فروشگاه

توضیحات

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

چکیده
تربیت جنسی یکی از شاخه های انواع تربیت است که در مراحل مختلف رشد انسان ، به منظور پیش گیری از بروز انحرافات و آسیب های جنسی

ضروری است . علت ضرورت و اهمیّت آن این است که پایه و اساس بسیاری از انحرافات بعدی تا پایان دوران جوانی و بزرگسالی ، بر تربیت جنسی

استوار است . به همین دلیل دین مقدس اسلام دستورالعمل های بسیاری را در مراقبت از کودکان و نوجوانان به جهت پیش گیری از لغزش ها و صیانت آنان از خطرات ناشی از تمایلات جنسی ارائه نموده است .

این پایان نامه با هدف استخراج مولفه ها و دستورالعمل های دینی و شاخص های ایده ال تربیت جنسی طراحی شده است تا به این سوال که (( اصول

و روش صحیح تربیت جنسی ، از نگاه قرآن و عترت کدامند ؟ )) ، با روش بررسی و مطالعه ی قرآن و منابع اسلامی پاسخ دهد .

این پایان نامه شامل یک مقدمه ، چهار فصل و یک کتاب نامه می باشد . در مقدمه به معرفی موضوع ، اهداف آن و روش تحقیق اشاره شده است . در

ادامه یعنی فصل اول ، به تعریف و توضیح لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی مانند : تربیت ، غریزه ، بلوغ ، جنس و جنسیت پرداخته است . سپس در فصل دوم با توجه به ویژگی های رشد جنسی در دوره های مختلف زندگی انسان ؛ تربیت جنسی و مراحل آن ، به همراه بعضی از شاخص های موجود ، مورد

بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم به آسیب شناسی تربیت جنسی ؛ یعنی آسیب ها و انحرافاتی که ممکن است در اثر عوامل گوناگون در مراحل

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

 

 

مختلف زندگی انسان بوجود آید پرداخته شده است . و در فصل چهارم با الهام از قرآن و روایات وارد شده از معصومین علیه السّلام و بررسی منابع

اسلامی و الگوهای قرآنی ، روش های عینی و عملی را که اسلام در تربیت جنسی ارائه نموده است ؛ براساس مراحل رشد و تمایلات جنسی مربوط به

 

آن ، مورد بررسی قرار گرفته است . این پایان نامه با نتیجه گیری و پیشنهادات و ارائه راهکارهای عملی و با کتاب نامه به پایان می رسد .

 

 ۳۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

بخش اول: کلیات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶

سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

سوال اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

سوالات فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

بخش دوم: مفهوم شناسی

۱-۲- مفهوم شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

تربیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

مفهوم لغوی تربیت …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

تعریف اصطلاحی تربیت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعریف آموزش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

فرق تربیت و آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

جنس و جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تبیین تربیت جنسی و آموزش جنسی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

تعریف بلوغ جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

بلوغ در لغت و اصطلاح ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بلوغ جنسی در اسلام ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

علایم بلوغ جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۱- سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲- رویش مو …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۳- گرد شدن سینه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۴- احتلام در پسران ، قاعدگی در دختران ………………………………………………………………………………………………. ۲۳

تاثیر بلوغ جنسی در زندگی انسان …………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

تعریف کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

تعریف تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
تعریف غیرت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

تعریف حیا …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

اصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

روش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

اهداف تربیت جنسی …………………..

…………………………………………………………………………………………………. ۲۹

الف – اهداف جسمانی و روانی تربیت جنسی …………………………………………………………………………………… ۲۹

 

ب – اهداف اخلاقی و اجتماعی تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل دوم: تر بیت جنسی و مراحل آن

بخش اول: تربیت جنسی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱- تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

رعایت اصولی چند در تربیت جنسی ………………………………………………………………………………………………… ۳۷

الف – تربیت جنسی و ایجاد عادات مطلوب ………………………………………………………………………………………. ۳۷

ب- تربیت جنسی و توجه به مقتضیات زمان ……………………………………………………………………………………. ۴۰

 

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

ج- تربیت جنسی و توجّه به تضادّ ارزشی خانواده و محیط جامعه …………………………………………………………… ۴۱

۱- تضاد در گفتار و عمل ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲- تضاد میان ارزشهای خانواده، محیط، مدرسه و دانشگاه ……………………………………………………………………….. ۴۲
د- تربیت جنسی و رعایت اصل تدرّج ………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۱- اصل تدرّج …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲- تناسب مطالب با میزان رشد و فهم مترّبی ……………………………………………………………………………………… ۴۴

بخش دوم: مراحل تربیت جنسی

۲-۲- مراحل تربیت جنسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

الف- دوران شکل گیری نطفه …………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 

۱- ارتباط غدد جنسی با غده ی درون ریز …………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲- نقش هورمونهای جنسی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

ب- دوران جنینی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

 

پژوهش های علمی زیر به روشنی مطالب فوق را تایید می کند : …………………………………………………………….. ۵۰

ج- دوران نوزادی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

د- دوران کودکی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

ه- دوران نوجوانی و جوانی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

و- دوره ی بزرگسالی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

فصل سوم: انحرافات جنسی یا آسیب شناسی تربیت جنسی ‏

بخش اول : از زمان شکل گیری نطفه تا قبل از بلوغ

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳- ۱- ۱ – دوران شکل گیری نطفه و دوران جنینی ……………………………………………………………………………. ۶۶

۱- تصورات ذهنی والدین ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

 

۲- ویژگی های مزاجی و اخلاقی پدر و مادر …………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳- شیر مادر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۱-۲ – دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

عوامل موثر و آسیب زا در تربیت جنسی کودکان ………………………………………………………………………………. ۷۱

تاثیر حواس بر رفتار جنسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

الف- تاثیر پذیری جنسی از راه دیدن ……………………………………………………………………………………………….. ۷۲

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

ب- تاثیر پذیری جنسی از راه شنیدن …

……………………………………………………………………………………………… ۷۳

ج- تاثیر پذیری جنسی از راه لمس کردن ………………………………………………………………………………………… ۷۴

تاثیر محیط بر رفتار جنسی کودکان ………………………………………………………………………………………………… ۷۴

الف- تاثیر محیط خانواده بر رفتار جنسی کودک ………………………………………………………………………………. ۷۵

۱- محیط خانواده، نقش رابطه ی کلامی و بصری در رفتار جنسی کودک ………………………………………………. ۷۸

۲- محیط خانواده، مراقبت والدین درباره ی خود …………………………………………………………………………………. ۷۹

الف- مناسبات جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

ب- خواب و استراحت …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

ج- آرایش ورعایت پوشش ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

 

د- تماشای فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۳- محیط خانواده، و مراقبت والدین در مورد فرزندان …………………………………………………………………………. ۸۲

الف- شست و شو و تطهیر …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

 

ب- پوشش لباس …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
ج- بازی ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

د- خواب و استراحت …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
ه- دستکاری و لمس ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-محیط خانواده، کنجکاوی جنسی بچه ها ………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵- محیط خانواده، ضرر بازی با تلفن همراه برای کودکان ………………………………………………………………………. ۸۶

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۶ – محیط خانواده، قرار گرفتن بچه ها در بزرگراه اینترنت …………………………………………………………………… ۸۷

خطرات اینترنت ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

ب- تاثیر محیط مدرسه بر رفتار جنسی کودک …………………………………………………………………………………… ۸۸

۱ – محیط مدرسه، نقش فضای آموزشی ………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۲ – محیط مدرسه، نقش کادر آموزشی و پرورشی (معلم، مربی و غیره) …………………………………………………….. ۹۰

۳ – محیط مدرسه، نقش محتوای کتاب درسی در رفتار جنسی کودکان …………………………………………………… ۹۱

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۴ – محیط مدرسه، نقش دوستان و همسالان در رفتار جنسی کودکان …………………………………………………….. ۹۱

بخش دوم: پس از دوران بلوغ

۳-۲-۱ – دوران بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

اصلی ترین عوامل تحریک پذیری و آسیب زایی نوجوانان و جوانان در دوران بلوغ ………………………………….. ۹۶

 

الف – چشم ، عامل تحریک و انحراف جنسی …………………………………………………………………………………….. ۹۷
حسرت نگاه آلوده ………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

نویسنده ای درباره نفوذ نگاه از دیدگاه فیزیکی می نویسد: ……………………………………………………………………. ۱۰۱

ب – گوش کردن ، عامل تحریک و انحراف جنسی ……………………………………………………………………………………… ۱۰۲

 

ج – لمس کردن ، عامل تحریک و انحراف جنسی …………………………………………………………………………….. ۱۰۶

د – خلوت با نامحرم ، عامل تحریک و انحراف جنسی ………………………………………………………………………. ۱۰۷

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

ه – رعایت نکردن حریم ، عامل تحریک و

انحراف جنسی ……………………………………………………………………. ۱۰۹

ی – شایعات ، عامل تحریک و انحراف جنسی ……………………………………………………………………………………. ۱۱۱

راه های نادرست ارضای غریزه جنسی – بزرگترین بحران نوجوانی و جوانی …………………………………………… ۱۱۳

 

 

الف – خود ارضایی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

انواع خود ارضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

 

۱- استمنا ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۲- استشها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
– مهم ترین علل خود ارضایی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

 

۱- رشد اعضای تناسلی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۲- لمس ، دستمالی و تماس ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۳- نوازش های ناروا ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۴- بستر و لباس نامناسب …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۵- پرخوری غذای شهوت زا …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

 

– پاره ای از عوامل جنبه ی روانی محیطی دارند ؛ مانند: ………………………………………………………………………. ۱۲۰

 

۱- نقصان محبت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۲- دل سردی از دیگران و به خود پرداختن …………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳- عواملی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴- روابط نادرست ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

 

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

پیامدهای خودارضایی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۱- ضعف اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۲- حساسیت دستگاه تناسلی ، تحریک پذیری …………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۳- افزایش قدرت تخیل جنسی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴- عدم تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

ب- زنا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

ج – همجنس خواهی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵
۱- لواط ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۲- مساحقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

فلسفه ی منع برخی از انحرافات جنسی مانند زنا و لواط و … ………………………………………………………………. ۱۲۶

علل احتمالی هم جنس خواهی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۱- تجربه ی همجنس بازی در کودکی ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۲- احساس ناتوانی در پذیرش مسئولیت ازدواج ………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۳- شرم افراطی از جنس مخالف ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴- مشکلات در بنیان خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

آثار و پیامدهای هم جنس خواهی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

برخی پیامدهای همجنس خواهی بر اس

اس روایات …………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۱- غضب خدا …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۲- پیدا کردن شهوت زنانگی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

 

۳- قطع نسل …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۴- گسترش فساد و فحشا ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
د – نظربازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

 

پیامدهای نظربازی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

ه – بچه بازی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳

وسایل ارتباطی دنیای مدرن ، بحران دوران نوجوانی و جوانی …………………………………………………………… ۱۳۴

 

الف – مکالمات قبیح تلفنی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

ب – اینترنت ، جوانان و برخورد خانواده ها ……………………………………………………………………………………. ۱۳۶

ج – ازدواج اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

د – اینترنت ، دنیای مجازی یا تخلیه ی روانی …………………………………………………………………………………… ۱۳۸

ه – رایانه افسونگر پرخطر ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۳-۲-۲- دوران بزرگسالی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

 

انتخاب همسر ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
الف – نقش پدر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

ب- نقش مادر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

بن بست های زنا شویی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
۱- خود پسندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۲- توقعات زیاد و بی جا ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۳- خیانت و بی وفایی نسبت به همسر ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

۴- خست (خسیس بودن) …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۵- عصبانیت ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۶- دو رویی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۰

 

۷- دروغ گویی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۸- پنهان کاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۹- پرخاشگری و خشونت ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۱۰- لجاجت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۱۱- ازدواج در سنین پایین ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

۱۲- خود بینی و تحقیر دیگری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۱۳- بی انضباطی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳
اختلاف هایی که منجر به ناهمنوایی در زندگی مشترک می شود. …………………………………………………………. ۱۵۳

 

الف – اختلاف در خواسته ها …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
ب – اختلاف در سلیقه و علاقه ها …………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴

 

ج – اختلاف در دیدگاه ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

د – اختلاف در خلق و خوی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

و – اختلاف در میزان هوش …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

ه – اختلاف در ابعاد معنوی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۱۴- فاصله سنی زیاد …………………..

…………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

آسیب های ازدواج هایی که فاصله سنی در آن ها زیاد است. ……………………………………………………………….. ۱۵۶

الف – عدم تناسب در تواناییهای جسمی ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

ب – مشکل عدم درک مطلوب یکدیگر …………………………………………………………………………………………… ۱۵۷

ج – انعطاف پذیری کمتر فرد بزرگتر ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

چ – پیدا شدن سوءظن ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

ح – عدم ارضای غرایز ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

خ – امر و نهی پیوسته ی فرد بزرگتر …………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

د – کمرویی با همسر …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸
ط – دادن امتیاز بیش از حد …………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

ه – ترس و نا امنی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

۱۵- عدم مهارت در همسر داری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۱۶- عدم شناخت و آگاهی به اصول و ز

ندگی مشترک ………………………………………………………………………… ۱۶۱

 

۱۷- سست شدن باورهای مذهبی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

۱۸- عدم صداقت و فریبکاری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴

 

۱۹ – عدم توجه به نیازهای همسر …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴

 

 

 

۲۰- شرم و حیا در روابط جنسی (از جمله بوسیدن) ……………………………………………………………………………. ۱۶۵

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

 

۲۱- تزیین کردن خود برای غیرشوهر ……………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

فصل چهارم : روش های عینی و عملی اسلام در تربیت جنسی ‏
بخش اول: دوران قبل از بلوغ

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰

 

زمان شروع تربیت جنسی فرزندان …………………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

۴-۱-۱- شیوه های تربیتی اسلام ، دوران قبل از تولد ………………………………………………………………………… ۱۷۵

۴-۱-۱- شیوه های تربیتی اسلام بعد از تولد ……………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۴-۱-۲- دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۹

شیوه های تربیتی اسلام در دوران کودکی …………………………………………………………………………………………… ۱۷۹

 

رعایت چند نکته ی اصولی ، قبل از پاسخ به سوالات جنسی کودکان ……………………………………………………. ۱۸۲

۱- صداقت در پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۲

۲- ایجاد اعتماد متقابل ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

۳- تشویق به گفت و گوی سالم ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸۳

۴- پاسخ مناسب برای سن کودک شما …………………………………………………………………………………………… ۱۸۳

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۵- آماده کردن پاسخ ها ………………..

…………………………………………………………………………………………….. ۱۸۴

شرایط پاسخ به سوالات جنسی فرزندان …………………………………………………………………………………………. ۱۸۴

۱- پاسخ متناسب با سن و رشد فرزندمان باشد ………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۲- در پاسخ گویی از توضیحات اضافه و غیر ضروری خود داری کنیم ………………………………………………. ۱۸۵

۳- پاسخ ها تحریک کننده نباشد …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۵

۴- در پاسخ گویی ، رعایت ادب و نزاکت توام با حفظ شرم و حیا ضروری است …………………………………….. ۱۸۶

۵- به تفاوت های فردی فرزندمان توجه کنیم …………………………………………………………………………………….. ۱۸۶

۶- ارزش های خود را به فرزندمان انتقال دهیم ………………………………………………………………………………….. ۱۸۶

وظایف والدین در قبال کودک برای پیشگیری از بلوغ زودرس ……………………………………………………………. ۱۸۶

۱- تعیین محل مناسب برای استراحت ……………………………………………………………………………………………… ۱۸۷

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۲- پرورش حجب و حیا ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۹

۳- منع اسلام از بوسیدن نامحرم ، از زمان کودکی ………………………………………………………………………….. ۱۹۰

۴- منع اسلام از همخوابی کودکان ………………………………………………………………………………………………. ۱۹۲

۵- استیذان ؛ راهی دیگر در روش تربیتی اسلام ……………………………………………………………………………. ۱۹۳

توصیه هایی در مورد حفاظت خانواده ها در بهره گیری کودکان از اینترنت ……………………………………….. ۱۹۵

بازی کامپیوتری کودکان را می توان کنترل کرد ………………………………………………………………………………. ۱۹۶

بخش دوم: دوران بلوغ و بعد از آن

۴-۲-۱- ارضای صحیح میل جنسی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۹۹

ارضای میل جنسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۱

ارضای میل جنسی در ادبیات قرآن و روایات …………………………………………………………………………………… ۲۰۳

ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۵

الف – ازدواج دائم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۶

ازدواج سنت معصومین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰۸

ب – ازداواج موقت …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۰

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

آثار و فواید ازدواج ………………………..

………………………………………………………………………………………………. ۲۱۱

الف – ازدواج زمینه ی ایجاد تعادل و غلبه بر آسیب های جنسی …………………………………………………………. ۲۱۱

 

ب – ازدواج زمینه ساز رشد و تعالی ……………………………………………………………………………………………… ۲۱۲

ج – ازدواج و ایجاد خانواده و جامعه ای سالم ………………………………………………………………………………. ۲۱۳

د – ازدواج مایه ی مودت و رحمت ………………………………………………………………………………………….. ۲۱۵

۴-۲-۲- اصل پیش گیری از انحرافات میل جنسی ………………………………………………………………………….. ۲۱۸

اصل اول : روش پیش گیری ………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۹

آموزش مسایل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۰

آیا آموزش مسایل جنسی جایز است ؟ …………………………………………………………………………………………… ۲۲۱

سه دیدگاه مهم در باب آموزش مسایل جنسی ………………………………………………………………………………….. ۲۲۲

 

ضرورت آموزش مسایل جنسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲۴

آیا اسلام ، طرح مسایل جنسی و آموزش آن را جایز می داند ؟ ………………………………………………………….. ۲۲۶

آثار و فواید آموزش صحیح جنسی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲۸

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

۱- اجتناب از راه های غیر صحیح ارضای میل جنسی …………………………………………………………………… ۲۲۸

۲- جلوگیری از مشکلات در سایر روابط خانوادگی ………………………………………………………………………. ۲۲۹

۳- جلوگیری از سرد شدن روابط زناشویی ……………………………………………………………………………………………. ۲۲۹

۴- رسیدن به بهره ی جنسی کامل ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۰

شیوه آموزش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲

 

۱- آموزش مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۲

۲- آموزش غیر مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

چند راه آموزش غیرمستقیم …………..

……………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳

الف – نگه داری حیوانات در خانه ………………………………………………………………………………………………… ۲۳۳

ب – تولید تکثیر گل و گیاه ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۳

ج – ذکر داستان ها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳

د – استفاده از فرصت های مناسب …………………………………………………………………………………………………… ۲۲۳

آموزش به جوانان در آستانه ی ازدواج ……………………………………………………………………………………………… ۲۳۵

الف – آموزش درباره وظایف اعضای جنسی ……………………………………………………………………………………. ۲۳۵

ب – آموزش کیفیت عمل جنسی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۶

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

ج – آموزش کمیت عمل جنسی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۷

تفاوت سنی زیاد در ازدواج ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳۸

تحلیل ازدواج های اینترنتی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۰

الف – بی اعتمادی در بین زوج ها ……………………………………………………………………………………………………. ۲۴۰

ب – نگاه پسران به مقوله همسریابی اینترنتی ، ، صرفا نوعی سرگرمی است . …………………………………………… ۲۴۱

ج – تحقیقات مرکز مشاوره (( مهرگان )) ……………………………………………………………………………………………. ۲۴۲

ب – اصل دوم ؛ روش کنترل …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۴

کنترل نفس ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۵

تعدیل ؛ اولین روش کنترل میل جنسی …………………………………………………………………………………………….. ۲۴۶
شیوه های تعدیل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴۷

۱- فرو نشاندن و تعدیل شهوت از راه روزه………………………………………………………………………………………….. ۲۴۸

الف – تاثیر روزه بر جسم…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۹

ب – تاثیر روزه بر روح و روان انسان……………………………………………………………………………………………… ۲۵۰

۲-نقش موی زاید بدن در تعدیل میل جنسی……………………………………………………………………………………. ۲۵۰

۳-نقش غذا در تعدیل میل جنسی…………………………………………………………………………………………………… ۲۵۲

کنترل ادراکات حسی : دومین روش کنترل میل جنسی…………………………………………………………………………. ۲۵۲

الف- کنترل حواس باطن (قوای تفکر و تخیل) …………………………………………………………………………………. ۲۵۳

ب-کنترل حواس ظاهر……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۴

۱-کنترل حس بینایی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۵

الف-انگیزه ی نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۷

ب- تداوم نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۸

ج- پیش گیری از نگاه نخست…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۸

د- جنسیت و نگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۹

ه- نگاه به تصاویر مجازی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۰

۲-کنترل قوه ی لامسه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۰

تماس بدنی با دیگران……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۱

الف- دست دادن با نامحرم………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۱

 

ب-در آغوش گرفتن نامحرم………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۲

ج-بوسیدن نامحرم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۳

۳-کنترل قوای شنیداری و گفتاری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۴

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

الف – پرهیز از گفت و گوی مستقیم…..

…………………………………………………………………………………………….. ۲۶۵

ب – فروتنی در گفتار با نامحرم…………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۶

ج- شوخی با نامحرم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۷

اصل سوم؛ توجه به ارزشها، هنجارها و معیارهای دینی………………………………………………………………………… ۲۶۹

۱ـ تقویت ایمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۰

۲ـ تقویت غیرت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۳

رابطه ی غیرت با پاکدامنی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۳

۳ ـ تقویت حیا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۶

رابطه حیا و کنترل غریزه ی جنسی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۷
راههای کسب حیا و تقویت آن …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷۸

الف ـ داشتن الگو……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷۸

ب ـ نقش خانواده در تثبیت حیا در نوجوان…………………………………………………………………………………………. ۲۷۹

ج – نقش معلمان و مربیان………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۰

۴ – خواندن نماز………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۱

۵ـ گرفتن روزه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۲

 

۶ـ یاد خدا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۳

۷ـ یاد نعمت های خداوند……………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۴

۸ـ یاد مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۵

۹-یاد معاد……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۸

الف- عذاب مضاعف……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸۹

ب- خواری و ذلت………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸۹

 

ج- جاودانگی عذاب……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸۹

۱۰-یادآوری پیامدهای انحراف جنسی………………………………………………………………………………………………… ۲۸۹
الف- نابودی نسل………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۰

ب- بحران هویت………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹۱

ج- بحران تربیت و سرپرستی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۱

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

د- تباه شدن میراث………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۱

ه- احساس گناه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۲
و- فقر اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۲

۱۱-تقویت مثبت و تقویت منفی (تشویق و تنبیه) …………………………………………………………………………………. ۲۹۳

روش تقویت مثبت و تقویت منفی …………………………………………………………………………………………………… ۲۹۴

۱۲ ـ تغییر گرایشها و امیال………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۶

۱۳ ـ دادن آگاهی و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹۷

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۰

ارائه راهکارها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………… ۳۰۲

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰۴

 

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

مقدمه

 

 

اصولاً تمام قوا و غرایزی که در وجود انسان نهاده شده است لغو و بیهوده نیست ، بلکه ناشی از حکمت و مصلحتی مهم برای انسان و ادامه ی حیات

اوست . از جمله این غرایز که در تمام موجودات زنده یافت می شود ، غریزه ی جنسی است که از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است .

تحقیر و ناچیز شمردن این غریزه و احیاناً غیر اخلاقی انگاشتن و پست و پلید خواندن آن ، نه امر درستی است و نه از اهمیّت آن می کاهد و نه مجوزی

برای پرداختن جدّی و همه جانبه به این موضوع بسیار دقیق و اثر گذار است .

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

بر همین اساس ، مساله ی تربیت جنسی از مسایل بسیار مهّمی است که توجّه والدین ، مربیان و متولّیان امر تربیت را به خود جلب کرده است ؛ به

 

گونه ای که کارشناسان امور تربیتی را بر آن داشته است تا در زمینه ی مزبور به تحقیق بپردازند و دیدگاه های کاربردی مهمی را ارائه دهند . صاحب

نظران تربیتی معتقدند که تربیت انسان در زمینه ی جنسی ،بخشی از تربیت او را تشکیل می دهد . این غریزه از جمله غرایز طبیعی است که خداوند در

 

 

وجود حیوان عموماً و در وجود انسان خصوصاً قرار داده است . احساس نیاز جنسی در انسان مبتنی بر وجود این غریزه است که باید به صورت صحیح ارضا

شود . بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان نظرشان بر این است ، مسئولیت تربیت جنسی در درجه ی نخست بر عهده ی والدین می باشد ؛ چرا که

پدران و مادران مسؤول ، هرگز نمی توانند در برابر غریزه ی جنسی فرزندانشان بی تفاوت باشند و هیچ برنامه ی تربیتی مدوّنی نداشته باشند ؛ زیرا

تربیت جنسی یکی از حسّاس ترین شاخه ی انواع تربیت است . کوچک ترین اشتباه و کم ترین غفلت در زمینه ی تربیت جنسی فرزندان ، آینده ی آن ها

را متزلزل نموده و آن ها را به وادی تباهی و فساد می کشاند .

ارضای غریزی جنسی در تمام جوامع و فرهنگ ها دارای اصول و قوانینی است . طبیعتاً هر جامعه ای که افراد آن تابع اصول و قوانین حاکم بر جامعه ی

خود باشند ، دارای رفتار بهنجار جنسی می باشند و آنان که اصول و قوانین جامعه ی خود را زیر پا می گذارند ، دارای رفتارهای جنسی نابهنجار و آسیب

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

 

 

 

های اخلاقی می باشند .

دین مبین اسلام که آیین صحیح زندگی را به مردم می آموزد در زمینه ی مسایل جنسی ، بی تفاوت نمی باشد ؛ بلکه برنامه های دقیق و ظریفی را در

این زمینه دارد . شاید علت آن هم این باشد که غریزه ی جنسی بر سایر رفتارهای انسان اثر می گذارد و سرنوشت افراد را دست خوش تغییر می گرداند

؛ از این رو افرادی که توانسته اند غریزه ی جنسی خود را کنترل و تعدیل کنند و زمام آن را به دست گیرند ، در زمینه های دیگر تربیت ، راحت تر به پیش

رفته و موفق تر بوده اند .

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

تغییرات بلوغ در دوره ی نوجوانی مستلزم تربیت جنسی است ، ولی هنوز نه در خانواده به آن توجه ی کافی دارند نه در مدرسه ؛ هر دوی آن ها از انجام

وظایف خود شانه خالی می کنند در صورتی که تربیت جنسی جزءِ لاینکف وظایف والدین و مربیان است . اگر چه مساله ی غریزه ی جنسی از دوره

نوجوانی به بعد مطرح می شود ؛ اما از آن جهت که بنیان شخصیت انسان از جمله در مسایل جنسی در دوره های قبل پی ریزی می شود ، باید از همان

دوره به مسایلی پرداخت که بر جنبه ی جنسی انسان تاثیر می گذارد .

در این تحقیق ، پس از آشنایی با مفهوم تربیت جنسی ، شناخت مراحل آن و آسیب های موجود در این مراحل ؛ به دنبال آن هستیم تا روش های عینی

و عملی اسلام را با روش مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی منابع اسلامی و به استناد آیات و روایات ، ارائه نمائید .

به امید این که شیوه های نادرست ارضای میل جنسی حذف ، و بهره وری و تمتعات سالم جنسی در میان جوانان ایران اسلامی فراهم شود .

 

 

 

 

 

 

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

 

 

بیان مسأله
تربیت از مسایل بسیار مهمی است که از دیر باز توجه ی جوامع و متولیان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده است . در هر دوره ای دانشمندان بزرگی در شرق و غرب عالم در زمینه ی تربیت ، فعالیت های علمی و عملی داشته اند و در این زمینه نظرات کاربردی مهمی را ارائه نموده اند .

اما تربیت جنبه های گوناگونی دارد مانند : تربیت اجتماعی و تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی و تربیت سیاسی و تربیت اقتصادی و غیره …… ، ولی تربیت

جنسی ، یکی از ابعاد بسیار مهّم تربیت است .

در کشورهای غربی تحقیقات و پژوهش های بسیاری صورت گرفته و می گیرد و نتایج این پژوهش ها در محافل علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

.

پایان نامه تربیت جنسی از نگاه قرآن کریم

اما متاسفانه در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی بخاط