فروشگاه

رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3338

قیمت : تومان17,000

توضیحات

قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند که به درستی تعداد و میزان تاثیر آنها مشخص نیست و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند.تحقیقات گسترده ای برای شناسایی این عواملانجام گرفته و همچنان تلاش برای شناسایی بیشتر این عوامل ادامه دارد. در این تحقیق نیز رابطه سه متغیر مهمجریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم، رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم مورد بررسی قرار گرفته است تا تصور سرمایه گذاران مبنی برافزایش یا کاهش قیمت ها براثر تغییرات این متغیرها روشن گردد. در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۷۴ تا ۸۴ رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن قیمت سال ۱۳۸۵ جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا پرسش های اصلی این پایان نامه این است که، آیا بین جریان نقدی آزاد هرسهم، درآمد باقی مانده، رشد درآمد مربوط به هر سهم و قیمت هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ای وجود دارد؟جهت مطالعه، از میان کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران تا پایان سال ۱۳۸۴، برحسب تاریخ پذیرش قبل از سال ۱۳۷۴، تعداد ۱۳۲ شرکت انتخاب گردیده است. کلیه داده های گردآوری شده در نرم افزار Excel وارد شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از این نرم افزار محاسبه گردیده اند و سپس برای آزمون رابطه بین متغیرها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تنها بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بازار سهام تهران همبستگی معنادار وجود دارد. سپس مدل رگرسیونی استخراج شده ارائه گردیده است. جهت بررسی صحت و کفایت مدل، مقادیر درآمد باقی مانده در سال ۱۳۸۵ در مدل وارد گردیده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل جهت مقدار قیمت از معادله فوق مشخص گردیده است. از مقایسه مقادیر واقعی و مقایسه با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی مشخص شده که مدل رگرسیونی ارائه شده جهت تخمین میزان قیمت بر مبنای درآمد باقی مانده مدل خیلی مناسبی نمی باشد. هر چند فرضیه وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با ۹۹% اطمینان اثبات گشته است. لکن باید به این امر دقت کرد که بطور قطع مولفه های بسیاری بر میزان قیمت در طول یک سال یا یک دوره تاثیرگذار خواهد بود که ما در اینجا فقط میزان تاثیر گذاری متغیر درآمد باقی مانده را مورد بررسی قرار داده ایم. مسلماً اگر متغیرهای دیگری نیز در مدل وارد می گردیدند دقت پیش بینی بسیار از وضعیت فعلی بالاتر رفته و میزان همبستگی نیز افزایش پیدا می کرد.  

 

۱۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۱۷۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

فصل اول

مقدمه. ۱

۱-۱- بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوال تحقیق.. ۳

۱-۱- ۱- بیان مسئله. ۳

۱-۱- ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱- ۱- ۳- سوالات و فرضیه های تحقیق.. ۷

۱- ۱- ۳- ۱- سوالات تحقیق.. ۷

۱-۱- ۳- ۲- فرضیات تحقیق.. ۷

۱-۱- ۴- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۱- ۵- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. ۸

۱-۱- ۶-روش تحقیق.. ۸

۱- ۱- ۶- ۱- نوع روش تحقیق.. ۸

۱- ۱- ۶- ۲- روش اجرای تحقیق.. ۹

۱-۱- ۷- متغیرهای تحقیق.. ۹

۱- ۱- ۸- تعریف عملیاتی متغیرها۱۰

۱-۱- ۹- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق.. ۱۱

فصل دوم

مقدمه. ۱۳

۲- ۱- ۱- مدل ارزشگذاری بر اساس دارایی ها…………………………………………………………….۱۹

۲- ۱- ۱- ۱- ارزش اسمی سهام………………………………………………………………………………….۲۰

۲- ۱- ۱-۲- ارزش دفتری………………………………………………………………………………………….۲۱

۲- ۱- ۱- ۳- ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی ها۲۱

۲- ۱- ۱- ۴- ارزش تصفیه ای سهام. ۲۲

۲- ۱- ۱- ۵- ارزش جایگزینی.. ۲۳

۲- ۱- ۲- مدلهای ارزشگذاری جریانات نقدی تنزیلی.. ۲۴

۲- ۱- ۲- ۱- مدل جریان های نقدی آزاد. ۲۵

۲- ۱- ۲- ۲- مدل تنزیل سودهای تقسیمی.. ۳۲

۲- ۱- ۲- ۳- روش ارزشگذاری بر اساس درآمدها۳۹

۲- ۱- ۳- مدل درآمد باقی مانده تنزیل شده۴۱

۲- ۱- ۳- ۱-روش ارزش افزوده نقدی.. ۴۳

۲- ۱- ۳- ۲- روش سود اقتصادی.. ۴۴

۲- ۱- ۳ -۳- روش ارزش افزوده اقتصادی.. ۴۵

۲- ۱-۴ – مدلهای مبتنی بر معیارهای مقایسه ای.. ۴۶

۲-۱- ۴- ۱- نسبت P/E.. 47

۲- ۱- ۴- ۲- نسبت قیمت به جریان نقدی (P/CF)48

۲- ۱- ۴- ۲- نسبت قیمت به فروش و نسبت قیمت به ارزش دفتری ………….. ۴۹

۲-۲- مروری بر پژوهشهای گذشته. ۵۳

الف) مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران.. ۵۳

ب) مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۶۱

فصل سوم

مقدمه. ۶۸

۳- ۱- روش شناسی.. ۷۰

۳- ۱- ۱- نوع روش تحقیق.. ۷۰

۳- ۱- ۲- روش اجرای تحقیق.. ۷۰

۳- ۲- روش جمع آوری اطلاعات… ۷۱

۳- ۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۷۲

۳- ۴- متغیرهای تحقیق.. ۷۳

۳-۵- تعریف عملیاتی متغیرها۷۴

۳- ۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها۷۵

۳- ۷- مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق.. ۷۶

فصل چهارم

مقدمه. ۷۷

۴- ۱- نرمال بودن متغیرها۷۷

۴- ۲- توصیف داده ها۷۹

۴- ۳- آمار استنباطی.. ۸۳

فصل پنجم

مقدمه. ۱۰۹

۵- ۱- خلاصه نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۵- ۲-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۵-۳ – پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۵-۴- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

 

فهرست شکل ها

شکل۱- ۲ – تقسیم بندی انواع مدل های ارزشگذاری سهام. ۱۸

فهرست جداول

جدول۱- ۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………..۵۳

جدول۲- ۲- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………….۶۱

جدول ۱- ۴- توزیع فراوانی متغیرجریان نقدی آزاد به تفکیک سالهای مورد بررسی.. ۷۹

جدول ۲- ۴ – توزیع فراوانی متغیرجریان نقدی آزاد در کل دوره مورد مطالعه. ۷۹

جدول ۳- ۴ – توزیع فراوانی متغیر رشد درآمد در هریک از سالهای مورد بررسی.. ۸۰

جدول ۴- ۴ – توزیع فراوانی رشد درآمد در کل دوره مورد مطالعه. ۸۰

جدول ۵- ۴ – توزیع فراوانی متغیردرآمد باقی مانده در هریک از سالهای دوره مورد بررسی…………………۸۱

جدول ۶- ۴ – توزیع فراوانی متغیر درآمد باقی مانده در کل دوره مورد بررسی.. ۸۱

جدول ۷- ۴- توزیع فراوانی قیمت در هریک از سالهای دوره مورد بررسی.. ۸۲

جدول ۸-۴ – توزیع فراوانی قیمت در کل دوره مورد بررسی…………………………………………………………………..۸۲

جدول ۹- ۴- مقادیر پیش بینی شده قیمت برای سال ۱۳۸۵توسط مدل استخراجی………………………..۱۰۶

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

منابع و مآخذ


 

 

 

 

 

مقدمه

واژه ارزش از اهمیت ویژه ای برای گروه های مختلف برخوردار است و خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروز است. جایی که جهانی سازی، انقلاب کامپیوتری و آزادی جریان سرمایه ها در سطح بین المللی با تقاضای هرچه زیادتر اطلاعات درباره عملکرد شرکتها با یکدیگر آمیخته شده اند. آنچه واضح است، این است که هدف تمامی گروه ها از ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف حداکثر کردن سرمایه خود می باشد. در این میان مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه گذاران در جهت حداکثر سازی ثروت سرمایه گذاران تلاش می کنند. جهت رسیدن به این مهم، مدیران موظف به هدف گذاری و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهدافی می باشند که در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران شکل گرفته اند. برای این منظور اطلاعات عملکردی گذشته و توجه دقیق به نتایج آن ها می تواند جهت اصلاح و شکل گیری برنامه های آتی مثمر ثمر باشد. به علاوه اطلاعات عملکردی که سرمایه گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی (مربوط به گذشته) نیست. سرمایه گذاران و همچنین مدیران شرکتهایی که در آنها سرمایه گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی نیاز دارندکه درباره آینده شرکت باشد.مدلهای ارزش گذاری سهام شرکت نیز در واقع براساس این اطلاعات (اطلاعات آینده گرا) عمل می کنند.

در واقع این اطلاعات ابزار فکری برای فهم کسب و کارها، برنامه استراتژیک مدیریت و احتمالاً نتایج آن برنامه هاست. از سوی دیگر مهمترین فایده سیستم های حسابداری، تجهیز سرمایه گذاران با این اطلاعات مرتبط، جهت ارتقای قدرت تصمیم گیری می باشد.

یکی از مهمترین ابزاری که این اطلاعات را به طور گسترده ای برای سرمایه گذاران فراهم می آورد، صورت های مالی و اقلام حسابداری موجود در این صورت های مالی و نیز متغیرهایی است که با استفاده از این اطلاعات، مورد استفاده سهامداران قرار می گیرد. سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران بر این صورت های مالی جهت ارزیابی برنامه ها و عملکرد شرکت ها و مدیران آنها و مهمتر از همه تغییرات آتی قیمت سهام که مهمترین عامل در تصمیم گیری سهامداران است، متکی می باشند.

اما چگونه می توان اثر این اطلاعات را بر ارزش بازار سهام مورد ارزیابی قرار داد؟

در تحقیقات حسابداری از این اطلاعات با عنوان معیارهای مرتبط با ارزش[۱] که عبارت از توانایی اقلام حسابداری (متغیرهای مستقل) جهت بیان تفاوت قیمت سهم در بازار ( متغیر وابسته) در دوره های مختلف می باشد؛ نام برده می شود. (Vazquez,Valdes & Herrera, 2007)

این توانایی می تواند با بررسی رابطه بین این متغیرهای مستقل و قیمت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیقات انجام شده در اروپا و امریکا موید این امر است که « اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار نقش عمده و تعیین کننده ای دارد» اما آیا نتایج تحقیقات انجام شده در این کشورها در مورد کشور ایران نیز صادق است؟ در این تحقیق برآنیم تا به بررسی رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم (ارزش یک شرکت) بپردازیم.


۱-۱- بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوال تحقیق

۱-۱-۱- بیان مسئله

در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، اولین و مهمترین عاملی که پیش روی سرمایه گذار قرار دارد و می تواند تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد عامل قیمت می باشد و بررسی روند تغییرات قیمت سهام متداول ترین نقطه شروع در زمان خرید سهام می باشد. عوامل مختلفی می تواند بر قیمت و تغییرات آن اثرگذار باشد. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه و کمک به رشدآن با حضور مستمر خویش، نیازمند اطمینان از مصونیت سرمایه خود از زیان و پیش بینی بازده سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات موثق و قابل اتکا می باشند. این اهداف محقق نخواهد شد، جز در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت سهام و تغییرات آن که هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند؛ مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل در اختیار سهامداران قرار گیرند. از آنجا که قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می کند که به درستی تعداد و میزان تاثیر آنها مشخص نیست؛ هر تحقیقی که به شناسایی این متغیرها و بررسی رابطه آنها با قیمت بپردازد می تواند به ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه گذاری و رشد بازار سرمایه کمک نماید. از این رو بررسی و تحلیل هر یک از این متغیرها از دیدگاه محقق ضروری به نظر می رسد.

در مورد بازار سرمایه ایران نیز باید گفت که در سال های اخیر شاهد افت و خیزها و نوسانات متعددی در قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در این بازار بوده ایم. یکی از مشکلات اساسی این بازار امر قیمت گذاری است. همان گونه که بیان گردید، عوامل و متغیرهای متعددی اعم از اقتصادی، مالی و روانی، قیمت سهام را در این بازار تحت تاثیر قرار می دهد که سهم هریک از این عوامل به درستی مشخص نیست و برای شناخت آثار این عوامل لازم است مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری انجام شود.

این تحقیق به دنبال آن است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت های مختلف را با استفاده از متغیرهایی مورد مقایسه قرار داده و سهم مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نمایند. این امر به استمرار حضور سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین ارکان بازار اوراق بهادار کمک خواهد کرد.

از مهمترین متغیرهایی که می توانند بر قیمت فعلی و آتی سهام تاثیر گذار باشد؛ متغیرهایسود تقسیمی[۲] سود هر سهم[۳]، جریان نقدی آزاد[۴]و درآمد باقی مانده[۵] را می توان نام برد که به عنوانمتغیرهای شناخته شده ای برای ارزش گذاری سهم در ادبیات مالی به شمار می روند.

متغیر سود تقسیمی یکی از متداول ترین متغیرهای تاثیرگذار در ارزش سهم (قیمت) و به تبع آن درتصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا فروش یک سهم می باشد، اما این امر( تقسیم سود یا عدم تقسیم آن) اغلب در گرو تصمیم گیری مجمع صاحبان سهام شرکت هاست و بسیاری از شرکت های در حال رشد برنامه پرداخت سود سهام را اجرا نمی کنند. بنابراین ارزشگذاری سهم با استفاده از این متغیر که بر توزیع ثروت به جای جمع آوری آن متمرکز است، اغلب متاثر از دخالت تصمیم گیرندگان شرکت هاست. از این رو استفاده از متغیرهایی که از یک سو کمتر تحت تاثیر تصمیم گیری های فردی و شرکتی باشند و ازسوی دیگر به جمع آوری ثروت به جای توزیع آن متمرکز باشد ضروری به نظر می رسد. از این رو تمرکز اصلی این تحقیق بر متغیرهایی چون رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم است که به نظر می رسد این وی‍ژگی ها را دارا باشند.

اما سوال اساسی این است که کدام یک از سه متغیر رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم که به نظر می رسد متغیرهای متمرکز بر جمع آوری ثروت در شرکت و در نتیجه افزایش ثروت حقوق صاحبان سهام می باشند، با قیمت رابطه دارند؟

بنابراینپژوهشگر در صدد برآمده تا بررسی آثار این سه متغیر عمده (جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده و رشد سود هر سهم) را بر روی رفتار قیمت سهم در بازار مالی موضوع تحقیق خود قرار دهد.  


۱-۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

همواره روشهای ارزیابی سهام، انتخاب مجموعه سرمایه گذاری و بازده آتی سهم از دیدگاه سرمایه گذاران دارای جایگاه در خور توجهی است و بر روی ارزش سهم و تصمیمات سرمایه گذاران اثرگذار می باشد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در جوامع امروزی که می تواند عامل توسعه بازارهای مالی شود، سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری با فرصت های متنوعی مواجه می شوند و آنها معمولاً موقعیتی را انتخاب می کنند که بازده بیشتری را برای آنها به ارمغان آورد ( محمدی، ۱۳۸۷) .

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مستلزم پیش بینی قیمت قبل از تحقق آن است تا بدین وسیله سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در سهامی که بیشترین بازده را برای آنها دارد، منافع خویش را افزایش دهد.

اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس بهادار فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد قیمت ذاتی سهم مطرح می گردد. با توجه به گردش وجوه قابل توجهی که در خرید وفروش سهام مورد مبادله قرار می گیرد قیمت سهام، باید نمودی از ارزش واقعی باشد ( مهرجو، ۱۳۸۳) .

لذا ضروری به نظر می رسد که روش مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشیابی اوراق بهادار فراروی جامعه سرمایه گذار کشور و نیز مسئولین امر در سازمان بورس اوراق بهادار ایران قرار گیرد تا سرمایه گذاران ارزش واقعی و ذاتی اوراق بهادار مورد تقاضای خود را پرداخت نمایند و دیدی نامطمئن نسبت به سرمایه گذاری به دلیل پیامدهای ناشی از انحراف زیاد قیمت مبادلات این اوراق با قیمت واقعی آنها پیدا نکنند. از این رو شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام به انجام صحیح معاملات کمک نموده، در نتیجه قیمت معاملاتی سهام به قیمت ذاتی نزدیک تر می شود و بحران های بورس و تغییرات شدید قیمت سهام را کاهش می دهد.


۱-۱-۳- سوالات و فرضیه های تحقیق

۱-۱-۳-۱- سوالات تحقیق

سوال اول : آیا بین جریان نقدی آزاد هر سهم و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد؟

سوال دوم : آیا بین درآمد باقی مانده هر سهم و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد؟

سوال سوم : آیا بین رشد درآمد مربوط به هر سهم و قیمت بازار رابطه ای وجود دارد؟

 

۱-۱-۳-۲- فرضیات تحقیق

فرضیه اول: بین جریان نقدی آزاد و قیمت بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین درآمد باقی مانده و قیمت بازار رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین رشد درآمدهای یک سهم و قیمت بازار رابطه وجود دارد.

در تمامی مراحل آزمون این فرضیات، فرض بر این است بازار در نقطه تعادل قرار دارد و ارزش(مبتنی بر جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده) و قیمت سهم با یکدیگر برابر می باشند.

 

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

از آنجا که تعیین قیمت عادلانه سهام مهمترین وظیفه بورس است، به نحوی که طرفین معامله اطمینان حاصل کنند که از انجام معامله ضرری نمی بینند، در این راستا شناخت عوامل موثر بر قیمت سهم می تواند نقش عمده ای در تکامل و رشد معاملات سهام ایفا کند. (بختیاری، ۱۳۸۲)

در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۷۴ تا ۸۴ رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سه ……………..

[۱]– Value Relevance Criteria

[۲]-Dividend Per Share ( DPS)        

[۳]– Earning Per Share (EPS)

[۴]– Free Cash Flow (FCF)

۴- Residual Income (RI)………………………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۷۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها و قیمت بازار”

4 + 17 =