فروشگاه

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 260

قیمت : تومان7,500

توضیحات

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی  روستای چاه ملک

شهرستان نائین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و در مشرق شهرستان اصفهان واقع شده است. و از نظر تقسیمات سیاسی تابع استان اصفهان می باشد، از سمت شمال به دشت کویر، از مشرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان اردکان و بافق و از غرب به بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان محدود است و مرکز آن شهر نائین می باشد.

مساحت این شهرستان ۳۵۵۱۱ Km مربع است. علاوه بر شهر نائین، شهرهای انارک و خور نیز در این شهرستان واقع اند، این شهرستان دارای ۳ بخش و ۸ دهستان می باشد که مجموعاً دارای ۹۶۲ آبادی است که اکثراً کم جمعیت است.

جدول شماره یک تعداد روستاها، مزارع مستقل و تابع و دیگر نقاط شهرستان را به تفکیک بخش و دهستان نشان می دهد.

 

۵۹صفحه فونت ۱۴ فایل ورد  قیمت:۷۵۰۰تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست: شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک استاد راهنما: تهیه و تنظیم: تقدیم به: پدر و مادر عزیزم که همواره چشم به راه موفقیت فرزندشان، سختی ها را تحمل می کنند. فهرست عنوان صفحه مقدمه ۱ فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه ۱-۱ وسعت و موقعیت شهرستان نائین ۳ ۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین ۵ ۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی ۶ ۲-۲-۱ مهاجرت ۶ ۳-۱ سواد ۷ ۱-۳-۱ آموزش ۸ ۴-۱ دین ۸ ۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین ۸ ۶-۱ وضع فعالیت ۹ ۷-۱ بررسی کشاورزی ۹ ۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان ۱۰ ۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه ۱۰ ۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان ۱۱ فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا) ۱-۲- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات ۱۳ ۲-۲- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا ۱۵ ۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت ۱۵ ۲-۲-۲- تعداد و بعد خانوار ۱۶ ۳-۲- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا ۱۷ ۱-۳-۲- کشاورزی(زراعت) ۱۷ ۲-۳-۲- دامداری ۱۹ ۳-۳-۲- صنعت ۲۰ ۴-۲- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ ۲۰ ۵-۲- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ ۲۲ ۱-۵-۲- زلزله ۲۲ ۲-۵-۲- سیل ۲۲ ۶-۲- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ ۲۳ ۷-۲- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها ۲۳ فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه ۱-۳ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی ۲۵ ۲-۳ زمین شناسی ۲۵ ۱-۲-۳ چینه شناسی ۲۵ ۲-۲-۳ مرفولوژی ۲۶ ۳-۲-۳ اراضی کوهستانی ۲۶ ۴-۲-۳ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی ۲۶ ۵-۲-۳ مخروط افکنه ها ۲۷ ۶-۲-۳ شبکه آب راهه ها ۲۷ ۷-۲-۳ واحد تپه های ماسه ۲۷ ۳-۳ بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه ۲۸ ۱-۳-۳ درجه حرارت ۲۸ ۲-۳-۳ باد ۳۰ ۳-۳-۳ میزان بارندگی و رطوبت در روستا ۳۰ ۴-۳-۳ رطوبت منطقه مورد مطالعه ۳۲ ۴-۳ شناخت و بررسی علل پیدایش روستا ۳۲ ۵-۳ وجه تسمیه روستا ۳۲ ۶-۳ تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک ۳۳ ۱-۶-۳ حجم و رشد جمعیت ۳۳ ۲-۶-۳ ساختار سنی ۳۵ ۳-۶-۳ ساختار جنسی ۳۵ ۴-۶-۳ بررسی مهاجرت روستا ۳۶ ۷-۳ مطالعه سواد و آموزش ۳۷ ۸-۳ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا ۳۹ ۱-۸-۳ محدوده اراضی کشاورزی ۳۹ ۹-۳ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا ۴۰ ۱-۹-۳ آب آشامیدنی روستا ۴۰ ۲-۹-۳ آب زراعی روستا ۴۱ ۱۰-۳ بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و…. ۴۱ ۱۱-۳ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها ۴۱ ۱-۱۱-۳ میزان عملکرد زراعی ۴۲ ۱۲-۳ دامداری ۴۲ ۱۳-۳ صنعت ۴۳ ۱۴-۳ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها ۴۳ ۱۵-۳ بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا ۴۴ ۱۶-۳ بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و…. ۴۶ ۱۷-۳ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و…. ۴۸ ۱-۱۷-۳ برق ۴۹ ۱۸-۳ نحوه دفع آبهای سطحی ۴۹ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات ۱-۴ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن ۵۱ ۲-۴ پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده ۵۱ ۳-۴ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا ۵۳ ۴-۴ بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا ۵۴ ۵-۴ تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا ۵۵ ۶-۴ بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن ۵۶ ۷-۴ تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا ۶۱ ۱-۷-۴ محدودیتهای توسعه فیزیکی ۶۱ ۲-۷-۴ امکانات توسعه فیزیکی ۶۱ ۳-۷-۴ جهت توسعه فیزیکی روستا ۶۲ ۸-۴ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی ۶۲ ۱-۸-۴ ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت ۶۲ ۲-۸-۴ ضوابط کلی مسکن ۶۳ منابع و مآخذ ۶۴ فهرست جداول عنوان صفحه جدول شماره ۱- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان ۴ جدول شماره ۲- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین ۵ جدول شماره ۳- ساخت جنسی و سنی ۶ جدول شماره ۴: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین ۱۰ جدول جمعیت و نرخ رشد آن در حوزه نفوذ روستا ۱۶ جدول وضعیت تعداد خانوار و بعد خانوار در حوزه نفوذ ۱۷ جدول سطح زیر کشت و عملکرد محصولات زراعی در حوزه نفوذ ۱۹ جدول منابع آب دهستان به تفکیک نوع منابع و روستا ۲۰ جدول شماره ۷: میانگین دماه ماه های سال در طول دوره ۱۷ ساله روستای چاه ملک آمار هواشناسی خور سال۷۵ ۲۹ جدول شماره ۸: میانگین بارش در طول ماههایی که بیشترین بارش را دارند ۳۱ جدول شماره ۹: حداکثر ریزش نزولات جوی در ۲۴ ساعت و دوره بازگشت آن در منطقه مورد مطالعه آمار شناسی خور سال ۷۵ ۳۱ جدول شماره ۱۰: متوسط بعد خانوار در روستای چاه ملک ۳۴ جدول شماره ۱۱: جمعیت و نرخ جمعیت در روستای چاه ملک- ۱۳۸۵ ۳۴ جدول شماره ۱۲: ترکیب سنی جمعیت روستا در سال ۷۰ ۳۵ جدول شماره ۱۳: تعداد زنان شوهردار در روستا- فروردین ۸۶ ۳۶ جدول شماره ۱۴: نوع مصالح ساختمانی موجود در روستای چاه ملک ۴۶ جدول شماره ۱۵: کیفیت ابنیه و سازه های روستای چاه ملک ۴۶ جدول شماره ۱۶: مساحت و اهمیت هر یک از سلسله مراتب شبکه راه های موجود در روستای چاه ملک ۴۸ جدول شماره ۱۷ تعداد شاغلین در وضع پیشنهادی و تعداد فرصت شغلی ایجاد شده ۵۲ جدول شماره ۱۸ پیش بینی جمعیت روستا تا سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد ۱ درصد ۵۴ جدول شماره ۱۹ کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستا چاه ملک ۵۹

 

-۳-۱ آموزش:

مهر ماه سال ۶۵، از جمعیت ۲۴- ۶ شهرستان نائین، ۸/۵۱ در حال تحصیل در نقاط شهری ۰/۵۸ و در نقاط روستائی این جمعیت به ۸/۴۶ درصد می رسد.

۷/۹۲ درصد از کودکان

۲/۶۳ نوجوانان

۵/۱۹ جوانان به تحصیل اشتغال دارند.

 

۴-۱ دین:

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهرستان مسلمان می باشد. ۶۵/۹۹ درصد که از جمعیت شهری ۵۵/۹۹ درصد و از جمعیت روستائی ۷۴/۹۹ می باشد. دیگر مذاهب نیز شامل زردشتی ۳۲٪ می باشد.

 

۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین:

در مهر ماه سال ۱۳۶۵ به ازای ۵۲۳۲ نفر تنها یک پزشک قرار داشت در نقاط شهری ۷ نفر پزشک و در نقاط روستایی ۳ نفر پزشک قرار داشت.

۶-۱ وضع فعالیت:

۲/۴۴ درصد از جمعیت ۱۰ و بیشتر ساکن در شهرستان شاغل(جویای کار) را تشکیل می دادند.

که در نقاط شهری ۳/۳۹ درصد و در نقاط روستائی ۳/۴۸٫

افراد غیر شاغل در شهرستان ۸/۵۵، شهری ۷/۶۰ و روستائی ۷/۵۱٫

۶/۲۲ درصد کشاورزان، دامداران، جنگلداران

۷/۴۹ کارگران مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل

۷/۸ کارکنان علمی، فنی و تحصیلی.

در سال ۷۰، ۸/۲۸ درصد کل جمعیت شاغل در نقاط شهری و روستائی که در نقاط شهری ۰/۳۲ و روستائی ۲/۲۶، ۴/۲ درصد نیز بیکار هستند. که در نقاط شهری ۴/۲ و روستائی نیز ۴/۲ درصد می باشد.

۷-۱ بررسی کشاورزی:

۱/۵۳ درصد روستائیان و ۶/۳۹ شاغلین روستاها کشاورزی می کنند. در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۵ سطح زیر کشت ۷/۵ درصد کاهش دارد. تغییر الگوی کشت منطقه افزایش سطح زیر علوفه ای است که نیاز به آب بیشتری دارد.

جدول شماره ۴: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین

نوع محصول

تولید شهرستان به تن

عملکرد در هکتار به Kg

گندم آبی

۲۱۰۰

۳۲۰۰

جو آبی

۱۳۵۰

۲۰۰۰

 

هر هکتار علوفه تقریباً ۳/۲ برابر گندم به آب نیاز دارد ولی درآمد بیشتری را نصیب کشاورزان می کند.

 

۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان:

طبق بررسیها و آمارگیری انجام شده اخیراً میزان اشتغال به امر دامداری در این شهرستان به ۳/۲ درصد رسیده که نسبت به دوره قبلی ۴/۰ درصد کاهش نشان می دهد.

 

۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه:

از نظر زمین شناسی این شهرستان جزء مناطق نیمه بیابانی و پست کشور محسوب شده و اغلب جنس زمین های آب را آهکی تشکیل می دهد بلندیها بیشتر کم ارتفاع می باشد و به علت جنس زمین و بارندگی کم از پوشش گیاهی نامناسبی برخوردار است. هر چه از مرکز شهرستان به طرف مشرق حرکت می کنیم از ارتفاع کاسته شده است و به مناطق بیابانی و کویر مرکزی نردیکتر می شویم به طور کل این شهرستان و منطقه مورد مطالعه از توپوگرافی ملایمی برخوردار است و به غیر از شهرهای هم چون نائین، انارک، تودشک که در ارتفاع نسبی قرار دارند سایر مناطق از ارتفاع خاصی برخوردار نیستند.

 

۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان:

با توجه به اقلیم شهرستان نائین که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان ۸۲ میلیمتر می باشد و بیشترین بارندگی در طول دوره ۱۷ ساله آمارگیری موجود به شهر نائین با ۹۶/۹۹ میلیمتر بوده است. آب باران به علت قعر پوشش گیاهی در اغلب مناطق به صورت رواناب جاری می شود که به صورت سیل بند آن را مهار می کنند و برای تغذیه آبهای زیر زمینی از آن استفاده می شود همچنین آب انبارهائی که آب باران را در خود نگهداری می کند نیز در طول جاده اصلی نائین خور طبس مشاهده می گردد.

اما بیشترین بهره برداری از آب به صورت چاههای نیمه عمیق و عمیق می باشد که در گذشته و تا چندی پیش از آب قنات نیز برای مصارف کشاورزی استفاده می شد.

هم اکنون به علت کاهش آب این قناتها کمتر شاهد استفاده از آن می باشیم.

۴ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا:

رشد جمعیت هر سکونتگاه تحت تأثیر دو عامل قرار دارد:

– رشد طبیعی جمعیت(مرگ و میر- زاد و ولد)

– نرخ رشد مهاجرت(مهاجرت به خارج- مهاجرت به داخل)

در اکثر سکونتگاههای روستایی نرخ رشد طبیعی در جهت افزایش جمعیت و نرخ رشد مهاجرت در جهت کاهش جمعیت عمل می کند.

بررسی شاخص هایی هم چون زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت به خارج از روستا نشان می دهد که میزان موالید روستا برابر ۲/۱ درصد در سال و مرگ و میر و خالص مهاجرت به خارج به ترتیب ۴/۰ و ۵/۴ درصد و نرخ مهاجرت به داخل ۹/۲ درصد است که باعث گردیده نرخ رشد جمعیت روستا به حدود ۸/۰- درصد برسد.

برای پیش بینی جمعیت آینده روستا دو مدل مد نظر قرار گرفت، اول آن که احتمال میزان نرخ رشد طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت و دوم آن که روند و میزان نرخ مهاجر فرستی از روستا مورد بررسی محاسبه گردید.

نتایج حاصله از بررسی فوق نشان داد که میزان نرخ رشد طبیعی در ده سال آینده با توجه به میزان باروری زنان واقع در گروه سنی(۴۹ تا ۱۵ ساله) میزان مرگ و میر عمومی که تقریباً ثابت فرض شده است حدود ۳/۱ درصد در سال خواهد بود.

چنانچه بافت کالبدی روستا بهسازی و تهسیلات لازم برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار گیرد و با توجه به سرمایه گذاری آتی در بخشهای صنعت و خدمات حمل و نقل پیش بینی می شود میزان مهاجر پذیری روستا افزایش یابد بنابراین نرخ رشد جمعیت آتی روستا تا افق طرح برابر ۱ درصد در سال می باشد.

جدول شماره ۱۸ پیش بینی جمعیت روستا تا سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد ۱ درصد

۱۳۸۴

۱۳۹۵

۱۴۱۵

۱۵۷۹

 

۴-۴ بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا:

مشکلی در زمینه توزیع خدمات عمومی در سطح روستای چاه ملک وجود ندارد تمرکز خدمات عمومی در محور اصلی روستا است که این موضوع باعث گردیده است که میزان شعاع دسترسی ساکنین به این خدمات یکسان باشد. در طرح پیشنهادی سعی شده است که خدمات جدید در بافت جدید روستا که در محله معروف به شهرک که در حال شکل گیری است استقرار یابد. از نظر خدمات زیر بنائی نیز تنها کمبود نداشتن سیستم گازرسانی و جمع آوری فاضلاب، نبود سیستمی برای جمع آوری زباله های روستا است.

 

۵-۴ تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا:

شبکه ارتباط روستا از یک انسجام به هم پیوستگی منطقی برخوردار نمی باشد. قسمت شرق روستا با بافت قدیمی تر به طور مستقیم ارتباط ندارد و محور مرکز به سمت جنوب و غرب روستا ارتباط سهل و آسان ندارد و قسمتهای مرکزی(بافت قدیمی) روستا از طریق محورهای متعدد با سمت جنوب ارتباط دارد این وضعیت باعث گردیده که تنها محور مرکزی روستا نقش جمع کننده و پخش کننده را داشته است البته این نقشه را نیز به طور نامنظم انجام می دهد جهت ایجاد ارتباط صحیح و منطقی در بافت فیزیکی روستا اقداماتی به شرح زیر انجام گرفته:

– محور مرکزی روستا از طریق دو تقاطع هم سطح با کمربندی ارتباط پیدا می کند.

– ارتباط بیشتر بافت مرکزی روستا با محله بنیاد در سمت شرق روستا

– طراحی شبکه معابر روستا در بافت قدیم نزدیک به هسته اولیه روستا است به طوری که با کمربندی شمال روستا ارتباطی نداشته باشد.

– طراحی رینگ در اطراف روستا

– طراحی محورهای ارتباطی منطقه مسکونی جدید در سمت غرب روستا

– تعریض محورهای ارتباطی روستا بر حسب سلسله مراتب و نیازهای بافت کالبدی

 

۶-۴ بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن:

بررسی سرانه های موجود و پیش بینی جمعیت روستا تا ده سال آینده نشان می دهد که این روستا دارای کمبودهایی در زمینه های ذیل است.

 

پس از پرداخت میتوانید کل مطلب را دریافت کنید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک”

ده + پانزده =