فروشگاه

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2915

قیمت : تومان37,000

توضیحات

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.
شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.
شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برای حفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یک رویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریها یکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.
از سوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

 

۱۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۷۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۲-۱- بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۳
۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۵
۴-۱- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۶
۵-۱- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۶-۱- متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۷-۱- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۸-۱- روش تحقیق و مراحل آن ………………………………………………………………………………………. ۱۲
۹-۱- مشکلات و موانع تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۱۳

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۲- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری………………………………………………………………… ۱۷
۱-۱-۲- تاریخچه شهرداری ………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲- مفهوم تامین مالی شهر……………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۲-۲- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی………………………………………………. ۲۱
۲-۲-۲- اثرات انتظاری و تظاهری………………………………………………………………………. ۲۲
۳-۲-۲- افزایش قیمت ها و هزینه ارائه خدمات……………………………………………… ۲۲
۴-۲-۲- نقش درآمدها در افزایش هزینه…………………………………………………………… ۲۳
۳ -۲- منابع درآمدشهرداری …………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۱-۳-۲- قیمت گذاری خدمات شهری یا فروش خدمات………………………………… ۲۱
۲-۳-۲-قیمت گذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی………………………….. ۲۲
۳-۳-۲- قاعده قیمت گذاری براساس هزینه نهایی بمنظورحفظ کارایی……….. ۲۲
۴-۳-۲- قیمت گذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع……. ۲۳
۵-۳-۲- ابعاد توزیع درآمدی قیمت گذاری خدمات عمومی……………………………..۲۶
۷-۳-۲-قانون مالیات برارزش افزوده…………………………………………………………………….. ۲۷
۸-۳-۲- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب…………………………………………………….. ۲۷ ۴-۲- منابع درآمدی خارجی شهرداری…………………………………………………………………………….. ۲۸
۱-۴-۲- روش استقراض……………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۴-۲- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت ……………………………………… ۲۹
۵-۲- بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار…………………………………………………………….. ۳۰
۶-۲- تجارب کشورهای جهان ………………………………………………………………………………………… ۳۴
۱-۶-۲- مدیریت شهری در کشور آلمان………………………………………………………….. ۳۴
۱-۱-۶-۲- مشارکت مردم با شهرداری……………………………………………………. ۳۵
۲-۱-۶-۲- شهرداران ………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۶-۲- مدیریت شهری در کشور تایلند………………………………………………………… ۳۶
۳-۶-۲- مدیریت شهری در کشورانگلیس………………………………………………………… ۳۹
۴-۶-۲- مدیریت شهری در کشور فرانسه………………………………………………………. ۴۱
۵-۲-۲- مدیریت شهری در کشور اندونزی…………………………………………………….. ۴۴
۷-۲- مدیریت شهری در ایران………………………………………………………………………………………… ۴۶
۸-۲- ساختار سازمانی شهرداری های ایران…………………………………………………………………… ۴۸
۹-۲- وظایف شهرداریها…………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱۰-۲- سازمان شهرداریها …………………………………………………………………………………………………۵۳
۱۱-۲-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )…………………….. .۵۵
۱-۱۱-۲-خدمات……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۱-۲-صنعت……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۱۱-۲-کشاورزی……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۱۲-۲-تعریف ضرایب همبستگی………………………………………………………………………………………… ۵۹

 

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای
۱-۳- ویژگیهای محیط طبیعی …………………………………………………………………………………….. ۶۴
۱-۱-۳-موقعیت جغرافیایی استان سمنان ……………………………………………………. ۶۴
۲-۱-۳- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود………………………………………………….۶۸
۲-۳- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود………………………………………………………………………۷۲
۱-۲-۳- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی …….۷۳

۳-۳- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه ………………………. ۷۴
۱-۳-۳ – زمین شناسی ……………………………………………………………………………. ۷۴ ۲-۳-۳- ژئومرفولوژی …………………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۳-۳- گسل و لرزه خیزی ……………………………………………………………………. ۷۷
۴-۳- هیدرولوژی ………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۱-۴-۳- منابع آب منطقه مورد مطالعه …………………………………………………… ۷۹
۵-۳-پوشش جنگلی و مراتع …………………………………………………………………………………. ۸۰
۶-۳- مناطق حفاظت شده زیست محیطی …………………………………………………………….. ۸۱
۷-۳- ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………… ۸۳
۸-۳- تاریخچه شاهرود ………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۹-۳- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : …………………………………………….. ۸۹
۱-۹-۳- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: ……………………………………….. ۸۹
۲-۹-۳- بررسی میزان مهاجرت در شهر شاهرود……………………………………… ۹۰
۳-۹-۳- وضع فعالیت : ……………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۹-۳- وضع شغلی : ………………………………………………………………………………….. ۹۵
۵-۹-۳- نوع خانوار و پراکندگی آن : …………………………………………………………… ۹۶
۱۰-۳- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن………………………………………………………………………….۹۹
۱۱-۳-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود …………………………………… ۱۰۰
۱-۱۱-۳ جاذبه های طبیعی: ……………………………………………………………………. ۱۰۰
۲-۱۱-۳- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود:…………………………………………… ۱۰۲
۳-۱۱-۳- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: ……………………………………….. ۱۰۹

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۱-۴- تاریخچه شهرداری شاهرود: ……………………………………………………………………….. ۱۱۳
۲-۴- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : …………………………………………………………… ۱۱۵
۱-۲-۴ اعتبارات جاری : ………………………………………………………………………. ۱۱۰
۲-۲-۴-اعتبارات عمرانی : ……………………………………………………………………….. ۱۱۲
۳-۴- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : ……………………………………………….. ۱۱۸
۱-۳-۴ –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود…………………………………… ۱۲۲
۴-۴- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: …………………………………………… ۱۲۹
۵-۴- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن……………………………………………………………… ۱۳۲
۱-۵-۴ –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود………………………………….. ۱۳۲
۱-۱-۵-۴ – بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود………………………….. ۱۳۷
۲-۱-۵-۴ – بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود………………………. ۱۴۰
۳-۱-۵-۴ – بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود…………………………… ۱۴۰

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۱-۵- جمع بندی و آزمون فرضیات…………………………………………………………………………۱۴۴
۱-۱-۵-آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………..۱۴۴
۲-۱-۵-آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………. ۱۴۶
۲-۵- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۳-۵-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات…………….۱۵۱
۴-۵-پیشنهادات وارائه راهکارها …………………………………………………………………………….. ۱۵۲
۱-۴-۵-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری ……………………………………….۱۵۴
۲-۴-۵-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود……………………………………………..۱۵۵
۳-۴-۵-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه ……………………………….۱۵۶
منابع وماخذ ……………………………………………………………………………….. ۱۵۸

 

 

فهرست جداول
عنوان ………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول ۱-۳- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال ۱۳۸۹ ۶۴
جدول ۲-۳-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال۱۳۸۹ ۶۹
جدول شماره ۳-۳- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال ۱۳۸۵ ۶۹
جدول ۴-۳- – بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان ۸۹
جدول ۵-۳- درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال ۱۳۸۵ ۹۲
جدول ۶-۳- توزیع درصد جمعیت ۶ تا ۲۴ ساله در حال تحصیل سال ۱۳۸۵ ۹۳
جدول ۷-۳- توزیع نسبی جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت سال ۱۳۸۵ ۹۴
جدول ۸-۳- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان ۱۰ ساله و بیش‌تر سال ۱۳۸۵ ۹۵
جدول ۹-۳- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال ۱۳۸۵ ۹۶
جدول ۱۰-۳- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال ۱۳۸۵ ۹۷
جدول ۱۱-۳- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال ۱۳۸۵ ۹۷
جدول ۱۲-۳- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال ۱۳۸۵ ۹۸
جدول شماره ۱-۴ هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود ۱۱۶
جدول شماره ۲-۴ عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای ۸۱ لغایت۸۷ ۱۱۸
جدول شماره ۳-۴- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۷ ۱۲۱
جدول شماره ۴-۴- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۸ ۱۲۳
جدول شماره ۵-۴- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۷۵ ۱۲۶
جدول شماره ۶-۴- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی ۱۲۸
جدول شماره ۷-۴- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۰
جدول (۸-۴)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود ۱۳۴
جدول شماره (۹-۴) – تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت ۱۳۵
جدول ۱۰-۴- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود ۱۳۹

 

 

فهرست نمودار ها
عنوان ……………………………………………………………………………………….. صفحه
نمودارشماره ۱-۳- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۴
نمودار شماره ۲-۳- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۵
نمودارشماره ۳-۳- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۶
نمودارشماره ۴-۳-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود ۸۶
نمودارشماره ۵-۳- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود ۱۳۸۵ ۹۲
نمودارشماره ۶-۳- نسبت با سوادی جمعیت ۶ ساله و بیشتر شهرستان شاهرود ۹۳
نمودار شماره ۱-۴- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای ۸۱ الی ۸۷ ۱۲۰
نمودار شماره ۲-۴ عملکرد سهم درآمد های سالهای ۸۱ لغایت ۸۷ شهرداری شاهرود ۱۲۱
نمودار شماره ۳-۴ سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود ۱۲۴
نمودار شماره ۴-۴ سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود ۱۲۴
نمودارشماره ۵-۴- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود ۱۲۷
نمودارشماره ۶-۴- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود ۱۲۷
نمودار شماره ۷-۴- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۱۲۸
نمودار شماره ۸-۴- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود ۱۳۱
نمودار شماره (۹-۴) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۵
نمودار شماره (۱۰-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۶
نمودار شماره (۱۱-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۶
نمودار شماره (۱۲-۴) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴ ۱۳۷

فهرست نقشه ها
عنوان …………………………………………………………………………………………….. صفحه

نقشه شماره ۱-۳ موقعیت استان سمنان در کشور سال ۱۳۸۹ ۶۵
نقشه شماره ۲-۳- تقسیمات کشوری استان سمنان سال ۱۳۸۹ ۶۶
نقشه شماره ۳-۳ پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال ۱۳۸۹ ۶۷
نقشه شماره ۴-۳ موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال ۱۳۸۹ ۷۰
نقشه شماره ۵-۳- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال ۱۳۸۹ ۷۱

 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها فراهم ساخت.
به همراه فرآیند گسترش شهر نشینی و افزایش جمعیت شهروندان، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی اضافه گردید و متولیان شهرها و سازمان های شهری را برآن داشت که در پی یافتن راه ها و شیوه های جدید تامین منابع مالی به منظور تولید کالا و خدمات مورد نیاز باشند . شهرداری ها ، حکومت های محلی، شوراهای شهری و متولیان نهادهای عمومی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودند که از امکانات مالی داخلی و خارجی به منظور ایجاد زیرساختارهای شهری در جهت ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان استفاده نمایند.
تامین منابع مالی یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی از قبیل شهرداری هاست. هرچند که منابع مالی شهرداری ها به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند. و باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده ثانیاً حصول این درآمدها شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.
با توجه به مطالب فوق مطالعه بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها بخصوص روشهای ایجاد منابع مالی پایدار در شهرداری ها جهت توسعه و عمران شهری ضروری بنظر می رسد . این پژوهش به بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود) پرداخته است………………………………….

 

 

– اهمیت و ضرورت تحقیق:
مدیریت شهری علیرغم وابستگی اندک به دولت ضامن اصلی پایداری سازمانی سیستم های شهری هستند . شهرداری ها مسئول رفاه و خدمات عمومی شهری و و حتی گشایش در کسب و کار مردم و ساکنان شهری بوده و موظف به تامین زیر ساختها و همچنین خدمات ضروری برای عملکرد مناسب فعالیتهای شهری هستند. در حقیقت مدیریت شهر عامل ایجاد هماهنگی برای بهره برداری بهینه از منابع شهر و جذب منابع جدید است . یا بعبارتی دیگر مدیریت شهر کارکرد و رویکرد حال و آینده شهر را تعیین میکند .بهبود عملکرد شهر و جامعه آن ، از طریق رضایت از ضوابط بازده اجتماعی ، انرژی ،زیست محیطی ، فنی و اقتصادی است . به طور خاص این روش اجازه میدهد تا با بررسی چگونگی رابطه دولت و مدیریت های شهری منابع شهری و خدماتی را با وضع قوانین مرتبط با چرخه زیست محیطی مواد و اخذ عوارض استفاده از سرمایه های طبیعی شهر و کاهش اثرات مضر مصرف تعریف کرد. به دیگر سخن اینکه دسترسی به خدمات شهری در همه شرایط ، تضمین کننده رضایتمندی و تحمل پذیری هر دو طرف یعنی شهروند و شهرمی باشد.مدیریت شهری برای رفع نیازهای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رفاهی، شهر را به سمت توسعه هدفمند هدایت می‌کند. لازمه توسعه هدفمند، مشارکت شهروندان است که با همکاری با شهرداری می‌تواند به آبادانی شهر منجر شود.اگر شهرداری‌ها منابع پایدار و صحیحی نداشته باشند، با درآمدهای ناپایدار به‌صورت غیرمستقیم به طرح‌هایی که اجرا می‌کنند خسارت وارد می‌شودو با مشکلات عدیده ای جهت تامین هرینه های جاری و عمرانی مواجه خواهند شد و از طرفی شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالا رفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریها هستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر و برنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریت شهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.
۴-۱- فرضیات تحقیق:
– بنظر می رسد درآمدناشی از عوارض عمومی (امورساختمانها واراضی ) با توجه به سهم بالای آن می تواند به عنوان یکی از منابع مالی پایدار برای شهرداری شاهرود مطرح باشد.
– به نظر می رسد جذب سرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی ،علیرغم نقش موثرآن درایجاد درآمد پایدار برای شهرداری شاهرود ، موفقیت چشمگیری درسالهای اخیر نداشته است.

 

۵-۱- اهداف تحقیق:
برنامه ریزی مالی صحیح و بودجه ریزی مناسب، از اصلی ترین ابزارهای برنامه ریزی در هر سازمانی هستند. بیشک یکی از عواملی که باعث صحت برنامه های مالی سازمانها میشود، اطلاع کامل ازمنابع مالی موجود و برآورد صحیح از منابعی است که در آینده محقق میشوند. بنابراین پایدار بودن منابع درآمدی، چه از لحاظ روش تامین و چه از لحاظ مقدار، یکی از امتیازات مهم برای سازمانها به حساب میآید.
باید گفت که یکی از چالش‌ها و آسیب‌های اساسی در تعیین منابع درآمدی شهرداری‌ها بی‌عنایتی دولت به نقش خود در این زمینه است که می‌توانست در قالب‌های گوناگونی جلوه‌گر شود،
در اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار باید از دو خصیصه ی تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشد. تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های لازم را انجام داد و بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تاثیر شوک ها ، بحران، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند. قابل اتکا نبوده و خصیصه ی اول پایداری را ندارند . از طرف دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف شوند که دستیابی به آنها شرایط کیفی شهر را به عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. به عبارتی دیگر مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است. چنین نگرشی به در آمدهای شهری در واقع همان نگرشی اساسی است که اقتصاددانان در طی قرن بیستم برآن در اقتصادهای ملی تاکید ورزیده اند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،۱۳۸۷،ص ۲۴)
دراین تحقیق سعی گردید با استفاده از تجارب سایر کشور هاوشهرداریهای بزرگی چون تهران وتبریز ، اهداف زیر را دنبال نماید :
۱- نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری
۲- شناخت روشهای تامین منابع درآمدی شهرداری
۳- چگونگی توزیع درآمدهای شهرداری وبررسی سهم اقلام درآمدی در سالهای اخیر بمنظور شناخت درآمدهای پایدارشهرداری
۴- بررسی میزان مشارکت مردمی درسرمایه گذاری بخشهای مختلف فعالیت درشهرستان شاهرود وارائه راهکارها جهت بهبود روند آن
دراین پژوهش ضمن دستیابی به اهداف فوق در زمینه بررسی روشهای تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری شهرشاهرود ، سعی گردید تا بااستفاده از پتانسیل ها و توانمندیهای شهر شاهرود وفعالیتهای عمرانی شهرداری قدم موثری برای تامین منابع مالی پایدار شهرداری برداشته شود.
۶-۱- متغیرها:
درآمدهای پایدار: درآمدهای پایدار عبارتست از حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره ی زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده با فرض محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی
توسعه و عمران شهر: توسعه شهری به عنوان یک مفهوم فضایی، را می‌توان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطوح تراکم، جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حمل و نقل، اوقات فراغت و غذا و غیره، تعریف کرد. چنین توسعه‌ای زمانی پایدار خواهد بود که، در طول زمان، شهری از نظر زیست محیطی قابل سکونت و زندگی (هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آبهای سطحی و زیرزمینی بدون آلودگی و غیره)، از نظر اقتصادی بادوام (اقتصادی شهری باید بتوان با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه‌ای‌اش هماهنگ شود و مسکن مناسب و در حد استطاعت ساکنانش را با یک بار مالیاتی سرانه عادلانه تأمین نماید). و از نظر اجتماعی الگوهای کاربری زمین، همبستگی اجتماعی و احساس شهروندی باشد که انسان بتواند در آمدی عادلانه به دست آورد، سرپناه مناسب تهیه کند، احساس را حتی کند و تلاش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید.

۷-۱- پیشینه تحقیق

اصولا شهرداری های کشورهای پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدی خود را تعریف کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهری اداره می شوند به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد شفاف شهرداری ها در مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض های قانونی بالا می باشد. علاوه برآن انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، شهرداران منتخب را صرفا وامدار مردم کرده و از تاثیر پذیری سایر عوامل تا حدود زیادی مصون می باشند. دراین شرایط شهرداران به برنامه ریزی بلندمدت مبادرت ورزیده و با مشارکت و همیاری شهروندان برای رسیدن به اهداف طراحی شده اقدام می نمایند. ثبات مدیریت شاید ابتدایی ترین و پایه ای ترین عامل در این مسیر می باشد، حلقه ای که متاسفانه در شهرداری ها………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۷۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری”

دو × پنج =