فروشگاه

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3375

قیمت : تومان22,000

توضیحات

چکیده
ادبیات زندان، به عنوان یکی از گونه های ادبی در گستره زبان و ادبیات معاصر می باشد که در ادبیات ادوار گذشته تحت عنوان «حبسیه» از آن یاد می شد.
آنچه در این تحقیق مد نظر می باشد ادبیات زندان شامل: بررسی اصلاحها، اشعار، دیوار نوشته ها،دلنوشته های افراد درون زندان می باشد که در این تحقیق فصل اول پیرامون اصلاحهای رایج در محیط زندان و فصل دوم دلنوشته ها و خاطرات زندانیان، فصل سوم شامل دیوار نوشته ها می باشد و در پایان تصاویری از منتخب دفترچه های خاطرات زندانیان پیوست می باشد.
اصطلاحهای رایج در محیط زندان: شامل ویژگی اصلی یک اصطلاح باید در خصلت نمادین و نشانه ای بودن آن دانست و دوم اینکه در اختصار و خلاصه بودن آن و در بین زندانیان جنبه رمزگونه دارد.
دلنوشته ها یا اشعار:اشعار درون دفاتر خاطرات یا دلنوشته های زندانیان می تواند حاصل تراوش فکری خود زندانیان یا اشعار یا متن های ادبی و جملات قصار از بزرگان علم و ادب که ورد زبان افراد عامی می باشد و معمولاً زندانیان با مراجعه به حافظه خود آنها را مکتوب می کنند تا اندکی از دلتنگی های خود بکاهند و با نوشتن این اشعار و متن ها به همزاد پنداری روی می آورند.
دیوار نوشته ها: در هر زندان دیوارهایی پر از عکس و نوشته می باشد که روزی توسط کسی نوشته شده اند تادیگران بخوانند یا باقی بمانند برای یادگاری و شاید احساسی، یا اعتراضی ، خاطره ای و یا درد دلی را بیان کنندو جمع آوری کلمات منقوش بر دیوارهای زندان که در این تحقیق به عنوان دیوارنوشته ها یاد می شود و مضامین این مطالب شامل ۱- زندگی ۲- عشق۳- انتظار۴- تنهایی و غیره می باشد و دیوار نوشته های ترکیب است از نوشته ها- عکس ها و نقاشی های روی دیوارهای زندان.
…..
۱۸۷ صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل ۲۲۰۰۰ تومان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه ‌أ
بیانمسئله: ۴
فصلدوم
سوابقتحقیق: ۵
روشتحقیق: ۵
فصل سوم
۱-۱-«ادبیاتوتعاریفآن» ۸
۲-۱- فرهنگ(Culture) ۹
۳-۱- فرهنگزندان ۹
۴-۱- حسبیه ۱۰
۵-۱- «زندان» ۱۳
فصلچهارم:یافتههایتحقیق
زندانوادبیاتدرجهانوایران ۱۴
زندانهاوانواعآنازدیدگاهجامعهشناسی ۱۹
الف: زندگینباتی(Solless prison) ۱۹
مشخصاتزنداننباتی: ۱۹
ب:زندانحیوانی(brutal prison) ۲۰
مشخصاتزندانحیوانی: ۲۰
ج:زندانانسانی(human prison) ۲۱
زندانانسانیونحوهبرخوردبازندانیان ۲۱
مشخصاتزندانانسانی ۲۲
اصطلاحاترایجدرزندان ۲۳
اصطلاحاتمعمولجرائمجنسیدرزندان ۵۳
همجنسگرایی(homosexuality) ۵۳
انواعهمجنسگرایی: ۵۳
بردگیجنسی(sexual slavery) ۵۴
خودکشی ۵۴
تعریفخودکشیدرزندان(suicidein prision) ۵۴
فراراززندان(definition of escape) ۵۴
پروندههایزندانی ۵۵
دیوارنوشتهها ۶۵
فصلاول: عشق ۶۵
دلنوشتههاوخاطرات Error! Bookmark not defined.
منابعومأخذ: ۱۷۸

………………
مقدمه
تصور ذهنی افراد جامعه و آنچه به عنوان زندان یاد می شود و مردم با دیدن آن،ذهنشان مشوش می شود و نگران کننده است،دیوارهای بلندی که در هر طرف آن دنیایی متفاوت از همدیگر می باشند، چه بسا انسانهایی هستند که با تمام بی گناهی، بی اطلاعی، بی کسی، دست سرنوشت و یا قانون های نوشته در کتابها، چه بسا از روی حق و افرادی به ناحق ،افرادی آگاهانه و افرادی ناآگاهانه سرنوشتشان آنگونه رقم خورده است که در پشت دیوارهای بلند عمرشان را بگذرانند و چه بسا افرادی هستند که مستحق بدترین مجازاتها می باشند ولی آزادانه در پیش دیوارها،مست غرورند و هرگز در مخیله خویش آنگونه تصور نمی کنند که جایگاه واقعی آنها در پشت آن دیوارهای بلند است و در خوشیهای خویش جولان می دهند و خم به ابرو هم نمی آورند و در هنگام عبور از کنار دیوارهای زندان نیشخندی هم می زنند.
و اما در هر زندان دیوارهای پر از عکس و نوشته که روزی نوشته شده اند تا خوانده شوند شاید،تا باقی بمانند ،شاید تا احساسی را
…………………
-۱-۱:اصطلاح های رایج در زندان

از جمله موضوعات بسیار جالبی که می تواند مورد کنکاش در زندان قرار گیرد، بررسی اصطلاحات رایجی است که درمحیط داخلی زندانها کاربرد داشته و هرکدام معنا و تفسیری برای خود دارند.
اصولاً ویژگی اصلی یک اصطلاح یا یک واژه را باید اول در خصلت نمادی و نشانه ای بودن آن دانست و دوم اینکه در اختصار و خلاصه بودن آن که از طریق آن سعی می شود کوتاهترین واژگان و عبارتی و حتی گاهی اوقات یک کلمه برای بیان معنا و مفهوم وسیعی بکار گرفته شود.
خاصیت نمادی یک اصطلاح زمانی کارکرد آشکار خویش را نشان می دهد که دریابیم هر اصطلاحی در مجموعه برای یک گروه از انسانها مفهوم”خودی” پیدا می کند و برای دسته ای دیگر جنبه”ناآشنا” یا غریبه را خواهد داشت و چنانچه این دو مفهوم را در مورد نقشی که اصطلاحات بر عهده دارند،نادیده بگیریم، در واقع اهمیت اجتماعی کاربرد اصطلاح را در آن جامعه نادیده انگاشته ایم.
اصولاً از دیدگاه جامعه شناسی گروه خودی از طریق بکارگیری و ترویج اصطاحات مزبور در بین اعضای خویش از یک سو به همنوایی و انسجام و یگانگی بیشتری دست می یابند و از سوی دیگر در مقابل گروه بیگانه از افشای رموز و اسرار روابط داخلی خویش ممانعت بعمل می آورند.
با این توضیحات مقدماتی برخی از اصطلاحات رایج و عمومی در بین زندانیان در صفحات بعدی معرفی می شوند.
*جارچی:زندانیانی که جهت قرائت برنامه های داخلی زندان انتخاب گردیده است.
*وکیل بند:دراصل نماینده زندانیان درداخل اندرزگاه می باشد و چون وی رابط بین زندانیان و مسئولین مربوطه می باشد شایسته
………………
سلامتی اونــــایی که درد همه را گوش میدن
اما معلوم نیست خودشون کجا درد دل میکنن
سلامتی اون دلی که هزار بار شکست
ولی هنـــــوز شکستن و بلد نیست
-سلامتی اونایی تواوج سختی و مشکلات
بجـــــایی تر کمون کنن درکمون میکنن
سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت
ولیکن بـــــرداشت تا رفیقش کم نیاره
-تـــا تـــوانی در جهـــان بـــا هر کس یار مشو خویش را خوار مکن لوتی بازار مشو
-تکیـــه بـــر خلـــق مـــزن عــازم گفتار مشو با بشر در همه جا محرم اسرار مشو
-ایـــن رفیقـــان کـــه همـه مایل دیدار تو اند بـــا خداوند جهان مایل دیدار تو اند
-بــــا چنیــــن طایفه ای مونس غمخوار مشو ما که رفتیم ندیدیم وفـا از دوستان
-نیست یک مرد رنگ در این جا تو گرفتارمشو مـــردی ومـــــــردانگی افسانه شد
-روزگـــاری مثل بــا هــم نگـاری داشتیم اینچنین خار نبودیم ما هم اعتباری داشتیم
-ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم این زمستـان را نبین ما هم بهاری داشتیم
-بـــر مـا گفـــتن دل دریا کن ای دوست همـه دریــــا از آن مــا کن ای دوست
-دلــم دریـا شـــد و دادم بـــــه دستت مکــش دریا به خون پروا کن ای دوست
-ضــــامن ما بیکسان چاقوی ضامن دار است
-اولـــش گوشه زندان آخرش چوبه دار است
-دوســـتی با هر که کردم عاقبت قلبم شکست
تکـــیه دیوار کــــردم خاک بر فرقم نشست
دوستی با هر کردم زد به قلبم خنجـــری
عاشقی با هر که کردم شد نصیب دیگری
-در بیابان گر صد سال ســــرگردان شوم
بهتر است اندر محتـــــاج نامردان شوم
-خدایا چرا بازی سرنوشت چنین روزگاری برایم نوشت
این هم از یک عمــــر مستی کردنم ســـــالها شبنـــم پرستی کردنم

………
ادبیات یکی از گونه هنر است وکلمات،مطالح وموادی هستند که شاعریا نویسنده با بهره گیری از عواطف وتخیلات خویش آنها را بکار می گیرد واثر هنری وادبی را به وجود می آورد در آثار ادبی، نویسنده یا شاعر می کوشد عواطف خویش را در قالب مناسبترین وزیباترین جملات وعبارات بیان این آثار همان گفته ها ونوشته هایی هستند که مردم درطول تاریخ آنها را شایسته نگهداری می دانند می دانند واز خواندن وشنیدنشان لذت می برند .
واژه«ادبیات» بسته به این که چه کسی آنرا بکار ببرید،معانی متفاوتی دارد. ادبیات را می توان برای اشاره به هر نوع مدرک نمادین مانند تصویر نیز استفاده کرد. به بیان بهتر این اصطلاح را می توان برای اشاره به هر نوع مجموعه ای از حروف استفاده کرد .
در این پایان نامه تحت عنوان ادبیات زندان (بررسی اصطلاحات اشعار،دیوار نوشته ها ودل نوشته ها ) می توان توضیحات ذیل آورده شود که : ادبیات زندان نوع جدیدی از ادبیات عصر معاصر می باشد که در میان جامعه خاص رواج وگسترش دارد .ومی توان جنبه سمبلیک،رمزگونه وبیانگر علائم خاصی مابین مخاطبان این نوع ادبیات با فرهنگ وابسته به محیطی باشد که در آن قرار گرفته اند .
در بررسی ادبیات زندان می خواهیم مخاطب این تحقیق را آگاه سازیم که ادبیات
……….
بلافاصله بعد ازپرداخت آنلاین فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان”

چهارده − دوازده =