فروشگاه

توضیحات

بازداشت موقت یکی از قرارهای تامین کیفری دسترسی به متهم می باشد که ممکن است در فرآیند تحقیقات مقدماتی در مورد وی صادر شود. درشریعت اسلام و قوانین کیفری ایران، بازداشت موقت تحت شرایطی مجاز شمرده شده است و از آن می توان به عنوان ابزاری در جهت جلوگیری از وقوع جرم استفاده نمود. از مجموعه روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان به سازگاری بازداشت موقت با مبانی شرعی تحت شرایطی پی برد. بازداشت موقت امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است، و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت اجباری بدلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر دادرسی تلقی می شود که پسندیده نیست. البته در موارد اختیاری قانونگذار باید بر اعمال قاضی نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود، زیرا بازداشت فرد ممکن است درسرنوشت پرونده تاثیر بگذارد. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند .متاُسفانه در زندان های ما محکومین و متهمین در بندهای واحد نگهداری می شوند که باعث موُانست با سایر زندانیان شده و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. پسندیده است که محل بازداشت محکومین و متهمین متفاوت باشد. نکته مهم این است که صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند،هر چند بازداشت موقت خلاف قاعده های فقهی و اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت، قرآن، شریعت اسلام، اصل برائت، تشریفات صدور

 

 

۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱
الف-بیان مسئله ۲
ب-سوالات تحقیق ۲
ج-فرضیه های تحقیق ۲
ح-سابقه تحقیق ۳
خ-روش تحقیق ۳
ک-معرفی پلان تحقیق ۳
بخش نخست: ماهیت،پیشینه ومبانی فقهی-حقوقی قرار بازداشت موقت ۶
فصل اول:ماهیت وپیشینه قرار بازداشت موقت ۷
مبحث اول:ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت ۷
گفتار اول:مفهوم شناسی وطبقه بندی قرار بازداشت موقت ۷
الف-تعریف قرار بازداشت موقت ۸
۱-تعریف قرار وتفاوت آن با حکم ۸
۲-تعریف بازداشت موقت ۱۰
ب- طبقه بندی قرار بازداشت موقت ۱۳
۱-بازداشت موقت اداری-حقوقی وکیفری ۱۳
۲-بازداشت موقت اجباری واختیاری ۱۶
۳-بازداشت موقت قانونی و غیر قانونی ۱۸
گفتار دوم:مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه ۲۱
الف- قرار ممنوعیت خروج از کشور ۲۱
ب-حبس متهم ۲۵
ج-تحت نظر قرار دادن متهم ۲۷
د-جلب متهم ۲۷
مبحث دوم:پیشینه قرار بازداشت موقت ۲۸
گفتار اول:سابقه قرار بازداشت موقت در شریعت اسلام ۳۰
گفتار دوم:سابقه بازداشت موقت در حقوق ایران ۳۴
الف-عصر باستان ۳۴
ب-عصر معاصر ۳۷
فصل دوم:مبانی فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت ۳۹
مبحث اول:مبانی فقهی قرار بازداشت موقت ۴۰
گفتار اول:ادله جواز بازداشت موقت ۴۰
الف-قرآن ۴۱
ب-سنت ۴۷
۱-بازداشت متهم به قتل ۴۸
۲-بازداشت متهم به ارتداد ۵۲
۳-بازداشت متهم به سرقت ۵۵
۴-بازداشت مست ۵۷
۵-بازداشت کفیل ۵۹
۶بازداشت حین سکوت نزد حاکم ۶۲
۷-بازداشت شهود ۶۴
ج-اجماع ۶۶
م-عقل ۶۷
گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت متهم ۶۸
الف-اصل برائت ۶۹
ب-اصل حریت ۷۲
ج-قاعده درء ۷۳
مبحث دوم:مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت ۷۵
گفتار اول:ادله جواز قرار بازداشت موقت ۷۶
الف-حمایت اجتماعی وفردی ۷۷
۱-حمایت از جامعه ۷۸
۲-حمایت از متهم ۷۹
۳-حمایت از بزه دیده ۸۰
ب-پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت ۸۱
۱-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم ۸۱
۲-جلوگیری از امحای آثار جرم ۸۴
۳-جلوگیری از تبانی متهم با سایر اشخاص ۸۶
۴-جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ومطلعین و سایر اشخاص ۸۷
۵-حفظ دلایل و امارات ۸۸
گفتار دوم:ادله عدم جواز بازداشت موقت ۸۸
الف-مغایرت با اصل برایت ۹۰
ب-تعارض با اسناد وتعهدات بین المللی ۹۴
ج-تاثیر در سرنوشت پرونده ۹۹
د-حرفه ایی کردن بازداشت شدگان ۱۰۰
ی-جبران ناپذیر بودن بازداشت موقت با صدور حکم برایت متهم ۱۰۱
بخش دوم:ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت ۱۰۴
فصل اول:ضوابط و جهات قرار بازداشت موقت ۱۰۵
مبحث اول:ضوابط کلی صدور قرار بازداشت موقت ۱۰۵
گفتار اول:استثنایی و انحصاری بودن ۱۰۵
گفتار دوم:متناسب بودن ۱۰۶
گفتار سوم:مسبوق به تفهیم اتهام بودن به متهم ۱۰۸
گفتار چهارم:متجاوز نبودن مدت بازداشت از حداقل مجازات قانونی اتهام انتسابی ۱۰۹
مبحث دوم:جهات صدور قرار بازداشت موقت ۱۱۰
گفتار اول:جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت ۱۱۰
الف-در شریعت اسلام ۱۱۰
ب-در حقوق ایران ۱۱۱
۱-در قانون آیین دادرسی کیفری مادر ۱۱۱
۲-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه ۱۱۷
گفتار دوم:جهات اختیاری صدور قرار بازداشت موقت ۱۲۲
الف- در شریعت اسلام ۱۲۲
ب- در حقوق ایران ۱۲۳
۱- آیین دادرسی کیفری مادر ۱۲۳
۲-در قوانین دادرسی کیفری متفرقه ۱۲۷
فصل دوم:تشریفات صدور و اعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت ۱۲۹
مبحث اول: تشریفات صدور قرار بازداشت موقت ۱۲۹
گفتار اول: تشریفات ناظر به صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت ۱۳۰
الف-مرجع صلاحیت دار ۱۳۱
۱-دادسراها و دادگاههای عمومی ۱۳۱
۲-دادسراها و دادگاههای اختصاصی{نظامی و ویژه روحانیت} ۱۳۶
ب-مقامات صلاحیت دار ۱۴۳
۱-مقامات صالح طبق قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههای عمومی وانقلاب ۱۴۳
۲-مقامات صالح طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۱۴۷
ج-تایید قرار بازداشت موقت در موارد الزامی ۱۵۲
۱-مقامات صالح در تایید قرار بازداشت موقت ۱۵۲
۲-مقررات ناظر به اختلاف بین مقام صدور و مقام تایید قرار بازداشت موقت ۱۵۶
۳-سرنوشت متهم در فاصله بین صدور وتایید قرار بازداشت موقت ۱۵۸
۴-موارد صدور قرار بازداشت موقت بی نیاز از تایید مقام قضایی دیگر ۱۵۹
ح-تفهیم و ابلاغ قرار تامین به متهم ۱۶۱
د-دستورات قضایی بعد از صدور قرار بازداشت موقت ۱۶۲
مبحث دوم:تشریفات ناظر به اعتراض وضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاء قرار بازداشت موقت ۱۶۳
گفتار اول:تشریفات ناظر به اعتراض و تجدید نظر خواهی از قرار بازداشت موقت ۱۶۳
الف-اشخاص و مراجع صلاحیدار ۱۶۵
۱-اشخاص دارای صلاحیت اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۶۵
۲-مراجع دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۶۷
ب-مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی و رسیدگی به آن ۱۶۸
۱- مهلت اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۶۸
۲-مهلت رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۷۰
ج-دفعات اعتراض وتجدید نظر خواهی ۱۷۱
۱-در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۱۷۱
۲-در سایر جرایم ۱۷۲
ح-هزینه دادرسی اعتراض و تجدید نظر خواهی ۱۷۳
گفتار دوم: ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاء قرار بازداشت موقت ۱۷۳
الف- ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی ۱۷۴
۱-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در حقوق اسلام و ایران ۱۷۴
۲-ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی در اسناد بین المللی ۱۷۷
ب- موارد الغاء قرار بازداشت موقت ۱۷۹
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۸۲
منابع و ماخذ ۱۸۵
چکیده انگلیسی ۱۹۵

 

مقدمه:
مقام والای انسان ورعایت آزادی از دیر باز مورد توجه بوده همچنین در شریعت اسلام به آن اهمیت داده شده و آزادی را بزرگترین بخشش الهی دانسته که خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.
از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.
در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.

الف- بیان مساله:
موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته که با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت کاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر که بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.
ب:-سئوالات تحقیق:
۱-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟
۲- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟
۳- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟
ج- فرضیات:
۱-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.
۲- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.
۳- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.
ح- سابقه تحقیق:
در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایانامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.
خ- روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از پایانامه ها مقالات و مجلاتی که در این زمینه وجود داشته است و همچنین با مراجعه به کتابخانه های مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازیم.
ک- معرفی پلان تحقیق:
مباحث اصلی مربوط به پایانامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره… پرداخته می شود.
در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل اول، ضوابط کلی و جهات قرار بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفته و در مبحث اول این فصل در این مورد بیشتر توضیح داده می شود که ضوابط کلی قرار بازداشت موقت به چه ترتیب است که خود به چهار گفتار تقسیم شده، در مبحث دوم جهات صدور قرار بازداشت موقت در دو گفتار ، گفتار اول جهات اجباری صدور قرار بازداشت موقت و در گفتار دوم جهات اختیاری قرار بازداشت موقت در ایین دادرسی کیفری مادر و قوانین متفرقه همچنین در شریعت اسلام توضیح داده می شود.
در فصل دوم از بخش دوم ، به تشریفات صدور واعتراض و الغاء قرار بازداشت موقت اختصاص یافته و در مبحث اول به تشریفات صدور قرار بازداشت موقت، و در گفتار اول به تشریفات مربوط به مراجع صلاحیت دار اعم از دادسراها ، دادگاههای عمومی و اختصاصی و در ادامه همین گفتار به مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قوانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و قانون اصلاح قانون تشگیل دادگاههی عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱ مورد بررسی قرار می گیرد.
در مبحث دوم به تشریفات ناظر به اعتراض و ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و موارد الغاءقرار بازداشت موقت در دو گفتار که گفتار اول مربوط به اشخاص و مراجع، مهلت، دفعات و هزینه اعتراض و تجدید نظر خواهی اختصاص یافته و در گفتاردوم به ضمانت اجراهای مربوط به بازداشت غیر قانونی در اسلام و حقوق ایران همچنین در اسنا بین المللی ودر آخر موارد الغاءقرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

بخش نخست:

ماهیت، پیشینه و مبانی فقهی – حقوقی
قراربازداشت موقت

فصل اول: ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت
در این فصل به تعریف قرار بازداشت موقت و تفاوت های آن با موارد و مفاهیم مشابه، و انواع بازداشت های موقت به طور جامعی تحلیل و بررسی می شود و می خواهیم بدانیم در نظر متفکرین و اساتید حقوق چه نظرها و پیشنهادهایی در مورد بازداشت موقت از تعاریف مختلف وجود دارد. و بازداشت موقت دارای چه ویژگیهایی می باشد. همچنین بازداشت موقت را از لحاظ سیر و پیشینه تاریخی مورد تحلیل قرار می دهیم و می خواهیم بدانیم آیا بازداشت موقت چه در شریعت اسلام چه در عصر باستان و عصر معاصر وجود داشته است؟ اگر وجود داشته به چه صورت بوده است؟ و به این صورت وارد بحث تاریخی قرار بازداشت موقت شده و به تحلیل و بررسی موارد و قضایای تاریخی در عصرهای مختلف تاریخی می پردازیم.
مبحث اول: ماهیت و طبقه بندی قرار بازداشت موقت
در این مبحث به تعریف قرار بازداشت موقت و معانی لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم و بازداشت را به طور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوق آن را و همچنین تفاوت ها با دیگر مفاهیم مشابه را از نظر اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری ارائه نموده و بیان می نماییم.
گفتار اول: مفهوم شناسی و طبقه بندی قرار بازداشت موقت
مفهوم شناسی هر واژه و اصطلاحی، گام نخست هر تأمل نظری و اقدامی علمی است و بازداشت موقت نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد؛ و این کار ما را در درک درست آن یاری می رساند همچنین طبقه بندی قرار بازداشت باعث درک بهتر و تمایز انواع بازداشت ها شده و ما را برای فهم بهتر قرار بازداشت موقت کمک می کند زیرا این طبقه بندی ما را از انواع و اقسام بازداشت موقت، در قوانین مختلف آشنا می سازد.
الف) تعریف قرار بازداشت موقت
در این قسمت به تعریف قرار و بازداشت به طور جداگانه پرداخته و تفاوت آن را با حکم بیان می کنیم.
۱- تعریف قرار و تفاوت آن با حکم:
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از: پا برجا شدن، جا گرفتن، آرامش و رأی یا حکمی که صادر شود. همچنین علاوه بر معانی لغوی مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.
در اصطلاح قرار را این گونه تعریف کرده اند:
در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشاء رأی می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم، پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی نباشد.
تعریف آقای آشوری هم حکایت از قرار در امور کیفری دارد:
«در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، اتخاذ تصمیمات ق………………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران”

19 + یازده =