فروشگاه

تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3023

قیمت : تومان38,000

توضیحات

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:
۱- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
۲- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲
۳- قانون مجازات اسلامی مصوب
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..
یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده أ‌
مقدمه ۱
بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی ۵
فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی ۶
مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی ۶
گفتار اول : تعاریف ۶
بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن ۶
بند دوم : تعریف عدوان و غصب ۹
بند سوم : معرّفی و تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی ۱۰
گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی ۱۲
بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ۱۳
الف : دلالت تصرف برمالکیت ۱۳
ب :منع احقاق حق شخصی ۱۴
ج :اماره مشروعیت تصرف ۱۶
د :مبنای منتخب ۱۶
بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی ۱۸
الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب) ۱۸
ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی ۲۰
ج :مبنای منتخب فقهی ۲۳
گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی
بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام
بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران
مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر
گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث ۲۷
بند یکم: دعوای رفع ممانعت از حق ۲۷
بند دوم: دعوای رفع مزاحمت از حق ۲۹
بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق ۳۰
گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی ۳۰
بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی ۳۰
بند دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید ۳۲
بند سوم:مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید ۳۴
فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی ۳۵
مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی ۳۵
گفتار اول: تصرفات خواهان ۳۶
بند یکم: اوصاف تصرف خواهان ۳۶
بند دوم:شروع و مدت تصرف ۳۷
گفتار دوم: تصرفات خوانده ۴۰
بند یکم:لحوق تصرف خوانده ۴۰
بند دوم: عدوانی بودن تصرف ۴۲
مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری ۴۴
گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری ۴۴
بند یکم:دیدگاه ها ۴۴
بند دوم دیدگاه منتخب ۴۸
گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی ۵۳
بند اول: مالکیت ۵۳
بند دوم: مدعی دعوا ۵۶
بند سوم :مدت زمان ۵۷
بند چهارم:سوءنیت ۵۷
بند پنجم:اثار دعوا ۵۸
بند ششم:اجرای حکم
بند هفتم:املاک مشاعی ۵۸

 

 

 

بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی ۶۰
فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی ۶۱
مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم ۶۱
گفتار اول:طرفین دعوا
بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف ۶۱
بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف ۶۶
گفتار دوم : صلاحیت دادگاه ۶۸
بند اول:صلاحیت ذاتی ۶۹
بند دوم:صلاحیت محلی ۷۰
گفتار سوم : قانون حاکم ۷۰
مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی ۷۴
گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی
بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست
بند دوم:هزینه دادرسی ۷۷
.بند سوم:.دستور موقت ۸۳
بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا
بند پنجم:ورود و جلب ثالث گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای
بند یکم:اعتراض شخص ثالث ۸۵
بند دوم:اعاده دادرسی ۸۷
بند سوم:.فرجامخواهی ۹۰
فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی ۹۱
مبحث اول:اجرای حکم ۹۱
گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم ۹۱
گفتار دوم:اجرای حکم غیابی ۹۲
گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا ۹۳
بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا ۹۳
بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه ۹۳
بند سوم:اجرای رای علیه ثالث ۹۴
گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا ۹۵
مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی ۹۸
گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده ۹۸
بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت ۹۸
بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم ۹۹
گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی ۱۰۱
بند اول:زراعت ۱۰۳
الف:معدوم کردن زراعت ۱۰۴
ب:اجرت المثل ایام تصرف ۱۰۵
بند دوم:آثار تخریبی ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۰۷

 

مقدمه
به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال،مقررات قانونی مختلفی وضع و به حمایت از مالکیت و تصرف مشروع افراد اختصاص یافته است.این مقررات به مقابله با اشخاص میپردازد که قصد تجاوز به رابطه مشروع میان افراد و اموال را دارند.بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوا باید این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصرفات پیش بینی نموده است،دعوای تصرف عدوانی است.در این دعوا که مبنای آن تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرف و اختیار داشته و سابقا از آن استفاده نموده است و اینک از استیلای وی خارج شده است.در این دعوا به وجود یا عدم وجود حق ماهوی خواهان،یعنی مالکیت توجهی نمیشود و صرفا به بررسی سبق تصرفات خواهان،لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرف پرداخته میشود.در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرف عدوانی امتیازی به خواهان اعطا نموده تا با تسهیلات ویژه دعوای مزبور در مدت کوتاهی به خواسته خویش دست یلبد و از طرف دیگر،نظم اجتماع برقرار گردد.از جمله این تسهیلات ویژه :
رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی،عدم نیاز به ارایه دلیل مالکیت در رسیگی به دعوا،تجویز صدور دستور موقت متفاوت از دستور موقت موضوع ماده ق.آ.د.م ،اجرای رای دادگاه به محض صدور و قبل از قطعیت آن و………..میباشد.
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را به این شرح تعریف میکند:
«دعوای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
این تعریف با تمرکز بر عنصرتصرف و اختصاص ظاهری این دعوا بر اموال غیر منقول ،ناقص به نظر میرسد.جالب توجه آنکه در دیگر مقررات و دیگر شاخه های حقوقی گاه تعابیر و مفاهیم متفاوتی از دعوای تصرف عدوانی به چشم میخورد.از جمله این موارد میتوان به قانون اصلاح و جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و مواد ۶۰ الی ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود..بدیهی است مفاهیم متفاوت از تصرف عدوانی موجد عناصر اعتباری مجزایی خواهد بود.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای متصرفین عدوانی مجازات تعیین نموده است که در این ماده جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول جزا تحقق پیدا میکندو با تصرف عدوانی حقوقی از جهات زیادی متفاوت است از جمله اینکه داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و…………. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ اموال منقول را هم مشمول دعاوی تصرف دانسته است و رسیدگی به دعوا را به دادسرا محول نموده است و تقریبا به شکل خاص(نه شیوه کیفری و نه شیوه حقوقی) به دعاوی تصرف رسیدگی میشود. که با عنایت به سابقه تصویب قانون جلوگبری از تصرف عدوانی که نشاندهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام موخر بایذ گفت قانون مزبور معتبر است.
.با این اوصاف مدعی مخیر است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.
چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی که در این پایان نامه مبنای اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است.با این استدلال که هر شخصی که از او سلب تصرف شده،نمیتواند شخصا مجری حق خود باشد.بلکه بایستی به کمک مراجع قضایی احقاق حق نماید تا نظم عمومی بر هم نخورد.
با توجه به آنچه در باب تشتت در مفهوم حقوقی و عناصر تشکیل دهنده و در نتیجه مصادیق دعوای تصرف عدوانی آمد و با عنایت به وجود تشریفات خاص دادرسی در باب این دعوا ،تحقیق حاضر با هدف تحلیل ماهیت حقوقی ای دعوا از منظر آیین دادرسی مدنی و تفکیک آن از جنبه جزایی و در عین حال ارتباط حقوقی این دو مفهوم برای تشریفات دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی و ویژگیهای خاص آن به رشته تحریر درآمده است.
در کتب و تاسیسات حقوق داخلی به صورت اجمالی به این موضوع اشاره شده است.از میان حقوقدانان برجسته معاصر آقایان دکتر عبدالله شمس و دکتر ناصر کاتوزیان به بحث در خصوص تفکیک دعوای تصرف عدوانی از بعد حقوقی و کیفری پرداخته شده است.اما به بررسی ویژگیهای دعوای تصرف عدوانی به شکل دقیق پرداخته نشده است.
سوالات:
۱-آیا ماهیت حقوقی و عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت دارد یا خیر؟
۲-ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در آیین دارسی مدنی در مقایسه با سایر دعاوی چیست؟

فرضیه ها:
۱-ماهیت حقوقی و عناصر دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی با دیگر مقررات مرتبط مطابقت کلی ندارد.
۲-دعوای تصرف عدوانی در مقایسه با سایر دعاوی از ویژگیهای خاصی چون سرعت رسیدگی و اجرای فوری برخوردار است.
روش تحقیق به صورت تحقیقی و تحلیلی است و در پاسخ به سوالات مطروحه از روش استدلال و تحلیل بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.
این تحقیق شامل دو بخش که در بخش اول به موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل،فصل اول موضوع شناسی مفهومی و فصل دوم موضوع شناسی ساختاری پرداخته شده است و در بخش دوم ویژگیهای خاص دعوای رفع تصرف عدوانی در دو فصل ،فصل اول ویژگیهای دادرسی و فصل دوم ویژگیهای اجرایی بررسی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش یکم:
موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی

فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی
مبحث نخست: تعاریف، مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی
در این مبحث ابتدا به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته میشود و سپس مبانی این دعوا از لحاظ فقهی و حقوقی و نهایتا پیشینه آن در اسلام و در حقوق ایران بررسی میگردد.
گفتار اول : تعاریف
بهترین راه برای ورود در هر مبحث بررسی ریشه ای شناسائی و شناخت آن خواهد بود.
در این راه و در همین راستا ارائه یک تعریف صحیح و کامل از موضوع میتواند نقش مهمی را ایفاء کند .بر همین اساس در این گفتار قصد ما بر این است تا با تعریف تصرف ، عدوان وغصب اقدام به شناسائی دعوای رفع تصرف عدوانی نمائیم.
بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن
تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به قهر و غلبه تصمیم بگیرد، تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر (موضوع ماده ۷۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) .
قانونگذار ایرانی در ماده ۱۴۶ ق.م ظاهراً تصرف را مترادف با استیلا دانسته و گفته است :
« مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء» در این ماده با توجه به عطف عبارت « وضع ید» به تصرف ، مقصود قانونگذار از تصرف ، همان وضع ید است.
حقوقدانان ایرانی با اقتباس از فقه و حقوق اروپایی به تعریف تصرف پرداخته اند . مرحوم حسن امامی در تعریف تصرف نوشته است:
« تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادی است که شخصی بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنانکه ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد ».
در تعریف مزبور هیچ گونه اشاره ای به عنصر معنوی تصرف نشده است لذا برخی از حقوقدانان با توجه به موادی که در قانون مدنی و آیین دادرسی درباره تصرف هست چنین می نویسند:
«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به حسب موارد جلوه های خارجی گوناگون دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک بر مال مستولی بداند».
در تعریف فوق ، عامل عرف در تعریف تصرف نقش مهمی داشته است و با توجه به این سابقه به خوبی قابل درک است که چرا قانون مدنی تصرف را تعریف ننموده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است .
در برابر تعاریف فوق که با نظرات فقها نزدیکی دارد می توان تعریف دیگری را ذکر نمود که در آن بیشتر به تعاریف قوانین و علمای حقوق خارجی توجه شده است.مرحوم احمد متین دفتری میفرماید:«تصرف عبارت است از سلطه (استیلا) معنوی و مادی که انسان بالمباشره یا بواسطه در مقام اعمال حق مالکیت یا سایر حقوق عینی در یک شی مادی دارد یا به تعبیر دیگر: تصرف عبارت از نمایش خارجی و ظاهری حق است یعنی اعمال و اجراء آن حق است به وسیله ظهور اعمال خ…………………………………………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی”

1 × 5 =