فروشگاه

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3359

قیمت : تومان19,000

توضیحات

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

این پژوهش بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و سرآمدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EFQM می‌باشد، با توجه به موضوع که روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است.، لذا جهت انتخاب جامعه آماری، لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در آن‌ها تعالی سازمانی و سرآمدی براساس مدل EFQM انجام گردیده از طریق دبیر خانه جایزه ملی کیفیت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ و به روش نمونه گیری قضاوتی شرکت‌های مشمول مدل فوق که دست‌یابی به اطلاعات آن‌ها امکان پذیر بوده است به عنوان نمونه‌های جامعه آماری مورد بررسی، انتخاب گردیدند. باتوجه به کمی بودن اطلاعات تحقیق، در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel و از روش همبستگی (پیرسون) استفاده می‌شود.

کلید واژه :سرآمدی و تعالی سازمانی، سازمان، سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 145صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۱۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده:۱

فصل اول  2

کلیات   2

۱-۱ -مقدمه  3

۱-۲-تعریف و بیان تحقیق   6

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق   8

۱-۴- قلمرو تحقیق   11

۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق   12

۱-۶- فرضیات تحقیق   13

۱-۷- اهداف تحقیق:۱۴

۱-۸- روش تحقیق:۱۵

۱-۹- معرفی مدل برای تحقیق   15

۱-۱۰- اصطلاحات و تعاریف    16

فصل دوم  18

ادبیات و پیشینه تحقیق   18

۲-۱- مقدمه  19

۲-۲- تاریخچه  21

۲-۳- معرفی مدل‌های سرآمدی   25

۲-۳-۱- مدل جایزه دمینگ    25

۲-۳-۱- ۱- انواع جایزه دمینگ… ۲۶

۲-۳-۱-۲- معیارهای مدل دمینگ… ۲۶

۲-۳-۲- مدل جایزه مالکوم بالدریچ   27

۲-۳-۳- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM)29

۲-۳-۳-۱- ویرایش ۲۰۱۰ EFQM…

۲-۳-۳-۲- روزشمار مدل EFQMدر یک نگاه. ۳۱

۲-۳-۳-۳-تغییرات اصلی در عناوین توانمندسازها ونتایج ویرایش های ۲۰۰۳ و۲۰۱۰٫ ۳۲

۲-۳-۳-۴- معرفی محورهای مدل جایزه ملیکیفیت اروپا(EFQM). 35

۲-۴- ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM)37

۲-۴-۱- توانمند سازها۳۷

۲-۴-۲- نتایج   51

۲-۵- دلایل استفاده سازمان‌ها از مدل EFQM   60

۲-۶- درچه سازمان‌هایی EFQM بکار گرفته شده است؟  60

۲-۷- مدل تعالی سازمانی در ایران   62

۲-۸- معرفی اصول ۸ گانه بنیادین تعالی (مدل ۲۰۰۳)۶۴

۲-۹- معرفی اصول ۸ گانه بنیادین تعالی (ویرایش ۲۰۱۰)۷۰

۲-۱۰- مطالعات انجام شده:۷۲

۲-۱۰-۱- تحقیقات داخلی :۷۲

۲-۱۰-۱-۱جلودار ممقانی (۱۳۸۵). ۷۳

۲-۱۰-۱-۲-قمصری، بهبود روش‌های کار وبهره وری سازمانی براساس اصول الگو. ۷۳

۲-۱۰-۱-۳- شرکت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQMسال ۱۳۸۵. ۷۴

۲-۱۰-۲- مطالعات خارجی   74

۲-۱۰-۲-۱- مطالعه موردی شرکت موتورولا. ۷۶

۲-۱۰-۲-۲- دون لیزبرن ایرلند ۷۶

۲-۱۰-۲-۳- شرکت ان اس کی (انگلستان)۷۶

۲-۱۰-۲-۴- بالتر وبندل (۲۰۰۵)،۷۷

۲-۱۰-۲-۴-شرکت نوکیا (NOKIA)77

۲-۱۱- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها۷۹

فصل سوم  82

روش تحقیق   82

۳-۱- مقدمه:۸۳

۳-۲- الگوی مفهومی تحقیق   83

۳-۳- فرضیات تحقیق   84

۳-۳-۱- فرضیه اصلی :۸۴

۳-۳-۲- فرضیه‌های فرعی:۸۴

۳-۴- روش تحقیق   85

۳-۵- جامعه آماری   86

۳-۶- روش نمونه گیری   87

۳-۷- ابزار جمع آوری تحقیق :۸۷

۳-۸- متغیرهای تحقیق :۸۸

۳-۸-۱- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم:۸۹

۳-۸-۲- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص:۹۰

۳-۹- چهارچوب نظری تحقیق   91

۳-۱۰- روایی و اعتبار تحقیق   92

۳-۱۱- پایایی (اعتمادپذیری) :۹۳

۳-۱۲- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق   93

فصل چهارم  95

تجزیه و تحلیل داده‌ها۹۵

۴-۱- مقدمه:۹۶

۴-۲- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها)۹۶

۴-۳- تحلیل آماری :۹۷

۴-۴-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری   98

۴-۵- نمایش گرافیک داده هاError! Bookmark not defined.

۴-۶- آزمون فرضیات :۹۹

۴-۶-۱- فرضیه اهم :۹۹

۴-۶-۲- فرضیه‌های فرعی   101

فصل پنجم  111

نتیجه گیری و پیشنهادات   111

۵-۱- مقدمه:۱۱۲

۵-۲- – نتیجه گیری   113

۵-۳- نتیجه گیری از فرضیات   115

۵-۴- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها۱۱۷

۵-۵-پیشنهادات:۱۱۸

۵-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق :۱۱۸

۵-۵-۲- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی :۱۲۰

۵-۶-موانع و محدودیتهای تحقیق:۱۲۱

منابع تحقیق   122

منابع فارسی   123

منابع انگلیسی  

Abstract:128

 

 

 

 

 

۱ -مقدمه

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص‌های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل درسازمان‌های مختلف به کارگرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می‌تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟ امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر این مدل‌ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان‌ها و کسب و کار در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. مدل‌های تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید (کالا یا خدمات) و مشارکت همه اعضا سازمان می‌تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی‌نفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند.

آنچه به عنوان سؤال بزرگ، فراروی سازمان‌ها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می‌توان ضمن بررسی موارد مختلف، به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد. امروزه اندیشمندان و متفکران بهره‌وری بر مدیریت کیفیت جامع به عنوان راه‌حل فراگیر برای افزایش کارامدی سازمان‌ها از طریق ایجاد سیستمی در مدیریت که ضامن انجام کارها به‌طور صحیح، مداوم و در همه سطوح و زوایای سازمان باشد تأکید دارند. در چارچوب توجه به مدیریت کیفیت جامع، مدل‌های تعالی سازمان به عنوان ابزاری برای استقرار سیستم‌ها و نظام‌های مختلف مدیریتی در سازمان‌ها و نیز ابزاری برای سنجش میزان موفقیت آن‌ها در استقرار این نظام‌ها معرفی شده‌اند. به کارگیری این مدل‌ها در سازمان‌های مختلف، نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است که در شاخص‌های عملکرد آن‌ها اتفاق افتاده است. صرف ‌نظر از این که سازمان در چه بخشی فعالیت می‌کند و اندازه آن در مقیاس‌های اقتصادی چقدر است، برای این که بتواند به موفقیت دست یابد، باید چارچوب مدیریتی مناسب را برای خود انتخاب کند. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که برای مقاصد مختلف سازمان‌ها به کار می‌رود. تعالی سازمانی، برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده‌ای است که مبتنی‌بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد.

در پاسخ به نیاز سازمان‌ها برای عملکرد برتر، دانش مدیریت توسعه یافته و فنون و نظام‌های گوناگون مدیریتی عرضه شده است که در ارتقای بهره‌وری نیز نقش ارزنده و شایسته ایفا کرده است. در دهه‌های اخیر، سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌های مدیریت به حدی بوده که نوعی آشفتگی ذهنی و دشواری انتخاب در واحدهای کسب و کار ایجاد کرده است. مدل‌های تعالی کسب و کار، در پاسخ به این نیاز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌های مدیریتی را در قالبی یکپارچه و سازگار با عملکردهای مؤثر و کاربردی آسان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.

دست‌یابی به تعالی، مستلزم تعهد مدیریت و پذیرش مفاهیم اساسی است. این مفاهیم از پیکره علمی- که به مدیریت کیفیت جامع معروف است- به دست می‌آید و عبارتند از: نتیجه‌گرایی، مشتری‌گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگویی عمومی. یکی از روش‌هایی که مدل تعالی سازمانی را تعریف می‌کند بها دادن به خلاقیت کارکنان است. مدل‌های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری فراگیر و با نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان‌ها به کمک مدیران می‌آیند تا آن‌ها را در شناخت دقیق‌تر سازمان یاری کنند. این مدل‌ها برای سنجش و مقایسه عملکرد سازمان‌ها نیز به کار می‌روند و سازمان را قادر می‌سازند تا میزان موفقیت‌های خود را در اجرای برنامه‌ها در مقاطع زمانی مختلف، ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و پروژه‌هایی را تعریف کنند و به سمت تعالی، سوق دهند.

تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامیابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌ای که بـا کسب رضـایت‌مندی کلیه ذی‌نفعان و ایجـادتعـادل بین آن‌ها احتمال موفقیت سازمان را در بلند ‌‌مدت افزایش‌ دهد. در سال‌هایاخیر مدل‌هایی تحت عنوان تعالی سازمانی مطرح گشته است که از آن جمله می‌توان به مدلتعالیEFQM) )اشاره نمود. رویکرد این مدل، استفاده مؤثر از فرآیند خودارزیابی درراستای ارتقای سطح سازمان می‌باشد. اجرای خودارزیابی بر اساس مدل فوق در سازمان نتایج زیر را درپی خواهد داشت:

  • شناسایی و بررسی فعالیت‌های سازمان و چگونگیاجرای آن‌ها به منظور استخراج و تعیین نقاط قوت، زمینه‌هایی که نیاز به بهبود داشتهو اقدامات و برنامه‌های بهبود سازمان
  • ایجاد یادگیری سازمانی از طریق بررسی نتایج عملکرد سازمان و شناسایی و اجرای پروژه‌های بهبود
  • تأمین و ارائه اطلاعاتلازم برای شناسایی و تعیین اهداف و برنامه‌های بهبود و ارتقای سازمان و شناساییاولویت‌ها
  • ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان برای حرکت به سمت بهسازی و تعالیعملکرد
  • افزایش اطمینان از تداوم بهبود سازمانی با توجه به فرآیند خودارزیابی و اجرای دوره‌ای آن
  • ایجاد امکان تبادل تجربیات درون سازمانی با بکار‌‌گیری ابزاربهینه‌کاوی[۱].

۱-۲-تعریف و بیان تحقیق

 

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار(EFQM) به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل درسازمان‌های مختلف به کارگرفته می‌شوند.دست‌یابی به تعالی، از پیکره علمی- که به مدیریت کیفیت جامع معروف است- به دست می‌آید و عبارتند از: نتیجه‌گرایی، مشتری‌گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگویی عمومی.

یونگ و ویلکنسیون [۲](۲۰۰۱)، پراجوگو وسوهال[۳] (۲۰۰۴)، رحمان[۴] (۲۰۰۴)، رحمان و بولاک[۵] (۲۰۰۵) و لوئیس و همکاران [۶](۲۰۰۶) به مدیریت منابع انسانی، رهبری، کارتیمی، آموزش و مشارکت کارکنان جهت بهبود تولید و روش‌های تولید و نیز ایجاد کار از طریق پروسه‌های مشخص، بهبود کالا و خدمات به مشتریان و نیز ارتقاء سطح کیفیت فنی برای توسعه سازمان و ایجاد منافع و سود سازمانی برای سهامداران اشاره دارند

مدل تعالیEFQM یعنی بررسی مشروح و عمیق مسئله ‌وتعیین عواملی که موجب پدید آمدن مسئله شده‌اند، تهیه اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری برای چگونگی حل مسئله و نیز ارائه پیشنهادها و راه‌کارهایی جهت حل مسئله و نیز بررسی روابط کلی بین مسئله مورد بحث و اهداف کلی و نتایج اجرایی حاصله برای سازمان و اطلاع یافتن از توان کارفرما برای انجام تغییرات و حل مسئله است این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرارگرفتن درمسیر برتری پایدار است که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرایندها را مورد توجه قرار داده و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فاصله‌ها شناسایی و سپس راه حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین کند این الگو یک نمای کل نگر ازسازمان ایجاد نموده و می تواند برای تعیین این که این روش‌های متنوع چگونه با یکدیگر جفت و جور شده و همدیگر را تکمیل می‌کنند برای سود سازمانی مورد استفاده قرار گیرند

الگوی تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکردی سازمان‌ها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، میزان تحرک هوشمندانه آن‌ها را در طراحی مطلوب مسیر حرکتی،اجرای بهینه اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثر بخشی اقدامات انجام شده، را موردتحلیل قرار داده و سطح کامیابی سازمان‌ها را در نیل به تعالی مشخص می سازد

مدل‌های برتر سازمانی با الگو برداری از شرکت‌های موفق دنیا توانسته اند چهار چوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها در محیط رقابتی ارائه کنند. ویژگی بارز این الگوها، نوع نگرش به سازمان است که به مدیریت این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان‌های مشابه مقایسه کند. از سوی دیگر این الگوها معمولاً به گونه ای طراحی شده اند که امکان استفاده از تکنیک‌های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند

 

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرآیند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص‌های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. امروزه به طور جدی شاهد تغییر فضای کسب و کار سازمان‌ها ازمحیط حمایتی به رقابتی و حرکت و رشد موسسات در فصل نوین اقتصاد کشور هستیم. درچنین محیطی سازمان‌ها برای بقاء و کسب موفقیت پایدار، نیازمند مدیریت مدبرانه و صحیح با اتکا بر منابع محدود و ارزشمند هستند. ازسوی دیگر ظهور روز افزون رقبای کوچک و بزرگ دربخش‌های مختلف صنعت و خدمات، خرد شدن بازاربه بخش‌های کوچک‌تر، تغییر تعریف مخاطب (هدف) سازمان از مشتریان به ذ‌ی‌نفعان، تمرکز بر تامین انتظارات و نیازمندی کلیه ذ‌ی‌نفعان، تلاشی مضاعف را برای حفظ و توسعه سازمان می طلبد

الگوهای تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار درسازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این الگوها سازمان‌ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند

کاستروسانا و همکاران[۷] (۲۰۰۵) بیان کرده اند که استراتژی و خط و مشی بر اساس EFQM قطاری از تلاش‌های سازمان برای توسعه استراتژی مبتنی بر ذ‌ی‌نفعان و از ویژگی‌های بازار می‌باشد

الگوهای سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟

امروز اکثر کشورهای دنیا با تکیه براین الگوها جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان‌ها و کسب و کار در تعالی، رشد وثروت آفرینی است. مدل‌های تعالی با محور قراردادن کیفیت تولید ( کالا یا خدمات ) و مشارکت همه اعضا سازمان می‌تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی‌نفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند سئوالی که پیش می‌آید این است که آیا بکارگیری الگوی تعالی در ایران همانند سایرکشورها منجربه بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است، آیا بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی این الگو و شاخص‌های عملکرد مالی ارتباط معنا داری وجود دارد؟ آیا تفاوت معنا داری بین شاخص‌های عملکرد مالی قبل و بعد از اجرای الگو تعالی مشاهده شده است؟

ازآنجائیکه در برخی از موارد علم اقتصاد وعلم کیفیت به صورت جزیره‌ای عمل می‌نمایند و هر کدام در حوزه تخصص خود به عنوان “بهترین الگوهای عملکردی” مورد استفاده و آنالیز قرار می‌گیرند، بنابراین اثرات و تعاملات آن‌ها برهم و میزان اثربخشی فعالیت‌های کیفیتی از بعد اقتصادی و مالی به راحتی بررسی، تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری نمی‌شوند

رشد شاخص‌های مالی و اقتصادی در سازمان‌هایی که الگوی سازمانی را به طور موفق پیاده ساخته‌اند، از جمله عواملی است که سایر شرکت‌ها و سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی را تشویق به پیوستن به این موج خروشان و تحول آفرین می‌نمایند.

استفاده از معیارها و

 

شاخص‌های مالی بهترین راه برای بیان ارتباط بین پیاده سازی موثر اصول تعالیEFQM است.

۱-۴- قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شرکت‌هایی هستند که دارای شرایط زیر باشند:

۱-حد اقل در دو سال در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی تقدیر نامه، گواهینامه یا تندیس گرفته باشند

۲-دوره مالی این شرکت‌ها منتهی به اسفند همان سال باشد

۳-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد

۴-در طی ارزیابی تغییر فعالیت نداده باشند

۵- محدوده زمانی آن‌ها بین سال های ۸۳ تا ۸۸ باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق

باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق، معیارهای نه گانه مدل EFQM به عنوان متغیر‌های مستقل و سود آوری شرکت به عنوان متغیر

[۱]-Internal Benchmarking

 

 

۱–Jung & Wilkinson

-Prajo & Soha2

-Rahman 3

– Rahman & Bolak4

-Louise & et. al.5

 

 

۶–Castresana & et. al……………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۹۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

14 − هفت =