فروشگاه

بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2412

قیمت : تومان32,000

توضیحات

تمام سازه های واقعی هنگام بارگذاری یا اعمال تغییرمکان به صورت دینامیکی رفتار می کنند. نیروهای اینرسی اضافی، با استفاده از قانون دوم نیوتن، برابر نیرو در شتاب می‌باشند. اگر نیروها و یا تغییر مکانها بسیار آرام اعمال شوند نیروهای اینرسی قابل صرفنظر کردن می باشند و یک تحلیل استاتیکی قابل انجام است. بنابراین می توان گفت، تحلیل دینامیکی بسط ساده ای از تحلیل استاتیکی می‌باشد.
بعلاوه تمام سازه های حقیقی بالقوه دارای درجات آزادی نامحدودی می باشند. بنابراین بحرانی ترین قسمت در تحلیل سازه ایجاد مدلی با تعداد درجات آزادی محدود می باشد که دارای تعدادی اعضای تقریباً بدون جرم و تعدادی گره باشد، که بتواند رفتار سازه را به طور مناسبی تخمین بزند. جرم سازه را می توان درگره ها متمرکز نمود. نیز برای یک سیستم الاستیک خطی خصوصیات سختی اعضاء را می توان باصحت بسیار خوبی تخمین زد- باتوجه به داده های تجربی- هرچند تخمین بارگذاری دینامیکی، اتلاف انرژی و شرایط مرزی می تواند بسیار مشکل باشد.
با در نظر گیری موارد گفته شده برای کاهش خطاهای موجود لازم است تحلیل های دینامیکی متعدد با استفاده از مدلهای مختلف دینامیکی، بارگذاری و شرایط مرزی به کار گرفته شود و انجام حتی ۲۰ آنالیز کامپیوتری برای طراحی یک سازه جدید و یا برآورد یک سازه موجود ممکن است لازم شود.
با توجه به تعداد زیادی آنالیزهای کامپیوتری که برای یک تحلیل دینامیکی نمونه لازم است باید در کامپیوترها روشهای عددی مناسبی برای محاسبات به کار رود.

 

۱۶۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و عکس دارد قیمت ۳۲۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار
بخش اول: تحلیل دینامیکی
مقدمه
۱-۱- اصول اولیه تحلیل دینامیکی
۲-۱- تعادل دینامیکی
۳-۱- روش حل گام به گام
۴-۱- روش برهم نهی مدی
۵-۱- تحلیل طیف پاسخ
۶-۱- حل در حوزه فرکانس
۷-۱- حل معادلات خطی
بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی
مقدمه
۱-۲- روش جستجوی دترمینانی
۲-۲- کنترل ترتیب استورم
۳-۲- متعامد سازی گرام اشمیت
۴-۲- تکرار زیر فضای بلوکی
۵-۲- حل سیستمهای منفرد
۶-۲- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
بخش سوم: کلیات روش LDR
1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها
۱-۱-۳- جداسازی مسائل خطی دینامیکی به وسیله برهم نهی مدی
۲-۳- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیک سازه ها
۱-۲-۳- روش ریلی برای سیستمهای تک درجه آزادی
۳-۳- تولید خودکار بردارهای ریتز وابسته به بار
۴-۳- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
۱-۴-۳- ماتریس جرم
۲-۴-۳- بردار بارگذاری
۱-۲-۴-۳- محتوای فرکانسی
۲-۲-۴-۳- توزیع مکانی
بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos
1-4- روش Lanczos
عنوان صفحه
۲-۴- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار
۳-۴- نکاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار
۴-۴- تحلیل سیستمهای با میرایی
۱-۴-۴- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)
۲-۴-۴- روند حل برای میرایی غیر متناسب
۵-۴- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار
بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار
۱-۵- تخمین های خطای مکانی برای ارائه بارگذاری
۲-۵- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار
۳-۵- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده
۴-۵- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو
۵-۵- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار
۱-۵-۵- روش تصحیح استاتیکی
۲-۵-۵- روش شتاب مدی
۶-۵- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق
بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
۱-۶- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار
۱-۱-۶- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد
۲-۱-۶- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
۳-۱-۶- باز متعامد سازی انتخابی
۴-۱-۶- کاربرد کامپیوتری متعامد سازی انتخابی
۲-۶- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار
۱-۲-۶- بردارهای ریتز LWYD
2-2-6- کاربرد کامپیوتری با استفاده از فرم کاهش یافته سه قطری
۳-۶- کاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای
۱-۳-۶- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP
2-3-6- توضیح مدل ریاضی
۳-۳-۶- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز
بخش هفتم: تحلیل دینامیکی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز
۱-۷- منبع و حد رفتار غیرخطی
۲-۷- تکنیک های راه حل برای تحلیل دینامیکی غیرخطی
۳-۷- روشهای انتگرال گیری مستقیم
عنوان صفحه
۴-۷- روشهای برهم نهی برداری
۵-۷- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی
۶-۷- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی کلی
۷-۷- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی
بخش هشتم: توصیف فیزیکی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال
۱-۸- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز
مثال ۱:
مثال ۲:
مثال ۳:
بخش نهم: تحلیل دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز
۱-۹- معادله حرکت کاهش یافته
نتیجه
مراجع فصل اول
ضمیمه
فصل دوم: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)
بخش اول: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی
۱-۱- روندهای تحلیلی
۲-۱- پیدایش روش غیرخطی استاتیکی
۳-۱- فرضیات اساسی
۱-۳-۱- کنترل براساس نیرو یا تغییر مکان
۲-۳-۱- الگوهای بارگذاری
۳-۳-۱- تبدیل سازه MDF به SDF
4-3-1- تغییر مکان هدف
۵-۳-۱- حداکثر شتاب زمین
۴-۱- روش آنالیز استاتیکی غیرخطی
۵-۱- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت
۱-۵-۱- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت
۶-۱- محدودیتهای POA
بخش دوم: MPA
1-2- معادلات حرکت
۲-۲- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حرکت زمین
۳-۲- روند تقریبی تحلیل
۱-۳-۲- بسط مدی نیروهای موثر
۲-۳-۲- ایده اساسی
۴-۲- روشUMRHA
1-4-2- سیستمهای خطی
۲-۴-۲- سیستمهای غیرخطی
۵-۲- MPA
1-5-2- سیستمهای الاستیک
۲-۵-۲- سیستمهای غیرالاستیک
۶-۲- خلاصه MPA
7-2- برآورد روش

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- ایده آل سازی سازه با جرم گسترده
شکل ۱-۳- الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
شکل ۲-۳- نیروهای اینرسی و الاستیک در مقابل فرکانسهای مدی
شکل ۱-۴- روش Lanczos
شکل ۱-۵- مقایسه مقیاسهای مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف
شکل ۲-۵- الگوریتم ترکیب بردارهای ریتز وابسته به‌ار وتکرار زیرفضا برای حل مساله ویژه عمومی
شکل ۱-۶- الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار (اصلاح شده)
شکل ۲-۶- مدل فرضی سکوی دریایی
شکل ۳-۶- ارائه بارگذاری موج معیار خطای اقلیدسی
شکل ۴-۶- ارائه بارگذاری زلزله معیار خطای اقلیدسی
شکل ۵-۶- سطح تعامد باقی مانده با استفاده از الگوریتمهای مختلف
شکل ۶-۶- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری موج)
شکل ۷-۶- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری زلزله)
شکل ۸-۶- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری موج
شکل ۹-۶- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری زلزله

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۶- تعداد عملیات لازم برای روندهای متعامدسازی
جدول ۲-۶- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (%) بارگذاری زلزله
جدول ۱-۸- درصد خطا (ریتز و ویژه)
جدول ۲-۸- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه)
جدول ۳-۸- مشارکت جرمی (ریتز)
جدول ۴-۸- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه دقیق)
جدول ۵-۸- مشارکت جرمی (بردارهای ریتز)

 

 

-۱- تعادل دینامیکی
تعادل نیرویی برای یک سیستم چند درجه آزادی با جرم متمرکز شده، به صورت تابع زمان را می توان این گونه نوشت:
F(t)I + F(t)D + F(t)S = F(t) (1-2-1)
F(t)I : بردار نیروهای اینرسی عمل کننده بروی جرم
F(t)D : بردار نیروی میرایی لزج، یا اتلاف انرژی می باشد.
F(t)S : بردار نیروهای داخلی تحمل شده توسط سازه
F(t) : بردار بارهای اعمالی
معادله (۱٫۲٫۱) برمبنای قوانین فیزیکی قرار دارد و برای هر دو دسته سیستمهای خطی و غیرخطی معتبر می باشد.
برای بسیاری از سیستمهای سازه ای تخمین رفتار خطی برای سازه انجام می گردد تا معادله فیزیکی
(۱٫۲٫۱) تبدیل به گروهی از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی گردد.
(۲-۲-۱)
که M ماتریس جرم، C ماتریس میرایی، K ماتریس سختی می باشند. بردارهای وابسته به زمان , , , مقادیر مطلق تغییر مکان، سرعت و شتاب می باشند.
برای بارگذاری زلزله F(t) نیروی خارجی برابر صفر می باشد. حرکت اساسی لرزه‌ای سه مؤلفه u(t)ig می باشند که در نقطه ای زیر پی ساختمان در نظر گرفته می شوند. بنابراین می توانیم معادله (۱٫۲٫۲) را با توجه به , , ,که کمیاتی نسبی (نسبت به مؤلفه‌های زلزله) می باشند بنویسیم.
بنابراین مقادیر مطلق تغییر مکان، سرعت و شتاب را می توان از معادله‌ (1.2.2) حذف نمود.
u(t)a = u(t) + {rx} u(t)xg + {ry} u(t)yg + {rz} u(t)zg
(t)a = (t) + {rx} (t)xg + {ry} (t)yg + {rz} (t)zg (3-2-1)
ü(t)a= ü(t) + {rx} ü(t)xg + {ry} ü(t)yg + {rz} ü(t)zg
که {ri} برداری است که در درجات آزادی جهتی ۱ می باشد و بقیه عناصر آن صفرند.
با قرار دادن این معادله (۳-۲-۱) در (۲-۲-۱) داریم:
Mü(t) + C (t) + Ku(t) = -Mx ü(t)xg – My ü(t)yg – Mz ü(t)zg (4-2-1)
که
Mi = M{ri}
روشهای کلاسیک گوناگونی برای حل معادله (۱-۴) وجود دارد که هرکدام دارای محاسن و معایب خاص خود می باشند که آنها را به صورت خلاصه بیان می کنیم.
۳-۱- روش حل گام به گام
عمومی ترین روش تحلیل دینامیکی روش افزایشی است که معادلات تعادل در زمانهای t, 2t, 3t , … حل می شوند. که تعداد زیادی از اینگونه روشهای افزاینده برای حل وجود دارد. در حالت عمومی این روشها شامل حل گروه کاملی از معادلات تعادل در هر افزایش زمان می باشند. در صورت انجام تحلیلی غیرخطی ممکن است لازم باشد تا ماتریس سختی سازه را شکل دهی مجدد نماییم.
نیز امکان دارد در هر گام زمانی برای رسیدن به تعادل نیاز به تکرار داشته باشیم. از دیدگاه محاسباتی ممکن است حل یک سیستم با چند صد درجه آزادی زمان بسیاری طلب نماید.
بعلاوه ممکن است نیاز داشته باشیم تا میرایی عددی یا مجازی را به دسته زیادی از این راه حلهای افزایشی برای بدست آوردن راه حلی پایدار اضافه کنیم. برای تعدادی از سازه های غیرخطی که تحت تأثیر حرکت زمین قرار گرفته اند، روشهای حل عددی افزایشی لازم می باشد.
برای سیستمهای سازه ای بسیار بزرگ ترکیبی از برهم نهی مودی و روشهای افزایشی می توانند بسیار مؤثر باشند. (برای سیستمهای با تعداد کمی المانهای غیرخطی).
۴-۱- روش برهم نهی مودی
معمول ترین و مؤثرترین رهیافت برای آنالیز لرزه ای سازه های خطی روش برهم‌نهی‌مودی می باشد. پس از آنکه گروهی از بردارهای متعامد برآورد شدند این روش دسته بزرگ معادلات تعادل را به تعداد نسبتاً کمتری از معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم تبدیل می کند که این باعث کاهش قابل توجهی در زمان محاسبات می‌شود.
نشان داده شده است که حرکات لرزه ای زمین تنها فرکانسهای پایین سازه را تحریک می نماید.به صورت معمول حرکات زلزله در فواصل زمانی ۲۰۰ نقطه در ثانیه ثبت می گردند. بنا بر این داده های بارگذاری پایه شامل اطلاعات بالای ۵۰ دور در ثانیه نمی باشند.با توجه به این مطلب صرف نظر از مودها و فرکانسهای بالاتر معمولاَ باعث ایجاد خطا نمی شوند.
۵-۱- تحلیل طیف پاسخ
روش تحلیل برهم نهی مودی اولیه ، که تنها به سازه های الاستیک خطی محدود می باشد، پاسخ کامل تاریخچه زمانی تغییر شکلهای گره ها و نیروهای اعضا را به علت حرکت زمین ویژه ای بدست می دهد. استفاده از این روش دو عیب دارد:
این روش حجم خروجی بالایی ایجاد می کند که این امر سبب زیاد شدن عملیات طراحی به خصوص هنگامی که بخواهیم نتایج را برای کنترل طراحی به کار بریم می‌گردد.
تحلیل باید برای چندین زلزله دیگر هم تکرار شود تا اطمینان حاصل گرد که تمام مدها تحریک شده اند.
مزایای محاسباتی قابل توجهی در استفاده از تحلیل طیف پاسخ برای پیش بینی تغییر مکانها و نیروهای اعضاء در سیستمهای سازه ای وجود دارد. این روش فقط شامل محاسبه حداکثر مقدار تغییر مکانها و نیروهای اعضاء با استفاده از طیفی هموار شده است که میانگین چندین زلزله است، می باشد. سپس لازم است برای بدست آوردن متحمل‌ترین مقدار اوج تغییر مکان یا نیرو از روشهای CQC ، SRSS و یا CQC3 استفاده گردد.
۶-۱- حل در حوزه فرکانس
رهیافت پایه استفاده شده در حل معادلات تعادل دینامیکی در دامنه فرکانس بسط نیروهای خارجیF(t) در قالب عبارات سری های فوریه یا انتگرالهای فوریه می باشد.
حل شامل عبارات مختلط است که محدوده زمانی+ تا - را پوشش می دهد. بنابراین روشی بسیار کارا برای گونه‌های بارهای تکرارای مانند: ارتعاشات مکانیکی، آکوستیک، امواج دریا و باد می باشد. هرچند استفاده از حل در حوزه فرکانس برای تحلیل سازه‌هایی که تحت تأثیر زلزله قرار می گیرند دارای معایب چندی نیز می باشد.
فهم ریاضیات به کار رفته برای دسته زیادی از مهندسان سازه بسیار مشکل می باشد. بنابراین مطمئن شدن از صحت حل بسیار مشکل است.
برای نوع بارگذاری لرزه ای این روش از نظر عددی کارا نمی باشد. انتقال نتایج از حوزه فرکانس به حوزه زمان حتی با استفاده از روشهای FFT مقدار محاسبات عددی قابل توجهی را لازم دارد.
روش محدود به سیستمهای ساختمانی خطی می باشد.
روش برای حل غیرخطی تقریبی اندر کنش خاک / سازه و پاسخ در ساختگاه بدون توجیه نظری کافی استفاده شده است. به طور مثال، این روش به صورت، رفتاری تکراری برای ساختن معادلات خطی به کار می رود، جملات میرایی خطی بعد از هر تکرار تغییر می کنند تا استهلاک انرژی در خاک را تخمین بزنند. بنابراین تعادل دینامیکی در خاک ارضا نمی شود.
۷-۱- حل معادلات خطی
حل گام به گام معادلات دینامیکی، حل در حوزه فرکانس و برآورد بردارهای ویژه و بردارهای ریتز تماماً احتیاج به حل معادلات خطی دارند که به صورت زیر بیان می‌شود.
AX=B (1-7-1)
که در اینجا A یک ماتریس N×N متقارن است که تعداد زیادی جمله صفر دارد. ماتریسهای B و X که
“N × M”هستند…………………

 

 

بخش دوم:

محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی

 

 

 

 

 

مقدمه
دلیل اصلی محاسبه اشکال مدی (یا بردارها و مقادیر ویژه) آن است که آنها برای غیرهمزمان سازی معادلات تعادل دینامیکی به کار می روند (در تحلیل برهم نهی مدی و یا تحلیل طیف پاسخ). هدف اصلی تحلیل دینامیکی تخمین صحیح تغییر مکانها و نیروهای اعضاء می باشد. در حالت کلی رابطه مستقیمی میان صحت بردارهای ویژه و مقادیر ویژه و صحت تغییر مکانهای گره های سازه و نیز نیروهای اعضاء وجود ندارد.
در اوایل پیدایش مهندسی زلزله روش ریلی ـ ریتز برای تحلیل دینامیکی تقریبی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می گرفت.
با توسعه کامپیوترهای با سرعت بالا، استفاده از بردارهای ویژه دقیق جایگزین استفاده از بردارهای ریتز به عنوان پایه ای برای تحلیل لرزه ای شد. در اینجا به روش (LDR) یا بردارهای ریتز وابسته به بار خواهیم پرداخت و نشان داده می‌شود که روش جدید و تصحیح شده ریتز پاسخهایی با صحت بیشتر و انجام اعمال کمتر نسبت به استفاده از بردارهای ویژه دقیق ارائه می کند.
در آغاز نگاهی اجمالی به روشهای برآورد مساله مقدار ویژه می اندازیم.
۱-۲- روش جستجوی د ترمینانی (Determinant search method)
معادله تعادل که بر ارتعاش آزاد یک مد نمونه نامیرا حاکم است به صورت زیر نوشته می‌شود :
یا (۱-۱-۲)
این معادله را می توان با فرض i  و فاکتورگیری به صورت زیر مستقیماً حل کرد.
(۲-۱-۲)
می توان نشان داد
(۳-۱-۲)
می توان با تکرار این عمل نموداری از دترمینان در مقابل رسم نمود. (شکل (۱-۱-۲) این روش کلاسیک برای بدست آوردن فرکانسهای طبیعی سیستم روش جستجوی دترمینانی نام دارد.
باید به این نکته توجه نمود که برای ماتریسهای، با عرض باند کم تلاش عددی لازم بسیار ناچیز می باشد، برای این دسته از مسائل استفاده از جستجوی دترمینانی به همراه تکرار معکوس روشی…………………….

 

بخش ششم:

الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز

 

 

 

 

 

 

در این فصل رفتار بردارهای ریتز وابسته به بار ، با وجود دقت محدود اعمال ریاضی در کامپیوترها بررسی می گرد. نشان داده خواهد شد که اگر الگوریتم به گونه ای مستقیم به کار گرفته شود، آنگونه که در قسمت اول این بخش عنوان شده است، رفتار واقعی این روش می تواند کاملاً متفاوت با رفتار تئوری باشد ،زیرا بردارهای حاصله مستقل خطی نخواهند بود. سپس الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار ارائه می گردد. نشان داده خواهد شد الگوریتم اصلاح شده بردارهای ریتز (LWYD) بسیار پایدارتر از الگوریتم اصلی عنوان شده می باشد.در پایان نیز مثالی عددی ارائه می گردد.
۱-۶- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار
نشان داده شد الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار شبیه به روند تولید بردارهای Lanczos است. بنابراین روش بردارهای ریتز نیز مستعد همان مشکل روش Lanczos یعنی از دست دادن تعامد می باشد که در کاربردهای اولیه Lanczos در کامپیوتر مشهود بود. اگر به صورت ویژه نگاه کنیم بیشتر نگران کاربرد کامپیوتری با استفاده از ریاضیات با دقت محدود برای گامهای ۴٫b و ۴٫c (شکل ۱-۳)که مربوط به روند متعامدسازی Gram-Schmidt می باشد، هستیم که برای بدست آوردن پایه مستقل خطی در محدوده زیر فضای تعریف شده توسط بردارهای ریتز وابسته به بار به کار می رود. به پایداری عددی روند
Gram-Schmidt برای بدست آوردن مقادیر ویژه در سیستمهای ماتریسی بزرگ توجه زیادی شده است و مطالب زیادی می توان آموخت.
۱-۱-۶- روش Lanczos و از دست دادن تعامد
مساله تعامد در روش Lanczos همواره جای سؤال بوده است در عمل ثابت شده است که اگر هر بردار را تنها نسبت به دو بردار قبلی متعامد کنیم در مجموع به تعامد نخواهیم رسید. این امر باعث می شود که
(۱-۶)
و
(۲-۶)
در این شرایط حتی اگر r=n باشد تناظر یک به یک میان مقادیر ویژه محاسبه شده [Tr] و مقادیر ویژه وجود ندارند و الگوریتم تکراری در r=n پایان نمی یابد.
Paige نشان داد که از دست رفتن تعامد در درجه اول به علت همگرایی مقادیر ویژه [Tr] به مقادیر ویژه می‌باشد و تنها به علت خطاهای متوقف سازی نیست. همینطور او نشان داد که هر چند تعامد کلی از دست می رود اما تعامد محلی تا هنگامی که عناصر خارج از قطر، bi از [Tr] بسیار کوچک نیستند، وجود خواهد داشت.
مشکلی که در عمل به وجود می‌آید آن است که هنگامی که یک بردار ویژه بدست می‌آید (البته به طور صحیح) خطاهای ناشی از گردکردن با ضرب تکراری ماتریس جرم برای تولید کپی همان بردار ویژه به سرعت افزایش می یابند. اگر اصرار داشته باشیم که هر مقدار ویژه [Tr] باید یک مقدار ویژه را تقریب بزنند تعامد تقریباَ عمومی امری بنیادین می‌باشد. که این امر بدون باز- متعامدسازی با توجه به بردارهای ویژه همگرا شده امکان پذیر نمی‌باشد.
مزیت انجام باز تعامد با توجه به بردارهای قبلی آنست که از تولید چندین کپی از بردارهای ویژه خودداری می گردد ضمن آنکه ایجاد بردارهای ویژه از چندین مقدار ویژه در معرض خطر قرار نمی گیرد.
۲-۱-۶- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
حتی اگر منظور، بدست آوردن حل صحیحی از مساله مقدار ویژه توسط بردارهای ریتز وابسته به بار نباشد تعامد پایه ریتز برای موفقیت روش……………………………….

 

 

بخش اول:

آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی (POA)

 

 

 

 

 

مقدمه
به عنوان قسمتی از هر برآورد لرزه ای یا طراحی لرزه ای، مهندس طراح باید تحلیلی از سازه با در نظر گیری خطر لرزه ای در محل ساختمان، برای برآورد کمیت‌های پاسخ سازه انجام دهد. این پاسخ ها اگر در حدود پاسخ مجاز سازه قرار گیرد، قبول می گردند. در حالت کلی، تحلیل سازه شامل اثر دادن توزیع جانبی نیروهای زلزله به علاوه نیروهای ثقلی بر یک مدل ریاضی از سازه می باشد. روشهای تحلیل سازه با توجه به این مطلب که مدل ریاضی خطی یا غیرخطی می باشند و یا اینکه نیروها، دینامیکی و استاتیکی می باشند قابل تمایز می باشند. فرض اصلی در یک مدل ساختمان خطی آنست که المانهای ساختمان برای مثال تیرها و ستونها، دارای قدرت نامحدود و سختی ثابت در حین تحلیل می باشند. از طرف دیگر یک مدل غیرخطی سعی می کند کاهش مقاومت و سختی اعضا را در مدل ساختمان در هنگام خرابی در نظر بگیرد. در تحلیل……………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , ۳۲۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA”

سیزده − 12 =