فروشگاه

بررسی رابطه بین هزینه ‎های تولید و کیفیت در شرکت شیر پگاه اصفهان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2934

قیمت : تومان29,000

توضیحات

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اجزای هزینه های کیفیت و کیفیت در شرکت می‎باشد. در این تحقیق برای جمع آوری هزینه ‎های کیفیت، روش سنتی و برای تعیین اجزای هزینه‎های کیفیت از مدل PAFاستفاده شده است. فرضیات تحقیق برمبنای یک نمونه آماری برای شرکت تولیدی و دارای ایزو در یک دوره سه ساله از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، با استفاده از مدل ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گرفته است. رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت به تفکیک مواد، نیروی‎انسانی، ماشین‎آلات و در مجموع شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که، بین مجموع هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، و هزینه‎های شکست مواد و منابع انسانی و شرکت به صورت کلی، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد ولی در بخش ماشین‎آلات رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد. و هچنین بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیش‎گیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و معنادار، و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد.

واژه های کلیدی: هزینه های کیفیت، هزینه های پیشگیری، هزینه های ارزیابی، هزینه های شکست داخلی، هزینه های شکست خارجی، کیفیت.

 

 

۹۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان موضوع و سوال تحقیق ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴٫ اهداف اساسی از انجام تحقیق ۸
۱-۵٫ قلمرو تحقیق ۹
۱-۶٫ فرضیههای تحقیق ۹
۱-۷٫ روش‎شناسی تحقیق ۱۰
۱-۷-۱٫ گردآوری داده‎ها ۱۰
۱-۷-۲٫ مورد مطالعاتی ۱۰
۱-۷-۳٫ روش تجزیه و تحلیل داده‎ها ۱۱
۱-۸٫ تعریف واژه‎ها و اصطلاحات اختصاصی ۱۱
۱-۹٫ ساختار تحقیق ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقبق ۱۴
بخش اول – مبانی نظری تحقیق ۱۵
۲-۱٫ مقدمه ۱۵
۲-۲٫ مفهوم کیفیت ۱۶
۲-۳٫ هزینه های کیفیت ۱۶
۲-۴٫ عوامل موثر بر هزینه های کیفیت ۱۶
۲-۵٫ انواع هزینه‎های کیفیت ۱۷
۲-۵-۱٫ هزینه های پیشگیری ۱۹
۲-۵-۲٫ هزینه های ارزیابی ۱۹
۲-۵-۳٫ هزینه‎های شکست ۱۹
۲-۵-۳-۱٫ هزینه های شکست داخلی ۲۰
۲-۵-۳-۲٫ هزینه های شکست خارجی ۲۰
۲-۶٫ مزایای هزینه‏‎های کیفیت ۲۰
۲-۷٫ موانع موجود در برنامه‎ریزی کیفیت ۲۱
۲-۸٫ دلایل ناکامی سیستم هزینه یابی کیفیت ۲۱
۲-۹٫ مدل های تعیین هزینه‎های کیفیت ۲۴
۲-۹-۱٫ مدل P-A-F 25
2-9-2. مدل هزینه فرصت یا هزینه پنهان ۲۷
۲-۹-۳٫ مدل هزینه فرایند ۲۸
۲-۹-۴٫ مدلABC 28
2-10. روش های جمع‎آوری هزینه‎های کیفیت ۲۹
۲-۱۰-۱٫ روش سنتی ۲۹
۲-۱۰-۲٫ روش مستند سازی عیب ۳۰
۲-۱۰-۳٫ روش مراقبت از زمان صرف شده ۳۰
۲-۱۰-۴٫روش ارزیابی ۳۰
۲-۱۱٫ روش و مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر ۳۰
۲-۱۲٫ بخش دوم: پیشینه تحقیق ۳۱
۲-۱۲-۱٫ تحقیقات مرتبط انجام شده درخارج از کشور: ۳۱
۲-۱۲-۲٫ تحقیقات مرتبط انجام شده درایران: ۳۲
۲-۱۳٫ خلاصه وجمع بندی ۳۵
فصل سوم: روش تحقیق ۳۷
۱-۳٫ مقدمه ۳۸
۳-۲٫ روش شناسی تحقیق ۳۸
۳-۲-۱٫ دیدگاه هدف ۳۸
۳-۲-۲٫ دیدگاه ماهیت و روش ۳۹
۳-۳٫ قلمرو تحقیق ۴۰
۳-۴٫ مورد مطالعاتی ۴۰
۳-۵٫ جمع‎آوری داده‎ها ۴۱
۳-۶٫ فرضیه‎های تحقیق ۴۱
۳-۷٫ تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۲
۳-۸٫ متغیرهای تحقیق ۴۳
۳-۹٫ روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۶
۳-۹-۱٫ تحلیل استنباطی ۴۶
۳-۹-۱-۱٫ آمار پارامتری ۴۶
۳-۹-۱-۲٫ آمار غیر پارامتری ۴۷
۳-۹-۱-۳٫ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۴۷
۳-۹-۱-۴٫ تحلیل همبستگی ۴۸
۳-۹-۱-۵٫ ضریب همبستگی ۴۸
۳-۹-۱-۶٫ ضریب همبستگی پیرسون ۴۹
۳-۹-۱-۷٫ضریب همبستگی اسپیرمن ۵۰
۳-۱۰٫ خلاصه فصل ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۵۱
۴-۱٫ مقدمه ۵۲
۴-۲٫ بخش اول: آمار توصیفی داده‎های تحقیق ۵۲
۴-۳٫ بخش دوم: آمار استنباطی (تحلیل داده‎های تحقیق) ۶۲
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ۱ ۶۳
۴-۳-۱-۱٫ بررسی فرضیه ۱-۱ ۶۳
۴-۳-۱-۲٫ بررسی فرضیه ۱-۲ ۶۶
۴-۳-۱-۳٫ بررسی فرضیه ۱-۳ ۶۷
۴-۳-۱-۴٫ بررسی فرضیه ۱-۴ ۶۹
۴-۳-۲٫ بررسی فرضیه شماره۲ ۷۰
۴-۳-۳٫ بررسی فرضیه شماره ۳ ۷۲
۴ -۴ .خلاصه فصل ۷۴
فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ۷۵
۵ -۱٫مقدمه ۷۶
۵-۲٫ خلاصه موضوع و روش تحقیق ۷۶
۵-۳٫ یافته های تحقیق ۷۶
۵-۴٫ مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‎ها با نتایج تحقیقات پیشین ۷۸
۵-۵٫ بحث و نتیجه‎گیری کلی ۷۸
۵ -۶٫ محدودیت های تحقیق ۷۹
۵ -۷٫پیشنهادات ۷۹
۵ -۷-۱٫پیشنهادات مبتنی بر تحقیق ۷۹
۵ -۷-۲٫پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۸۰
۵ -۸٫خلاصه فصل ۸۰
منابع و ماخذ ۸۱
منابع فارسی ۸۱
منابع انگلیسی ۸۳


فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول۲-۲٫ مدل های هزینه یابی کیفیت ۲۴
جدول ۳- ۱٫ نحوه اندازه گیری و گردآوری متغیرهای تحقیق ۴۴
جدول ۴-۱٫ توصیف داده های تحقیق برای بخش مواد و محصولات ۵۴
جدول۴-۲٫ توصیف داده‎های تحقیق برای بخش نیروی انسانی ۵۷
جدول۴-۳٫ توصیف داده‎های تحقیق برای بخش ماشین‎آلات ۵۹
جدول۴-۴٫ آزمون کیسر-مایر ۶۳
جدول ۴-۵: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (برای بخش مواد) ۶۴
جدول ۴-۶: آزمون کولموگروف (برای بخش مواد) ۶۴
جدول۴-۷٫ ضریب همبستگی پیرسون بخش مواد ۶۵
جدول۴-۸٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(برای بخش منابع انسانی) ۶۶
جدول۴-۹٫ آزمون کولموگروف (برای بخش منابع انسانی) ۶۶
جدول۴-۱۰٫ ضریب همبستگی پیرسون برای بخش منابع انسانی ۶۷
جدول ۴-۱۱٫ آزمون کولموگروف (برای بخش ماشین آلات) ۶۷
جدول۴-۱۲٫ ضریب همبستگی پیرسون( برای بخش ماشین‎آلات) ۶۸
جدول۴-۱۳٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (برای کل شرکت) ۶۹
جدول۴-۱۴٫ آزمون کولموگروف (برای کل شرکت) ۶۹
جدول۴-۱۵ .ضریب همبستگی پیرسون ۷۰
جدول۴-۱۶٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کیفیت محصولات تولیدی) ۷۱
جدول۴-۱۷٫ آزمون کولموگروف هزینه پیشگیری و ارزیابی (برای کل شرکت) ۷۱
جدول۴-۱۸ . ضریب همبستگی پیرسون برای کل شرکت ۷۲
جدول۴-۱۹٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف(کیفیت محصولات تولیدی) ۷۲
جدول۴-۲۰٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف هزینه شکست (برای کل شرکت) ۷۳
جدول۴-۲۱٫ ضریب همبستگی پیرسون ۷۴


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۱: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست ۵
نمودار۱-۲: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت) ۶
نمودار۲-۱: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست ۲۵
نمودار۲-۲: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت) ۲۶
نمودار۲-۳: منبع، گرینا ۲۷
نمودار۴-۱٫ نمودار هزینه‎های پیشگیری برای ۳ سال ۵۵
نمودار۴-۲٫ نمودار هزینه‎های ارزیابی برای ۳ سال ۵۵
نمودار۴-۳٫ نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای ۳ سال ۵۶
نمودار۴-۴٫ نمودار هزینه‎های شکست خارجی برای ۳ سال ۵۶
نمودار۴-۵٫ نمودار هزینه‎های پیشگیری برای ۳ سال ۵۸
نمودار۴-۶٫ نمودار هزینه‎های ارزیابی برای ۳ سال ۵۸
نمودار۴-۷٫ نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای ۳ سال ۵۹
نمودار۴-۸٫ نمودار هزینه‎های پیشگیری برای ۳ سال ۶۰
نمودار۴-۹٫ نمودار هزینه‎های ارزیابی برای ۳ سال ۶۱
نمودار۴-۱۰٫ نمودار هزینه‎های شکست داخلی برای ۳ سال ۶۱

فصل اول
کلیات تحقیق

 

.۱-۱ مقدمه

 

 

شرکت های امروزی برای رقابت در سطح جهانی و برای باقی ماندن در محیطی که اصطلاحا به ” کلاس جهانی ” معروف است، بیش از پیش به کیفیت و بهره وری متکی هستند و مدیریت کیفیت جامع، کوششی است در این جهت.
یکی ازابزارهای مهم و مورد نیاز برای استقرار موفق نظام مدیریت کیفیت جامع فراگیر، سیستم هزینه یابی کیفیت است. مطالعه در بازارهای مصرف به سادگی نشان می دهد که افزایش کیفیت محصول راهی موثر برای حضور بیشتر در بازار است. وقتی شرکتی به خاطر داشتن کیفیت بالای محصول خود مشهور می شود، می تواند با ادامه رقابت با رقیبان مشابه، دارای سهم بازار بیشتری شود. از این رو وجود سیستمی که اطلاعات مرتبط با تولید محصول با کیفیت را ارائه کند امری حیاتی است. هزینه یابی کیفیت یکی از ابزارهایی است که به بهبود سطح کیفیت کمک می کند و موجب مشخص شدن هزینه های اضافی، فعالیت های بیهوده و حذف آن ها می شود. به کارگیری سیستم های هزینه یابی کیفیت ما را قادر می سازد که با استفاده بهتر و مناسب تر از منابع و امکانات و سرمایه گذاری در فعالیت های پیشگیرانه، علاوه بر تامین رضایت مشتری، هزینه ها را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم. به طور خلاصه سیستم هزینه یابی کیفیت زمینه لازم را جهت تولید مرغوب تر و با صرف هزینه کمتر فراهم می آورد (ستایش، پورقدیری، ۱۳۸۷).
مدت زمانی است که مدیران متخصص، تولیدکنندگان را ترغیب می‎نمایند که فرایند تولید را به گونه‎ای طراحی نمایند که به جای بازرسی کیفیت در انتهای خط تولید، از همان ابتدا کیفیت در این فرایند بکار گرفته شود. ۳۰ سال پیش، جوران پیش‎بینی کرد که توجه به کیفیت باعث بازگشت ژاپن به قدرت اقتصادی خواهد شد. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، ژاپن سهم بازار را با محصولات بهتر و با قیمت پایین‎تر، از آن خود ساخت. شرکت‎های ژاپنی دمینگ و جوران استفاده نمودند و براساس نظریات آنها، هزینه های کیفیت خود را به ۵ درصد هزینه‎های کل تولید رساندند. در حالی که هزینه‎های کیفیت در کارخانه‎های آمریکایی حدود۵۰ درصدکل هزینه‎های تولید بود، یعنی ۱۰ بار بیش‎تر از ژاپن بود.
پیشگویی جوران درست بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ابتدای دهه ۱۹۸۰، بیشتر شرکت‎های آمریکایی با بحران مواجه شدند. آنها متوجه شدند که اجناس ساخته شده در ایالات متحده، دیگر به معنی بهترین کالا نمی‎باشد. در مقابل، در حالی که پس از گذر از یک دوره زمانی که اجناس ژاپنی مورد استهزاء قرار می‎گرفتند، حالا دیگر اجناس ژاپنی و نام ژاپن به معنی داشتن کیفیت برتر تلقی می‎شد. و این موضوع باعث نگرانی سردمداران ایالات متحده، خصوصاً مدیران اجرایی موسساتی شد که از تکنیک‎های سنتی مدیریت استفاده می‎کردند.
واژه هزینه، واژه‎ای ناخوشایند است که نه تنها موجب بیم اقتصاد دانان شده است بلکه طرفداران کیفیت را نیز همواره در فضایی پر تنش و تردیدآمیز میان هزینه با بار منفی و کیفیت با بار مثبت قرار می‎دهد.
هزینه‎های کیفیت با توجه به نقش کلیدی که می‎توانند در تصمیم‎گیری مدیریت در جهت بهبود کیفیت داشته باشند از اهمیت به سزایی برخوردارند. تبیین دقیق این هزینه‎ها و ایجاد جریان اطلاعاتی بین واحد‎های مختلف شرکت به نحوی است که بصورت دوره‎ای، سالانه یا موردی نقاط قوت و ضعف نظام کیفیت را در قالب عدد و رقم بصورت شاخص‎های مؤثر در تصمیم‎گیری‎ها بیان می¬نماید. بدیهی است هر چه اقلام اطلاعاتی مربوط، دقیق‎تر باشند توانایی آن ها در پاسخگویی به نارسایی‎های نظام کیفیت بیشتر می‎شود. لذا تصمیم‎گیری مدیریت راحت‎تر انجام می‎شود (نیکبخت، ۱۳۹۱).
۱-۲٫ بیان موضوع و سوال تحقیق

اگرچه پیاده سازی سامانه های کیفیتی به یک ضرورت جهت بقا در محیط متلاطم و رقابتی در عصر حاضر تبدیل شده است، اما باید توجه داشت که هدف نهایی از چنین اقداماتی ارتقاء سازمان و افزایش منافع آن می باشد. اگر کیفیت را یک نیاز برای ارتقاء سازمان بدانیم، آنگاه هزینه-یابی کیفیت را می توان ابزاری ضروری برای مدیریت ارتقاء سازمانی تلقی کرد. در حقیقت هزینه-یابی کیفیت موجب خواهد شد که صرف هزینه های کیفیتی در سازمان مؤثر و همگام با مدیریت ارتقاء سازمان باشد. به عبارت دیگر هزینه یابی کیفیت ابزاری توانا در جهت روشنگری و آگاهی بخشی به مدیریت است تا منابع خود را به شکل بهینه در جهت ارتقاء سازمان و افزایش منافع خود به کار گیرد (الدریج ، ۲۰۰۶)

تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت یا انجام یک فعالیت کیفی که تامین‎کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد به تنهایی کافی نیست. هزینه‎های دستیابی به چنین هدفی نیز می‎بایست به دقت بررسی شود به صورتی که اثر بلند‎مدت این هزینه‎ها بر فعالیت شرکت یا سازمان مطلوب باشد. این هزینه‎ها معیار صحیحی برای انجام فعالیت‎های کیفی می‎باشند.
در حقیقت از اصلی‎ترین مسئولیت مدیریت برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه‎های دستیابی به آن است. این هدف می‎تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه‎های کیفیت برآورده شود.
در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پرشتاب بازارها و رقابتی‎تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه¬های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار شده‎اند. بسیاری از سازمان ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می‎کنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول دارد و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثراند (فارسیجانی، ۱۳۸۶).
مهمترین مسئله در مدیریت کیفیت جامع این است که بهبود کیفیت به صورت جامع و به طور جدی توسط کلیه واحدهای سازمان پیگیری شود و همه افراد در این امر مشارکت داشته باشند (داویس ، ۲۰۰۳). در حقیقت در مدیریت کیفیت جامع، پیاده سازی و ارتقاء کیفیت به کل سازمان تسری می یابد و فقط به محصول خروجی محدود نمی شود. اما یک اصل اساسی را نباید از یاد برد: چنین اقداماتی نهایتا با هدف بهبود عملکرد و افزایش سودآوری در سازمان صورت می گیرد و این همان مسئله ای است که منجر به شکل گیری و توسعه روش های هزینه یابی کیفیت شده است. به عبارت دیگر، اگر چه هدف از پیاده سازی سامانه های کیفیتی، دستیابی به رضایت مشتری است، اما این هدف می بایست با کمترین هزینه ممکن تحقق یابد. (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
هزینه‎یابی کیفیت، روش هزینه‎یابی مبتنی بر فرآیند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه‎های پیشگیرانه و هزینه¬های تضمین کیفیت در برابر هزینه‎های کیفیت نامناسب و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حسابداری مالی و صنعتی ایجاد می‎شود، هزینه‎های انجام فعالیت ها با دیدگاه میزان تأثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می¬شوند. هدف از سیستم هزینه‎یابی کیفیت، کاهش هزینه¬های کیفیت تا کمترین سطح آن است. سیستم هزینه¬یابی کیفیت به عنوان یک ابزار کارآمد، در تعیین، جمع-آوری، ثبت و گزارش هزینه¬های کنترل کیفیت به مدیریت کمک نموده و مبانی شناسایی انواع فعالیت¬های موثر در کاهش یا تغییر ترکیب هزینه‎های آن، تجزیه و تحلیل آن ها و امکان اولویت-بندی فعالیت های بهبود کیفیت را فراهم می¬آورد (ممبینی،۱۳۷۷).
جوران (۱۹۶۲) برمبنای این مدل نظریه‎ای ارائه داد که رابطه معکوس میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست را از سوی دیگر نمایش می¬دهد. بر این اساس سرمایه‎گذاری بیشتر، در دو بخش پیشگیری و بازرسی، سبب کاهش هزینه‎های شکست می شود. این داد وستد معکوس که بسیار شناخته شده و از مقبولیت بالایی برخوردار است، به خوبی بیانگر مفهوم سطح بهینه کیفیت می باشد که اساس هزینه‎یابی کیفیت است (نمودار۱-۱).

نمودار۱-۱: رابطه هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی با هزینه‎های شکست(فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷)

بنابراین سطحی از کیفیت وجود دارد که در آن هزینه‎های کیفیت در حداقل خود واقع است. البته در دوره‎های بعد، برخی از محققین به این نظریه انتقاد داشتند و آن را به چالش کشیدند. این نظریات بر این اساس استوار بود که نقطه بهینه و اقتصادی برای کیفیت وجود ندارند و سطح بهینه برای کیفیت در حقیقت سطح بدون عیب است.
بورگس تلاش نمود تا این دو نظریه را با یکدیگر تطبیق دهد. نتیجه مطالعات او این بود که دیدگاه کلاسیک برای دوره زمانی مشخص و محدود و دیدگاه مدرن برای افق زمانی نامحدود مناسب است. همچنین فاین ، داوس ، ماسلوس و دادا پیشنهاد دادند که مدل سنتی، تصویری دقیق و ایستا از سطوح اقتصادی کیفیت ارائه می¬دهد، حال آنکه در شرایط دینامیک و چند دوره¬ای، هزینه‎های شکست با گذشت زمان و بدون نیاز به افزایش در هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی کاهش می یابند(نمودار۱-۲).

نمودار۱-۲: نظریات مدرن (سطح بدون عیب به عنوان سطح بهینه هزینه‎های کیفیت) (فارسیجانی، کیامهر ،۱۳۸۷)

همان طور که در اغلب متون کیفیت ذکر شده، هزینه‎های کیفیت به چهار گروه عمده تقسیم می‎شوند:
۱ . هزینه‎های پیشگیری
۲٫ هزینه‎های ارزیابی
۳٫ هزینه‎های شکست داخلی
۴٫ هزینه‎های شکست خارجی
چنانچه در نمودار (۱-۲) مشاهده می‎شود، دو گروه اول هزینه ها مربوط به تولید محصول مرغوب و دو گروه آخر ناشی از تولید محصول نامرغوب می‎باشد. این دو نوع هزینه، هزینه محصول مرغوب و هزینه محصول نامرغوب با هم نسبت عکس دارند؛ یعنی هر چه ما هزینه تولید محصول مرغوب را بالا ببریم، هزینه های تولید محصول نامرغوب کاهش می¬یابد. هزینه های کیفیت در جایی قبل از کیفیت۱۰۰ درصد به حداقل می¬رسد، بنابراین سازمان ها سعی کردند محصول را در همان حیطه ای تولید کنند که هزینه به حداقل می‎رسد.
با وجود انتقاداتی که به نظریه سنتی جوران وارد شده است، مدل سنتی و رابطه معکوس ذکر شده همچنان دارای مقبولیت گسترده‎ای است و در مباحث مربوط به کیفیت، به آن استناد می‎شود (فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷).
مطالعات بسیار کمی مبنی بر ایجاد یک رابطه تجربی موثر میان هزینه‎های کیفیت و کیفیت وجود دارد. این تحقیق با ادغام مفاهیم هزینه‎های کیفیت (هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) و سطح کیفیت با در نظر گرفتن سه عنصر ورودی مواد، ماشین آلات، عامل انسان به طور جداگانه و شرکت به عنوان یک کل، به بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و سطح کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) می‎پردازد.
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق
تولید محصول با کیفیت از عوامل مهم در افزایش سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتریان می‎باشد که افزایش توان سود‎آوری در شرکت را تضمین می¬نماید. وجود سیستم اطلاعاتی در یک سازمان که اطلاعات مرتبط با هزینه‎های کیفیت را اندازه گیری و گزارش کند، امری حیاتی است. بررسی فعالیت¬های انجام شده مرتبط با تولید محصول با کیفیت از طریق اطلاعات کمی هزینه¬های مربوط و برنامه¬ریزی و کنترل آن ها عملی خواهد شد. اندازه‎گیری هزینه¬های کیفیت، مدیریت را در درک بهتر فعالیت¬های مربوط به کیفیت محصول یاری می¬دهد و همچنین باعث تلقی کیفیت به عنوان یکی از پارامتر‎های مهم فعالیت سازمان نظیر عملیات تولید و فروش می‎شود (ممبینی ،۱۳۷۷).
سیستم حسابداری اغلب شرکت ها در کشور ما آن گونه طراحی نشده است تا توانایی تامین اطلاعات مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل هزینه‎های کیفیت را داشته باشد. هزینه‎های کیفیت را باید با توجه به ویژگی ها، امکانات و نیازهای اطلاعاتی شرکت با همکاری گروه‎های بازرگانی، مهندسی و مالی طبقه بندی کرد. هرگونه ابهام در محتوای اطلاعاتی این هزینه ها باید با توجه به دانش، تجربه و هم فکری گروه‎های سه‎گانه فوق حل و فصل شود.
توجه به هزینه‎های کیفیت تحول بزرگی در شرکتها ایجاد کرده و مزیت آن فراتر از افزایش سود بوده و به یک فلسفه تبدیل شده است. فلسفه آموزش مداوم و بهبود مستمر موجب اعتلای فرهنگ کارکنان و دگرگونی ساختار سازمانی شرکت ها شده است. این عوامل علاوه بر افزایش سود، قدرت رقابت را نیز تقویت می‎کند.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می¬کنیم و در مقابل چقدر هزینه بابت بدی کیفیت را می¬پردازیم، امکان کنترل بهتر هزینه‎ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفضیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجی¬ها، امکان تصمیم¬سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می‎سازد (رهنمای رودپشتی و جلیلی، ۱۳۸۶).
۱-۴٫ اهداف اساسی از انجام تحقیق
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل انسان و شرکت) در شرکت شیر پگاه اصفهان برای سال-های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.
این تحقیق در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.
که اهداف اصلی عبارتند از:
• آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
• توضیح چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
• طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
• کسب معیاری برای سنجش میزان روی آوردن سازمان به کیفیت
• کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
• کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی
و اهداف فرعی نیز عبارتند از:
• ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
• تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
• تنظیم روند هزینه‎های کیفیت
• نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
• سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
• کمک به استفاده کنندگان از جمله مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
• توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت
۱-۵٫ قلمرو تحقیق
قلمرو پژوهش باید در حوزه¬های زمان، مکان و موضوع تعیین گردد. تعیین دقیق چارچوب¬های زمانی، مکانی، موضوعی و جامعه آماری باعث افزایش اثربخشی و کارایی تحقیق شده و از اتلاف زمان و بودجه جلوگیری می¬کند.
قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می‎باشد:
• قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت شیر پگاه اصفهان ‎می‎باشد.
• قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ می‎باشد.
• قلمرو موضوعی: رابطه بین مجموع هزینه¬های ارزیابی و پیشگیری را با هزینه¬ی شکست برای هر یک از عناصر (مواد، عامل انسانی، ماشین‎آلات و شرکت در کل) و رابطه مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری را با کیفیت محصول تولیدی، و رابطه بین مجموع هزینه‎های شکست را با کیفیت محصول تولیدی بررسی می‎نماید.
۱-۶٫ فرضیه¬های تحقیق
طبق نظریه جوران (۱۹۶۲) میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست از سوی دیگر رابطه معکوس، بین هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه مستقیم و بین هزینه¬های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه معکوس وجود دارد. فرضیه¬های تحقیق حاضر نیز بر مبنای نظریه جوران به صورت ذیل توسعه داده می‎شوند:

فرضیه¬های اصلی:
۱٫ بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری و هزینه‎های شکست رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۲٫ بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه‎ای مستقیم و معنادار وجود دارد.
۳٫ بین هزینه های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
فرضیه¬های فرعی:
فرضیه اول خود به چهار فرضیه فرعی تقسیم می¬شود:

۱-۱ بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری مواد و هزینه‎های شکست مواد رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۱-۲ بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری عامل انسانی وهزینه‎های شکست عامل انسانی رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۱-۳ بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری ماشین‎آلات تولیدی و هزینه‎های شکست ماشین‎آلات تولیدی رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۱-۴ بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و هزینه‎های شکست شرکت رابطه‎ای معکوس و معنادار وجود دارد.
۱-۷٫ روش‎شناسی تحقیق
در این قسمت فرآیندی که به منظور جمع‎آوری داده‎ها، تعیین مورد مطالعاتی و تجزیه و تحلیل داده‎ها در جریان تحقیق طی شده، تشریح می‎گردد.
۱-۷-۱٫ گردآوری داده‎ها
داده‎ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می‎گردند. دسته اول داده‎های مربوط به مبانی نظری و اطلاعات مربوط به پیشینه پژوهش و دسته دوم، داده‎های مربوط به هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت مورد بررسی می‎باشد.
دسته اول داده‎های پژوهش به روش کتابخانه‎ای از کتب، مجلات و سایت‎های تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده است. برای جمع‎آوری داده‎های دسته دوم نیز از اسناد و مدارک مالی و سایر داده‎های موجود در سیستم¬های اطلاعاتی مرتبط با حوزه مالی شرکت مورد نظر استفاده گردیده است و به دلیل اینکه تمام اجزای هزینه¬های کیفیت در اطلاعات مالی و حسابداری گزارش نمی‎شود، سایر اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با کارشناس کنترل کیفیت و مدیر‎عامل شرکت جمع¬آوری گردید.
۱-۷-۲٫ مورد مطالعاتی
این پژوهش در شرکت شیر پگاه اصفهان انجام شده است.
این شرکت گواهینامه iso 22000 را در سال۸۹، iso 14001 و ۱۰۰۰۲ را در سال ۹۱ و iso 9001 را در سال ۹۳ اخذ نموده است. از پیش شرط‎های انجام این تحقیق دارا بودن گواهینامه ایزو در شرکت تولیدی مورد بررسی بوده است (زیرا شرکت‎هایی که دارای ایزو می‎باشند با مقوله کیفیت آشنا هستند).
همچنین تمایل مدیریت و کارشناس کنترل کیفیت این شرکت، به انجام این پژوهش و بررسی این روابط، از دلایل اصلی انتخاب شرکت مزبور می‎باشد.
این شرکت یکی از مجموعه های تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران می باشد که از سال ۱۳۷۰ با ظرفیت اسمی ۱۰۰ تن و ۸۵ نفر پرسنل به بهره برداری رسیده است.
از جمله محصولات تولیدی این شرکت می توان شیر، شیر طعم دار، خامه، ماست، پنیر و دوغ را نام برد.
۱-۷-۳٫ روش تجزیه و تحلیل داده‎ها
برای انجام تحقیق ابتدا داده های جمع آوری شده وارد اکسل و محاسبات اولیه مورد نیاز بر روی آن ها انجام شده است. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، با توجه به نوع جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نظر، از روش‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش‌های توصیفی شامل: جداول توزیع فراوانی و درصدها، محاسبه شاخص‌های گرایش مرکزی و انحرافی اعم از میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس و نظایر آن به بررسی وضعیت موجود در نمونه تحقیق پرداخته‌ شد. سپس با استفاده از آزمون های آماری مناسب و نیز محاسبه آزمون معنی داری ضریب همبستگی به تایید یا رد فرضیه‏ها اظهار نظر گردید.
۱-۸٫ تعریف واژه‎ها و اصطلاحات اختصاصی
در این قسمت به تعریف برخی از واژه‎ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق می‎پردازیم.
کیفیت: عبارت است از کلیه ویژگی‎ها و مشخصات یک محصول یا خدمت که نیازها و خواسته‎های مشتریان را برآورده می‎سازد (ممبینی، ۱۳۷۷).
هزینه‎های کیفیت: عبارتست از هزینه مرتبط با کلیه فعالیت هایی که در یک سازمان به منظور تولید محصول با کیفیت ایجاد می‎شوند. این هزینه‎ در گروه‎هایی از قبیل هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های ارزیابی و هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی دسته بندی می‎شوند.
هزینه‎های پیشگیری: هزینه فعالیت هایی هستند که برای……………………………….

 

هزینه‎های ارزیابی: این هزینه‎ها برای تعیین مطابقت یا عدم مطابقت مشخصه‎های محصول با مشخصه‎های کیفی مورد نظر صرف می‎شوند (خیرخواه، ۱۳۸۴).
هزینه‎های شکست(نقص)داخلی: این هزینه‎ها شامل هزینه مربوط به رفع ایرادات و هزینه‎های صرف شده‎ای است که در مراحل مختلف و قبل از تحویل محصول به مشتری بروز می‎کنند و سازمان به طریق مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط کارکنان واحد کنترل کیفیت خود یا بازرسان خارجی به این ایرادات پی می‎برد.
هزینه‎های شکست(نقص) خارجی: این گروه هزینه‎هایی را شامل می‎شود که پس از دریافت محصول توسط مشتری مشخص و کشف نشده‎اند و لذا اشکال، توسط مشتری در هنگام استفاده از محصول نمود پیدا کرده است (فارسیجانی، ۱۳۸۷).
۱-۹٫ ساختار تحقیق
به منظور انعکاس چارچوب تحقیق، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی به شرح زیر مطرح می‎شود:
• فصل دوم، با بیان مقدمه شروع و سپس به مبانی نظری پرداخته خواهد شد و هزینه‎های کیفیت و اجزای آن (هزینه‎های پیشگیری، هزینه‎های ارزیابی، هزینه‎های شکست داخلی و هزینه‎های شکست خارجی) و کیفیت مورد بحث قرار گرفته خواهد شد، و سیستم های جمع آوری و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت بیان می‎گردد. و در آخر نیز پیشینه تحقیقات مرتبط در دو بخش داخلی و خارجی ارائه می‎شود.
• فصل سوم، به روش شناسی تحقیق و روش های آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد.
• فصل چهارم، در این فصل با استفاده از تحلیل آماری، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار ‎خواهند گرفت.
• در فصل پنجم که آخرین فصل این تحقیق است، نتایج تحقیق و تحلیل آن ها و پیشنهادات و محدودیت های تحقیق بیان خواهد گردید.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول – مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱٫ مقدمه

شرکت ها، کالاها و خدماتی را تولید و عرضه می کنند که مصرف کنندگان آن ها را می-خواهند و نیاز دارند در نتیجه آن ها برای کسب درآمد بیشتر، پیوسته می کوشند برای خواسته-های مشتریان خود اهمیت قائل شوند، با طراحی و تولید محصولات جدید نظریات آن ها را در ارتقای کیفیت محصولات اعمال نمایند و با توجه به قاعده مثلث بقـا (هزینه کمتر، زمان کارکرد بیشتر و کیفیت بالاتر) قادر خواهند بود ضمن تحصیل سودهای هنگفت، در میدان رقابت به فعالیت ادامه دهند. عواملی همچون رقابت و تغییرات فناوری مدیران را ناگزیر می کند که به تولید محصولات و عرضه خدمات با کیفیت بالا بپردازند، نیازهای مشتریان را به سرعت تامین کنند و شاید از همه مهم تر، این فعالیت ها را با حداقل هزینه ممکن انجام دهند. عدم توجه به اهمیت کیفیت باعث از دست دادن مشتریان، کاهش فروش و سود و سرانجام منجر به ورشکستگی شرکت خواهد شد. اگر چه ارتقای کیفیت خود هزینه بر است اما در مقابل آن افزایش رضایتمندی مشتریان، حفظ سهم بازار، رشد و توسعه شرکت و دوام و بقای آن وجود دارد (صالحی، ۱۳۹۰).

امروزه صنعت ما نیاز به وارد شدن به بازار‎های جهانی، توسعه صادارات را به خوبی احساس می‎کند و از جمله عوامل عمده در این راستا سطح کیفیت محصولات می‎باشد که به عنوان یک شاخص رقابتی نه تنها در توسعه صادارات، بلکه در کاهش واردات نقش موثری دارد. به جرأت می‎توان گفت که کیفیت یکی از مهمترین مسائل در تولید می‎باشد.
از این رو توجه به سیستم‎های مدیریت کیفیت به منظور دستیابی به بازار‎های داخلی و بین‎المللی، بهبود کارائی‎، استاندارد‎های بالاتر، سیستم‎ها و رویه‎های مناسب تر، انگیزه بهتر، افزایش رضایت مشتری و همچنین کاهش هزینه‎ها و صرفه جویی بیشتر، ضروری می‎باشد.
۲-۲٫ مفهوم کیفیت
کیفیت در فرهنگ لغت به درجه یا رتبه عالی اشاره دارد. بدین جهت کیفیت یک معیار نسبی از خوب بودن است. تعریف کیفیت به عنوان خوب بودن بطور کلی به محتوای عملیاتی آن اشاره دارد اما تعریف عملیاتی آن عبارت است از ” مطابق خواسته مشتری ” و بطور عملیاتی یک محصول یا کالای کیفی چیزی است که مطابق انتظارات مشتری یا بیشتر از آن است. عملا کیفیت همان رضایتمندی مشتری است (هانسن و موون ، ۲۰۰۵).

۲-۳٫ هزینه های کیفیت…………….
تع………………………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۲۹۰۰۰ تومان

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین هزینه ‎های تولید و کیفیت در شرکت شیر پگاه اصفهان”

چهار × 4 =