فروشگاه

توضیحات

در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۵۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴-سوالات تحقیق ۵
۱-۵-فرضیات تحقیق ۶
۱-۶-پیشینه تحقیق ۶
۱-۷-روش تحقیق ۶
۱-۷-۱-بخش اول:تعاریف و مفاهیم ۷
۱-۷-۱-۱-مبحث اول:مجرم ۷
۱-۷-۱-۱-۱-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین ۸
۱-۷-۱-۱-۲-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی ۱۰
۱-۷-۱-۱-۳-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۱-مجرمین به عادت ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۲-مجرمین خطرناک ۱۱
۱-۷-۱-۱-۳-۳-مجرم احساساتی ۱۲
۱-۷-۱-۱-۳-۴-مجرم اتفاقی ۱۲
۱-۷-۱-۱-۳-۵-مجرم حرفه ای ۱۲
۱-۷-۱-۲-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن ۱۲
۱-۷-۱-۲-۱-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک ۱۳
۱-۷-۱-۲-۱-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک ۱۵
۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان ۱۸
۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص ۱۹
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۲-خرج گزافه ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۳-انتقامجویی ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۴-تهدید کردن ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۵-میل به خودنمایی ۲۰
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۶-غریزۀ تقلید ۲۱
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۷-نیاز به جمع ۲۱
۱-۷-۱-۲-۴-۱-۸-القاب و اسامی دروغین ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۲-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-۱- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۳-۲-ب- نیرنگ تغییر لباس ۲۲
۱-۷-۱-۲-۴-۴-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک ۲۲
۱-۷-۲-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک ۲۴
۱-۷-۲-۱-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک ۲۴
۱-۷-۲-۱-۱-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک ۲۵
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک ۲۷
۱-۷-۲-۲-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک ۲۸
۱-۷-۲-۲-۱-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن ۲۹
۱-۷-۲-۲-۱-۱-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران ۲۹
۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده ۳۰
۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک ۳۱
۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک ۳۲
۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی ۳۲
۱-۷-۲-۲-۲-۲-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی ۳۴
فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی ۳۶
۲-۱-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی ۳۶
۲-۱-۱-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی ۳۶
۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه ۳۹
۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی ۴۰
۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی ۴۲
۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی ۴۲
۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی ۴۴
۲-۲-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲) ۴۵
۲-۲-۱-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی ۴۵
۲-۲-۱-۱- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین ۴۶
۲-۲-۱-۲-گفتاردوم: ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۴۷
۲-۲-۲- مبحث دوم:تعویق صدور حکم ۴۷
۲-۲-۲-۱-گفتار اول:تعویق به شکل ساده ۴۸
۲-۲-۲-۲-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی ۴۸
۲-۲-۲-۳-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق ۴۹
۲-۲-۲-۴-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق ۵۰
۲-۳-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی ۵۰
۲-۳-۱-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت ۵۰
۲-۳-۱-۱-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده ۵۰
۲-۳-۱-۲-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت ۵۱
۲-۳-۲-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی ۵۱
۲-۳-۲-۱-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان ۵۱
۲-۳-۲-۲-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی ۵۲
۲-۳-۳-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک ۵۳
۲-۳-۳-۱-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور ۵۳
۲-۳-۳-۲-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه ۵۳
۲-۳-۳-۳-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی ۵۴
۲-۴-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف ۵۴
۲-۴-۱-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها ۵۴
۲-۴-۱-۱-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی ۵۵
۲-۴-۱-۲-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه ۵۶
۲-۴-۱-۳-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا ۵۸
۲-۴-۱-۴-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان ۵۸
۲-۴-۱-۵-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان ۵۹
۲-۴-۲-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه ۶۱
۲-۴-۲-۱-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه ۶۲
۲-۴-۲-۲-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس ۶۳
۲-۴-۲-۲-۱-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی ۶۳
۲-۴-۲-۲-۲- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه ۶۴
۲-۴-۲-۳-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت ۶۵
۲-۴-۲-۳-۱- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی ۶۵
۲-۴-۲-۳-۲- روی آوردهای انسانی نگر ۶۶
۲-۴-۲-۳-۳- روشهای رفتاری نگر ۶۶
۲-۴-۲-۳-۴-روشهای شناختی – رفتاری ۶۶
۲-۴-۲-۳-۵-آموزش مهارتهای اجتماعی ۶۷
۲-۴-۲-۴-گفتار چهارم:خودمهارگری ۶۷
۲-۴-۲-۴-۱-بازسازی شناختی ۶۸
۲-۴-۲-۴-۲- آموزش حل مساله بین شخصی ۶۸
۲-۴-۲-۴-۳- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: ۶۹
۲-۴-۲-۵-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم ۶۹
فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر اصفهان ۷۱
۳-۱-بخش اول:روش تحقیق ۷۱
۳-۱-۱-مبحث اول:روش تحقیق ۷۲
۳-۱-۱-۱-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف ۷۲
۳-۱-۱-۲-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها ۷۲
۳-۱-۱-۳-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق ۷۲
۳-۱-۱-۴-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه ۷۳
۳-۱-۲-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۳
۳-۱-۲-۱-گفتار اول:جامعه آماری ۷۳
۳-۱-۲-۲-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها ۷۳
۳-۲-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۵
۳-۲-۱-مبحث اول:آمار توصیفی ۷۵
۳-۲-۲-مبحث دوم:آمار استنباطی ۷۹
۳-۳-نتیجه گیری ۸۳
۳-۴-پیشنهادات ۸۳
فهرست منابع: ۸۳
ضمیمه ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول ۳-۱-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح ۷۵
جدول ۳-۲-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند ۷۶
جدول ۳-۳-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند ۷۷
جدول ۳-۴-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت شده اند ۷۸
جدول ۳-۵- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم ۷۹
جدول ۳-۶-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم ۸۰
جدول ۳-۷-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم ۸۱
جدول ۳-۸- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم ۸۲

 

 

 

-اهمیت و ضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی کیفری در حقوق ایران به نظریات و مباحث اندیشه های عدالت ترمیمی کمترموردتوجه شده است یا حداقل در تألیفات ویژه و خاص به صورت دقیق به آنها پرداخته نشده است لذا در تحقیق حاظر هدف فوق مورد توجه قرار گرفته است.از طرفی از آنجا که قوانین اکثر کشورهای جهان در حال حرکت به سوی مجازات های ترمیمی می باشند لذا توجه به این مسأله و تحقیق و مطالعه در آن می تواند در آینده مورد استفاده و توجه صاحبنظران و حتی قانونگذاران قرار گیرد.نوظهور و نوپدید بودن اندیشه های کیفری کرامت مداروعدالت ترمیمی و عدم وجود منابع کافی و جامع جهت مطالعه و تحقیق محققین ضرورت اساسی تحقیق حاظر است.

۱-۴-سوالات تحقیق
۱٫ قانونگذار با پیش بینی نگهداری و مراقبت از مجرمان خطرناک در محیط بیرون زندان به دنبال کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها بوده است یا فراهم نمودن فرصتی جدید جهت اصلاح و درمان بزهکاران؟
۲٫ تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک به چه میزان است؟

۱-۵-فرضیات تحقیق
۱٫قانونگذار با پیش بینی نگهداری و مراقبت از مجرمان خطرناک در محیط بیرون زندان به دنبال کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها بوده است.
۲٫عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک مؤثر است.

۱-۶-پیشینه تحقیق
طهماسبی(۱۳۸۷)در پایان نامه خود با موضوع تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان ‏در حقوق کیفری ایران اینگونه بیان می کند:تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتی است که به جهت حمایت و ‏مراقبت از زندانی آزاد شده صورت می‌گیرد. این اقدامات طیف وسیعی از حمایت‌های مادی، ‏معنوی، اجتماعی و…. را شامل می‌شود. «تدابیری حمایتی»، این گونه نیست که از زمان آزادی ‏زندانیان آغاز گردد بلکه، روندی است که از زندان آغاز می‌شود و تا مدتی بعد از آزادی ادامه ‏می‌یابد. اهمیت «تدابیر حمایتی بعد از خروج» بدین لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم ‏زندانیان آزاد شده می‌شود. هدف از تدوین این پایان نامه نقد و بررسی قوانین و مقررات ناظر ‏بر تدابیر حمایتی در حقوق کیفری ایران و تبیین انواع راهکارها و روش‌های تدابیر حمایتی ‏موجود در حقوق کیفری ایران است.
آجی پیشه(۱۳۷۵)در پایان نامه خود با موضوع تاخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد در صدور و بقاء قرار تعلیق، دادگاه و محکوم‌علیه دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند. در تاخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اصولا اجرا می‌شود اما در تعلیق اجرای حکم تنها در صورت تخلف محکوم‌علیه از دستورات مراقبتی و ارتکاب جرم جدید، مجازات به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

۱-۷-روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگی دارد. طرح پژوهشی چارچوبی را برای مطالعه روابط بین متغیر بوجود می آورد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریع¬تر، دقیق¬تر، آسان¬تر و ارزان¬تر در دستیابی به پرسش ها و فرضیات تحقیق یاری نماید.تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده¬ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از روش زیر استفاده گردید:روش کتابخانه ای و اینترنت : برای بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع تحقیق و دستیابی به اطلاعات اولیه ، از کتب و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شبکه جهانی اینترنت به منظور دستیابی به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است . به طور کلی اطلاعاتی که در این تحقیق مورد نیاز بودند، شامل اطلاعاتی درباره پیشینه تحقیقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه ای هم برای برخی از مطالب مورد نیاز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.

۱-۷-۱-بخش اول:تعاریف و مفاهیم
در این بخش بر آن هستیم با تعاریفی مشخص از مجرمان خطرناک و بررسی وضعیت آنها و علل ارتکاب جرایم در این افراد و بررسی حالت خطرناک به بررسی این نوع مجرمان بپردازیم .در این راستا به حالات و وضعیت این مجرمان در ارتکاب به جرایم اشاره می کنیم .

۱-۷-۱-۱-مبحث اول:مجرم
در این مبحث به تعاریف مجرم از لحاظ لغوی و مفهومی می پردازیم.
مجرم شخصی است که مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و در دادگاه صالحه حکم محکومیت برای وی صادر شده است
تحول و نگرش به مفهوم جرم و مجرم در جوامع مدرن موجب شده است که بر خلاف گذشته بر دو موضوع تأکید بیشتری نسبت به گذشته شود، مسئله اول حقوق مجرم است. اگر جامعه حق دارد که فردی را به دلیل تخطی از مرزهای تعیین‌شده، مجازات کند، در مقابل فرد نیز حقوقی دارد، که رعایت هرچه بهتر این حقوق زمینه‌ساز بازگشت وی به جامعه و اصلاح‌پذیری وی است. مسائلی از قبیل درک شرایط ویژه ارتکاب جرم از سوی مجرم و به رسمیت شناختن این شرایط در میزان مجازات، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به متون قانونی و وکیل، حفظ حقوق وی در خلال دوران تحمل مجازات، و نیز حق اشتغال، آموزش و غیره در خلال حبس و بهره‌مندی از مزایایی چون مرخصی، مجازات‌های تعلیقی، خدمات مددکاری و…، حق بازگشت به جامعه و محروم نشدن از حقوق اجتماعی برای جرایم عادی و کوچک. مسئله دیگر سیاست‌های پیشگیرانه است، که به منزله سیاست‌های بهداشتی در مقابل سیاست‌های درمانی است که سیاست‌های پیشگیرانه نیز جزء حقوق شهروندی تلقی می‌شود. و همانطور که اتخاذ اقدامات بهداشتی مقدم و ضروری‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های درمانی است، سیاست‌های پیشگیرانه نیز بر سیاست‌های قضایی و مجازاتی تقدم دارد، که بررسی اینگونه سیاست‌ها در ایران و جهان و نقاط ضعف و قدرت آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران کمک کند. دورکیم مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى کند. از نظر او جرم عبارت از فعلى است که احساسات جمع معیّنى را، که داراى نیرو و صراحت مخصوص است، جریحه‌دار مى سازد .بنابراین می‌توان گفت مجرم فردى است که عملى را مرتکب می‌شود که توسط دستگاه حاکم رسماً منع شده است.
از نظر قانونگذار ما مفهوم مجرم با مفهوم جرم ارتباط نزدیکی دارد. مجرم در نظام جزایی ما کسی است که فعلی را مرتکب می‌شود که با اوامر و نواهی قانونگذار مغایر است و به دلیل این که برای به وقوع پیوستن جرم علاوه بر عنصر مادی نیاز به عنصر روانی هم هست، جرم از دیدگاه قانونگذار زمانی اتفاق می‌افتد که افعال مادی تشکیل‌دهنده آن یعنی عنصر مادی از موجودی دارای اختیار و ادراک (عنصر روانی یا قصد سوء و خطا) صادر شده باشد. اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم ارزیابی کنیم، مجرم کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا شروع به اجرای آن نموده است، که در اصطلاح حقوقی وی را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفری کسی را که به‌طور مستقیم در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته اما وسایل ارتکاب آن را فراهم می‌کند مجرم و به عنوان معاون می‌شناسد. گاهی نیز وقوع جرم نتیجه عمل کسی است که نه مباشر و نه معاون جرم به‌شمار می‌رود، اما مسئولیت فعل غیر متوجه او اس ت و چون جرم به واسطه عمل وی ارتکاب یافته، در اصطلاح فاعل میانجی نامیده می‌شود.

۱-۷-۱-۱-۱-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین
از زمان شکل گیری جرم شناسی علمی تا پیش از ظهور کیفرشناسی نوین، در تمامی تحلیل‌های ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص بررسی می‌شد؛ در واقع، جرم‌شناسی‌های علت‌شناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم دارند. در کیفرشناسی نوین، این مسئله به گونه‌ای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گرو‌ه‌ها می‌دهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می شود. این تغییر موضع نسبت به مجرم از قالب فردی به گروهی، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نوین سرلوحه خود قرار داده است؛ چرا که، منابع نظام عدالت کیفری محدود بوده و هم چنین هزینه های برخورد فردی با مجرمان بسیار بالا است. این امر ایجاب می کند نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوه‌ای مناسب، این منابع و بودج‌ ها را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش جرم و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها محقق گردد. تحقق مطلوب مدیریت مقتضی آن است که مجرمان بر حسب میزان خطرناکی به گروه‌هایی تقسیم شده و برای هر گروه اقداماتی متناسب با آن وضعیت انجام گیرد. درج این معیار، به عنوان وجه تمایز نیز در تحقیقاتی ریشه داشت که از وجود مجرمانی خبر می‌داد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی؛ به ویژه از نوع جرایم شدید، در اکثریت هستند. در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو گروه مجرم وجود دارد: گروه نخست، مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند؛ این ویژگی موجب می‌شود این مجرمان، کم خطر نامیده شوند؛ دسته دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که مرتکب شدیدترین جرایم شده، طولانی‌ترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه را دارند و بیشترین تعداد جرایم را مرتکب می‌شوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی می‌دهد. نتیجه این جداسازی، خلق مفهوم مجرم پرخطر برای دسته دوم می‌باشد. بدین ترتیب، کیفرشناسی نوین، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود افزوده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره، متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در مقابل، این مفهوم پرده‌ای را به تصویر می‌کشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرمان‌اند که کیفرشناسی نوین به دنبال شناسایی و مدیریت آن‌ها است. کیفرشناسی نوین به دنبال کنترل مجرمان است تا از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری کند در مباحثات کیفرشناسی نوین، مفاهیم مختلفی را برای مجرمین عنوان می‌کنند؛ که از آن جمله می‌توان به مفهوم طبقات فرودست اشاره کرد افراد این گروه، توان تطبیق خود با هنجارهای جامعه را ندارند؛ همیشه در حاشیه و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ فرهنگ خشونت در میان آن ها ریشه دوانده و حتی توانایی برقراری حفظ نظم در میان خود را ندارند؛ فقر، بیکاری، فروپاشیدگی خانواده، بیماری روانی و ذهنی، سوء مصرف مواد مخدر و اشکال مختلف انحراف و جرم، این افراد را به طور جدی تهدید می کند. در نتیجه، ایده اصلاح و درمان این طبقه به نظر امری بیهوده و بی معنی است. بر این اساس، این گروه خطرناک، باید به نفع حمایت از جامعه بزرگتر، قربانی شوند. کیفرشناسی نوین، از این فرصت استفاده کرده و با اعمال تکنیک‌های گروهی نظارت و کنترل، این طبقه را مدیریت می‌کند. مفهوم دیگری که پس از وقوع بحران‌های اقتصادی شدید در ایالات متحده، توجه نظام عدالت کیفری را به خود جلب کرد، مهاجرینی هستند که اغلب برای کار به این کشور آمده‌اند. در این سیاست جدید، شهروندان غیرآمریکایی به عنوان گروه‌های خطرناک شناخته شده‌اند که بایستی مورد نظارت قرار گیرند. تصویب قوانینی مانند قانون جنایات مشدد نمونه بارزی از اتخاذ چنین سیاستی در رابطه با این گروه محسوب می ‌‌شود. گروه دیگر محکومان جرایم جنسی هستند که دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و در زمره گرو‌ه‌های خطرناک قرار می‌گیرند.

۱-۷-۱-۱-۲-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی
طبقه‌بندی بزهکاران در جرم‌شناسی با قوانین کیفری متفاوت است. در بیشتر قوانین جزایی اغلب کودکان از بزرگسالان، اشخاص عادی از بیماران روانی، کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم می‌شوند از مجرمانی که دوباره اعمال مجرمانه را انجام می‌دهند، تفکیک می‌شوند و برای هر طبقه مجازات خاصی مقرر شده است. در جرم‌شناسی بزهکاران را با توجه به وضعیت روحی، جسمانی، اجتماعی مجرم و نوع و تعداد جرایم ارتکابی آن‌ها طبقه‌بندی می‌کنند. ابتدا لمبروزو مجرمین را به سه دسته و سپس انریکو فری آن‌ها را به پنج دسته مجرمین مادرزادی، مختل‌المشاعر، به عادت، اتفاقی و احساساتی تقسیم کرد. پس از آن متخصصان مختلف از جمله زیلیک، زابو و پیناتل بزهکاران را به دسته‌های مختلف تقسیم کردند.
از نطر زیلیک مجرمان اینگونه طبقه‌بندی می‌شوند: مجرمین به عادت، مجرمین علیه اموال، مجرمین پرخاشگر، مجرمینی که فدرت کنترل غریزه جنسی خود را ندارند، مجرمینی که در مقابل عامل محرک واکنش مناسبی ندارند، مجرمین عقاید مذهبی، مجرمینی که قوانین و مقررات جامعه را رعایت نمی‌کنند و مجرمانی که خارج از گروه‌های ذکرشده در جرم‌شناسی هستند. زابو بزهکاران را به پنج دسته تقسیم کرد: بزهکارانی که رفتاری عادی دارند، بزهکاران عصبی، بزهکاران مبتلا به اختلالات روانی و جنون، بزهکاران پسیکوپاتیک که رفتار نامتعادل دارند و بزهکاران گروهی و سازمان‌یافته. پیناتل مجرمان را به بزهکارانی که از گروه معین هستند و بزهکارانی که جزء گروه معینی نیستند، تقسیم کرد. بزهکارانی که جزء گروه معین هستند عبارتند از: بیماران روانی، بزهکارانی که اختلال منش دارند، بزهکاران مفسد، بزهکاران عقب‌افتاده ذهنی، معتادین الکل و معتادین به مواد مخدر و داروهای روانگردان. مجرمانی که جزء گروه معینی نیستند نیز شامل مجرمین به عادت، مجرمین اتفاقی، مجرمین احساساتی، مجرمین حرفه‌ای و مجرمین گروهی و سازمان‌یافته می‌باشند.

۱-۷-۱-۱-۳-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین
۱-۷-۱-۱-۳-۱-مجرمین به عادت
تبیین مفهوم حقوقی و جرم شناسانه ی بزهکاران به عادت تفاوت این نوع بزهکاران را با سایر گونه‌های بزهکاران به درستی مشخص می کند . پژوهش های فراوان برای تبیین این مفهوم انجام شده‌اند . در برخی پژوهش ها ، محکومیت دوباره به ارتکاب جرم به منزله معیار حقوقی شناسایی این نوع بزهکاران معرفی شده است. بر اساس چنین نگرشی ، بزهکاری به عادت وضعیت افرادی است که با وجود داشتن پیشینه محکومیت کیفری ، دوباره مرتکب جرم یا شماری از جرم ها شده اند .
در پژوهش دیگر، تحمّل کیفرزندان به منزله معیارحقوقی شناسایی بزهکاران تلقی شده است. مطابق این معیار، بزهکار به عادت افرادی هستند که ،پیشینه تحمّل کیفر زندان را برای یک یا چند بار داشته باشند
قانونگذاران برای شناسایی مجرمین به عادت معمولاً ازمعیارهای حقوقی مانند بازداشت موقّت ، محکومیت قطعی کیفر یا تحمّل حبس بهره می گیرند . قانونگذاری ایران نیز با وضع مقرّرات در زمینه تکرار جرم و نیز در قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ به این ایده در قالب تکرار جرم و شرایط شناسایی مجرمین به عادت توجّه کرده است .

۱-۷-۱-۱-۳-۲-مجرمین خطرناک
از نظر جرم شناختی ، نخستین بار رافائل گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلاً درروانپزشکی مطرح شده بود،وارد جرم شناسی نمود.حالت خطرناک دارای دوبعد« ظرفیت واستعداد جنایی»یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم و جامعه پذیری می آید و«سازگاری اجتماعی » به معنای درجه انطباق و جامعه پذیری مجرم ، است. بدیهی است که پذیرش این مفهوم بالینی ، به عنوان معیار تعیین نوع و میزان واکنش کیفری و تحمیل این واکنش ها به صرف احراز وجود حالت خطرناک و بدون آن که فرد مرتکب جرم شده باشد ، با توجّه به سوء استفاده‌هایی که می توانست از آن صورت پذیرد ،با استقبال حقوقدانان روبرو نشده و به جای آن مفهوم « مجرم خطرناک » را به کار گرفتند ؛ یعنی فردی که اوّلاً مجرم است و مرتکب جرم شده است.ثانیاً ؛ بر مبنای برخی فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است. بر طبق ماده ی یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ مجرمین خطرناک به مجرمینی اطلاق می شود که مرتکب تکرار جرم هستند و اقدامات تامینی و تربیتی در آنان بی اثر بوده است و به محض آزادی از زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند .

۱-۷-۱-۱-۳-۳-مجرم احساساتی
معمولاً دچار اختلال روانی بوده و واکنش آنان در برخورد با امور مخالف میل باطنی خود، شدید بوده و قبل یا بعد از ارتکاب جرم،حالت هیجانی فوق العاده دارند و پس از ارتکاب جرم نیز خیلی زود از کرده خود پشیمان می شوند و اکثراً اقدام به خود کشی می کنند.

۱-۷-۱-۱-۳-۴-مجرم اتفاقی
این دسته فقط هنگامی که فرصت مناسبی پیدا کنند ، مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهان خود،اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند. این گونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آن ها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است به ارتکاب جرائم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند .

۱-۷-۱-۱-۳-۵-مجرم حرفه ای
مجرمین خطرناک کسانی هستند که بر اثرتکراراعمال خشونت آمیز، در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا هستند و آن چه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنایی پذیرفته شده است.

۱-۷-۱-۲-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن
در این مبحث به بررسی خالت خطرناک و نظریه ها و ارکان این موضوع می پردازیم .

۱-۷-۱-۲-۱-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک
حالت خطرناک اگر چه در ابتدا به عنوان جایگزینی برای تقصیر در حقوق کیفری و به عنوان اعتراض به نحوه تعیین مجازات بر اساس ملاحظات صرفاً اخلاقی مطرح شد ، ولی در طول زمان را زیر سؤال برد؛ زیرا که از منظر مکتب تحققی، اعتقاد به جرم- تقصیر- مجازات معادله کیفری آزادی اراده، در همه موارد پذیرفته نیست. رویکرد کلاسیک ضمن تاکید بر آزادی اراده، صر فا به خصیصه سزادهی کیفر معتقد بود، و کیفر را تنها یک پاسخ اتوماتیک به جرم می دانست و توجهی به آثار آن نداشت. در مقابل مکتب کلاسیک، گاروفالو پیشنهاد می کند که یک معیار جدید ارائه شود تا هم مجرمیت در آن حفظ شود و هم شخصیت مرتکب لحاظ شود؛ و در همین راستا مفهوم حالت خطرناک را پیشنهاد می کند. (جرمشناسان بالینی معتقدند که مفهوم حالت خطرناک مورد نظرگاروفالو، در حقیقت یک اقتباس از مفهوم هشداربوده است و این دو مترادف هستند). به این ترتیب مکتب تحققی دو پیشنهاد ارائه می دهد:
۱-به جای مسئولیت اخلاقی مسئولیت اجتماعی داشته باشیم (پیشنهاد فرّی)
۲-با تعدیل حس انتقام جویی –که با مجازات ارضاء می شود – به دنبال کارایی مجازات باشیم.
اینگونه بود که به تدریج، از اوائل قرن ۲۰ میلادی اصطلاح حالت خطرناک وارد حقوق کیفری وقانون آئین دادرسی کیفری شده و در نتیجه آن، تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی ها الزامی می شودو قانون قاضی را موظف می کند که از روانپزشک قانونی استفاده کرده و نظر او را راجع به حال خطرناک بزهکار جویا شود. حالت خطرناک در یک تعریف ساده عبارتست از میزان درجه احتمال ارتکاب جرم توسط یک فرد؛ یا درجه بالای خطرناک ارتکاب جرم؛ یا حالتی که گویای ارتکاب جرم در زمان نزدیک است. این توصیف کلی است و باید عناصر تشکیل دهنده آن در……………………………….

 

 

فصل دوم:
اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی

 

 

 

۲-۱-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی
در قانون قدیم مجازات اسلامی برای مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی راه حل هایی در نظزر گرفته شده است که از آن جمله می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در شرایط خاص نام برد در این بخش این موارد را مورد برررسی قرار می دهیم.

۲-۱-۱-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی
در این قسمت قبل از این که به رویکردهای بازپروری واصلاحی ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی پرداخته شود ، لازم است اشاره ای به سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با پدیده تکرار جرم ومرتکبان جرایم مکرر داشته باشیم.
سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر واقدامات سرکوبگرانه ( کیفری وغیر کیفری) وپیشگیرانه خاص از بزهکاری با ماهیت های مختلف است که دولت وجامعه ، هریک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر ، از آنها به منظور سرکوبی بزهکاران وپیشگیری از وقوع جرم وانحراف استفاده می کنند.
قانونگذار ایران در تعیین وتنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، در دوره های مختلف ، تحت تأثیر سزداهی وبازدارندگی قرار داشته است وبراین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات وکاهش یا خودداری از اعمال تخفیف وتعلیق ویا حذف مجازات ظهور کرد ، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ وهمچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت . بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری ، بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری ، با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی واعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است.نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد ، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد وسایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای تأیید این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد. با ظهور مکاتب جدید وشکست تدابیر کیفری محض ، پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها واز جمله ایران با استقبال بیشتری روبه رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک وبزهکاران به عادت وپیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) آن ، با تصویب قانون اقدامات تأمینی وتربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی………………………………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۵۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی ( نمونه موردی زندانیان شهر اصفهان)”

2 × چهار =