فروشگاه

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2180

قیمت : تومان46,000

توضیحات

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته که اهداف آن شامل:۱) رابطه نقش شناسایی و اطلاع رسانی به هنگام به مودیان مالیات بر ارزش افزوده ۲- رابطه نقش تسلط ماموران مالیاتی بر مفاد قانون واجرای قانونمند مالیات بر ارزش افزوده ۳- رابطه نقش شفاف بودن ماخذ مشمول مالیات وضرایب مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده.۴- رابطه نقش ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در فاصله زمانی بیشتر از ۳ماه ۵- رابطه نقش دانش مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده بوسیله سازمان امورمالیاتی کشور ۶- رابطه نقش فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جامعه . جهت آزمون فرضیه های پژوهش تعداد ۲۴۰ نفر از مودیان امور مالیاتی استان مرکزی به صورت تصادفی انتخاب شده و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های پاسخ دهند، همچنین اطلاعات مربوط به مشخصات زمینه ای در خصوص بیمه شدگان نیز جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهایSPSS وLISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .که نتایج بدین صورت حاصل شد: نتیجه کلی پژوهش نشان می دهد
۱-شناسایی و اطلاع رسانی به هنگام به مودیان مالیاتی تاثیرمعنادای بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .۲-تسلط ماموران مالیاتی بر مفاد قانون واجرای قانونمند مالیات بر ارزش افزوده تاثیرمعنادای بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .۳-شفاف بودن ماخذ مشمول مالیات وضرایب مالیاتی تاثیرمعنادای بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .۴-ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در فاصله زمانی بیشتر از ۳ماه تاثیر معناداری بر رضایت مندی مودیان مالیاتی ندارد .۵-دانش مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده بوسیله سازمان امورمالیاتی کشور تاثیر مثبتی بر رضایت مندی مودیان مالیاتی دارد ۶-فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جامعه تاثیر مثبتی بر رضایت مندی مودیان مالیاتی دارد
واژه های کلیدی: مالیات،مالیات بر ارزش افزوده، ضرایب مالیاتی،ظرفیت مالیاتی، اظهار نامه مالیاتی ،مؤدی مالیاتی،مأموران مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ،رضایت مشتریان،رضایت مندی

 

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد قیمت ۴۶۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱تاریخچه مطالعاتی ۳
۳-۱بیان مسأله ۵
۴-۱چهار چوب نظری تحقیق ۶
۵-۱اهداف تحقیق ۷
۶-۱اهمیت تحقیق ۷
۷-۱فرضیه تحقیق ۸
۸-۱ حدود مطالعاتی ۹
۹-۱واژه گان کلیدی تحقیق ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۲
۲-۲رضایت مؤدیان مالیاتی ۱۲
۳-۲- رضایت مندی ۱۳
۱-۳-۲ نظریه های رضایت ۱۴
۲-۳-۲احساس رضایت مندی ۱۴
۳-۳-۲ ضرورت اندازه گیری رضایت مندی مردم ۱۵
۴-۳-۲ نحوه اندازه گیری رضایت مندی ۱۵
۴-۲- مشتری ۱۶
۱-۴-۲- رضایت مشتری ۱۶
۲-۴-۲- اهمیت رضایت مشتری ۱۷
۳-۴-۲- تامین رضایت مشتری و مزایای آن ۱۸
۴-۴-۲- فرایند جلب رضایت مشتری ۱۸
۵-۲عوامل موثر بر رضایت مشتری ۱۸
۱-۵-۲سنجش وفاداری مشتریان ۲۱
۲-۵-۲بازیابی مشتری ۲۲
۶-۲تاثیر رضایت مندی مشتریان بر حیات سازمان ها ۲۳
۷-۲شاخص های رضایت مندی مشتری ۲۴
۱-۷-۲تاثیر زمان انتظار در رضایت مندی مشتری ۲۵
۲-۷-۲اهمیت بخشهای شرکت در رضایت مشتریان ۲۵
۳-۷-۲مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان ۲۶
۸-۲مدل های شاخص رضایت مشتری ۲۶
۱-۸-۲تشریح مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا ۲۶
۲-۸-۲تشریح مدل شاخص رضایت مشتری مدیریت کیفیت اروپا ۲۷
۳-۸-۲تشریح شاخص ملی رضایت مشتری در سوئیس ۲۷
۴-۸-۲تشریح مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی ۲۰۰۰ ۲۸
۵-۸-۲تشریح شاخص رضایت مشتری دوین و دیگران ۲۰۰۴ ۲۸
۶-۸-۲تشریح مدل شاخص ملی رضایت مشتری در ترکیه، آیدین و اوزر ۲۰۰۵ ۲۹
۷-۸-۲تشریح مدل رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) رونالد ۲۰۰۰ ۳۰
۸-۸-۲تشریح مدل زنجیره سود- خدمت هسکت ۱۹۹۴ ۳۰
۹-۸-۲تشریح شاخص رضایت مشتریان ترکییلماز و اوزکان ۲۰۰۷ ۳۰
۱۰-۸-۲مدل رضایت مندی مشتری سوئدی گنزالس وپرادو پرادو ۲۰۰۷ ۳۱
۱۱-۸-۲مدل های شاخص رضایت مشتری ۳۱
۹-۲ مالیات ۳۲
۱-۹-۲تاریخچه مالیات ایران ۳۲
۲-۹-۲تعاریف و مفاهیم مالیات ۳۴
۳-۹-۲ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد ۳۶
۱۰-۲ارزیابی نظام مالیاتی ایران ۳۶
۱-۱۰-۲مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران ۳۷
۲-۱۰-۲سال مالیاتی ۳۸
۳-۱۰-۲اشخاص مشمول مالیات ۳۸
۱۱-۲ معرفی سازمان مالیاتی کشور ۳۸
۱-۱۱-۲اهداف دولت از وصول مالیات ۳۹
۲-۱۱-۲طبقه بندی مالیات ها در ایران ۴۱
۱-۲-۱۱-۲مالیات های مستقیم ۴۱
۲-۲-۱۱-۲مقایسه مالیات مستقیم و غیر مستقیم ۴۴
۳-۱۱-۲مراحل مالیات ازشروع تا زمان قطعی شدن ۴۵
۱-۳-۱۱-۲شناسایی مؤدی ۴۵
۲-۳-۱۱-۲تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی ۴۵
۳-۳-۱۱-۲بررسی و تأئید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه مالیاتی ۴۶
۴-۳-۱۱-۲ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی مالیاتی ۴۶
۵-۳-۱۱-۲بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی ۴۶
۶-۳-۱۱-۲رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی ۴۷
۷-۳-۱۱-۲رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر ۴۷
۸-۳-۱۱-۲رسیدگی پرونده در شورای عالی مالیاتی ۴۷
۹-۳-۱۱-۲هیأت ماده ۲۵۱ مکرر ۴۸
۱۰-۳-۱۱-۲رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری ۴۸
۴-۱۱-۲وصول مالیات ۴۸
۵-۱۱-۲عدالت مالیاتی ۴۹
۶-۱۱-۲تمکین مالیاتی ۵۰
۷-۱۱-۲علت نپرداختن مالیات ۵۰
۸-۱۱-۲تشویقات و تسهیلات مالیاتی ۵۱
۱۲-۲مجازات های مالیا تی ۵۳
۱-۱۲-۲جرائم مالیاتی ۵۳
۲-۱۲-۲عملیات اجرایی مالیاتی ۵۴
۳-۱۲-۲صدورمفاصا حساب مالیاتی (تسویه حساب مالیاتی). ۵۴
۴-۱۲-۲تخصص و کارایی مأموران مالیاتی ۵۴
۵-۱۲-۲مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات ۵۵
۶-۱۲-۲سازمان امور مالیاتی و اهمیت و ضرورت مالیات ۵۵
۱۳-۲مدیریت انتظارات مودیان مالیاتی ۵۶
۱۴-۲تاریخچه حقوق و منشور مودیان ۵۶
۱۵-۲رابطه حقوق مالیاتی و عدالت مالیاتی ۵۷
۱-۱۵-۲انواع حقوق مودیان مالیاتی ۵۸
۲-۱۵-۲منشور حقوق مودیان مالیاتی ۵۹
۳-۱۵-۲وظایف مودیان مالیاتی ۶۰
۱۶-۲مالیات بر ارزش افزوده ۶۰
۱-۱۶-۲مقدمه ۶۰
۲-۱۶-۲تعریف مالیات بر ارزش افزوده ۶۱
۳-۱۶-۲مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ ۶۱
۴-۱۶-۲تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ۶۲
۵-۱۶-۲ویژگی های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۶۳
۶-۱۶-۲ اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده ۶۴
۱۷-۲پایه مالیاتی چیست؟ ۶۶
۱۸-۲ روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ۶۷
۱۹-۲انواع مالیات بر ارزش افزوده ۶۸
۱-۱۹-۲مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده ۷۳
۲-۱۹-۲نگرشی به برخی دلایل و مزایای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور ۷۴
۳-۱۹-۲معایب مالیات بر ارزش افزوده: ۷۷
۴-۱۹-۲ساختار نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده ۷۹
۲۰-۲اظهارنامه مالیاتی ۸۳
۱-۲۰-۲اظهارنامه اصلاحی ۸۴
۲۱-۲-تعاریف و انواع مالیات ۸۴
۱-۲۱-۲طبقه بندی انواع مالیات ۸۵
۲-۲۱-۲مالیاتهای مستقیم ۸۶
۳-۲۱-۲اشخاص مشمول مالیات به استناد ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ۸۶
۱-۳-۲۱-۲شخص حقوقی ۸۷
۲۲-۲ پیشینه تحقیق ۸۷
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۹۳
۲-۳ روش تحقیق ۹۳
۳-۳ جامعه آماری و روش نمونه‌گیری ۹۴
۴-۳ حجم نمونه ۹۴
۵-۳ روش جمع‌آوری داده‌ها ۹۵
۶-۳ ابزارگردآوری داده‌ها ۹۵
۷-۳ روایی و اعتبار ابزار اندازه‌گیری ۹۶
۱-۷-۳ سنجش پایایی(فابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری ۹۷
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۸
۹-۳ مدل معادلات ساختاری ۹۸
۱-۹-۳ تعریف مدل معادلات ساختاری ۹۸
۲-۹-۳ ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر ۹۹
۳-۹-۳ مراحل مدل معادلات ساختاری ۹۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 105
2-4- توصیف داده‌های پژوهشی ۱۰۵
۱-۲-۴- اطلاعات مربوط به جنسیت ۱۰۶
۲-۲-۴- اطلاعات مربوط به سن ۱۰۶
۳-۲-۴- اطلاعات مربوط به تحصیلات ۱۰۸
۴-۲-۴- اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل ۱۰۹
۵-۲-۴- اطلاعات مربوط به سوالات ۱۱۰
۳-۴- برازندگی مدل پژوهش ۱۱۱
۱-۳-۴- جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) 111
2-3-4- شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) 112
3-3-4- دیگر شاخص برازندگی ۱۱۲
۴-۴- آزمون فرضیه‌ها ۱۱۳
۱-۴-۴- آزمون فرضیه ۱ ۱۱۷
۲-۴-۴- آزمون فرضیه ۲ ۱۱۷
۳-۴-۴- آزمون فرضیه ۳ ۱۱۷
۴-۴-۴- آزمون فرضیه ۴ ۱۱۸
۵-۴-۴- آزمون فرضیه ۵ ۱۱۸
۶-۴-۴- آزمون فرضیه ۶ ۱۱۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۲۰
۲-۵ نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق ۱۲۰
۱-۲-۵ نتیجه فرضیه اول ۱۲۱
۲-۲-۵ نتیجه فرضیه دوم ۱۲۲
۳-۲-۵ نتیجه فرضیه سوم ۱۲۲
۴-۲-۵ نتیجه فرضیه چهارم ۱۲۲
۵-۲-۵ نتیجه فرضیه پنجم ۱۲۳
۶-۲-۵ نتیجه فرضیه ششم ۱۲۳
۳-۵ پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق ۱۲۳
۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق ۱۲۳
۱-۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه اول ۱۲۳
۲-۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه دوم ۱۲۴
۳-۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه سوم ۱۲۴
۴-۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه چهارم ۱۲۴
۵-۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه پنجم ۱۲۴
۶-۱-۳-۵ پیشنهادات در راستای فرضیه ششم ۱۲۵
۲-۳-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۲۵
۴-۵ موانع و محدودیت های تحقیق ۱۲۶
پیوست ها
پیوست الف :پرسشنامه ۱۲۸
پیوست ب: خروجی نرم افزار ۱۳۱
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۳۸
منابع لاتین: ۱۴۲
چکیده لاتین ۱۴۵

جدول ۱-۲نحوه برخورد مالیاتی با کالاهای سرمایه ای ۶۴
جدول ۱-۳ توزیع سوالات بر اساس ویژگیها ۹۶
جدول ۲-۳ مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هر یک از ابعاد پرسشنامه تحقیق ۹۷
جدول ۱-۴ توزیع جنسیت پاسخ دهندگان ۱۰۶
جدول ۲-۴ توزیع سن پاسخ دهندگان ۱۰۷
جدول ۳-۴ توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان ۱۰۸
جدول ۴-۴ توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۱۰۹
جدول ۵-۴ میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه اول ۱۱۰
جدول ۶-۴ شاخص های برازندگی مدل پژوهشی ۱۱۲
جدول ۷-۴ پارامترهای مدل ۱۱۶
جدول ۱-۵ نتایج کلی فرضیات تحقیق ۱۲۱

نمودار ۱-۴ پراکندگی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت ۱۰۶
نمودار ۲-۴ پراکندگی پاسخ دهندگان بر حسب سن ۱۰۷
نمودار ۳-۴پراکندگی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات ۱۰۸
نمودار ۴-۴ پراکندگی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل ۱۰۹
نمودار ۵-۴ ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری و اندازه‌گیری ۱۱۴
نمودار ۶-۴ آماره t برای ضرایب مدل ۱۱۵

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه
در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

۲-۱تاریخچه مطالعاتی
۱)بحث vat ازجمله مباحثی است که در مقایسه با سایر مقالات اقتصادی ومالی از قدمت زیادی برخوردار نیست با این وجود برخی از صاحب نظران در این زمینه نظراتی ارائه نموده اند که تعدادی از انها بصورت اجمالی مرور می گردند.
۲)نادران و رنجبرکی(۱۳۸۶)ضمن انجام تحقیقی با عنوان”پیامدهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده وزمینه سازی برای اجرای موفقیت آمیز آن در ایران” به این نتیجه رسیدند که چون تنظیم مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف وضع میشود اجرای آن حداقل در مرحله اولیه بصورت غیر مستقیم باعث جهش قیمت کالا وخدمات مشمول و افزایش نرخ تورم شده واز جهت دیگر چون مصرف واقعی خانوار با درآمد پایین را نسبت به درآمد خانوارهای با درآمد بالا کاهش می دهد(خاصیت تنازلی) باعث ایجاد نابرابری بیشتر می گردد(نادران و رنجبرکی.
۳)درپژوهشی که توسط جعفری صمیمی(۱۳۸۶)تحت عنوان”طرح جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت”انجام گرفته است نتایج نشان می دهد جایگزینی میتواند درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد )جعفری صمیمی،۱۳۸۶،۲۵۸).
۴)جوادی نیک گو،در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی موانع استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران(استان گیلان) پرداخته که عدم استقرار کامل مالیات بر ارزش افزوده از دو منظر عوامل بیرونی کلان وخرد وعوامل داخلی کلان می باشد.که ۱۶ شاخص برای اجرای صحیح آن ارائه شده است(نیک گو، ۱۳۸۸،۱۱۶).
۵)در تحقیقی با عنوان ” بهبود کمی مالیات در گرو خدمات رسانی ” که توسط آقایی (۱۳۷۹) انجام گرفته،موضوع ارائه خدمات به مؤدیان و شیوه های معمول برای رفع نیازهای آنان را در جهت افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار داده است.
۶)در تحقیق دیگری که توسط هاشمی در سال ۱۳۸۶ با عنوان”مدیریت کارآمد مالیاتی” برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام شده است یکی از جنبه های مهم مدیریت کارآمد نظام مالیاتی را افزایش فرهنگ و تمکین مالیاتی دانسته و در مورد تمکین مالیاتی بیان شده که چگونه می توان به تمکین مالیاتی دست یافت و در این مورد به دو دیدگاه اشاره کرده است، اول از طریق قیاس نفع و خطر و دومی از دیدگاه یک شهروند مسئول. در اولی افراد می کوشند مطلوبیت وضع خود را با حداکثر رسانیدن درآمد و ثروت خویش بالا ببرند، بنابراین در صورتی که تشخیص دهند با عدم تمکین مالیاتی می توانند قدرت خرج خود را افزایش دهند به این رفتار متوسل می شوند. در دومی، دیدگاه جامعه،موقعیت اجتماعی اشخاص، سن، جنس، نژاد و فرهنگ در زمینه تمکین موثر است. دیدگاه جامعه نسبت به سازمان و مدیریت مالیاتی و نیز احساس وجود یا عدم وجود عدالت و طرز تفکر رایج بین اکثریت در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است .
۷)در پایان نامه کارشناسی ارشد محمدی در سال۱۳۸۵ با عنوان”بررسی عوامل مؤثر تمکین مؤدیان مالیات”نقش عوامل افزایش سطح سواد مالیاتی،اعمال جرائم مالیاتی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی،و تقویت توان تحقیق و رسیدگی در اداره مالیات، بر تمکین مالیاتی توسط مؤدیان بررسی شده است.
۸)در پایان نامه کارشناسی ارشد حجتی پور در سال ۱۳۸۵ با عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران ” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مؤدیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور،افزایش ضمانت اجرایی قوانین، و یکسان سازی تشخیص مالیات مؤدیان که در یک سطح درآمدی هستند جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.
۹)در پایان نامه کارشناسی ارشد عبدالمجید کوزه گز کالجی در سال ۱۳۸۳ با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ” نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستندسازی معاملات اقتصادی،عادلانه کردن برخی نرخ های مالیاتی، لزوم آموزش های مستمر مالیاتی، و جرائم و معافیت های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.
۳-۱بیان مسأله
پس از جنگ جهانی دوم،بنا به دلایل متعدد، بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دهه های اخیر به عنوان یک روش جدید مطرح شده ،و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی قرار گرفته است .
مالیات برارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیر مستقیم است که بر مصرف کالاها وخدمات وضع می شود.طی چند دهه اخیر رشد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شده است و اغلب کشورها به مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک منبع مالی موثق، بیشتر از سایر درآمدهای مالیاتی تکیه کرده اند( کابالتیکا ،۲۰۰۸ ، ۶۱۱ ) .
این مالیات نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که به عنوان درصدی از ارزش افزوده درهر مرحله از تولید کالا یا خدمت وضع می شود(کمیجانی و فهیم یحیایی ،۱۳۷۴ ،۵۲ ،۴۷). ازآنجا که این مالیات بر مبنای ارزش افزوده کالاها یا خدمات محاسبه و اخذ می شود، لذا پایه مالیاتی گستر ده ای دارد.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف است و مصرف کننده نهایی بار این مالیات را که یک نوع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود به دوش می کشد. در واقع مودیان مالیات بر ارزش افزوده،یعنی صاحبان مشاغل مختلف در بخش های واردات، تولید و توزیع،مالیات را گردآوری کرده و پس از کسر پرداخت های قبلی(مالیات بر نهاده ها) مابه التفاوت آن را به حساب خزانه واریز می کنند ،از این رو، این مودیان پرداخت کننده اصلی مالیات محسوب نمی شوند، چرا که این مالیات در مراحل نهایی به عنوان درصدی از قیمت کالا به مصرف کننده منتقل می شود(حدادی و همکاران ،۱۳۸۵، ۳ ).
مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر در بیش از ۱۴۰ کشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است و دلیل این انتخاب نوع خصوصیات و ویژگی های خاص این نوع مالیات است(آریا، ۱۳۸۷ ،۳۱ ).
از آنجا که در کشورهای توسعه یافته نظام های دقیق مالیاتی حاکم است و موفق ترین اقتصاد های جهان در کشورهایی است که از پایه های مالیاتی محکم برخوردارند.همچنین در اغلب کشورهای جهان مالیاتها تقریبا تمامی هزینه های دولت را تامین می کند لذا وجود یک نظام مالیاتی با تدبیر و لحاظ نمودن رضایت پرداخت کنندگان مالیات از نحوه اجرای قانون مالیاتی و همچنین روشن و شفاف بودن نحوه استفاده از مبالغ مالیات ها در بودجه کشور تاثیر بسزایی در بالا بردن سهم مالیات در بودجه کشور دارد که این خود سبب رهایی اقتصاد کشور از وابستگی عواملی هم چون نفت می گردد .
از آنجائیکه در کشور ایران مالیات بر ارزش افزوده مدت زمان کوتاهی است که به اجرا درآمده است و با توجه به اینکه این مالیات صرفا بر مصرف وضع می گردد و وجود تفاوت های ساختاری بین این نوع مالیات با مالیات های مستقیم سبب شده تا مالیات بر ارزش افزوده با خصوصیت ساده سازی، بی طرفی و کارایی بالا،نقطه عطفی برای شروع اصلاحات در نظام مالیاتی کشور تلقی گردد.از طرف دیگر در مرحله اول ثبت نام واحدهای شغلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده حدود۳۱۰هزارنفر ثبت نام نموده اند که بی شک تعداد این واحدها بسیار بیشتراز رقم فعلی درآینده خواهد شد،بنابراین سئوال اصلی این تحقیق به این صورت مطرح می شود که چه عواملی سبب افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی از پرداخت مالیالت بر ارزش افزوده می گردد.

۴-۱چهار چوب نظری تحقیق
این پژوهش بر آن است که عوامل موثر برمیزان رضایت مودیان مالیاتی از نحوه اجرا وموارد قانونی مالیات بر ارزش افزوده را باطرح فرضیه های مرتبط شناسایی نماید.
از آنجائیکه در این تحقیق از روش اکتشافی برای رسیدن به پاسخ سوالات استفاده میگردد و با عنایت به سابقه شغلی محقق در زمینه مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای اجرای این قانون تاکنون وباتوجه به وجود روابط شغلی با مودیان مالیات بر ارزش افزوده وبا انجام مصاحبات متعدد با تعداد زیادی از مودیان مالیات بر ارزش افزوده و بحث وتبادل نظر در خصوص فاکتورهای اولیه رضایت مندی مودیان مالیاتی و همچنین ارائه اطلاعات جمع اوری شده در گروه های کانون ونظر خواهی ودریافت تجربیات از افراد خبره سازمان امور مالیاتی شش عامل موثر بر رضایت مندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده از بین عوامل شناسایی شده برای بررسی در این تحقیق انتخاب گردید.
باشد که با بررسی اکتشافی موضوعات بدست آمده گامی هرچند کوچک در راستای کمک به بهبود سیستم مالیاتی کشور برداشته شود.

۵-۱اهداف تحقیق
۱- شناسایی نقش اطلاع رسانی به هنگام به مودیان مالیات بر ارزش افزوده
۲- شناسایی نقش تسلط ماموران مالیاتی بر مفاد قانون واجرای قانونمند مالیات بر ارزش افزوده
۳- شناسایی نقش شفاف بودن ماخذ مشمول مالیات وضرایب مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده.
۴- شناسایی نقش ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در فاصله زمانی بیشتر از ۳ماه
۵- شناسایی نقش دانش مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
۶- شناسایی نقش فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جامعه

۶-۱اهمیت تحقیق
هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد،اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روش های تامین مالی مخارج دولتها می باشد.از آنجایی که در سال های اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید،لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات بر ارزش افزوده می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیات های تورمی نقش مهمی ایفا نماید .
پس از مالیات ها ی سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت،هیچ مالیاتی به اندازه مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است.به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان،معرفی مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می شود.
این مالیات و خاصیت درآمد زایی بالای آن موجب شده که در بسیاری از موارد به آن ماشین اخذ درآمد دولت اطلاق شود. ایجاد درآمد جدید، با ثبات و قابل انعطاف به منظور پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت ها از جمله دلایل اصلی انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها بوده است. روش مالیات بر ارزش افزوده به دلیل متکی بودن بر ارزش افزوده مراحل مختلف تولیدی و وسیع شدن پایه مالیاتی کاهش در نرخ مالیات را توجیه می کند که خود از ویژگی بارز این روش در جهت تشویق فعالیت های اقتصادی تلقی می شود.رفع نارسایی سایر مالیات ها، خنثی بودن و بی طرفی این مالیات نسبت به مواردی از قبیل توزیع عوامل تولید، سرمایه گذاری، تجارت، اشتغال، تکنیک تولید،میزان دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی، نحوه ادغام بنگاه های تولید، تصمیم گیری اقتصادی موسسات و اشخاص و نیز کارآیی بالای آن و امکان کاهش فرار مالیاتی در این روش و در نتیجه پایین بودن هزینه های وصول در مقایسه با دیگر مالیات ها،انعطاف پذیری و اجرای ساده مالیات به دلیل مجبور بودن مودیان به نگهداری فاکتورها و اسناد فروش و همچنین تجارب نسبتاً موفق برخی از کشورها در به کار گیری آن از جمله مزایای مالیات بر ارزش افزوده است که پذیرش و اجرای آن را در میان دولت ها تقویت می کند .
هر چند که مانند هر روش مالیاتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده نیز دارای مشکلات مخصوص به خود است. اما به نظر می رسد که با فراهم آوردن اقداماتی به منظور بر طرف ساختن این مشکلات، نارسایی های مالیات بر ارزش افزوده در قیاس با سایر مالیات ها ناچیز باشد(وزارت اقتصاد ودارایی ، معاونت امور اقتصادی، ۱۳۷۴).
ازآنجا که دراین نظام مالیاتی در داد و ستدهای کالا وخدمات مودیان مالیاتی نقش اصلی جمع اوری مبالغ و واریز انها به خزانه دولت را دارا می باشند ودرواقع سیستم جمع آوری مالیات برعهده مودیان مالیاتی می باشد لذا بنظر میرسد چنانچه مراتب رضایت بیشترمودیان فراهم گردد در تسریع وافزایش مبالغ مالیات ها نقش بسزایی خواهد داشت.لذا پژوهشگر سعی بر بررسی عوامل موثر رضایت مندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده دارد.

۷-۱فرضیه تحقیق
۱ شناسایی و اطلاع رسانی به هنگام به مودیان مالیات بر ارزش افزوده سبب رضایت مندی مودیان میگردد.
۲ تسلط ماموران مالیاتی بر مفاد قانون واجرای قانونمند مالیات بر ارزش افزوده سبب رضایت مندی مودیان میگردد.
۳ شفاف بودن ماخذ مشمول مالیات وضرایب مالیاتی سبب رضایت مندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده میگردد.
۴ ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در فاصله زمانی بیشتر از ۳ماه سبب رضایت مندی مودیان میگردد.
۵ دانش مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده سبب رضایت مندی مودیان میگردد.
۶ فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جامعه سبب رضایت مندی مودیان میگردد.

۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو زمانی تحقیق از فروردین سال ۱۳۹۱لغایت شهریور۱۳۹۱ می باشد قلمرو مکانی تحقیق اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی خواهد بود

۹-۱واژه گان کلیدی تحقیق
تعریف مالیات
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.عده‌ای(فرهنگ، فرهنگ علوم اقتصادی،۱۳۵۴، ۱۲۶۴) مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون برای تقویت حکومت و تامین مخارج عمومی اخذ نماید.
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که در مراحل زنجیره واردات /تولید/توزیع/مصرف،به میزان درصدی از ارزش افزوده حاصله در هر مرحله از زنجیره، از هربنگاه به بنگاه بعدی منتقل می گردد تا نهایت ا به مصرف کننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت می شود(موسوی جهرمی ،۱۳۸۸).
تعریف ضرایب مالیاتی
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت درصد که حاصل آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار میگیرد.
ظرفیت مالیاتی
«ظرفیت مالیاتی حداکثر مالیاتی است که با توجه به سطح توزیع آن و ترکیب درآمد و قوانین هر کشور در یک دوره بلندمدت قابل اخذ است (مهرگان، ۱۳۸۳، ۷).

تعریف اظهار نامه مالیاتی
تشخیص مالیات بر در آمد مشاغل همواره با مشکلاتی توام و در تعیین تشخیص مالیات ها عموما شیوه علی الراس حاکم بوده.
مطالعه روند تکاملی،تشخیص در نظام های گوناگون مالیاتی ، گویای آن است که در نظام های پیشرفته مالیاتی، تشخیص مالیات توسط ماموران مالیاتی جای خود را رفته رفته به شیوه اظهاری داده است.
خود اظهاری یعنی اینکه خود شخص مالیات پرداز،مالیات خود را محاسبه و پرداخت کند بی آنکه ماموران مالیاتی در محاسبه و دریافت مالیات دخالت قابل توجهی داشته باشند به عبارت دیگر مسئولیت تعیین و تشخیص مالیات از سازمان مالیاتی به مودیان واگذار میشود.
مؤدی مالیاتی
هر شخص حقیقی یا حقوقی صاحب پرونده مالیاتی درادارات امور مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته می شود.
مأموران مالیاتی
کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع آئین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات های موضوع قانون فوق می باشند.
رضایت مشتریان
عبارت است از درجه¬ای که عملکرد واقعی یک بنگاه اقتصادی که انتظارات مشتری را برآورده نماید (دیواندری و همکاران،۱۳۸۴ ،۱۸۸).
رضایت مندی
در فرهنگ لغت رضایتمندی را برآورده کردن یا مایه خشنودی و ارضاء شدن معنا کرده اند. ایجادحالت شادمانی،خشنودی ومطلوبیتی که در نتیجه تأمین نیازها و برآورده کردن تقاضاها و احتیاجات مراجعه کننده توسط ارائه کننده خدمت در مراجعه کنندگان ایجاد می شود، رضایتمندی گفته می شود. به عقیده کاتلر سطح رضایت مندی تابعی است از تفاوت بین ادراک از عملکرد و انتظارهای فرد (رهنورد ،۱۳۸۲، ۳۱)

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

۱-۲ مقدمه
در فصل مروری بر ادبیات تحقیق،محقق در نظر دارد به بیان تاریخچه مالیات ایران،تعاریف مختلف مالیات،مقایسه مالیات با زکات،ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد،ارزیابی نظام مالیاتی ایران، مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران، طبقه بندی مالیات ها در ایران، سیر مراحل وصول مالیات و… پرداخته و در پایان به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بپردازد.

۲-۲رضایت مؤدیان مالیاتی
یکی از معضلات عمومی کشورهای در حال توسعه،سیاست گذاری برای تثبیت اقتصادی است، یکی از ابزارهای مهم دولت ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است.گسترش وظایف دولت ها وافزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه همه جانبه جوامع،نیاز به تامین منابع مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولت ها با اهمیت نموده است.از این رو مالیات نه تنها در توزیع مناسب و مجدد درآمدها،مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها موثر است،بلکه در القای سیاست های کلی در همه فعالیت های درآمدزای جامعه نقش مهمی ایفا می کند.با توجه به گسترش،تغییروتحول فعالیت های تجاری و اقتصادی ،نظام مالیاتی تنها وقتی موفق خواهد بود که بتواند متناسب با تحول و پیشرفت بخش های اقتصادی و بصورت هماهنگ با آن تغییرات،حرکت نماید.متأسفانه یکی از مسایلی که در نظام مالیاتی کشور ما وجود دارد،موضوع برخورد سلیقه ای و تفسیرهای گوناگون از مفاد قانون مالیات های مستقیم، آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی است.گاه این تفسیر ناصحیح از قانون سبب برداشت های غلط و عدم رعایت عدالت مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی شده،وبه فرارهای مالیاتی دامن زده است.عدم آشنایی کامل مأموران مالیاتی با وظایف قانونی و حیطه اختیارات خود و از سوی دیگرعدم آگاهی مؤدیان مالیاتی نسبت به وظایف قانونی خود، موجبات نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم آورده و مراحل وصول مالیات را به تأخیر می اندازد.

۳-۲- رضایت مندی
ریشه این لغت از واژه لاتین SATISFACTUS است و انجام و یا خشنودی یک تمایل،نیاز،میل و رغبت، لذت خرسندی به دست آمده از یک خشنودی،منع یا ابزار خشنودی،جبران یک خسارت یا صدمه یا غرامت،اطمینان از یک تردید، سئوال و اتمام یک مطلوبیت را در بر می¬گیرد.
ویلیام هوم می¬نویسد:محققین تعاریف متعددی از رضایت ارائه کرده¬اند. تعریف رضایت برای افراد مختلف است. امری که می¬تواند یک نفر را راضی کند می‎تواند برای فرد دیگری بی معنی باشد.
او به نقل از کاتلرو کلارک می¬نویسد:رضایت حالت احساسی یک شخص از تجربه¬ی یک عمل یا نتیجه¬ای که او انتظار داشته است می باشد.بنابراین رضایت کارکرد نسبت انتظارات و عملکرد ادراک شده است.انتظارات روی تجربیات گذشته و یا شرایط مشابه که برای دوستان و همکاران وجود داشته و یا از سوی یک سازمان به وجود آمده، بنا شده است.
هوم همچنین می¬گوید:رضایت عمل شخص است.یک قضاوت درباره یک محصول یا خدمات است که اندازه¬ای کم یا زیاد،از لذت مرتبط با محصول یا خدمات را در برمی¬گیرد.
به طور کلی تعاریف قدیمی و جدید رضایت روی مفاهیم انتظارات، تجربه و ادراک خدمات و ارزیابی منتج از آن متمرکزند(هوم ، ۲۰۰۲، ۱۸۹).
با توجه به تعاریف فوق نتیجه می¬گیریم تعاریف مختلف دارای عناصر اصلی ذیل می¬باشد:
الف) رضایت حالتی است که در شرایط ذیل………………………………

 

 

……………………

 

 

 

-۱۵-۲منشور حقوق مودیان مالیاتی
۱- حق کسب اطلاع ۲- حق تقاضای مشاوره ۳- حق حداقل پرداخت مالیات طبق موازین قانونی از طرف مودی۴-حق برخورداری دادرسی بی طرفانه بیش از الزام به پرداخت مالیاتی ۵- محرمانه بودن اطلاعات مودی در حین رسیدگی۶- حرمت مسائل شخصی۷- فرض صحیح العمل بودن مودی ۸- احترام و رفتار مناسب با مودی ۹- تساوی در رفتار مالیاتی۱۰- رعایت عدالت در رسیدگی پرونده ۱۱- حق تقاضای تقسیط مالیات ۱۲- آگاهی و شناخت مودی نسبت به تکالیف وظایف مربوطه ۱۳- حق آگاهی از مندرجات گزارش ۱۴- دارا بودن حق وکیل یا نمایند ۱۵- حق اعتراض به مالیات مطالبه شده ۱۶- حق برخورداری از فعالیتها و تسهیلات قانونی ۱۷- حق استرداد اضافه پرداخت مالیات ۱۸- قائل بودن از برخورداری از حداقل معیشت برای مودی درچهارچوب قانون۱۹-حق مجازات برای کارگزاران مختلف۲۰-حق برخورداری از خدمات پستی۲۱- استفاده و برخورداری از امکانات ویژه.

۳-۱۵-۲وظایف مودیان مالیاتی
۱) تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و ترازنامه و حساب سود و زیان حسب مورد متکی به دفاتر و اسناد و مدارک
۲- توجه به اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور هدایت و اطلاع رسانی به مودیان منتشر می شود
۳- ارائه مدارک و مستندات مثبته کافی جهت بررسی دقیق و صحیح اظهارات ایشان
۴- پاسخ صادقانه به پرسش های کارگزاران مالیاتی جهت تکمیل پرونده های آنان
۵- اعلام صادقانه میزان درآمد و هزینه های خود
۶- کسر و تادیه به موقع مالیات های تکلیفی
۷- اعلام به موقع آغاز و پایان فعالیت خود به اداره امور مالیاتی
۸- پرداخت به موقع مالیات ابرازی و قطعی شده خود
۹- برخورد متقابل متناسب با شئونات دینی، اجتماعی و اخلاقی با کارگزاران زحمتکش اداره امور مالیاتی
۱۰- نگهداری سوابق کافی از مستندات حساب های خود ارائه آنها به کارگزاران مالیاتی در مواقع لزوم.

۱۶-۲مالیات بر ارزش افزوده
۱-۱۶-۲مقدمه
درآمد حاصل از مالیات،بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجهء دولت‌ها را شامل می‌شود و در کشور‌‌هایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است،بیش از ۶۰ درصد بودجه‎ی عمومی را تشکیل می‌دهد.در اقتصاد ایران،متناسب با سند برنامه‎ی چهارم توسعه‎ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،به منظور کاهش اتکای بودجه‎ی دولت به درآمدهای نفتی،مقرر شده تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت افزایش یابد.در این زمینه بررسی ظرفیت بالقوهء مالیاتی کشور نشان می‌دهد که بین ظرفیت بالقوهء مالیاتی و وصولی‌های بالفعل، شکاف قابل‌توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می‌توان وصولی‌های مالیاتی را افزایش و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد.

۲-۱۶-۲تعریف مالیات بر ارزش افزوده
برای مالیات بر ارزش افزوده در متون مربوط تعاریف متعددی ارائه شده است:
(نوعی مالیات غیر مستقیم است که بر مصرف وضع شده است.بدین معنا که تولید کنندگان،توزیع کنندگان، و هم چنین وارد کنندگان کالاها و خدمات در زنجیره تولید، توزیع،عرضه و واردات کالاها و خدمات باید مالیات را هنگام خرید یا تحصیل بپردازند و هنگام عرضه آنها،از خریدار دریافت کنند.این چرخه تا عرضه کالاهاو خدمات به مصرف کننده نهایی ادامه می یابد، اما مصرف کننده نهایی است که باید مالیات بر ارزش افزوده را متحمل شود)(دوانی، ۱۳۸۷ ، ۲۲).
“یک نوع مالیات غیر مستقیم است که بر مصرف وضع می شود،به عنوان قسمتی از بهای کالاها و خدمات”.
” یک مالیات بر مصرف است که سرانجام مصرف کننده آن را تحمل میکند”( همان منبع،۶۱۱).
“مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است،که در مراحل مختلف زنجیره واردات،تولید، توزیع،براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می شود،ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ،تولید، توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد”(سازمان امور مالیاتی، ۱۳۸۷ ،۳ ).
“اگر نگاهی کلی و گذرا بر کتب اقتصاد کلان داشته باشیم و بخواهیم که ارزش افزوده را به زبان ساده بیان کنیم و از ورود به مباحث پیچیده مربوط به آن پرهیز کنیم، خواهیم دید که اقتصاددانان ارزش افزوده را چنین تعریف می کنند:ارزش افزوده عبارت است از ما به التفاوت ستانده و داده. به عبارت ساده تر و در عمل ارزش افزوده یعنی: فروش منهای خرید”.

۳-۱۶-۲مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
بر مبنای تعریف فوق از ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف طراحی شده که هم اکنون در بیش از ۱۴۰ کشور جهان تحت عنوان مالیات برارزش افزوده به اجرا درآمده است. کشورهای فرانسه و آلمان از جمله اجراکنندگان اولیه این مالیات بوده و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همه این مالیات را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌‌اند.کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز همه به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند.
در ایران،پرداخت مالیات بر مصرف به شکلی که مستقیما توسط مصرف‌کنندگان به فروشندگان پرداخت گردد و فروشندگان این مالیات ها را به نیابت از طرف دولت جمع‌آوری کنند و سپس آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند،تاکنون وجود نداشته است.این بدان معنی نیست که ایرانیان کلیه مایحتاج خود را بدون پرداخت انواع مالیات های غیرمستقیم تأمین می‌کنند.برعکس،مصرف‌کنندگان ایرانی برای خرید فرآورده‌هایی چون نفت،نوشابه،سیگار،خاویار،الکل طبی وصنعتی ،اتومبیل ،تلفن، نوار ضبط صوت و تصویر،فولاد و سیمان و برای خرید خدماتی مانند ارتباط تلفنی،شماره ‌گذاری موقت و نقل و انتقال اتومبیل و شناورها،بطور غیرمستقیم، مالیات بر مصرف پرداخت می‌نمایند.

۴-۱۶-۲تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
۱- درجهان :
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط “فون زیمنس ” در سال ۱۹۱۸ به منظور فایق آمدن بر مسایل مالی آلمان طرح ریزی شد که به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری بکار گرفته نشد.
از ۱۹۵۴ به بعد برزیل،فرانسه،دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به کار انداختند و کرۀ جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از۱۹۹۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند.هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از این سیستم بهره مند هستند.
۲- در آسیا:در اوایل دهه۱۹۷۰،اداره امور مالیاتی صندوق بین المللی در مورد معرفی مالیات بر ارزش افزوده با مقامات کشور کره جنوبی همکاری کرد و کره اولین کشور آسیایی بود که در سال ۱۹۷۷،این مالیات راپذیرفت.پس ازآن اندونزی درسال ۱۹۸۵،تایوان۱۹۸۶و فیلیپین در سال۱۹۸۸،آن را پذیرفتند. ژاپن در سال ۱۹۴۹،مالیات برارزش افزوده با نرخ پایین را به منظور جایگزینی با مالیات بر درآمد سه گروه از موسسات……………………….

 

 

 

-۱۶-۲ویژگی های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران
از جمله ویژگیهای که برای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران می توان اشاره کرد عبارتند از:
تک نرخی است.
برای صادرات نرخ صفر در نظر گرفته شده است که موجب تخلیه کامل بار مالیاتی این مالیات از کالاها و خدمات صادراتی می شود.
جرایم یکنواخت تاخیر در پرداخت برای دولت( در مورد استرداد)و مودیان پیش بینی شده است .
با توجه به سطح آستانه مشمولیت،این امکان را فراهم می‌ آورد تا بنگاه های اقتصادی کوچک از شمول اجرای مقررات این ………………………………..

 

 

-۲انواع مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده را می توان به طرق گوناگون طبقه بندی کرد.در این قسمت به شرح روشهای مختلف این طبقه بندی ها می پردازیم.
۱- براساس پایه و مراحل پوشش
مالیاتها می توانند براساس مرحله تولید یا توزیع و یا اینکه براساس مراحل محدود تر مثل کارخانه به اضافه عمده فروشی یا عمده فروشی به اضافه خرده فروشی اعمال شوند.
بر طبق پایه و مراحل پوشش ، مفاهیم مختلفی برای مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می شود که در زیر به شرح چگونگی ایجاد ………………………….

 

 

 

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

 

۱-۳ مقدمه
پژوهش عبارتست ¬از جستجوی منظم و اصولی برای کشف حقیقت، لذا هدف هر پژوهش کشف حقیقتی در مورد موضوعی خاص می¬باشد. این موضوع خاص می¬تواند یک حقیقت علمی، ادبی، هنری، تاریخی و… باشد. در پژوهش و هر کار علمی هرگز نباید هیچگونه تعصبی را بکار برد، بطور خلاصه تحقیق یک مطالعه دقیق و منظم است که راه حل¬هایی را برای مشکلات بدست آورده و همچنین حقایق و روابط جدید را تغییر و تفسیر نماید. در خصوص مطالعه روش تحقیق اولین پرسشی که مطرح می¬شود تعریف خود تحقیق است. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر بداند که چه شیوه¬ای را اتخاذ نماید تا او را هر چه سریعتر و دقیقتر به پاسخ¬های مجهولات برساند و روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع ارتباط دارد. (نادری و نراقی، ۱۳۶۹).
در این فصل درباره روش تحقیق و شیوه‌های اندازه‌گیری متغیرها بحث شده است و سپس توضیحاتی در خصوص روش جمع‌آوری اطلاعات؛ نوع وسیله جمع‌آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده‌ها از پرسشنامه ارائه گردیده است. در پایان به تشریح متغیرهای مورد بررسی در تحقیق و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.

۲-۳ روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۶، ۲۰۱).
از آنجا که هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده ، این تحقیق را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق کاربردی به شمار آورد و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای بررسی توزیع وی‍ژگی‌های جامعه آماری انجام می‌شود این تحقیق از شاخه پیمایشی (زمینه‌یابی) می‌باشد.
این تحقیق از جنبه هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی علّی است.

۳-۳ جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری در این تحقیق، مودیان امور مالیاتی می‌باشند. لیکن از آنجا که جمع‌آوری اطلاعات از کلیه افراد جامعه آماری عملاً غیرممکن بود (حتی اگر امکان¬پذیر هم باشد هم به لحاظ زمان، هزینه و سایر امکانات مورد نیاز مقدور نبود)، نمونه‌ای از جامعه آماری انتخاب شد.
همچنین روش نمونه‌گیری به صورت نمونه¬گیری تصادفی ساده در دسترس می¬با¬شد. نمونه¬برداری جامعه در دسترس شامل جمع¬آوری اطلاعات از اعضای جامعه‌ای است که برای دستیابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می‌باشند (سکاران، ۱۳۸۵، ۳۰۹).

۴-۳ حجم نمونه
از آنجا که روش¬شناسی مدل¬یابی معادلات ساختاری تا حدود زیادی با برخی جنبه¬های رگرسیون چند متغیری شبیه است می¬توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری، برای تعیین حجم نمونه در مدل¬یابی معادلات ساختاری استفاده نمود (هومن، ۱۳۸۴، ۲۲). در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه (مشاهدات) به متغیرهای مستقل نباید از ۵ کمتر باشد . در غیر این صورت، نتایج حاصل از معادله رگرسیون چندان تعمیم¬پذیر نخواهد بود (هیر و همکاران، ۱۹۹۵، ۱۰۵) . نسبت محافظه¬کارانه¬تر ۱۰ مشاهده به ازاء هر متغیر مستقل توسط هالینسکی و فلدت (۱۹۷۰) و میلر و کانس (۱۹۷۳) پیشنهاد شده است.
…………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۴۶۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مودیان مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی”

13 − 12 =