فروشگاه

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3369

قیمت : تومان35,000

توضیحات

چکیده:

شبکه¬های توزیع دارای بارهای متنوعی¬اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می¬کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه¬ی بانک¬های خازنی در سیستم¬های توزیع، در این پایان¬نامه، یک روش بدیع جهت مدل-سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می¬گیرد. برای این منظور، دو مدل ارائه می¬شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت – جریان ثابت – توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان¬نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه¬ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده-اند، حال آنکه این پایان¬نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان¬نامه، فرمول¬بندی تابع هدف به صورت یک مساله¬¬ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک¬هدفه افزوده شده است. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات تاثیر مدل¬سازی پیشنهادی بار روی پاسخ¬های مساله جایابی بهینه¬ی خازن، سناریوهای زیر بکار می¬رود: مدل¬سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.

کلید واژه:
جایابی بهینه¬ی خازن، مدل¬سازی بار، الگوریتم بهینه¬سازی اجتماع ذرات، شبکه¬ی توزیع.
…………………
۱۱۰ صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل انگلیسی و فارسی ۳۵۰۰۰ تومان
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ دیباچه .۲
۱-۲ مطالعه¬ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه .۴
۱-۲-۱ کاربرد بانک خازنی ..۹
۱-۲-۲ مکان بانک خازنی بهینه ۱۰
۱-۲-۳ مزایای خازن شنت ۱۲
۱-۲-۴ گزینه¬های عملی برای کاهش تلفات ۱۳
۱-۳ معیار طراحی ۱۴
۱-۴ جبران¬سازی توان راکتیو ۱۵
۱-۵ اصلاح ضریب قدرت ۱۷
۱-۶ محدوده و هدف پایان¬نامه ۱۹
۱-۷ بیان مسأله اساسی تحقیق ۲۰
۱-۸ طرح کلی پایان¬نامه ۲۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ دیباچه ۲۴
۲-۲ روش¬های تحلیلی ۲۴
۲-۳ روش¬های برنامه¬ریزی ریاضی ۲۵
۲-۴ روش¬های ابتکاری ۲۷
۲-۵ روش¬های مبتنی بر هوش مصنوعی ۲۹
۲-۵-۱ الگوریتم ژنتیک ۲۹
۲-۵-۲ سیستم¬های خبره ۳۱
۲-۵-۳ آب¬کاری شبیه¬سازی شده ۳۲
۲-۵-۴ شبکه¬های عصبی مصنوعی ۳۴
۲-۵-۵ تئوری مجموعه فازی ۳۵

فصل سوم: بهینه¬سازی اجتماع ذرات
۳-۱ دیباچه ۳۹
۳-۲ کاربرد بهینه¬سازی اجتماع ذرات در سیستم¬های قدرت ۴۰
۳-۲-۱ جایابی و تعیین ظرفیت بهینه¬ی خازن ۴۱
۳-۲-۲ پخش بار اقتصادی ۴۲
۳-۲-۳ پخش بار بهینه ۴۲
۳-۲-۴ کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه ۴۳
۳-۲-۵ طراحی پایدارسازی سیستم قدرت ۴۴
۳-۳ مفهوم PSO ۴۴
۳-۴ عناصر اصلی الگوریتم PSO ۴۵
۳-۵ اجرای الگوریتم PSO ۴۴
۳-۶ مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم¬های تکاملی ۵۲

فصل چهارم: بهینه¬سازی تابع هدف
۴-۱ دیباچه ۵۵
۴-۲ بیان مساله ۵۷
۴-۳ قیود ۵۹
۴-۴ مدل بار پیشنهادی ۶۱
۴-۴-۱ مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف ۶۱
۴-۴-۲ مدل¬سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت ۶۳
۴-۵ حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO ۶۴

فصل پنجم: نتایج شبیه¬سازی
۵-۱ دیباچه ۶۷
۵-۲ جایابی دو خازن ۶۸
۵-۳ جایابی چهار خازن ۷۱
۵-۴ جایابی شش خازن ۷۴
۵-۵ جایابی هشت خازن ۷۷
۵-۶ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

فصل ششم: بحث و نتیجه¬گیری
۶-۱ دیباچه ۸۲
۶-۲ نتیجه¬گیری ۸۲
۶-۳ پیشنهادها ۸۴

پیوست¬ها
الف: اطلاعات شبکه¬ی نمونه ۸۶
مراجع ۸۹

فهرست جدول¬ها
جدول (۱-۱): مقایسه¬ی نرخ¬های سود به هزینه¬ی روش¬های کاهش تلفات…………………………………….۱۴
جدول (۴-۱): ضریب تغییر بار ۶۲
جدول(۵-۱): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی ۶۹
جدول(۵-۲): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده دو بانک خازنی ۶۹
جدول(۵-۳): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور چهار بانک خازنی ۷۲
جدول(۵-۴): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده چهار بانک خازنی ۷۲
جدول(۵-۵): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی ۷۵
جدول(۵-۶): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده شش بانک خازنی ۷۵
جدول(۵-۷): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور هشت بانک خازنی ۷۸
جدول(۵-۸): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده هشت بانک خازنی ۷۸
جدول(الف-۱): اطلاعات مربوط به خطوط و توان¬های مصرفی شبکه¬ی نمونه ۸۸

فهرست شکل¬ها
شکل (۱-۱): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پس¬فاز ۶
شکل (۱-۲): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پیش¬فاز ۶
شکل (۱-۳): دیاگرام فازروی یک مدار با ضریب قدرت پس¬فاز ۸
شکل (۱-۴): نمایش مدل بار معادل فیدر شعاعی ۱۷
شکل (۱-۵): بهترین مکان بانک خازنی برای اصلاح ضریب قدرت ۱۸
شکل(۱-۶): مثلث توان ۱۹
شکل(۲-۱): ساختار شبکه¬ی عصبی ۳۴
شکل(۳-۱): مفهوم پایه¬ی الگوریتم PSO ۴۵
شکل(۳-۲): شبه¬کد گام ۱ الگوریتم PSO ۴۷
شکل(۳-۳): شبه¬کد گام ۲ الگوریتم PSO ۴۸
شکل(۳-۴): شبه¬کد گام ۳ الگوریتم PSO ۴۸
……………………………
۱-۱ دیباچه
تحلیل شبکه¬های توزیع یکی از دغدغه¬های اصلی بهره¬برداران شبکه است. یک مهندس سیستم بایستی اطلاعاتی درباره¬ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان¬های شبکه، به منظور تحلیل شبکه¬ی توزیع، بداند. از آنجائی¬که اکثریت سیستم¬های توزیع عملا شعاعی¬اند، جهت مدل¬سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش¬های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [۱]:
• سیستم
شبکه¬ی توزیعی دارای تنوع وسیعی از اجزاست که دارای پیچیدگی و ابعاد بزرگی¬اند. به عنوان مثال، اغلب بارهای متصل شده، تنها از یکی از سه فاز تغذیه می-کنند.
• توزیع بار
توزیع بار در فیدرها و شاخه¬ها نوعا یکسان نبوده و از این رو سیستم توزیع نامتعادل است. سیستم¬های نامتعادل، نامناسب¬اند.
• داده
کل سیستم توزیع با حداقل نظارت و کنترل عمل می¬کند. بنابراین، داده¬های واقعی موجود سیستم
برای مدل¬سازی و تحلیل آنها بسیار محدود است.
طراحان نیازمند اطلاعات دقیق برای مدل¬سازی و طراحی جایگزین برای سیستم¬های پیچیده، به
منظور غلبه بر مشکلات مختلف همراه با طراحی، بهره¬برداری و کنترل سیستم¬های توزیع، هستند.
پاسخ برخی از انواع مشکلات مانند انتخاب هادی، تنظیم ولتاژ، جایابی خازن نیازمند مدل¬¬ها و
………..
-۴ مدل بار پیشنهادی
چالش اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدل¬سازی بار روی مکان و ظرفیت بانک¬های خازنی است. از این رو دو مدل معرفی می¬¬شود.

۴-۴-۱ مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف
با توجه به اینکه، در یک شبکه¬ی توزیع انواع متنوعی از بار وجود دارد و این بارها دارای ماهیت¬های متفاوت، بویژه از جهت میزان مصرف توان راکتیو و تاثیرگذاری روی پروفیل ولتاژ شبکه، هستند. از این رو، رابطه¬ی زیر جهت مطالعه¬ی این تاثیرگذاری پیشنهاد می¬شود. در هر پست توزیع نوع بار به لحاظ صنعتی، تجاری، خانگی،عمومی و کشاورزی متفاوت بوده و مطابق روابط (۴-۱۱) و (۴-۱۲) مقدار توان مصرفی هر یک از این نوع بارها بصورت تابعی از دامنه ولتاژ آن پست خواهد بود.
(۴-۱۱)
(۴-۱۲)
که در آن:
α: ضریب تغییر بار اکتیو
β: ضریب تغییر بار راکتیو
P: توان اکتیو باس i
Q: توان راکتیو باس i
P0: توان اکتیو باس i در ولتاژ یک پریونیت
Q0: توان راکتیو باس i در ولتاژ یک پریونیت
V: ولتاژ در باس i می¬باشند.
در [۸] بارها به سه نوع خانگی،
…………………………
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروزه را دریافت نمایید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف”

پانزده − ده =