فروشگاه

رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3339

قیمت : تومان17,000

توضیحات

   سرمایه گذاران برای افزایش بازدهی خود نیازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال برای انتخاب سهام و روند آن در آینده استفاده نمایند که بدین منظور از تحلیلهای بنیادی و تکنیکی استفاده می نمایند. هر کدام از این تحلیلها معایب و مزایای خاص خود را دارند. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای رویکرد کنسلیم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد و بازدهی سهام اجرا شده است . در این تحقیق ، متغیر مستقل، جریان نقد هر سهم ، جهت حرکت بازار ، مالکیت سهامداران نهادی، سهام شناور آزاد، پیش رو بودن صنعت و متغیر وابسته ، نرخ بازده سهام شرکتها می باشد. هدف کلی این تحقیق کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار است و مسلماٌ نتیجه این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.

   این تحقیق در بازده زمانی ۸۲ تا ۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید ، سپس نمونه آماری تعیین و در نهایت ۸۰ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای نمونه آماری انتخاب گردید که در ۱۹ صنعت مختلف قرار گرفته اند.

   نتایج این تحقیق نشان داد که بین سه متغیر از متغیرهای رویکرد کنسلیم (جریان نقدی هر سهم ، جهت حرکت بازار و پیش رو بودن صنعت) و بازدهی سهام رابطه معناداری وجود دارد ، بین سهام شناور آزاد و نرخ بازده ارتباط مثبت و معنی دار بوده و لیکن این ارتباط مثبت، در سطح بسیار ضعیف می باشد. اما بین سهامداران نهادی و بازدهی سهام ارتباط معنی داری یافت نگردید. سپس با استفاده از مدل برآوردی مقادیر بازده برای سال ۸۷ پیش بینی و با مقادیر واقعی آن سال مقایسهگردید .

کلید واژه : رویکرد کنسلیم[۱]، جریان نقدی هر سهم[۲]، جهت حرکت بازار[۳]، پیش رو بودن صنعت[۴] ،بازدهی سهام[۵]

 

۱۰۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۱۷۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱ مقدمه..………………………………………………………………………………………………………………..2

۲-۱ تشریح و بیان مساله……..…………………………………………………………………………………………3

۳-۱   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….5

۴-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

۵-۱    فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….6

۶-۱ روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….6

۷-۱    روش گردآوری اطلاعات و داده ها…………………………………………………………………………….7

۸-۱   جامعه آماری و نحوه نمونه گیری………………………………………………………………………………7

۹-۱ محدوده زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………7

۱۰-۱ تعریف مفاهیم و واژه های اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………8

۱۱-۱   ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………..11

 

فصل دوم

۱-۲مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13

۲-۲ مفهوم بازده…………………………………………………………………………………………………………13 1-2-2 بازده………………………………………………………………………………………………………………13      2-2-2 نرخ بازده مورد انتظار………………………………………………………………………………………….14

۳-۲-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار…………………………………………………………….15

۴-۲-۲ الگوهای زمانی در بازده……………………………………………………………………………………….15

۵-۲-۲ بازده و ویژگیهای شرکتی……………………………………………………………………………………16

۳-۲مروری بر تحلیل بنیادی ، تکنیکال و روش کنسلیم……………………………………………………….18        

۱-۳-۲ رویکرد تکنیکی………………………………………………………………………………………………..20

۱-۱-۳-۲ نتایج تحقیق در مورد نظریه تحلیل گران تکنیکی……….………………………………………….22

۲-۱-۳-۲ نقدی بر تحلیل تکنیکی………………………………………………………………………………….24

۲-۳-۲ رویکرد بنیادی…………………………………………………………………………………………………26

۱-۲-۳-۲ نقدی بر تحلیل بنیادی…………..………………………………………………………………………27

۴-۲ روش کنسلیم………………………………………………………………………………………………………28

۱-۴-۲عایدی فصل جاری هر سهم…………………………………………………………………………………..29

۲-۴-۲عایدی سالیانه هر سهم……………………………………………………………………………………….31

۳-۴-۲مدیریت جدید، قراردادهای جدید، قیمت های بالای جدید و محصولات جدید……………………32

۴-۴-۲سهام شناور…………………………………………………………………………………………………….34

۵-۴-۲صنایع پیشرو ………………………………………………………………………………………………….38

۶-۴-۲مالکیت سرمایه گذاران نهادی……………………………………………………………………………….40

۷-۴-۲جهت بازار……………………………………………………………………………………………………….43

۵-۲   پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………45

۱-۵-۲تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..45

   2-5-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………..49

فصل سوم

۱-۳   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..53

۲-۳   روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….54

۱-۲-۳دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف……………………………………………………………………..54

۲-۲-۳ دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………………….54

۳-۳   جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه آماری……………………………………………………………55

۴-۳   فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………56

۵-۳   تعریف مفاهیم و واژه های اساسی تحقیق………………………………………………………………….56

۶-۳   ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………62

۷-۳   روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………62

فصل چهارم

۱-۴مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………67

۲-۴ توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………67

۳-۴بررسی نرمال بو.دن توزیع متغیر وابسته………………………………………………………………………69

۴-۴بررسی خطی بودن…………………………………………………………………………………………………70

۵-۴ بررسی مدلها ………………………………………………………………………………………………………72

۶-۴ بررسی ارتباط در یک مدل چندگانه ………………………………………………………………………….81

۷-۴ بررسی میزان قدرت پیش بینی و اعتبار مدل……………………………………………………………….83

فصل پنجم

۱-۵ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 86

۲-۵ خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….86

۳-۵   نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………88

۴-۵   پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………….91

۵-۵ مشکلات و محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………92

فهرست منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………..93

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………..95

           

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها

۱-جدول۱-۴ آماره های توصیفی برای متغیرهای وابسته و مستقل به صورت انباشته………………۶۸

۲-جدول۲-۴ شاخصهای مرکزی ……………………………………………………………………………….68

۳-جدول ۳-۴ نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف…………..………………………………………………69

۴-جدول ۴-۴ خروجی آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………….73

۵-جدول ۵-۴ خروجی آزمون همگنی واریانس فرضیه دوم………………………………..……………76

۶-جدول ۶-۴ خروجی آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….77

۷-جدول ۷-۴ خروجی آزمون همگنی واریانس فرضیه چهارم…………………………………………..79

۸-جدول ۸-۴ خروجی آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………80

۹-جدول۹-۴ خروجی آزمون دریک مدل چندگانه………………………………………………………….82

۱۰-                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول ۱۰-۴ خروجی Eview………………………………………………………………………………83

۱۱-                                                                                                                                                                                                                                                                                       جدول ۱۱-۴ خروجی ازمون t زوجی………………………………………………………………………84

 

 

فصل اول

طرح وکلیات تحقیق

 

 

 

 

١-١ مقدمه

   اطلاعات نقش بسیار مهمی را در عرصه های مختلف تصمیم گیری ایفا می کند. اساساٌ تصمیماتی که مبتنی بر اطلاعات نبوده قادر به برآورده کردن خواسته تصمیم گیرنده نمی باشد .اطلاعات باید دارای ویژگیهای کیفی مناسبی باشد تا بتواند مبنای درستی برای تصمیم گیری فراهم نماید. ویکری (١٩٨۵) ویژگیهای کیفی اطلاعات را بدین گونه تعریف می کند : ویژگیهایی از اطلاعات که موجب سودمندی آن می شود. بر اساس چارچوب نظری یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات قابل اتکا بودن آن می باشد. در نبود این ویژگی کیفی هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

لذا سرمایه گذاران اعم از افراد و شرکتهای سرمایه گذاری در حال حاضر نگرانی زیادی در خصوص سرمایه گذاری در زمینه های متفاوت و حتی سهام شرکتها دارند. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود می باشد، نیازمند آنند که از همه اطلاعات جدیدی که منتشر می شود برای انتخاب سهام استفاده کنند. در واقع یکی از اولین سوالاتی که در ذهن هر سرمایه گذار فردی یا نهادی در بازار سرمایه شکل می گیرد این است که آیا می توان با استفاده از اطلاعات موجود قیمت ها را پیش بینی کرد؟ آیا می توان   استراتژی هایی برای پیروز شدن بر بازار کشف کرد؟ آیا می توان با بکارگیری این اطلاعات و روش های خاص معامله ، بازدهی بیش از متوسط بازار بدست آورد؟

طبق تحقیقاتی که در جهان برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام انجام پذیرفته ، مشخص گردیده که عوامل متعددی شامل عوامل بیرونی همانند سیاست های کلان اقتصادی دولت ، مسائل سیاسی درون کشور و خارج کشور ، تورم ،……. و عوامل درونی شرکت مانند کیفیت مدیریت، کارایی عملیاتی شرکت ، ساختار مالی شرکت ، ……. بر بازده سهام شرکت موثر هستند.

همچنین مدارک و شواهد قابل توجهی مبتنی بر ارتباط بازارهای سهام بین اللمللی (روون هورست، ١٩٩٨ ) و عوامل موثر چشمگیری بر بازدهی سهام موردانتظار این بازارها وجود دارد (هوگن و بکر، ١٩٩۶ )، لذا با توجه به این موارد منطقی است که استنتاج نماییم روشهای موفق برای دستیابی به سود غیر نرمال در یک بازار را می توان بهبازار هایی با رفتاری مشابه تعمیم داد.

سرمایه گذاران و سفته بازان مدام در حال بررسی و جستجو برای یافتن روشهای مطمئن تر به منظور یافتن جهت بازار ، کشف سهام مناسب برای خرید و زمان مناسب برای ورود و خروج از آن سهام می باشند. در بازار سرمایه سرمایهگذاران و سفته بازان بسیار موفقی می توان یافت که با بینش و قدرت قضاوت خود در مورد بازار توان ایجاد سود بالایی دارند. در مطالعات مرتبط با بازار سرمایه در طی سالهای گذشته ، دو مکتب فکری کاملاٌ متمایز ایجاد گردیده است، این دو مکتب در پاسخ دادن به مشکل معامله گران برای یافتن پاسخ به دو سوال چه سهمی[۱]و چه زمانی [۲]رویه ای کاملاٌ متفاوت دارند. در بازار سرمایه عموماٌ این دو دسته را به نام تحلیل بنیادی[۳] و تحلیل تکنیکی[۴] می نامند.

همواره برای سرمایه گذاران کارایی این دو دسته مورد تردید و بحث برانگیز بوده است . یکی از مواردی که در سال‌های اخیر در بازار‌های جهانی و به تازگی در ایران نیز در انتخاب و خریدسهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است روش CANSLIM (کنسلیم) می باشد که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد. در این تحقیق به ارتباط چند متغیر مدل کنسلیم با بازدهی سهام می پردازیم.

 

۲۱ (تشریح و بیان موضوع

   همانطوریکه در قسمت قبل )مقدمه( عنوان گردید در ادبیات علوم مالی نرخ بازدهی نرمال و غیرنرمال دارای اهمیت ویژه ای است و همیشه این مساله وجود دارد که چگونه می توان این دو عامل کلیدی را برای تصمیم گیری پیش بینی نمود و برای اندازه گیری عملکرد آنها را محاسبه نمود.

سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار به منظور موفقیت در سرمایه گذاری تلاش می نمایند تا بهترین سهم را انتخاب کنند و قیمت آتی آن را پیش بینی نمایند. سرمایه گذاران به منظور دستیابی به این هدف ، روش های مختلفی را در پیش می گیرند و از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند. بیشتر معامله گران اوراق بهادار خود را در یکی از دو دسته تحلیل گران تکنیکی و یا فاندامنتال (بنیادی) می دانند. در تحلیل تکنیکی از نمودار قیمتها ،‌حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمتها استفاده می شود. در تحلیل تکنیکی محتوی اطلاعاتی فقط قیمت و حجم معاملات است. در حالیکه در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از اطلاعات بسیار وسیعی مانند اطلاعات درون شرکتی (سود هر سهم، فروش ، نسبتهای مالی، ظرفیت، طرحهای توسعه، سوبسیدها و…..) و اطلاعات برون شرکتی (صادرات و واردات کالاها،      تعرفه های گمرکی ، نرخ سود بانکی ، تورم، نرخ ارز، رشد افتصادی ، نرخ سود بانکی، قیمت نفت، تحولات سیاسی، وضعیت رقباو…..) استفاده می کند .

در این تحقیق به رویکرد کنسلیم می پردازیم که ترکیبی از هر دو تحلیل بنیادی – تکنیکی می‌باشد .کنسلیم توسط کارشناس معروف بازار سرمایه ویلیام اونیل صاحب پرتیراژترین روزنامه مالی آمریکا تدوین شده است. کنسلیم مبتنی بر رشد عایدی فصل جاری هر سهم[۵] ، متوسط رشد عایدی سالانه هر سهم[۶] ، محصول جدید،قرارداد جدیدو یا مدیریت جدید[۷]، تعداد سهام شناور [۸]، پیش‌رو بودن صنعت سهم [۹] ، مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی یک شرکت[۱۰] ، جهت حرکت بازار [۱۱]می باشد.

لذا قصد داریم چندین متغیر مدل کنسلیم ، ارتباط و قابلیت اجرای آن در بازار سرمایه ایران به منظور وجود بازدهی غیرنرمال مورد بررسی قرار دهیم. سپس داده های تاریخی بازار سرمایه ایران که موضوع مطالعه انتخاب سهام کنسلیم می باشد برای آزمون بازدهی نرمال و غیرنرمال بکار گرفته می شود. اگر بازدهی غیر نرمال بدست آمد ،می توان قابلیت اجرای موفق رویکرد کنسلیم را در ایران نتیجه گرفت.

به منظور تحلیل صحیح بازار ایران باید تمثیلی از اوراق بهادار که منعکس کننده عملکرد بازار ایران باشد را تعریف نماییم لذا می توان از شاخص کل استفاده نمود. برای اینکه اثر بازار را در حرکات قیمت سهم اندازه گیری نماییم، شاخص معیاری را که از بازدهی گذشته سهام موجود در نمونه در طی محدوده زمانی تحقیق را تعریف می نماییم و سپس به مقایسه تفاوت درصدی شاخص کل و شاخص معیار می پردازیم.

در ابتدا دو فاکتور رشد درآمد و جهت حرکت بازار را بررسی می کنیم.کنسلیم برای بررسی فاکتور عایدی هر سهم ، ای پی اس سالیانه و فصلی را درنظر می گیرد که به دلیل فقدان اطلاعات در این مقاله به ای پی اس سالیانه می پردازیم.

جهت بررسی عایدی هر سهم ، بعلت عدم وجود قوانین حسابداری محکم بعضی از مدیران ممکن است که سود خود را بالاتر یا پایین تر از واقع گزارش نمایند و با این حال عملکرد مالی خود راسالم جلوه دهند . لذا برای جلوگیری از بروز مشکلات در این مقاله برای اطلاعات ای پی اس از جریان نقدی هر سهم [۱۲] استفاده می شود که مقیاس صحیح تری می باشد.

 

در این راستا بررسی خواهیم کرد که :

–         آیا با استفاده از رویکرد کنسلیم می توان بازدهی غیرنرمال کسب کرد یا نه ؟  

–         آیا رابطه معنی داری بین چندین متغیر رویکرد کنسلیم و بازدهی سهام وجود دارد یا نه ؟

 

۳-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق

   وجود بازار سرمایه قوی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با استفاده از مکانیزمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه می پردازد و دو دلیل ذکر شده از جمله دلایل مهم تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی کشور است.اما تخصیص، هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. نقش اصلی بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اساسی بازار متشکل سرمایه که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود، جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در جامعه به سمت فعالیتهای پربازده تر است.

   در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند. وظیفه مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار می باشد. قیمت در این بازار براساس سفارشهای خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود.پس دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو ………………………….

[۱] What

[۲] When

[۳] Fundamental Analysis

[۴] Technical Analysis

[۵]    C:Current Quarterly Earning Per Share EPS

[۶]    A:Annual Earning Per Share EPS

[۷]    N: New Management, New Contracts , New highs , New product

[۸]    S: Shares Outstanding

[۹]    L:Leading Industries

[۱۰] I: Institutional Sponsorship

[۱۱]M: Market Direction

[۱۲]

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۷۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران”

یک × 1 =