فروشگاه

بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3034

قیمت : تومان38,000

توضیحات

حقوق اجتماعی نیز یکی از این ابعاد حقوق است که امروز با توجه به گسترش مناسبات اجتماعی اهمیت بیشتری یافته است .از این رو باید کوشید تا با شناخت قوانین کشورهای توسعه یافته و بررسی اسناد بین المللی ،ابعاد گسترده آن را بهتر شناخت و برای توسعه روابط اجتماعی و ایجاد یک جامعه مدنی از آن بهره جست .این پایان نامه به بررسی حقوق اجتماعی زنان در ایران و کشورهای اروپایی می پردازد .

 

۲۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۲
۱٫۱ بیان جنبه مجهول مساله ۳
۲٫۱ سؤالات تحقیق ۳
۱٫۲٫۱سؤال اصلی تحقیق ۳
۲٫۲٫۱سؤالات فرعی تحقیق ۳
۳٫۱ پیشینه تحقیق ۳
۴٫۱ اهمیت موضوع ۵
۵٫۱ فرضیه ها ۵
۶٫۱ بیان جنبه های جدید ۵
۷٫۱ نتایج علمی و عملی ۵
۸٫۱ مصطلحات ۶
۱٫۸٫۱مبحث اول: مفاهیم و مصادیق ۶
۱٫۱٫۸٫۱گفتاراول )تعریف حقوق اجتماعی ۷
۲٫۸٫۱مصادیق حقوق اجتماعی ۹
۱٫۲٫۸٫۱گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی ۹
۲٫۲٫۸٫۱گفتار دوم) حق بر آزادی تشکل ۱۰
۳٫۲٫۸٫۱گفتار سوم) حق بر بهداشت ۱۱
۴٫۲٫۸٫۱گفتار چهارم ) حق بر تشکیل ان جی او ۱۲
۵٫۲٫۸٫۱گفتار پنجم ) حق بر آموزش ۱۳
۶٫۲٫۸٫۱گفتار ششم) حق بر مسکن ۱۳
۷٫۲٫۸٫۱گفتار هفتم) حق بررفاه ۱۴
۳٫۸٫۱ مبحث دوم: حقوق بشر در اسلام ۱۵
۴٫۸٫۱ مبحث سوم ) اصول و مبانی حقوق بشر در اسلام ۱۹
۱٫۴٫۸٫۱گفتار اول) کرامت انسانی ۱۹
۲٫۴٫۸٫۱گفتار دوم) اصل حیات شایسته ۲۱
۳٫۴٫۸٫۱گفتار سوم ) اصل جاودانه بودن ۲۵
۵٫۸٫۱ مبحث چهارم) تاریخ حقوق بشر ۲۵
۱٫۵٫۸٫۱ گفتار اول)تعریف حقوق بشر ۲۵
۲٫۵٫۸٫۱ گفتار دوم) زمینه حقوق بشر ۲۶
۳٫۵٫۸٫۱ گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی: ۲۷
۱٫۳٫۵٫۸٫۱اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۲۷
۲٫۳٫۵٫۸٫۱اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۷
۳٫۳٫۵٫۸٫۱قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ۲۷
۴٫۳٫۵٫۸٫۱منشور اجتماعی اروپا ۲۷
۵٫۳٫۵٫۸۱ دیوان اروپایی حقوق بشر ۲۸
۶٫۳٫۵٫۸٫۱اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۲۸
۷٫۳٫۵٫۸٫۱میثاق های حقوق بشر ۲۸
۸٫۳٫۵٫۸٫۱کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی ۲۹
۹٫۳٫۵٫۸٫۱ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر ۳۱
۱۰٫۳٫۵٫۸٫۱منشور حقوق بشر آمریکایی ۳۲
۱٫۱۰٫۳٫۵٫۸٫۱ الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی ۳۲
۱۱٫۳٫۵٫۸٫۱ سند پکن ۳۳
۱۲٫۳٫۵٫۸٫۱ اعلامیه توسعه هزاره ۳۳
۱۳٫۳٫۵٫۸٫۱ نهادهای زنان سازمان ملل ۳۴
۱۴٫۳٫۵٫۸٫۱ اقدامات سمبلیک مجمع عمومی برای موضع خانواده ۳۵
۱۵٫۳٫۵٫۸٫۱ تحولات اخیر اسناد منطقه ای ۳۵
۶٫۸٫۱ مبحث پنجم) نسل بندی حقوق بشر ۳۶
۱٫۶٫۸٫۱گفتار اول) نسل اول حقوق بشر ۳۶
۲٫۶٫۸٫۱ گفتار دوم) نسل دوم حقوق بشر ۳۷
۳٫۶٫۸٫۱ گفتار سوم) نسل سوم حقوق بشر ۳۸
۴٫۶٫۸٫۱ گفتار چهارم) نسل چهارم حقوق بشر ۳۹
۷٫۸٫۱ مبحث ششم) سیر تحول حقوق بشر در قرن اخیر ۴۰
۱٫۷٫۸٫۱گفتار اول) زمینه های پیدایش مشروطه ۴۱
۱٫۷٫۸٫۱ اول) عدالت‌خواهی شیعه ۴۱
۲٫۷٫۸٫۱ دوم) زمینه فکری خارجی ۴۲
۳٫۷٫۸٫۱ سوم) زمینه های اجتماعی ۴۲
۸٫۱ نتیجه گیری فصل اول ۴۳
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی ۴۴
۱٫۲ مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی ۴۵
۱٫۱٫۲ گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام ۴۵
۲٫۱٫۲ گفتار دوم) حقوق تأمین اجتماعی در ایران ۴۷
۲٫۱٫۲٫۱ بند اول) مقررات بازنشستگی ۴۸
۳٫۱٫۲ گفتار سوم) تأمین اجتماعی در منابع بین المللی ۶۸
۴٫۱٫۲ گفتار چهارم) محتوای حق بر تامین اجتماعی ۷۰
۲٫۲ مبحث دوم :حق بر بهداشت ۷۱
۱٫۲٫۲ گفتار اول) حق بر بهداشت در اسلام ۷۱
۲٫۲٫۲ گفتار دوم) حق بر بهداشت در قانون ایران ۷۲
۳٫۲٫۲ گفتار سوم ) حق بر بهداشت در منابع بین المللی ۷۵
۴٫۲٫۲ گفتار چهارم ) محتوای حق بر سلامت ۷۷
۱٫۴٫۲٫۲ بند اول ) ابعاد حق بر سلامتی ۷۷
۳٫۲ مبحث سوم) حق بر مسکن ۷۷
۱٫۳٫۲ گفتار اول) مسکن در اسلام ۷۷
۲٫۳٫۲ گفتار دوم) منابع داخلی ۸۳
۳٫۳٫۲ گفتار سوم) مسکن در منابع بین المللی ۸۵
۴٫۲ مبحث چهارم: حق بر سلامتی ۸۶
۱٫۴٫۲ گفتار اول) اسلام و سلامتی ۸۶
۲٫۴٫۲ گفتار دوم) حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران ۹۰
۳٫۴٫۲ گفتار سوم) حق بر سلامتی زنان در قانون ایران ۹۷
۴٫۴٫۲ گفتار چهارم ) حق بر سلامتی در منابع بین المللی ۱۱۲
۵٫۲ مبحث پنجم) حق بر تشکیل احزاب ۱۱۴
۱٫۵٫۲ گفتار اول) تشکل در اسلام ۱۱۴
۲٫۵٫۲ گفتار دوم) تشکل در قوانین ایران ۱۱۴
۳٫۵٫۲ گفتار سوم) آزادی احزاب در منابع بین المللی ۱۱۷
۶٫۲ مبحث ششم) سازمان مردم نهاد ۱۱۸
۱٫۶٫۲ گفتار اول) سازمان های مردم نهاد در ایران ۱۱۸
۷٫۲ مبحث هفتم) حق بر رفاه ۱۲۱
۱٫۷٫۲ گفتار اول) رفاه در اسلام ۱۲۱
۲٫۷٫۲ گفتار دوم) ابعاد رفاه ۱۲۲
۳٫۷٫۲ گفتار سوم ) حق بر رفاه در ایران ۱۲۳
۴٫۷٫۲ گفتار چهارم ) رفاه در منابع بین المللی ۱۳۱
۸٫۲ مبحث هشتم) حق بر آموزش در اسلام ۱۳۳
۱٫۸٫۲ گفتار اول ) علم آموزی در اسلام ۱۳۳
۲٫۸٫۲ گفتار دوم ) حق بر آموزش در منابع داخلی ۱۳۵
۳٫۸٫۲ گفتار سوم ) حق آموزش در منابع بین المللی ۱۴۲
۴٫۸٫۲ گفتار چهارم) ابعاد و محتوای حق بر آموزش ۱۴۵
فصل سوم : حقوق اجتماعی زنان در آلمان ۱۳۵
۱٫۳ مبحث اول) معرفی آلمان ۱۳۶
۱٫۱٫۳ گفتار اول) نظام سیاسی المان ۱۳۶
۲٫۱٫۳ گفتار دوم) توسعه در آلمان ۱۳۷
۳٫۱٫۳ گفتارسوم) دولت اجتماعی ۱۳۸
۴٫۱٫۳ گفتار چهارم) نظام حقوقی آلمان ۱۳۹
۵٫۱٫۳ گفتار پنجم ) نظام قضایی ۱۴۰
۶٫۱٫۳ گفتار ششم) مبارزات زنان برای کسب حقوق اجتماعی ۱۴۱
۷٫۱٫۳ گفتار هفتم ) قانون اساسی آلمان و نقش آن در شکل گیری دولت اجتماعی ۱۴۴
۸٫۱٫۳ گفتار هشتم: بررسی مفهوم گندر ۱۴۶
۲٫۳ مبحث دوم) بررسی مصادیق حقوق اجتماعی در آلمان ۱۴۸
۱٫۲٫۳ گفتار اول )دادگاههای اجتماعی (SGG) 151
3.3 مبحث سوم ) حقوق اجتماعی در آلمان ۱۵۲
۱٫۳٫۳ گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی ۱۵۲
۲٫۳٫۳ گفتار دوم )انواع بیمه ها در آلمان ۱۵۶
۳٫۳٫۳ گفتار سوم ) حق بر احزاب ۱۶۰
۴٫۳٫۳ گفتار چهارم ) حق آموزش ۱۶۵
۱٫۴٫۳٫۳ بند اول ) نظام آموزشی آلمان: ۱۶۶
۲٫۴٫۳٫۳ بند دوم) آموزش در قانونی اساسی آلمان ۱۶۸
۵٫۳٫۳ گفتار پنجم) حق بر مسکن ۱۷۲
۱٫۵٫۳٫۳ بند اول) تعریف مسکن ۱۷۲
۲٫۵٫۳٫۳ بند دوم ) مساله خلوت ۱۷۲
۳٫۵٫۳٫۳ بند سوم)حق بر مسکن در قانون آلمان ۱۷۳
۴٫۵٫۳٫۳ بندچهارم) ابعاد حق بر مسکن در آلمان ۱۷۴
۶٫۳٫۳ گفتار ششم ) حق بر رفاه ۱۷۵
۱٫۶٫۳٫۳ بند اول) تعریف رفاه ۱۷۵
۲٫۶٫۳٫۳ بند دوم) کمک های اجتماعی ۱۷۶
۷٫۳٫۳ گفتار هفتم) حق بر سلامتی ۱۸۱
۱٫۷٫۳٫۳ بند اول) تعریف سلامتی ۱۸۱
۲٫۷٫۳٫۳ بند دوم ) محتوای حق برسلامتی در آلمان ۱۸۲
۳٫۷٫۳٫۳ بند سوم) زندگی، بهداشت، ایمنی زنان در آلمان ۱۸۴
۴٫۷٫۳٫۳ بند چهارم) طرح مقابله با خشونت علیه زنان ۱۸۵
۸٫۳٫۳ گفتار هشتم) حق بر تشکیل ان جی او در آلمان ۱۸۵
۱٫۸٫۳٫۳ بند اول) تعاریف و کلیات ۱۸۵
۲٫۸٫۳٫۳ بند دوم ) سازمان های غیر دولتی ۱۸۷
مقایسه و نتیجه گیری ۱۸۹
پیشنهادات ۱۹۲
منابع ۱۹۳

 

 

فصل اول: کلیات

۱٫۱ بیان جنبه های مجهول مسأله
۲٫۱ سؤالات تحقیق
۳٫۱ پیشینه تحقیق
۴٫۱ اهمیت موضوع
۵٫۱ فرضیه ها
۶٫۱ بیان جنبه های جدید
۷٫۱ نتایج علمی و عملی
۸٫۱ مصطلحات

 

 

 

 

 

 

 

۱ فصل اول: کلیات

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر است و بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بررسی حقوق زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و ترازو برای سنجش حقوق بشر در یک کشور است .
اسلام به عنوان مکتب سعادت ابعاد مختلف آن را بررسی کرده و با شناخت دقیق از ویژگی های روحی و جسمی زنان برای آنان حقوق متناسب با شخصیت آنها را وضع نموده است. با این توصیف می توان حقوق زنان را به سه دسته تقسیم کرد: حقوق و مسئولیت فردی حقوق و مسئولیت اجتماعی که شامل حقوق و مسئولیت های سیاسی فرهنگی و اقتصادی میشود و مسئولیت های خانوادگی که محل تجلی آن خانواده است.
این تحقیق مساله حقوق اجتماعی و زنان را بررسی کرده و آن را با نظام حقوقی آلمان مقایسه می کند.
سوال اساسی در این تحقیق تبیین توضیح و بررسی حقوق اجتماعی زنان در دو نظام حقوقی اسلام و آلمان است.
این تحقیق سعی می کند بدون جانبداری و تعصب به بررسی وضعیت زنان در این دو حوزه بپردازد؟
۱٫۱ بیان جنبه مجهول مساله
حقوق زنان موضوعی است که به کرات راجع به آن بحث شده است، اما بررسی حقوق اجتماعی زنان دارای جنبه های مبهم و پیچیده ای است. مباحثی هستند که نیازمند موشکافی و تبیین عمیق هستند و علاوه بر آن مساله مجهول حقو ق زنان در کشور آلمان است و اهمیت حل مساله حقوق زنان در آلمان مهم ترین دغدغه این تحقیق به شمار می رود.
۲٫۱ سؤالات تحقیق
۱٫۲٫۱ سؤال اصلی تحقیق
– حقوق اجتماعی زنان در فقه اسلامی و سیستم حقوقی آلمان کدام می باشد؟
۲٫۲٫۱ سؤالات فرعی تحقیق
– تاثیر جنسیت در بهره گیری از مصادیق حقوق اجتماعی چگونه می باشد؟
-مبانی تحلیلی تفاوت زنان در بهره گیری از حقوق اجتماعی در نگرش فقه اسلامی و حقوق آلمان چیست؟
۳٫۱ پیشینه تحقیق
۱- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، ۱۳۷۸
۲- مهر پور، حسین، حقوق زن، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۹
۳- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۴
۴- نور حسین فتیده، طاهر، حقوق زن در قرآن و عهدین، فرهنگ گستر، تهران، ۱۳۷۹
۵- مظاهری، حبیب، شخصیت زنان در قرآن و عهدین، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰
۶- حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چاپ اول، انتشارات نواندیش، زمستان ۱۳۸۲
۷- کار مهر انگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات روشنفکران و مطالعان زنان، ۱۳۷۹
۸- اشکوری فنایی، محمد، منزلت زن در اندیشه اسلامی، قم، موسسه پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷
۹- هدایت نیا، فرج ا..، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، ۱۳۸۵
۱۰- جوادی املی، عبد ا…، زن در آیینه جمال و جلال، قم، مرکز نشر اسرا، ۱۳۷۵
۱۱- مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲
۱۲- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، فراهانی
۱۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت زنان در جمهوری اسلامی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۴- جعفری، محمد تقی، زن از دیدگاه امام علی علیه السلام، تهران، دفتر نشر اسلامی، ۱۳۷۸
۱۵رئوف، هبه مشارکت سیاسی زن، ترجمه محسن آرمین، تهران، قطره، ۱۳۷۷
۱۶- امی، محبوبه، پیش درآمدی بر حجاب سیاسی و بد حجابی سیاسی، حضور، آبان۱۳۷۰

معرفی پایان نامه ها
۱٫ محمدیان، حسین، تفاوت زن ومرد، موسسه پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۳
۲٫ روزبهانی، مهین، اشتغال زن در قرآن و حدیث، دانشگاه اراک، ۱۳۸۷
۳٫ بیات پور، فاطمه، بررسی مدیریت زن در خانه و خارج از خانه، دانشگاه آزاد فسا، ۱۳۷۹
۴٫ بشری، زهرا، دیدگاههای موضوعی حقوق زن در سوره نساء، دانشگاه آزاد کرج، ۱۳۷۴
۵٫ اساره، ماجده، بررسی فعالیت اجتماعی زنان در قرآن و سنت، دانشگاه تهران مرکز، ۱۳۷۹
۴٫۱ اهمیت موضوع
زنان به دلیل اینکه درصد زیادی از جامعه را تشکیل می دهند موضوع مهمی برای تحقیق و اندیشه هستند. مساله حقوق اجتماعی آنها که امروز موضوع پرونده های زیادی در دادگاهها است مساله مهریه ونفقه از مسایل مهم و اساسی جامعه است که باید با دقت و موشکافی آن را تبیین نمود و تطبیق آن با حقوق زن در کشور مترقی و پیشرفته آلمان زوایای تاریک این موضوع را بیشتر روشن می کند. مفهوم حقوق بشر و رعایت حقوق زنان در آلمان و اسلام را روشن تر می سازد.
۵٫۱ فرضیه ها
۱- در اسلام، در برخی از مصادیق جنسیت تاثیر مثبت و یا منفی دارد که برای آن دلایلی وجود دارد ولی در آلمان جنسیت تاثیری در بهره مندی از حقوق ندارد.
۲- مبنای نگرش اسلام مبنی بر اندیشه وحیانی و اسلامی و الهی می باشد. مبنای نگرش آلمان ناشی از تفکر سکولاریسم و اومانیسم و لیبرالیسم است .
۶٫۱ بیان جنبه های جدید
اسلام به عنوان مکتب سعادت، ابعاد مختلف آن را بررسی کرده و با شناخت دقیق از ویژگی های روحی و جسمی زنان برای آنان حقوق متناسب با شخصیت آنها را وضع نموده است. با این توصیف می توان حقوق زنان را به سه دسته تقسیم کرد: حقوق و مسئولیت فردی، حقوق و مسئولیت اجتماعی که شامل حقوق و مسئولیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میشود و مسئولیت های خانوادگی که محل تجلی آن خانواده است .
۷٫۱ نتایج علمی و عملی
این تحقیق منجر به روشن شدن حقوق اجتماعی و زنان می شود مبنا و اساس آنان را بررسی و تبیین می کند و آن را با حقوق آلمان مقایسه کرده و در انتها سنتیجه گیری می نماید .این تحقیق اشخاصی که به حقوق زنان ، بشر و تطبیقی علاقمند هستند بسیار مفید و سازنده خواهد بود. علاوه بر آن این تحقیق برخی از مسایل اجتماعی و اقتصادی آلمان را نیز موشکافی خواهد کرد.
حقوق اجتماعی وزنان در اسلام
حقوق اجتماعی وزنان در آلمان
مقایسه و نتیجه گیری
۸٫۱ مصطلحات
۱٫۸٫۱ مبحث اول: مفاهیم و مصادیق
با گسترش علم و دانش و بی انتها بودن مرزهای دانایی علوم هر روز گستره بیشتری می یابند و ضرورت دارد که علوم از یکدیگر تفکیک شوند تا هر متخصصی بتواند در حوزه خود به تحقیق و نگارش بپردازد.
زندگی انسان نیز دارای ابعاد زیادی است و در یک حوزه محدود نمی شود و یک انسان با ابعاد مختلف بدون تردید نیازها و حقوق متفاوتی دارد. از این روست که نیاز به تدوین و شناخت تمام ابعاد حقوق ضرورت پیدا می کند حقوق اجتماعی نیز بخشی از این نیاز هاست که هر روز رنگ تازه تری به خود می گیرد و رویکرد های تازه ای پیدا می کند.
آزادی به معنی حق و اختیار و بطور کلی مستقل و مختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد مانند آزادی، رفت و آمد، آزادی، کار و…. آزادی عقیده و بیان، قلم، اجتماعات، مجموعه آزادیهایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحاً حقوق و یا آزادیهای فردی و یا حقوق اساسی فرد و یا حقوق عمومی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادیهای عمومی می نامند.
آزادی عمومی عبارت حقوقی است که برای افراد نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه مختلف زندگی اجتماعی تامین می کند و این از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می شود وپروفسور ریورو دو عنصر را داخل در مفهوم و تعریف آزادی می داند یکی عنصر آزادی، یعنی تامین نوعی استقلال و خودسامانی برای فرد در تمشیت زندگی اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و….و دیگر ی عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگزار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت موثری قرار دهد.
پرفسور ریو می گوید:
آزادیهای عمومی توانایی هایی هستند که بموجب آن انسان در زمینه های مختلف اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها بوسیله حقوق موضوعه که انها را از حمایت مستحکمی برخوردار می کند شناخته می شوند و سازمان می یابند.
آزادیهای اجتماعی به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی بشر در اجتماع را داراست مانند حق کار کردن، حق انتخاب کار، حق انتخاب شغل و حق تامین اجتماعی، حق مالکیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادیهای بشر نشده است. ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که به منظور تهیه و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند؛ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
۱٫۱٫۸٫۱ گفتاراول )تعریف حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی نیز بخشی از دانش حقوق است و اگرچه (به تعبیر برخی از حقوق دانان) نمی توان آن را به صورت کامل یکی از شاخه های حقوق عمومی در نظر گرفت اما قرابت این دو غیر قابل انکاراست .
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود ویا با بکارگیری دارائی خود در اجتماعی تاثیر می گذارد دارا می باشد مانند حق مالکیت، آزادی کار و شغل و…. حقوق دان فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس بوردو حقوق اجتماعی را براین اساس توصیف می کند:
حقوق اجتماعی مانند حقوق آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعی بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی میشود.
و ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حقوق اجتماعی اثار نفوذ اندیشه سوسیالیسم در اروپاست.
اندیشه حقوق اجتماعی بوسیله (توماس موروس، لوئی بلان، سن سیمون، اون ،فوریه و کابه مطرح شده و سپس با کارل مارکس) به اوج رسید.
این حقوق برای در حقیقت برای رفع بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی است که برای افراد وضع شده تا جامعه به سوی برابری و عدل پیش روند.
اسناد بین المللی نیز به حقوق اجتماعی پرداخته اند و در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه ی منزلت و رشد آزادانه ی شخصیت اوست را عملی کند.
علاوه بر آن حق بر آموزش و پرورش و کار در ماده ۲۳ به این صورت توصیف گردیده است:
بند۱) هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه ی شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.
بند۲) هرکس بدون هیچ‌گونه تبعیض حق بهره‌مندی از دست‌مزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد.
بند۳) هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تأمین کننده ی زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایسته ی منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.
بند۴) هرکس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.
ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر اسلامی به این نکته این گونه پرداخته است:
الف. هر انسانى حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماریهاى اخلاقى به گونه اى که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوى بسازد، زندگى کند، جامعه و دولت موظفند این حق را براى او فراهم کنند.
ب. دولت و جامعه موظفند که براى هر انسانى تأمین بهداشتى و اجتماعى را از طریق ایجاد مراکز عمومى مورد نیاز, برحسب امکانات موجود, فراهم نمایند.
ج. دولت مکلف است حق هر انسانى را در زندگى شرافت مندانه اى که بتواند از طریق آن مایحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهاى اساسى مى شود, تضمین نماید.
در حقیقت حقوق اجتماعی شامل دو نوع حقوق می شود:
نوعی حقوق با محتوای اقتصادی مانند مالکیت، آزادی کسب و کار و صنعت و بازرگانی ….و نوع دیگر یک سلسله تعهدات مثبتی که امروزه در جوامع پیشرفته دولت در برابر ملت به عهده گرفته است مانند فراهم کردن کار برای همه، بهبود شرائط کار و زندگی کارگران، تامین اجتماعی، خوراک، خانه، رفاه و بهداشت ….

همانگونه که بیان شد با گسترش دانش و افزایش دیدگاه ها اختلاف آرا بر سر مصادیق حقوق اجتماعی نیز افزایش یافت و هر اندیشمندی مصادیقی به آن افزود و یا کاست. اما آنچه موضوع بحث و تحقیق ماست بررسی موارد زیر در حقوق اسلام و آلمان است.
۲٫۸٫۱ مصادیق حقوق اجتماعی
۱٫۲٫۸٫۱ گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی
هدف از تامین اجتماعی آن است که شخص بتواند در زمان پیری، از کار افتادگی، بیکاری و بیماری و یا موقع سوانح و خطرات و امثال آن به گونه ای تامین شود و از آثار و عواقب آن در حدود امکانات مصون و در امان باشد .
برای روشن شدن بحث تامین اجتماعی اشاره به این مطلب ضروری است که تامین اجتماعی یکی از مهم ترین سازو کارهای تامین امنیت اجتماعی است به گونه ای که نظام سرمایه داری با توسل به تامین اجتماعی رهایی یابد. نظام بازار آزاد تمایلی به حمایت از برخی اقشار اجتماعی ندارد و همو ترین دغدغه مزبور، تامین و کسب سود حدا اکثری است. حفظ کرامت و حیثیت ذاتی انسانی در پرتو تامین نیاز های اساسی آنهاست و نظام تامین اجتماعی، تامین کننده ی نیازهای بنیادین برخی از اقشار است .
تامین اجتماعی حقی بشری است و (از جنبه های بارز قرن بیستم برجسته شدن و توجه خاص به حقوق بشر است و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند پایه ای حقوقی مورد قبول جهانیان قرار گرفته است ……) تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. (ماده یک) و اینکه هر کس حق دارد که شخصیت او را به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود لذا اعلامیه برای تضمین حفظ حقوق و حیثیت اعضا خانواده بشری بر اصل برخورداری از تامین اجتماعی (ماده ۲۲)و زندگی شایسته توام با رفاه و امکانات لازمه (ماده ۲۵)در بین سایر حقوق و ازادی ها تاکید نموده است .
به موجب ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر کس بر تأمین اجتماعی و از جمله بیمه ها برسمیت شناخته است: کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تامین اجتماعی و از جمله بیمه های اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیت می شناسند.
در ماده ۳۴ منشور حقوق بنیادین آمده است: اتحادیه حق دستیابی به مزایای تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی که در مواردی مانند زایمان، بیماری، حوادث ناشی از کار، وابستگی یا پیری، از دست دادن کار بر اساس راهکارهای پیش بینی شده در حقوق اروپایی، قوانین و رویه های داخلی به رسمیت شناخته و اجرا می کند .
۲٫۲٫۸٫۱ گفتار دوم) حق بر آزادی تشکل
افراد و گروه ها برای احقاق حقوق خود نیازمند تشکیل گروهایی هستند تا بتوانند با اتحاد و انسجام حقوق خود را مطالبه نمایند.
در تعریف تشکل ها آمده است: تشکل عبارت است از میثاقی است که بر اسا س آن افراد متعدد با داشتن علایق و ارمان های مشترک، فعالیت خود را تنظیم و موضع مشترکی را به طور مستمر اتخاذ کنند، بدون آنکه هدف منفعت طلبانه اقتصادی داشته باشند.
در این تعریف سه عنصر برای تشکل و جمعیت مشاهده می شود:
وجود یک موافقت قراردادی که بموجب که به موجب آن اعضای جمعیت تعهد جمعی پیدا می کنند.
۲- استمرار نیز یکی از مختصات بارز تشکل ها و جمعیت ها می باشد که آن را از اجتماعات موقتی و اتفاقی متمایز می سازد و به آن اعضا لزوماً از این ائتلاف و اتحاد خود قصد منفعت طلبانه ای را تعقیب می کنند.
آزادی تشکل در اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسون اروپایی حقوق بشر، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (ماده۱۶) منشور افریقایی حقوق بشر و مردمان(ماده ۱۱) پذیرفته شده است.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر می نگارد: ……………….
………………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی حقوق اجتماعی زنان در حقوق ایران و اروپا”

13 + ده =