فروشگاه

تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3377

قیمت : تومان38,000

توضیحات

چکیده
استفاده از خودروهای الکتریکی نظیر خودروهای الکتریکی ترکیبی در صنعت حمل و نقل روز بروز بیشتر می‌شود. باطری این خودروها می‌توانند از طریق سوکت برق خانگی یا از طریق پارکینگ‌های عمومی شارژ گردد. بار اضافی ناشی از شارژ باطری خودروها می‌تواند موجب بروز پیامد‌های زیانبار روی شبکه توزیع گردد که از جمله این پیامدها کاهش عمر تجهیزات شبکه قدرت می‌باشد. در این پایان‌نامه با بکارگیری مدل حرارتی ترانسفورماتور و محاسبه دمای نقطه داغ ترانسفورماتور، اثرات ناشی از حضور تعداد مختلف خودروی الکتریکی و بازه‌های زمانی شارژ آنها بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای توزیع مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. روش مورد نظر روی یک ترانسفورماتور توزیع نمونه که تامین کننده توان الکتریکی مصارف خانگی است پیاده‌سازی می‌گردد. نتایج بدست آمده از نمودارها بصورت کمی نشان می‌دهد که دوره شارژ شبانه کمترین اثر را بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور دارد. این در حالی است که شارژ خودروها در بازه زمانی عصر و ابتدای شب که همزمان با پیک مصرف خانگی است، بیشترین اثر رابر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور خواهد داشت .
در ادامه محاسبات نشان خواهد داد که حضور۳۰% خودروی‌ الکتریکی در بازه زمانی شارژ عصر، در مقایسه با شرایط عدم حضور خودرو، موجب۹۰۰% افزایش در نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور می‌گردد.

۸۰ صفحه فایل ورد به همراه فهرست و منابع فارسی و انگلیسی ۳۸۰۰۰تومان
فهرست مطالب

صفحه عنوان
۲ فصل اول : کلیات تحقیق
۳ مقدمه
۶ ۱-۱ ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع
۷ ۱-۲ اهداف تحقیق
۷ ۱-۳ سوالات تحقیق
۸ ۱-۴ فرضیات تحقیق
۹ فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق
۱۰ ۲-۱ بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی روی تلفات توان و انحراف ولتاژ در شبکه توزیع
۱۰ ۲-۱-۱ شارژ غیر هماهنگ
۱۱ ۲-۱-۲ شارژ هماهنگ شده
۱۴ ۲-۲ بررسی اثر افزایش تعداد خودرو بر تلفات و هزینه سرمایه گذاری در شبکه قدرت
۱۶ ۲-۲-۱ سرمایه گذاری افزایشی در ساعت های پیک
۱۸ ۲-۲-۲ کاهش سرمایه گذاری در ساعات پیک با راهبرد شارژ هوشمند
۱۹ ۲-۲-۳ انتقال زمان شارژ به ساعات غیر پیک
۲۰ ۲-۲-۴ تلفات افزایشی انرژی
۲۰ ۲-۳ شارژ بهینه خودرو های الکتریکی با رعایت قیود شبکه توزیغ و انتقال قدرت ماکزیمم
۲۱ ۲-۳-۱ تابع هدف استاندارد
۲۱ ۲-۳-۲ قیود مسئله بهینه سازی
۲۲ ۲-۳-۳ تابع هدف وزنی
۲۳ ۲-۳-۴ ولتاژ شبکه در حالت شارژ کنترل نشده وکنترل شده خودرو
۲۵ ۲-۴ انتقال توان از خودرو به شبکه توزیع و تامین ذخیره چرخان و تثبیت فرکانس شبکه
۲۸ فصل سوم : روش تحقیق
۲۹ مقدمه
۳۰ ۳-۱ اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات بار مبنا در ترانسفورماتور تحت بررسی
۳۲ ۳-۲ طبقه بندی و مقایسه بار مبنا در ترانسفورماتور
۳۴ ۳-۳ شبیه سازی دمای محیط
۳۵ ۳-۴ مدل بار خودروی الکتریکی ترکیبی
۳۶ ۳-۵ تعیین بازه‌های زمانی شارژ برای خودروهای الکتریکی
۳۷ ۳-۶ تعیین ضرایب نفوذ خودروهای الکتریکی
۳۸ ۳-۷ استفاده از مدل حرارتی ترانسفورماتور توزیع
۴۰ ۳-۸ مدل نرخ از دست رفتن عمر در ترانسفورماتور روغنی
۴۱ ۳-۹ چگونگی کاهش عمر ترانسفورماتور‌ها در حضور خودروهای الکتریکی ترکیبی
۴۳ فصل چهارم : شبیه سازی و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۴۴ مقدمه
۴۴ ۴-۱ شبیه سازی شارژ خودروهای الکتریکی
۴۵ ۴-۲ شبیه سازی دمای محیط برای روز نوعی فصلی
۴۵ ۴-۳ شبیه سازی بار مبنا برای روز نوعی فصلی در روز کاری /تعطیل
۴۵ ۴-۴ مشخصات ترانسفورماتور تحت بررسی
۴۶ ۴-۵ نتایج حاصل از شبیه سازی
۵۰ ۴-۶ تحلیل اثر ضرایب نفوذ بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور‌های توزیع
۵۲ ۴-۷ متوسطه سالیانه نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور‌های توزیع در دوره‌های مختلف شارژ
۵۴ فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
۵۵ ۵-۱ بررسی فناوری‌های رایج در ساخت خودروهای الکتریکی
۵۵ ۵-۲ تعیین بازه زمانی مناسب برای شارژ خودروهای الکتریکی
۵۶ ۵-۳ تعیین حداکثر ضرایب نفوذ با شرط عدم وجود روند پیری در ترانسفورماتور
۵۷ ۵-۴ تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی بر روند پیری ترانسفورماتور
۵۷ ۵-۵ تاثیر افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتور‌های توزیع
۵۸ نتیجه گیری و جمع‌بندی نهایی
۵۹ منابع و ماخذ
۶۲ پیوست‌ها

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ نسبت تلفات به قدرت کل برای شارژر ۴ کیلو وات در شارژ ناهماهنگ ۱۱
جدول ۲-۲ انحراف ولتاژ برای شارژر ۴ کیلو وات در شارژ ناهماهنگ ۱۱
جدول ۲-۳ نسبت تلفات به قدرت کل برای شارژر ۴ کیلووات در شارژ هماهنگ شده ۱۲
جدول ۲-۴ انحراف ولتاژ برای شارژر ۴ کیلو وات در شارژ هماهنگ شده ۱۲
جدول ۲-۵ وضعیت انحراف فرکانس در شبکه تحت مطالعه ۲۶
جدول ۴-۱ پارامترهای حرارتی ترانسفورماتور نمونه ۴۶
جدول ۴-۲ مقادیر نرخ از دست رفتن سالیانه عمر برای۸ روزنوعی ۵۳

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل ۲-۱ پروفایل ولتاژ در یک گره برای ضریب نفوذ صفر۱۰%،۳۰% برای شارژ هماهنگ شده ۱۳
شکل ۲-۲ منطقه مسکونی A ۱۴
شکل ۲-۳ منطقه مسکونی صنعتیB ۱۵
شکل ۲-۴ هزینه افزایش سرمایه گذاری و نگهداری در منطقه A ۱۷
شکل ۲-۵ هزینه افزایش سرمایه گذاری و نگهداری در منطقه B ۱۷
شکل ۲-۶ هزینه افزایش سرمایه گذاری در ساعات پیک به ازای ضریب همزمانی یک وکمتر از یک ۱۹
شکل ۲-۷ پروفایل ولتاژ برای نقطه اتصال درگره ۶ و تغیرات شارژ خودرو با استفاده از تابع هدف استاندارد ۲۴
شکل ۳-۱ پروفایل بار الکتریکی برای روز کاری زمستان و تابستان ۳۳
شکل ۳-۲ پروفایل دمای محیط برای روز کاری زمستان و تابستان ۳۵
شکل ۴-۱ شمای کلی شبیه سازی ۴۷
شکل ۴-۲ نرخ ا ز دست رفتن عمر ترانسفورماتور در دوره شارژ روز ۴۷

…………
مقدمه:
توسعه سریع فنّاوری در بخش حمل ‌و نقل به همراه نگرانی‌های زیست محیطی افزایش قیمت نفت سبب شده تا تلاش‌هایی در جهت رفع وابستگی به سوخت‌های فسیلی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شود. یکی از تلاش‌های انجام شده در این زمینه، سرمایه‌گذاری جهت طراحی و ساخت خودروهای الکتریکی است. بر این اساس بسیاری از شرکت‌های معتبر سازنده خودرو اقدام به تولید تجاری خودروهای الکتریکی نموده‌اند.
ساخت تجاری خودروهای الکتریکی به دو صورت خودروهای کاملاً مبتنی بر باطری و خودروهای ترکیبی بنزینی- الکتریکی انجام می‌شود. خودروهای کاملاً مبتنی بر باطری، نیروی محرکه خود را از باطری‌های قابل شارژ نصب شده بر روی خودرو تأمین می‌کنند. جهت عملکرد روزانه این خودروها ،باطری موجود در خودروها می‌بایست در ایستگاه‌هایی در سطح شهر شارژ شوند. استفاده از این خودروها به دلیل زمان طولانی انتظار جهت شارژ باطری در ایستگاه‌های شارژ و همچنین عملکرد پائین‌تر از لحاظ سرعت و شتاب نسبت به خودروهای بنزینی با استقبال مواجه نگردید. گرچه با تمرکز بسیاری از شرکت‌های معتبر سازنده خودرو بر بهبود کیفیت خودروهای کاملاً مبتنی بر باطری و استفاده از شارژ سریع برای شارژ آن‌ها انتظار می‌رود در آینده نزدیک این خودروها نیز بازار خود را در کاربردهای
……….
-۲-۴-تلفات افزایشی انرژی
اثر اتصال خودروهای الکتریکی به شبکه روی تلفات توان در ساعات غیر پیک، جایی که اغلب خودروها به شبکه متصل بوده محاسبه و در نمودار میله‌‌‌ای در مرجع ]۳ [نشان داده شده است. تلفات انرژی بصورت قابل توجهی در ساعات غیر پیک، به نسبت شرایط مبنا و بدون خودرو افزایش پیدا می‌کند. اندازه‌گیری و محاسبات انجام شده نشان می‌دهد تلفات افزایشی با افزایش تعداد خودروها بیشتر می‌شود. از طرف دیگر مقایسه تلفات توان در دو منطقه نشان می‌دهد تلفات در منطقه A نسبت به منطقه B بیشتر است که به دلیل تراکم بالای بار در منطقهA است.
بررسی انجام شده نشان می‌دهد تلفات توان در ساعات غیر پیک می‌تواند به ۴۰% تلفات مبنا در ضریب نفوذ ۶۲% برسد.

۲-۳- شارژ بهینه خودروهای الکتریکی با رعایت قیود شبکه توزیع و انتقال قدرت ماکزیمم
یکی از روش های کنترل اثرات زیانبار شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع، کنترل شارژ
…………
شکل ۱ تغیرات دما ی ترانسفورماتور در شرایط پایدار
شکل۱ ارتباط بین دمای سیم پیچ و دمای روغن را در شرایط پایدار ترانسفورماتور نشان می‌دهد. در مرجع] ۱۰[ ضمیمه G و با استفاده از روشی دیگر از درجه حرارت پائین تانک بعنوان نقطه شروع استفاده شده است. این روش ممکن است دقیق تر باشد ولی به لحاظ امکان اندازه گیری در بسیاری از ترانسفورماتور‌های روغنی، امکان اندازه گیری و دستیابی به این دما عملی بوده در حالی که سازندگان ترانسفورماتور، هیچ اطلاعاتی درگزارش تست خود در مورد دمای روغن کف تانک در اختیار بهره برداران قرار نمی‌دهد. همچنین در محاسبات این ضمیمه به دمای لوله عبور روغن در تانک ترانسفورماتور اشاره شده که ممکن است موجب بروز دماهای نقاط داغ بالاتری در ترانسفورماتور گردد.
بین درجه حرارت محیط ، افزایش درجه حرارت سطح روغن ، افزایش دمای نقطه داغ و دمای نقطه داغ رابطه زیر برقرار است.
۱

…………..

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع”

1 × 2 =