فروشگاه

توضیحات

پایان نامه شهر الکترونیک

این پایان نامه  به منظور تعیین و بررسی وضعیت شهر الکترونیک در همدان و یافتن راهکارهای اجرایی شدن آن و تعیین اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهر انجام گرفته است. به همین منظور، وضعیت شهر الکترونیک همدان از چهار منظر زیرساخت تکنولوژیک، زیرساخت فرهنگی و اجتماعی، بودجه و منابع مالی و نهایتاً زیرساخت نیروی

انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی

اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین شهروندان همدانی شده و در سه حوزه دیگر از

آمارهای موجود استفاده گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شده و حجم نمونه آماری ۲۵۰ نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود،

پایان نامه شهر الکترونیک

راهکارهای تحقق شهر الکترونیک بررسی شده و اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بیان شده است. نهایتاً پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص گردید، در

حوزه زیرساخت فرهنگی و نیروی انسانی، وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زیرساخت و همچنین از

نظر میزان بودجه تخصیصی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشی با کشورهای پیشرو وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: شهر الکترونیک، دوت الکترونیک، آمادگی الکترونیک، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت تکتولوزیک، مدیریت شهری

 

 ۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه شهر الکترونیک را دانلود کنید

پایان نامه شهر الکترونیک
پایان نامه شهر الکترونیک

 

فهرست مطالب پایان نامه شهر الکترونیک

فصل اول: کلیات تحقیق. ۶

بیان مسأله. ۷

پیشینه تحقیق. ۹

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۱۱

سؤالات تحقیق. ۱۲

اهداف تحقیق. ۱۲

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. ۱۳

قلمرو موضوعی. ۱۳

قلمرو مکانی. ۱۴

روش نمونه‌گیری. ۱۴

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق. ۱۵

پایان نامه شهر الکترونیک

۲-۱- مقدمه. ۱۶

۲-۲- مدیریت شهری. ۱۶

۲-۲-۱- مفهوم مدیریت شهری. ۱۷

۲-۲-۲- وظایف مدیریت شهری. ۲۱

۲-۳- ساختار مدیریت شهری در ایران. ۲۳

۲-۳-۱- سطح کلان مدیریت شهری در ایران. ۲۴

۲-۳-۲- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری. ۲۶

۲-۳-۳- سطح محلی مدیریت شهری. ۲۶

۲-۴- جامعه اطلاعاتی. ۲۸

۲-۵- دولت الکترونیک. ۳۰

۲-۵-۱- تعریف دولت الکترونیک. ۳۰

۲-۵-۲- سازمان الکترونیکی و دولت الکترونیکی. ۳۲

۲-۵-۳- اهداف دولت الکترونیک. ۳۳

۲-۵-۴- ارکان دولت الکترونیک. ۳۵

۲-۵-۶- کسب و کار الکترونیک. ۳۹

۲-۶- شهر الکترونیک. ۴۱

۲-۶-۱- مفهوم شهر الکترونیک. ۴۱

۲-۶-۲- زندگی الکترونیک. ۴۳

۲-۶-۳- شهروند الکترونیک. ۴۳

۲-۶-۴- شهرداری الکترونیکی. ۴۵

۲-۶-۵- مدل تعاملی شهر، شهروند، دولت و شهرداری الکترونیک. ۴۵

پایان نامه شهر الکترونیک

۲-۷- شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک (آمادگی الکترونیکی). ۴۵

۲-۸- زیرساخت الکترونیک. ۵۴

۲-۹- شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری. ۵۶

۲-۹-۱- سرویس ردیابی با GPS. 61

۲-۹-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی. ۶۲

۲-۹-۳- سیستم حمل و نقل هوشمند. ۶۴

۲-۹-۴- سیستم‏های پرداخت الکترونیکی. ۶۵

۲-۱۰- وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی. ۶۶

۲-۱۱- بررسی برترین شهرهای الکترونیک دنیا. ۶۹

۲-۱۲- شهرهای الکترونیک در ایران. ۷۲

۲-۱۳- وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان. ۷۵

۲-۱۴- نتیجه‌گیری و تحلیل. ۷۸

۲-۱۴-۱- تحلیل وضعیت مدیریت شهری. ۷۹

۲-۱۴-۲- تحلیل وضعیت شهر الکترونیک. ۸۰

۲-۱۵- مدل تحلیل: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک  ۸۱

پایان نامه شهر الکترونیک

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش. ۸۴

۳-۱- مقدمه. ۸۵

۳-۲- روش تحقیق. ۸۶

۳-۳- منابع گردآوری داده‌ها. ۸۷

۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۹

۳-۵- جامعه آماری. ۹۰

۳-۶- روش نمونه‏گیری. ۹۱

۳-۷- تعیین حجم نمونه. ۹۲

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌۹۲

فصل چهارم: یافته‏های تحقیق. ۹۴

۴-۱- مقدمه. ۹۵

۴-۲- سوال فرعی اول. ۹۶

۵-۲-۱- توصیف مشاهدات. ۹۶

۴-۲-۲- تحلیل بخش اول پرسشنامه. ۹۸

۴-۲-۳- تحلیل بخش دوم پرسشنامه. ۱۰۲

۴-۴- سؤال فرعی دوم. ۱۰۴

۴-۵- سؤال فرعی سوم. ۱۰۷

۴-۶- سؤال فرعی چهارم. ۱۱۳

۴-۷- سؤال فرعی پنجم. ۱۱۵

۴-۸- سؤال اصلی. ۱۱۵

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهاد. ۱۲۰

۵-۱- نتایج تحقیق. ۱۲۱

۵-۲- پیشنهادات. ۱۲۳

۵-۳- پیشنهاد به محققان آینده. ۱۲۵

منابع. ۱۲۶

پیوست‌ها. ۱۳۰

پیوست یک: بیانیه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتی. ۱۳۰

پیوست دو: طرح کاری اجلاس اول جامعه اطلاعاتی. ۱۴۵

پیوست سوم: پرسشنامه. ۱۷۰

پیوست چهارم: راهنمای مدل CID برای محاسبه آمادگی الکترونیکی.. ۱۷۴

پایان نامه شهر الکترونیک

فهرست اشکال

شکل ۱٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۱: سطوح مدیریت شهری در ایران. ۲۴

شکل ۲٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۲: ساختار مدیریت شهری در ایران. ۲۷

شکل ۳٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۳: مدل مفهومی دولت الکترونیک. ۳۲

شکل ۴٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۴: مدل مفهومی کسب و کار الکترونیکی. ۴۱

شکل ۵٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۵: زندگی الکترونیکی و بسترهای مورد نیاز برای ایجاد آن. ۴۳

شکل ۶٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۶: شهروند الکترونیکی. ۴۴

شکل ۷٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۷: نمودار ارتباطات بین دولت، شهر، شهرداری الکترونیکی با شهروند الکترونیک  ۴۶

شکل ۸٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۸: مدل مفهومی ارتباطی زیرساخت الکترونیک با سایر اجزای شهر. ۵۴

شکل ۹٫                                                                                                                                                                                                                                                                                    شکل ۹: مدل مفهومی ارتباط زیرساخت، خدمات و شهر الکترونیکی. ۵۵

شکل ۱۰٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۰: بسترهای مهم زیرساخت الکترونیک. ۵۶

شکل ۱۱٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۱: نمایی از پورتال شهر الکترونیک کیش. ۷۳

شکل ۱۲٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۲: نمایی از پورتال شهر الکترونیک مشهد. ۷۴

شکل ۱۳٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۳: نمایی از پورتال شهر الکترونیک همدان. ۷۶

شکل ۱۴٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۴: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک. ۸۲

پایان نامه شهر الکترونیک

شکل ۱۵: مدل تحقیق. ۸۳

شکل ۱۶٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۶: پراکندگی سنی افراد نمونه آماری. ۹۸

شکل ۱۷٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۷: درصد مالکیت شخصی کامپیوتر. ۹۹

شکل ۱۸٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۸: میزان آشنایی شهروندان با کامپیوتر. ۹۹

شکل ۱۹٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۱۹: میزان شرکت شهروندان در دوره‌های آموزشی ICT. 100

شکل ۲۰٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۰: مقایسه روشهای دریافت آموزش ICT در بین شهروندان (درصد).. ۱۰۰

شکل ۲۱٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۱: مقایسه مکانهای استفاده شهروندان از اینترنت. ۱۰۱

شکل ۲۲٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۲: میزان تمایل شهروندان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی شهری  ۱۰۲

شکل ۲۳٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۳: میزان اعتماد شهروندان به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی. ۱۰۲

شکل ۲۴٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۴: سرانه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران و سایر کشورها. ۱۰۶

شکل ۲۵٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۵: نمودار مقایسه‌ای زیرساخت تکنولوژیکی ICT همدان، ایران و سایر کشورها   ۱۱۰

شکل ۲۶٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۶: نمودار مقایسه‌ای شاخص زیرساخت تکنولوژیکی ICT ایران و سایر کشورها، گزارش اکونومیست. ۱۱۲

شکل ۲۷٫                                                                                                                                                                                                                                                                               شکل ۲۷: نمودار مقایسه‌ای شاخص سرمایه انسانی ایران و سایر کشورها. ۱۱۴

پایان نامه شهر الکترونیک

 

فهرستجداول

شکل ۲۸٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱: مقایسه مدلهای مختلف سنجش آمادگی الکترونیک. ۴۸

شکل ۲۹٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۲: مؤلفه‌ها و شاخص‌های بکار گرفته شده در مدل CID.. 49

شکل ۳۰٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۳: ویژگیهای فضاهای شهری و فضاهای الکترونیکی. ۵۶

شکل ۳۱٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۴: شاخص آمادگی دولت الکترونیک: ۲۵ کشور برتر دنیا و ایران. ۶۶

شکل ۳۲٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۵ : شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸٫ ۶۷

شکل ۳۳٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۶: رتبه‏بندی کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی موسسه اکونومیست. ۶۷

شکل ۳۴٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۷: جایگاه ایران بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی طی سه سال گذشته. ۶۸

شکل ۳۵٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۸: برترین شهرهای الکترونیک دنیا در سال ۲۰۰۷٫ ۷۰

شکل ۳۶٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۹: برترین شهرهای الکترونیک دنیا طی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷٫ ۷۱

پایان نامه شهر الکترونیک

جدول ۱۰: وضعیت شهر تهران بر مبنای شاخص‌های ارزیابی شهرهای برتر دنیا. ۷۲

شکل ۳۸٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۱: وضعیت شاخصهای عمومی (ارزیابی زندگی الکترونیکی). ۷۷

شکل ۳۹٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۲: وضعیت شاخص‌های زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی (سازمان الکترونیکی)  ۷۷

شکل ۴۰٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۳: وضعیت شاخص‌های دولت الکترونیکی. ۷۸

شکل ۴۱٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۴: توزیع فراوانی انتخاب گزینه‏ها توسط شهروندان. ۹۶

شکل ۴۲٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۵: سرانه بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران  ۱۰۵

شکل ۴۳٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۲۰: مقادیر بیشینه و کمینه زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای دنیا در مقایسه با شهر همدان. ۱۰۸

شکل ۴۴٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۷: شاخص‌های زیرساخت تکنولوژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر همدان  ۱۰۹

شکل ۴۵٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۸: وضعیت زیرساخت تکنولوژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، همدان، ایران و سایر کشورها. ۱۰۹

شکل ۴۶٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۱۹: وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. ۱۱۱

شکل ۴۷٫                                                                                                                                                                                                                                                                               جدول ۲۰: وضعیت شاخص سرمایه انسانیدر کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. ۱۱۳

پایان نامه شهر الکترونیک

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

پایان نامه شهر الکترونیک

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله پایان نامه شهر الکترونیک

اطلاعات و اطلاع‌رسانی، مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌گردد. در این راستا شهرها

با توجه به عمق وظایف و پیچیدگی روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر، از اهمیتی دو چندان برخوردارند. به دلیل اهمیت اطلاعات در فرایند

تصمیم‌گیری، فناوری اطلاعات در جهان با سرعت چشمگیری در حال توسعه است و تمامی فعالیت‏های روزمره بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در حوزه شهری، شهرها و شهرداریهای الکترونیکی یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند

 

و در آینده‌ای ‌ نزدیک ارایه خدمات شهری را کاملاْ دگرگون می‌کنند. شهرها و دولت‏های الکترونیک دستاوردهای بشر عصر حاضر، حاصل انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

پایان نامه شهر الکترونیک

شهرها و دولت‏های الکترونیک که در کشور ما به عنوان مقوله‏های نسبتاً جدیدی شناخته می‏شوند، چندین سال است که در بسیاری از شهرها و کشورهای دنیا به تحقق پیوسته‏اند. امروزه دانشمندان و متخصصین، روی آورد%

اثرات پیاده‏ سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3325

پایان نامه شهر الکترونيک دانلود پایان نامه مدیریت شهری پروپوزال موضوع جدید

قیمت : تومان29,000 تومان10,000