فروشگاه

بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3290

قیمت : تومان11,500

توضیحات

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

هدف پایان‌ نامه حاضر، شناخت نحوه بازنمایی تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران از دهه هشتاد به بعد است. برای نیل به این هدف ابتدا به مرور مفهومی مفاهیم اصلی از قبیل بازنمایی ،نشانه شناسی و تفاوت جنسیتی پرداخته‌ و در ادامه مرور نظریِ نظریه

های مربوط به بازنمایی ،نشانه شناسی و سینما بررسی شده است .روش تحقیق در

پایان‌ نامه پیش رو کیفی‌ست و از تکنیک نشانه‌شناسی استفاده کرده‌ایم. بر اساس

الگوی سلبی و کاودری، رمزگان فنی و ارجاعات و دلالت‌های موجود در متن فیلم، مشخص شده است. با تمرکز بر این الگوها، سعی بر این بوده که در چهار فیلم: «به همین

سادگی»، «درباره الی»، «میگرن» و «سعادت آباد» که به روش نمونه گیری هدفمند

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

برگزیده شده‌اند، تفاوتهای جنسیتی واکاوی و بازنمایی آن در سینما آشکار شود.بنابر نتایج

این پژوهش می‌توان گفت در بازنمایی تفاوتهای جنسیتی شاهد کلیشه‌های هستیم که به کرات به تصویر در آمده‌اند. مفاهیمی چون: «زن سنتی»، «زن مدرن »، «کار خانگی»،

«تنهایی»، «مادرانگی» و «دیده نشدن» از مضامین عمده مطرح شده در این فیلم‌ها هستند بازنمایی زنان در سینما با برساخت جنسیتی همراه بوده و سینما کلیشه‌های

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

جنسیتی را بازتولید می‌کند.شخصیت‌های فیلم همگی درگیر فرهنگ و جامعه مردسالار هستند و برای تغییر وضعیتشان کاری انجام نمی‌دهند همچنین تصویر زن موفق کمتر به تصویر کشیده شده است.

کلید واژه‌ها: بازنمایی، سینما، نشانه‌شناسی، ایدئولوژی، تفاوت جنسیتی پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

 

 ۲۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران را دانلود کنید

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

فهرست مندرجات

فصل اول

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۳   هدف‌های تحقیق……………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-۱ هدف کلی طرح………………………………………………………………………………………   ۴

۱-۳- ۲هدف جزئی………………………………………………………………………………………….۵

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………..۵

۱-۵ استفاده کننده‌گان از نتایج تحقیق………………………………………………………………………   ۵

۱-۶ جنبه جدید و نوآوری طرح در چیست؟………………………………………………………………   ۵

۱-۷ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….۶

۱-۷- ۱سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………..۶

۱-۷-۲ سوال فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………..۶

فصل دوم   ۷

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………   ۸

۲-۲ مرور مفهومی………………………………………………………………………………………….۸

۲-۲-۱ بازنمایی……………………………………………………………………………………………..۸

۲-۲-۱-۱ استراتژی‌های بازنمایی………………………………………………………………………….۱۲

۲-۲-۲ نشانه شناسی………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲-۳ جنسیت……………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۳ مرور تجربی…………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۴ مرور نظری…………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴-۱ نظریه بازنمایی………………………………………………………………………………………

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۲۶

۲-۴-۱-۱ از تقلید تا بازنمایی……………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۱-۲ نظریه رمزگذاری و رمزگشایی استورات هال…………………………………………………   ۳۲

۲-۴-۱-۳ بازنمایی و نظریه استوارت هال…………………………………………………………………   ۳۵

۲-۴-۱-۴ گفتمان و بازنمایی……………………………………………………………………………….۴۱

۲-۴-۱-۵ ایدئولوژی و بازنمایی……………………………………………………………………………   ۴۴

۲-۴-۱-۶ از زبان به گفتمان؛ نگاه فوکویی به بازنمایی……………………………………………………   ۵۰

۲-۴-۲ استراتژی‌های بازنمایی……………………………………………………………………………   ۵۴

۲-۴-۲-۱ کلیشه سازی……………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۴-۲-۲ طبیعی سازی……………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۴-۲-۳ طرد……………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۴- ۳ نظریه فیلم کلاسیک……………………………………………………………………………..۵۸

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۲-۴-۳-۱ فرمالیستها………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۴-۳-۲ رئالیست ها……………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۴-۳-۳ نظریه فیلم معاصر………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۴-۴ نظریات نشانه‌شناسی………………………………………………………………………………   ۶۴

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۲-۴-۴-۱ سوسور و نشانه‌شناسی…………………………………………………………………………   ۶۴

۲-۴-۴-۲ پیرس و نشانه‌شناسی……………………………………………………………………………   ۶۷

۲-۴-۴-۳ نشانه‌شناسی ساختارگرای بارت………………………………………………………………   ۶۸

۲-۴-۴-۴ اکو و نشانه‌شناسی پساساختارگرا……………………………………………………………..۷۳

۲-۵ جنسیت ، نظریه های فمنیستی و مطالعات فرهنگی………………………………………………….۷۴

۲-۵-۱ جنسیت و رسانه……………………………………………………………………………………   ۷۴

۲-۵-۲ نظریه های فمنیستی فیلم………………………………………………………………………….۷۶

۲-۵-۲-۱ تحلیل های پساساختارگرایی و نظریه ی فیلم………………………………………………….۷۷

۲-۵-۳ مکتب بیرمنگام…………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۵-۴ مطالعهی مخاطبین…………………………………………………………………………………   ۸۳

۲-۵-۵ پستمدرنیسم، لذت و مقاومت…………………………………………………………………..۸۶

۲-۵-۶ مطالعات فرهنگی، مطالعات فمینیستی و

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

جامعهشناسی…………………………………………..۹۱

۲-۶ چارچوب مفهومی……………………………………………………………………………………..۹۳

فصل سوم

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………….۹۷

۳-۲ روش تحقیق کیفی……………………………………………………………………………………   ۹۷

۳-۲-۱ رویکرد انتقادی……………………………………………………………………………………   ۱۰۰

۳-۲-۲ مطالعه سینما با روش های جامعه شناختی………………………………………………………   ۱۰۱

۳-۲-۳ ماقبل تاریخ نشانه شناسی………………………………………………………………………   ۱۰۲

۳-۲-۳-۱ فردینان دو سوسور (۱۹۱۳-۱۸۵۷)……………………………………………………………   ۱۰۳

۳-۲-۳-۲ رولان بارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵)……………………………………………………………………   ۱۰۵

۳-۲-۳-۳رمزگان روایی پنج‌گانه بارت………………………………………………………………….۱۰۷

۳- ۳ روش های بررسی………………………………………………………………………………….۱۱۰

۳-۳-۱ الگوی نشانه شناسی جان فیسک………………………………..…………………………………   ۱۱۰

۳-۳-۱-۱ نمای نزدیک…………………………………………………………………………………   ۱۱۶

۳-۳-۱-۲ رمزگان اجتماعی…………………………………………………………………………….۱۱۷

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۳-۳-۱-۳ رمزگان فنی…………………………………………………………………………………..۱۱۷

۳-۳-۱-۴ رمزگان ایدئولوژیک………………………………………………………………………….۱۱۸

۳-۳-۲ الگوی سلبی و کاودری………………………………………………………………………..۱۱۸

۳-۴ پایایی و روایی………………………………………………………………………………………   ۱۲۱

۳-۵ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………   ۱۲۲

۳-۵-۱ جامعه آماری……………………………………………………………………………………   ۱۲۳

۳-۵-۲ روشها یا تکنیکهای آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

اطلاعات………………………….۱۲۴

فصل چهارم

۴ -۱مقدمه……………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۴-۲ تیتراژ آغازین فیلم “به همین سادگی”…………………………………………………………..۱۲۵

۴-۲-۱ روایت فیلم……………………………………………………………………………………….۱۲۵

۴-۲-۲ نقد اجتماعی جنسیتی…………………………………………………………………………….۱۲۹

۴-۲-۳ شخصیت پردازی زن ها در فیلم به همین سادگی……………………………………………….۱۳۰

۴-۲-۴ صحنه منتخب ۱………………………………………………………………………………….۱۳۳

۴-۲-۴-۱تحلیل جنسیتی اجتماعی………………………………………………………………………   ۱۳۵

۴-۲-۵ سکانس منتخب ۲……………………………………………………………………………….۱۳۵

۴-۲-۶ سکانس منتخب۳……………..……………………………………………………………………..۱۳۶

۴-۲-۷ سکانس منتخب ۴………………………………………………………………………………..۱۳۹

۴-۲-۸ سکانس منتخب ۵…………………………………………………………………………………   ۱۴۰

۴-۲-۹ سکانس منتخب ۶………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

۴-۲-۱۰ در باره ی “به همین سادگی “……………………………………………………………………………..۱۴۴

۴-۳ فیلم درباره الی …………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۴-۳-۱ تیتراژ آغازین فیلم درباره الی………………………………………………………………………………….۱۴۶

۴-۳-۲ تیتراژ پایانی……………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۴-۳-۳ روایت فیلم………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶

۴-۳- ۴ نقد اجتماعی و جنسیتی…………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۴-۳-۵ صحنه منتخب ۱…………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۴-۳-۶ صحنه منتخب ۲…………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۴-۳-۷ صفحه منتخب۳…………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

۴-۳-۸ صحنه منتخب ۴…………………………………………………………………………………………………….۱۵۸

۴-۳-۹ صحنه ی منتخب ۵…………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۴-۳ -۱۰تحلیل اجتماعی جنسیتی………………………………………………………………………………………..۱۶۳

۴-۴ فیلم میگرن………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

۴-۴-۱ تیتراژ فیلم میگرن…………………………………………………………………………………………………..۱۶۵

۴-۴-۲ خلاصه داستان فیلم………………………………………………………………………………………………..۱۶۵

۴-۴-۳ صحنه منتخب ۱…………………………………………………………………………………………………….۱۶۶

۴-۴-۳-۱ تحلیل اجتماعی و جنسیتی……………………………………………………………………………………۱۶۸

۴-۴-۴ صحنه منتخب ۲…………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

۴-۴-۵ صحنه ی منتخب ۳…………………………………………………………………………………………………۱۷۱

۴-۴-۶ صحنه ی منتخب ۴…………………………………………………………………………………………………۱۷۴

۴-۴-۷ صحنه منتخب ۵…………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

۴-۴-۸ صحنه منتخب ۶…………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

۴-۴-۹ صحنه منتخب ۷ ……………………………………………………………………………………………………۱۷۹

۴-۴-۱۰ صحنه منتخب ۸…………………………………………………………………………………………………..۱۸۰

۴-۵ سعادت

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

آباد……………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

۴-۵-۱ روایت فیلم “سعادت آباد”……………………………………………………………………………………..۱۸۲

۴-۵-۲ صحنه منتخب ۱…………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

۴-۵-۳ صحنه منتخب ۲…………………………………………………………………………………………………….۱۸۶

۴-۵-۴ صحنه منتخب ۳…………………………………………………………………………………………………….۱۸۸

۴-۵-۵ صحنه منتخب ۴…………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۴-۵-۶ صحنه منتخب ۵……………………………………………………………………………………………………۱۹۲

۴-۵-۷ صحنه منتخب ۶…………………………………………………………………………………………………….۱۹۳

۴-۵-۸ صحنه منتخب ۷…………………………………………………………………………………………………….۱۹۴

۴-۵-۹ صحنه منتخب ۸…………………………………………………………………………………………………….۱۹۵

۴-۵-۱۰ صحنه منتخب   ۹…………………………………………………………………………………………………۱۹۷

۴-۵-۱۱ درباره ی فیلم سعادت آباد…………………………………………………………………………………۱۹۸

فصل پنجم

۵- ۱نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲

۵-۲ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۲۰۷

۵-۳ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….۲۰۷

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۰

پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵

 

فصل اول

 

۱-۱ مقدمه

امروزه سینما یکی از مهمترین ابزار های فرهنگی است که با ایجاد جذابیت های بصری،در جذب مخاطب به ویژه مخاطب عام موفق است.علم سینما ، تکنولوژی و تجهیزات مدرن

،استفاده از چهره های زیبا و جذاب و استفاده نوین از گریم و چهره سازی هر روزه برای سینما مخاطب بیشتری به ارمغان می آوردوهمچنین سینما با تولید انبوه مسائل فرهنگی و

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

مصرف فرهنگی ،به برخی از امور مشروعیت می بخشد لذا مطالعه ی سینما ومفاهیم آن قابل تامل و بررسی است.سینما با بازتولید و بازسازی  واقعیت های اجتماعی می تواند نگاهی سرکوبگرایانه و یا انتقادی داشته باشد.

 

جنبش اجتماعی زنان در ابتدای قرن بیستم ،بسیاری از مسائل فرهنگی را تحت شعاع قرار داد. بسیاری از شاخه های متعدد جامعه شناسی در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های مهم خود مباحث مربوط به حقوق زنان را در کانون توجه خود قرار داده است.

(گرت،۱۳۷۹) از این نظر جنسیت از “جنس” که بر تفاوت های زیستی زنان و مردان اطلاق می گردد،تمییز داده شده می شود.در واقع جنسیت با “همبستگی های فرهنگی استقرار یافته پیرامون جنس”ارتباط دارد.(گافمن۲۱۰:۱۹۹۷)

رسانه جمعی با بازنمایی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجرای نمایش گونه ،عملا نقش بر­سازنده و بازتولید کننده ی این هنجارها را در زندگی اجتماعی

امروزی عهده دار است.آنها با ارئه تصویری خاص از مناسبات دو جنس ،می توانند نقش مهمی در نهادینه شدن چهارچوب مفهومی آن تصویر خاص داشته باشند. در میان رسانه های جمعی شناخته شده، سینما به عنوان یک هنر برتر نسبت به دیگر هنرها و نیز به

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

خاطر امکانات ویژه اش برای نمایش مناسبات مربوط با جنسیت ،همچون یک نمونه ایده آل برای تحقیق در باب نابرابری ها و تفاوت‌های جنسیتی خود را به ما نشان می دهند (استریناتی ۱۲۱:۱۳۸۰)

جنسیت از مفاهیمی است که به شیوه های مختلفی نمایش داده می شود. سینما را می توان ابزاری قوی برای نمایش و ساخت و برساخت فرهنگ جنسیتی دانست. سینما به عنوان یک رسانه عمومی می تواند تاثیر مهمی بر فرهنگ جنسیتی بگذارد به همین دلیل

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

نقش تولید محتوای آن بسیار مهم است چون با تولید انبوه و جذاب هم می تواند کلیشه های جنسیتی سنتی را به نفع گروهی خاص تولید کند و هم می تواند با انتقاد از تقسیم کار جنسیتی موجب آگاهی برای توده اجتماع باشد.

بازنمایی های رسانه ای از این لحاظ مهم هستند که شناخت و باور عمومی را شکل می دهند .اگرچه ارتباط بازنمایی با زندگی و تجربه مردم در جهان اجتماعی ، پیچیده است، اما بازنمایی ها برای مردم دارای پیامد های واقعی است . ریچارد دایر بر این نکته تاکید می

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

کند که « نحوه ی برخورد با گروه های اجتماعی در بازنمایی فرهنگی، بخشی از این نکته است که با آنها در زندگی واقعی به چه نحو برخورد شود .» (Giles & Middleton, 1999:59)

مطالعه سینمایی با رویکرد جنسیت و بازنمایی نقش های متفاوت زن و مرد، درصدد شناسایی تولیدات فرهنگی و بازتاب آن در جامعه است. از آنجا که سبک زندگی مدرن مختصات خاص خود را تولید می کند و آنقدر متکثر است که شیوه های متفاوت زندگی را

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

نمایش می دهد با بازنمایی جنسیت در فیلم های سینمایی “درباره الی”، “به همین سادگی “، ” میگرن” و”سعادت آباد “سعی در کاوش مفهوم جنسیت در این چهار فیلم پرفروش و پر اقبال را داریم.

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۱-۲ : بیان مسئله

اهمیت اجتماعی سینما حتی در مثبت ترین شکل(بدون در نظر گرفتن جنبه های تخریب کننده سنتی ) باورنکردنی است.فیلم متکثر است و آن را می توان بی نهایت تولید کرد.فیلم روش ادراک ما از جهان و تا حدودی چگونگی نقش ما در آن را تغییر می دهد. (هاشمی ،۲۲:۱۳۷۸)

سینما که هنر هفتم نیز به آن گفته می شود کارکرد ارتباطی بزرگی دارد چنانچه می تواند در بزرگنمایی و کوچک نمایی مسایل مهم موثر باشد.مطالعه سینما تا به حال بیشتر در بعد هنری آن صورت گرفته است و کمتر به عنوان رسانه اجتماعی به چالش کشیده شده است

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

اما بنظر میرسد مطالعه اجتماعی آن بعد وسیع تری دارد چون رسانه ها با انعکاس فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی می توانند،تولید محتوا کنند .سینما با برساخت اجتماعی پیام خود را منتشر می کند و ذهن مخاطب عام را اقناع می کند.امروزه مردم مغلوب رسانه های

جمعی هستند چرا که بیشترین زمان خود را با رسانه ها می گذرانند.سینما ،پرکننده اوقات فراغت مردم است و افراد با کمال میل و پرداخت هزینه خود را در معرض این پرده جادویی

قرار می دهند، با آن ارتباط برقرار می کنند و در جاهایی با شخصیت های فیلم های سینمایی همذات پنداری و حتی همدردی می کنند.

نگاه سینما به موضوعات زنان در دو دهه گذشته تغییر کرده است به این معنی که بیشتر به جزییات زندگی زنان پرداخته است .در سینمای قبل از انقلاب نگاه به زنان یا موضوعی فرعی بوده است و یا بیشتر از منظر جنسی نمایش داه شده است بعد از آن هم نگاه

اخصی به مشکلات زنان نبوده اما سینمای دهه ۸۰ به بعد مشکلات زنان و نحوه و سبک زندگی زنان را مطرح می کند و قشرهای متفاوتی از این جنس را به مخاطب نشان می

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

دهد .در فیلم ها ی پرفروش ،شخصیت و بعد اجتماعی زندگی زنان مطرح شده که بازنمایی آن، می تواند به روشن شدن این بخش از زندگی زنان کمک کند.

از آنجا که برداشت های متفاوتی از جنسیت و همچنین بازنمایی آن در صحنه ی سینما وجود دارد این پدیده می تواند به عنوان یک مسئله طرح و مورد بررسی قرار گیرد.

خلا پژوهشی نیز در این زمینه وجود دارد. در این راستا به منظور بررسی تفاوت های جنسیتی در سینما، از بین معروف ترین و پرمخاطب ترین فیلم های دهه ۸۰ فیلم های “درباره الی”(ساخته اصغر فرهادی)،”به همین سادگی”(ساخته رضا میر کریمی)،” میگرن”

( ساخته مانلی شجاعی فر ) و”سعادت آباد “( ساخته “مازیار میری “) انتخاب شده است.

علاوه بر پرفروش بودن و اقبال عمومی فیلم در زمان خودش ،کارگردان این فیلم ها که از جمله کارگردانان سینمای معنا گری ایران هستند، از دلایل انتخاب این فیلم ها است.

نحوه ی تولید و بازتولید جنسیت در فرهنگ سنتی و مواجهه فرهنگ سنتی با دنیای مدرن

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

از مفاهیم مهم بازنمایی و نشانه شناسی جنسیت است.می دانیم که دهه های اخیر بنا به دلایل بسیاری فرهنگ جامعه و خانواده دستخوش تغییرات مهمی شده است و نقش

های جنسیتی و روابط انسان ها تا حدودی در معرض جرح و تعدیل قرار گرفته اند. در واقع با توجه به تغییرات ایجاد شده در جامعه و انعکاس آن در سینما، مسئله اصلی پژوهش حاضر

این است که مناسبات جنسیتی در چهار فیلم مذکور چگونه اند و مفاهم جنسیت با توجه به رویکرد سازه گرایانه چگونه برساخته شده است. در راستای پاسخ یه سوالات فوق، از روش شناسی کیفی و روش نشانه شناسی بهره گرفته خواهد شد.

۱-۳ : هدف‌های تحقیق

با توجه به این که در روش کیفی هدف کلی و جزئی به علت سیالیت پدیده ها وموضوع، اصولاً بطور قطعی از پیش غیر قابل تعیین است و امکان تغییر اهداف در مسیر تحقیق وجود

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

دارد. با این حال؛ این پژوهش در صدد دستیابی به یک هدف کلی و چند هدف جزئی به شرح زیر می­باشد.

۱-۳-۱ هدف کلی طرح

بازنمایی مناسبات و تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران (چهار فیلم پرفروش)

۱-۳-۲ هدف جزئی

بررسی مفاهیم و سازه های جنسیت محور در فیلم های پرفروش سینمای ایران

کشف رویکرد های جنسیتی در سینمای ایران ( چهار فیلم پرفروش)

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق

سینما با قدرت ارتباطی بالا و ابزارهای جذاب متفاوت ،مفاهیم اساسی اجتماعی را آنطور که می خواهد شکل می دهد.این برساخت می تواند سودمند و یا مخرب باشد.سینما با تکنیک های فنی و بسیار مدرن می تواند ناخودآگاه مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و او را

اقناع کند بنابراین رویکرد نشانه شناسی جنسیت با تحلیل های جزیی و دقیق می تواند در تولید دانش جنسیتی، سینما را مورد نقد و یا بررسی قرار دهد.همچنین موضوع جنسیت در

روابط اجتماعی و سیاست های فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است.با توجه به اینکه جنسیت ،از مفاهیم بسیار مهم دنیای امروز و مفهومی بر ساختی است و تا به امروز تحت

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

تاثیر جریان های اجتماعی شکل گرفته و بازتولید شده است و خلا پژوهشی در این زمینه وجود دارد ، لذا بازنمایی جنسیت در سینمای امروز نیز ضروری به نظر می رسد.

 

۱-۵ استفاده کننده‌گان از نتایج تحقیق

عمده­‏ترین استفاده کنندگان از نتایج پژوهش حاضرمحققان علوم اجتماعی، منتقدان و فعالان

عرصه بازیگری و سینما و رسانه­ها، هستند. همچنین چون این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است ،نتایج آن می تواند برای سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شود.

 

۱-۶ جنبه جدید و نوآوری طرح در چیست؟

بازنمایی از مفاهیمی است که بیشتر در جریان گفتمان فرهنگی شکل گرفت.مطالعات فرهنگی و نظریه های مطالعات فرهنگی که از نظریه های متاخر جامعه شناسی هستند

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

علاوه بر اینکه خود نو و تازه هستند،دیدگاه های متنوعی را در اختیار مصرف کننده فرهنگی قرار می دهند لذا مطالعه سینما با رویکرد انتقادی-فرهنگی میتواند هم برای عرصه هنر چالش برانگیز باشد و هم برای مطالعات فرهنگی و مطالعات اجتماعی.

۱-۷ سوالات تحقیق

در روش‌شناسی کیفی، همانند روش‌شناسی کمی فرضیه نداریم؛ بلکه با سوالاتی سر‌و‌کار داریم که سوالات معمولاً در فرایند پژوهش خلق می‌شوند.

۱-۷- ۱سوال اصلی تحقیق

بازنمایی مناسبات و تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران چگونه صورت می گیرد؟

۱-۷-۲ سوال فرعی تحقیق

مفاهیم و سازه های جنسیتی برجسته در فیلم های پرفروش سینمای ایران چگونه بازنمایی می شود؟

رویکرد های جنسیتی در سینمای ایران ( با تاکید ب……………………………  پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

 

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

 

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

فصل سوم

 

 

 

 

 

۳-۱ مقدمه

در این فصل به شرحِ رویکرد پژوهشی این تحقیق خواهیم پرداخت .بنابراین ابتدا روش کیفی و دلالت های آن را بررسی خواهیم کرد و سپس به توضیح روش نشانه شناسی خواهیم

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

پرداخت . روش های مختلفی برای انجام نشانه شناسی انجام می شود.در این فصل نشانه شناسی سوسوری………………  پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

 

۳-۲ روش تحقیق کیفی

به نظر پژوهشگران کیفی، انسانها، کنشها… و دنیای برآمده از این کنشها را با «معنا» می آکنند. در اصل ساختن معنا و از آن خود کردن آن، چیزی است که ما در پی آن هستیم. از این منظر، معنا صرفا یکی از ضمائم رفتار مانیست. بلکه چیزی است که کنش جمعی از

تصور ما درباره صور احتمالی کنش گرفته تا تأمل ما درباره صورتهای کنش بالفعل را ساخت می بخشد. ما نمی توانیم در دنیایی عاری از معنا دست به گزینش بزنیم، چرا که در چنین

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

دنیایی، اساسا امکان انتخاب در اختیارمان نخواهد بود. گزینشهایی که به ذهن ما می رسند، از انواع متداخلی از شرایط تکوینی، زیست شناختی و مادی تأثیر می پذیرند، ره چند به واسطه آنها تعین نمی یابد. به بیان دیگر ما می توانیم (گزینه هایی را) انتخاب کنیم،

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

اما نمی توانیم گزیده های خود را برگزینیم و از دل چنین مغلمه ای از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، فرهنگها قواعد و منابع یگانه ای به وجود می آورند که اعضای اجتماع را در انجام کنشهای مقبول هدایت می کند. فرهنگ…………  پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

«استراس» و «کوربین» تحقیق کیفی را چنین تعریف می‌کنند: تحقیق کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته‌هایی را به‌دست دهد که به شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری یا هرگونه کمی کردن کسب شده‌اند. شیوه مذکور ممکن است، به تحقیق درباره زندگی

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

افراد، شرح‌حال‌ها، رفتار‌ها و هم‌چنین درباره کارکرد سازمانی، جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشد. برخی داده‌ها ممکن است، به شیوه آماری کمی شده باشند اما

خود تجزیه و تحلیل به شکل کیفی باشد. به همین دلیل در واقع تعریف تحلیل کیفی گنگ و مبهم است، زیرا می‌تواند برای افراد گوناگون مصادیق و معانی متفاوتی داشته باشد. (استراس و کوربین، ۱۷:۱۳۸۵)

تحقیق کیفی ارتباط خاصی با مطالعه روابط اجتماعی دارد و وام‌دار این واقعیت است که زیست‌جهان‌ها متکثر شده‌اند. این متکثر شدن را با تعابیر کلیدی هم‌چون «ابهام تازه»، رشد «فردی‌ شدن شیوه‌های زیست و الگو‌‌های زندگی» و حل شدن نابرابری‌های اجتماعی قدیمی در تنوع جدیدی از محیط‌های اجتماعی، خرده‌فرهنگ‌ها، سبک‌های زندگی و

شیوه‌های زیست، نشان داده‌اند. این متکثر شدن حساسیت جدیدی نسبت به مطالعه تجربی مسائل ایجاب می‌کند. مدافعان پست‌مدرنیسم از پایان عصر روایت‌‌ها و نظریه‌های

کلان سخن می‌گویند. به اعتقاد آنان، اکنون به روایت‌های محلی، موقت و محدود نیازمندیم. با توجه به متکثر شدن سبک‌های زندگی و الگو‌های تغییر در جوامع مدرن و پست‌مدرن، گفته «هربرت بلومر» بار دیگر مطرح شده و معانی جدید یافته است.«موضع اولیه

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

دانشمندان علوم اجتماعی و روان‌شناسان در عمل همواره فقدان آشنایی با آن‌چیزی است که عملاً در حوزه زندگی مورد مطالعه رخ می‌دهد. (فلیک، ۱۰:۱۳۸۷) تغییرات سریع اجتماعی و در نتیجه آن تنوع زیست‌جهان‌ها به شکل روزافزونی محققان اجتماعی را با زمینه‌های اجتماعی و دیدگاه‌های جدید مواجه می‌کنند. این مسائل به‌قدری برای آن‌ها

نوظهورند که روش‌شناسی‌های قیاسی سنتی‌شان – استخراج سوال‌ها و فرضیات تحقیق از الگوهای نظری و آزمون آن‌ها در برابر شواهد تجربی- به واسطه گوناگونی موضوعات، دیگر

پاسخ‌گو نیست. از این‌رو، تحقیق اجتماعی به شکل فزاینده‌ای وادار به استفاده از استراتژی‌های استقرایی شده است. برای مطالعه زمینه‌های اجتماعی به جای شروع

پژوهش از نظریه‌ها وآزمون‌ها، به مفاهیم حساسیت برانگیز نیاز است. در حالی که برخلاف سوءتفاهم گسترده موجود، این مفاهیم خود از دانش نظری پیشینی متأثرند. اما در این‌جا

نظریه‌ها بر‌اساس مطالعات تجربی تدوین می‌شوند. برخی دانش و فعالیت‌های علمی را نوعی دانش و فعالیت محلی به شمار آورده اند. (فلیک، ۱۰:۱۳۸۷)

ویژگی‌های اصلی تحقیق کیفی عبارتند از: انتخاب صحیح نظریه‌ها و روش‌های مناسب، به رسمیت شناختن و تحلیل دیدگاه‌های مختلف، تاثیر محققان بر تحقیق‌شان، به منزله

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

بخشی از فرایند تولید دانش و تنوع رویکرد‌های و روش‌ها. (فلیک، ۱۵:۱۳۸۷)

بدین ترتیب تحقیق کیفی را باید رویکردی کلی به مطالعه پدیده های اجتماعی دانست که در آن از تکنیکها و شیوه های متفاوتی از آن ارائه شده است. جدول زیر گویای این اختلاف نظر در دسته بندی سنتهای تحقیق کیفی است……………………………….. پایان نامه

تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران  پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

پایان نامه تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران”

5 × 3 =