فروشگاه

بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط ۲ قطار شهری تبریز

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3370

قیمت : تومان23,000

توضیحات

چکیده
در برنامه مطالعات ژئوتکنیک، شناسایی خصوصیات مهندسی خاک در اعماق مختلف با استفاده از آزمایش‌های صحرایی (برجا) و آزمایشگاهی انجام می‌گردد. در خاک‌های درشت‌دانه به دلیل دست‌خوردگی خاک در هنگام تهیه نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه، از آزمایش‌های صحرایی استفاده می‌گردد. مطالعه ارتباط بین نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحرایی و اعتبارسنجی آن‌ها می‌تواند میزان خطاهای موجود در روش‌های مختلف انجام آزمایش را مشخص ساخته و استفاده بهینه از نتایج به‌دست‌آمده برای شناسایی خواص مهندسی خاک و پارامترهای مختلف آن را فراهم سازد.
در این تحقیق، نتایج آزمایش‌های مطالعات ژئوتکنیکی خط ۲ متروی تبریز موردبررسی قرارگرفته است. از نتایج آزمایش سه محوری و همچنین آزمایش نفوذ استاندارد استفاده‌شده و رابطه تجربی برای برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده خاک‌های ریزدانه بر اساس عدد نفوذ استاندارد ارائه گردیده است. در مرحله بعد از نتایج آزمایش تعیین سرعت موج برشی (Downhole) و عدد نفوذ استاندارد برای بررسی همبستگی بین این دو پارامتر استفاده‌شده و رابطه‌ای تجربی برای سرعت موج برشی بر پایه عدد نفوذ استاندارد برای خاک‌های ریزدانه و درشت‌دانه به‌صورت جداگانه ارائه‌شده است. همچنین با استفاده از داده‌های آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری و نفوذ استاندارد رابطه تجربی برای ارزیابی مدول الاستیسیته بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد ارائه‌شده است. درنهایت رابطه بین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و برش مستقیم روی خاک‌های ماسه‌ای مسیر خط ۲ متروی تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه پیشنهادشده در این تحقیق برای مقاومت برشی زهکشی نشده بر اساس عدد نفوذ استاندارد تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Fazeli، Bowels، Terzaghi & Peck دارد؛ و خط بهینه ترسیم‌شده برای مدول الاستیسیته در برابر عدد نفوذ استاندارد برازش نسبتاً خوبی را نمایش می‌دهد و از بین روابط مرجع، رابطه ارائه‌شده توسط Das و Behpoor & Ghanbari ازلحاظ قیاس‌های آماری قرابت بیشتری را نشان می‌دهد. رابطه پیشنهادشده در این تحقیق برای زاویه اصطکاک داخلی بر اساس عدد نفوذ استاندارد تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Peck دارد. درنهایت روابط ارائه‌شده برای خاک‌های ریزدانه (سرعت موج برشی بر اساس عدد نفوذ استاندارد) تطابق خوبی با روابط ارائه‌شده توسط آقایان Lee, S. H. (1990) و Dikmen, U. (2009) دارد.
کلیدواژه‌ها: روابط تجربی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سه محوری، برش مستقیم، آزمایش (Downhole)، مسیر خط ۲ متروی تبریز
…………
۱۷۲صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل انگلیسی و فارسی۲۳۰۰۰ تومان
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱-بیان مسئله ۲
۱-۲- فرضیات تحقیق ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴ – تعریف متغیرها ۵
۱-۵ – روش تحقیق ۵
۱-۶ – ساختار پایان نامه ۶
۱-۷ – تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۶
فصل دوم:‌‌ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۱
۲-۱- اهمیت برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی در پروژه های عمرانی ۱۱
۲-۲- مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) ۱۲
۲-۳-برآورد مقاومت برشی از آزمایش های آزمایشگاهی ۱۳
۲-۳-۱- آزمایش تک محوری ۱۳
۲-۳-۲- آزمایش سه محوری ۱۵
۲-۳-۴- خطا در اندازه گیری ۱۹
۲-۴- برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده از آزمایشهای برجا ۲۰
۲-۴-۱- آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) ۲۱
۲-۴-۱-۱ ضرایب اصلاحی در آزمون نفوذ استاندارد ۲۵
۲-۵- مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان مقاومت برشی زهکشی نشده (Su) و N ۲۷
۲-۶- مدول الاستیک خاک (Es) ۲۹
۲-۷- تعیین مدول الاستیک (Es) ۲۹
۲-۸- مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان (Es) و N ۳۰
۲-۹- زاویه اصطکاک داخلی ماسه ۳۲
۲-۹-۱- ارزیابی زاویه اصطکاک ماسه از آزمایش های برجا و آزمایش های آزمایشگاهی ۳۲
۲-۹-۲ مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان ′φ و N ۳۳
۲-۱۰- سرعت موج برشی ((Vs ۳۵
۲-۱۱- اندازه گیری سرعت موج برشی از طریق آزمایش درون گمانه ای (DHT) ۳۵
۲-۱۲- مروری بر مطالعات پژوهشگران پیشین پیرامون رابطه میان Vsو N ۳۷
۲-۱۳- پیشینه مطالعات در مورد زمین شناسی مهندسی مترو تبریز ۴۰
فصل سوم:‌ مواد و روش ها ۴۱
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- محدوده مورد مطالعه ۴۳
۳-۳- مواد مورد استفاده ۴۷
۳-۴- روشهای مورد استفاده ۴۸
۳-۵- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ۵۰
۳-۶- زمین شناسی عمومی منطقه ۵۱
۳-۷- زمین شناسی شهر تبریز ۵۳
۳-۸- وضعیت سایزموتکتونیکی تبریز ۵۸
۳-۹- زمین شناسی مهندسی منطقه مورد مطالعه ۶۰
۳-۹-۱ وضعیت آب زیرزمینی و تغییرات نفوذپذیری محدوده مورد مطالعه ۶۷
………………
۳-۹- زمین شناسی مهندسی منطقه مورد مطالعه
بر اساس مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در طول مسیر خط ۲ متروی تبریز می توان طول خط را به ۵ بخش کلی تقسیم نمود:(عمران راهور، ۱۳۸۸)
ناحیه ۱: حدفاصل بلوار صنعت در قراملک تا تقاطع بلوار جهاد (گمانه¬های L2W4 تا BH-20)
در این ناحیه در غرب شهر تبریز تا عمق بررسی شده (حدود ۳۰ متر) رسوبات آبرفتی ریزدانه رسی و سیلتی دیده می‌شود. در میان این لایه¬های آبرفتی ریزدانه، میان لایه¬هایی از رسوبات ماسه‌ای هم وجود دارد، ولی مسیر تونل عمدتاً از درون رسوبات آبرفتی ریزدانه عبور می¬کند. عمق آب زیرزمینی این محدوده بین ۵ تا ۱۸ متر متغیر می¬باشد. در شکل (۳-۱۲) پروفیل زمین شناسی این قسمت نشان داده شده است.

………………………..
۴-۲-۲- دانه بندی خاک
لایه¬های آبرفتی شامل دو بخش آبرفت درشت¬دانه و آبرفت ریزدانه می¬باشند. لایه¬های شبه¬سنگی عمدتاً در بخش توسعه شرقی در حد فاصل نمایشگاه بین¬المللی تبریز تا باغمیشه (گمانه-های L2E9 تا L2E19) و همچنین در بخش اصلی حدفاصل میدان شهید فهمیده تا سر سیلاب (گمانه¬های BH-1 تا BH-9) شناسایی شده¬اند و در ادامه فقط در تعداد معدودی از گمانه¬ها در اعماق زیاد به این لایه¬های سخت شده برخورد شده است. از شهرک باغمیشه تا میدان شهید فهمیده در بخش توسعه شرقی (گمانه¬های L2E1 تا L2E9) تناوبی ار لایه¬های آبرفتی درشت¬دانه و ریزدانه مشاهده شده است. از سر سیلاب تا تقاطع بلوار جهاد (گمانه‌های BH-10 تا BH-20) عمدتاً از رسوبات درشت¬دانه تشکیل شده است که مسیر تونل از درون این رسوبات عبور می کند. با حرکت به سمت غرب به ضخامت رسوبات ریزدانه اضافه شده، به طوری که از تقاطع بلوار جهاد تا انتهای بخش توسعه غربی (گمانه¬های BH-21 تا L2W4) لایه¬های زیرسطحی عمدتاً از رسوبات آبرفتی ریزدانه تشکیل شده است که در میان آنها میان لایه¬های نازکی از رسوبات درشت¬دانه نیز مشاهده شده است. رسوبات درشت¬دانه اغلب به صورت ماسه سیلت‌دار با طبقه‌بندی SM و رسوبات ریزدانه عمدتاً به صورت سیلت و رس با خاصیت خمیری کم و با طبقه‌بندی CL و ML شناسایی شده¬اند. تغییرات دانه بندی در شکل (۴-۹) نشان داده شده است.
۴-۲-۳- میزان چسبندگی (C) و زاویه اصطکاک داخلی (φ)
بر اساس نتایج آزمایش های برش مستقیم مشاهده می‌شود که در آزمایشات تند مقدار زاویه اصطکاک داخلی نمونه¬های شبه-سنگی بین ۱۴ تا ۳۵ درجه و مقدار زاویه اصطکاک داخلی نمونه¬های خاکی بین ۱۴ تا ۳۶ درجه قرار دارد. چسبندگی نمونه¬های شبه¬سنگی نیز بین ۰۷/۰ تا ۲۳/۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و چسبندگی نمونه¬های خاکی بین ۰۷/۰ تا ۹/۰ کیلوگرم بر سانتی¬متر مربع بدست آمده است. نتایج آزمایشات برش کند نیز نشان داده است که مقدار زاویه
……………………
بلافاصله پس از پرداخت انلاین فایل کامل این پروژه را دریافت نمایید

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط ۲ قطار شهری تبریز”

شانزده − 11 =