فروشگاه

انواع کابلها و عیب یابی کابل ها

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2449

قیمت : تومان14,800

توضیحات

آنچه در پیش رو دارید پروژه پایانی درباره کابلها و عیب یابی کابلها می باشد. در فصل اول این پروژه درباره معیارهای انتخاب کابل صحبت شده است ، در فصل دوم استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع و در فصل سوم استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع آورده شده اند . در فصل چهارم درباره شرایط نصب کابل و کابل کشی و در نهایت در فصل پنجم درباره عیب یابی کابل مطالبی ارائه شده است

 

 

۱۴۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد +پاورپوینت رایگان قیمت ۱۴۸۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست عناوین
عنـــوان صفحـــه
مقدمه و تشکر ۱
فصل اول : معیارهای انتخاب کابل ۲
مقدمه ۳
معیارهای انتخاب کابل ۳
ولتاژ نامی ۳
ظرفیت جریان دهی کابلها ۴
عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل ۴
افت ولتاژ ۶
تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل ۷
کابلهای توزیع قدرت ۹
جریان های اتصال کوتاه غیرمتقارن ۱۳
نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل ۱۶
اثرات ترمودینامیکی ۱۶
طراحی مفصلها و سرکابلها ۱۷
اختلاف بین هادیهای مسی و آلومینیومی ۱۷
شرایط نصب و کابل کشی ۱۸
پیوست الف) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق PVC 19
پیوست ب) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق XLPE 23
فصل دوم : استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع ۲۸
مقدمه ۲۹
کلیات ۲۹
ولتاژ نامی ۳۰
ترکیب غلاف ۳۰
تعاریف مربوط به آزمونها ۳۰
شرایط آزمون ۳۱
آزمونهای معمول ۳۱
آزمونهای ویژه ۳۳
آزمونهای نوعی- الکتریکی ۳۸
آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی ۴۰
آزمونهای الکتریکی بعد از نصب ۴۷
جداول ۴۸
پیوست الف) حداکثر مقاومت کابلهای تک رشته و چند رشته ۵۶
فصل سوم : استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع ۵۸
مقدمه ۵۹
مواد عایقی ۵۹
شرایط آزمون ۵۹
آزمونهای معمول ۶۰
آزمونهای ویژه ۶۳
آزمونهای نوعی- الکتریکی ۶۹
آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی ۷۴
آزمونهای الکتریکی بعد از نصب ۸۱
جداول ۸۲
پیوست الف) روش محاسبه فرضی برای ابعاد و پوششهای محافظ ۹۰
پیوست ب) آزمونهای ضربه بر روی کابلها و وسایل جانبی آن ۹۸
فصل چهارم :کابل کشی و شرایط نصب کابل ۱۰۱
مقدمه ۱۰۲
حداقل دما برای نصب کابل ۱۰۲
حداقل شعاع خمش ۱۰۲
کشش مجاز کابل ۱۰۳
روشهای مختلف کابل کشی ۱۰۴
توصیه های عمومی درباره کابل کشی ۱۰۵
کابل کشی در داخل پست ۱۰۹
کابل کشی در خارج از پست ۱۱۱
روشهای مختلف کشیدن کابل ۱۱۶
فصل پنجم : عیب یابی کابل ۱۲۰
مقدمه ۱۲۱
ترتیب آزمایش ۱۲۱
شناسایی و تشخیص یک عیب کابل ۱۲۲
محدود کردن مقاومت عیب ۱۲۲
تعیین محل مقدماتی عیب ۱۲۴
تعیین محل دقیق عیب ۱۲۵
تشخیص عیب های غلاف کابل و عیب یابی آنها در کابلهای ولتاژ متوسط ۱۲۸
مزایای اجرای عملیات آزمایش غلاف کابل ۱۲۸
عیب یابی مقدمای غلاف کابل ۱۲۹
تعیین محل دقیق عیبهای غلاف ۱۳۱
نتیجه گیری ۱۳۶
مراجع ۱۳۷

 

 

مقدمه
در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جـداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است.
برای بهره بـــرداری اقتصـادی از کــابلها ، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است . در این بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار مــی گیرند. لازم به ذکــر است که بــرای انتخاب بهینه سطـح مقطع محاسبـــه تلفات و محاسبات اقتصادی نیــز لازم می باشد کــه در اینجا به آن پرداخته نشده است.
۱-۱- معیارهای انتخاب کابل
معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود :
الف- ولتاژ نامی
ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل
ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز
د- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
۱-۲- ولتاژ نامی
ولتاژ نامی کابـل بایستــی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابـلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتــاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد.
جدول(۱-۱ ) : ولتاژ نامی کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع
U0 کیلو ولت (rms) 19 12 35/6 6/0
U کیلو ولت (rms) 33 20 11 1
Um کیلو ولت (rms) 36 24 12
1-3- ظرفیت جریان دهی کابلها
در این قسمت عوامل موثــر بر جریان دهی کــابلها مورد بررسـی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد.
تعیین حد مجاز جریان کابلها به تلفات ایجاد شده در کــابل و نحــوه انتقال گـرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC 287 با در نظــر گرفتـن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایـط مشخـص ، حد مجاز جریان را بدست می دهد. در این قسمت فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابلها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد.
۱-۳-۱- عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل
عوامل مهم موثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود :
الف- دمـــــا : دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد .
ب- طـرح کابل : علاوه بر دمای مجاز عایق کابل، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف بکار رفتــه در آن ، در تعیین جریان مجاز کابل دارای اهمیت می باشنـد. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند .
پ- شرایـط نصب : شرایط نصب از قبیل نصب در هوا، دفن شده در زمین، در مجرا، نوع خاک و ۰۰۰ از عوامل موثر بر جریان دهی کابلها می باشند .
ت- اثـرات کــابلهای مجـاور : در صورت همجواری کــابل با سایر کــابلها یا لوله ها بایستــی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل را در نظر گرفت .

۱-۳-۲- دما
۱- دمای محیط : متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که بــه شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد . در استاندارد ۲۸۷ IEC دمای محیط اطراف کــابل بـــرای چندین کشور آمده است و برای سایـر کشورها با توجه به نوع منطقه ای کـه در آن قرار دارند دمای محیط و زمیـن بطور تقــریبی مشخص شــده است .
حدود نامی جریان کابل بایستی برای بدترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود .
۲- دمای کار کابل : حداکثر دمای کار هادی کــابل مطـابق استاندارد ۲۸۷ IEC برای کــابلهای مختلف بایستی مطابق جدول زیر باشد :
جدول(۱-۲) : حداکثر دمای کار هادی کابل
عایق حداکثر درجه حرارت هادی (c°)
PVC
PE
XLPE 70
70
90

۱-۳-۳- تاثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل
الف- عمـق دفـن کــابـل : حداقل کردن آسیب وارده به کــابل علت تعیین کننده عمق دفن کـابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر میگردد.
با افزایش عمق، دمــا افزایش یافته و مقـــدار رطـوبت بیشتر می گردد، در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولــی با افزایش رطــوبت ، این مقدار بیشتر می گردد .
ب- مقاومت حرارتی مخصوص خاک : وجـود رطوبت اثــر تعیین کننــده ای در مقاومــت مخصوص
هر نوع خاک دارد، بــــرای هر منطقــه بایستی این مقدار اندازه گیری شود، در صورتی که این مقدار
در دسترس نباشد از مقادیر داده شده در استاندارد استفاده می شود.
برای محاسبــه جریان مجاز کـابل، بایــد با توجه به نحوه نصب کابل (نصب در هوا، قرار گرفتن در زیر زمین، قرار گرفتن در مجرا و ۰۰۰ ) باید ضرایب مناسب را اعمال نمود .
۱-۴- افت ولتاژ
از عوامل مهـم تعیین سطح مقطع کــابل، مقدار افت ولتــاژ مجـاز آن می باشد. این مقدار بخصوص در کابلهای فشار ضعیف و کــابلهای فشار متوسط در شرایطــی که طول کــابل خیلی طولانی باشد، عامل تعیین کننده می باشد .
برای تعیین افت ولتاژ در کــابلها بایستی مقــدار مقاومـت و راکتــانس آنهــا در شرایط بهــره بــرداری مشخص شود و سپس با استفـاده از فرمولهای زیر ، مقـدار افت ولتاژ در کابل را بدست آورد .( لازم به ذکر است کــه مقدار مقاومت و راکتانس کابلها باید توسط فروشنده ارائه شود ولی در صورتی که این مقادیر در دسترس نباشند می توان از جداول مربوطه این مقادیر را بدست آورد ).
برای محاسبات مربوط به جریان متناوب تکفاز :
افت ولتاژ :

درصد افت ولتاژ :

 

برای محاسبات مربوط به جریان متناوب سه فاز :
افت ولتاژ :

درصد افت ولتاژ :

۱-۵- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل
در انتخاب نوع کابل ، تحمل جریان اتصال کوتاه یکی از عوامل تعیین کننده می باشد . در زمان بروز اتصال کوتاه جریان بطور ناگهانی برای چند سیکل افزایش یافته و سپس مقدار آن کم شده تا آنکه سیستم حفاظتی عمل نماید . مدت زمان اتصال کوتاه معمولاً بین ۲/۰ تا ۳ ثانیه می باشد . در زمان شروع اتصال کوتاه ممکن است کابل در بار کامل باشد و افزایش دمای ناشی از اتصال کوتاه عامل مهمی در انتخاب سطح مقطع نامی خواهد بود . جریان اتصال کوتاه گاهی تا بیست برابر جریان دائمی رسیده و این جریان نیروی الکترومغناطیسی و ترمومکانیکی بوجود می آورد که متناسب با مربع جریان می باشد .
نظر به اینکه زمان اتصال کوتاه خیلی کوتاه است ، کابل پس از آن به سرعت خنک می شود و عایق بایستی تحمل دماهای بالاتر از جریان دائمی ( ناشی از اتصال کوتاه ) را داشته باشد . جدول (۱-۳) مقادیر دمای قابل تحمل اجزا مختلف کابلهای توزیع را نشان می دهد . مقادیر مذکور مطابق با استاندارد IEC724 می باشد .

…………………………………..

 

 

-۷- جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن
در مورد جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن مثلاً جریان های اتصال زمین ، عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوششهای فلزی و یا زره جریان یابد . بطور کلی برای هادی با اندازه کوچک افزایش دما عامل تعیین می باشد، ‌ولیکن در هادیهای با اندازه بزرگتر بطوریکه در جدول (۱-۳) نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوششهای سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود .
دمای پوشش زره را می توان با لایه PVC پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود . حداکثر جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن برای کابلهای توزیع قدرت که رایج می باشند در جدول (۱-۶) تا (۱-۹) آورده شده اند و این مقادیر برای کابلهای چند مفتولی می باشند . مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یک ثانیه می باشد . برای مدت زمانهای غیر از یک ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند .
جدول (۱-۶) حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره دار سیمی با عایق PVC و هادی آلومینیومی مفتولی ) و ولتاژ KV1/6/0 و مدت زمان خطا برابر یک ثانیه را نشان میدهد. ……………………

 

-۹- اثرات ترمومکانیکی
افزایش گرمای زیاد در نتیجه جریان اتصال کوتاه باعث ایجاد انبساط در هادی های کابل شده و انبساط بوجود آمده باعث بروز مشکلاتی از قبیل پیشروی طولی در کابل چند رشته ای و یا جابجایی کابل در صورتی که بطور مناسب نصب نشده باشد ،‌خواهد شد .
پیشروی هادی در هادیهای تک مفتولی از اهمیت بیشتری برخوردار است .

۱-۱۰- طراحی مفصلها و سرکابلها
اثرات ناشی از جریان اتصال کوتاه در مفصل های کابلهای دفن شده در زمین مهم می باشد زیرا که به علت فشار وارده از زمین بر روی سطح کابل، هادیهای کابل ممکن است در داخل کابل بطور طولی افزایش یافته و داخل مفصل یا سرکابل شوند، ‌مقدار این نیروی پیش رونده خیلی زیاد بوده، ‌مثلاً (N/mm2 50)و برای کابلهای با اندازه بزرگتر اهمیت آن بیشتر می باشد . اگر مواد پر کننده مفصلها و ترمینالها ( سرکابلها) به اندازه کافی ن………………………..

 

 

-۱۲- شرایط نصب و کابل کشی
بطوریکه قبلاً ذکر شده است اثرات نیروی پیشروی طولی در کابلهایی که در زمین کشیده شده اند از مهمترین پارامترها می باشند .
در کابلهایی که دارای عایق ترموپلاستیک و غلاف خارجی می باشند بایستی از افزایش زیاد محلی ( موضعی ) جلوگیری نمود زیرا که باعث تغییر شکل دادن عایق و غلاف می شود . این مورد ممکن است به علت رعایت نکردن شعاع انحنا در موقع کابل کشی و یا مناسب نبستن وسایل نگهدارنده در کابلها پیش آید.
موارد نامبرده بالا در مورد کابلهای با عایق ترموست که سطح مقطع آنها بزرگتر است نیز صادق می باشد .

 

 

 

 

 

پیوست الف
ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق PVC
جداول داده شده در این قسمت شامل مقادیر نامی جریان کابلهای با عایق PVC می باشند .
الف-۱- طرح کابل
الف-۱-۱- هادیها
برای کابلهای تک رشته ای هادیها از مس و آلومینیوم چند مفتولی و یا تک مفتولی و به شکل دایره می باشند و برای کابلهای چند رشته ای هادیها مسی یا آلومینیوم بصورت قطاعی می باشند .
الف-۱-۲- لایه زیرین پوشش زره
این لایه برای کابلهای تک رشته ای از نوع PVC اکسترود شده و برای کابلهای چند رشتـه ای از PVC اکسترود شده یا نوار پلاستیکی می باشد .
الف-۱-۳- زره
فرض بر ایـن است کــه زره کــابلها از نوع آلومینیوم برای کــابلهای تک رشتـه و فولاد گالوانیزه برای چند رشته می باشد.
الف-۱-۴- غلاف
غلاف از نوع PVC اکسترود شده می باشد .
الف-۲- مقادیر نامی جریان
مقادیر نامی جریان بر اساس دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد تعیین شده است .
الف-۳- حداکثر دمای هادی
این دما ۷۰ درجه سانتیگراد می باشد.

الف-۴- کابل کشی در هوا
دمای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده است و کابل در برابر اشعه مستقیم خورشید محافظت شده است و کابلها حداقل ۲ سانتیمتر از دیوار فاصله دارند و در صورتی که در کانال نصب شوند روی آنها پوشیده نمی شود و مدارهای………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , ۱۴۸۰۰تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “انواع کابلها و عیب یابی کابل ها”

شش + هشت =