، بلکه تنها از نگاه خود زنان به این سریال­ها است که می­توان فهمید که زنان چه درکی از این برنامه­ها دارند؟ و………………………….. پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل  پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان متاهل”

انگیزه تماشای سریال های شبکه ماهواره ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان متاهل

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3288

پایان نامه تاثیر شبکه های ماهواره بر زنان متاهل پروپوزال موضوع جدید روانشناسی سریال جم زنان

قیمت : تومان9,900