فروشگاه

دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2487

قیمت : تومان17,000 تومان5,000

توضیحات

پایان نامه سفیه

چکیده
سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است.
بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت میشود و با زوال آن مرتفع میگردد و در هیچ یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست.
بعضی دیگر معتقدند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است مطلقا، عدهای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حکم باشد، و عدهای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم میدانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمیدانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض میشود قائل به تفصیل شدهاند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمیدانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حکم میدانند.
با بررسی دیدگاه ها و اقوال مختلف به نظر می رسد که قول نخست، اقوی است زیرا رشد و سفه از مفاهیم عرفیه هستند و چنانچه فردی از نظر عرف رشید یا سفیه شناخته شود حکم مناسب بر آن بار میشود و نیازی به حکم حاکم نیست اما با توجه به اینکه واگذار نمودن تشخیص این قبیل امور که بعضاً پیچیده و مشکل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع می گردد و اینکه در یک جامعه منظم حقوقی که دسترسی به حاکم وجود دارد رجوع به حاکم امری معقول و توجیهپذیر است لذا نظر دوم میتواند مرجح باشد

واژه های کلیدی: حجر، سفیه، رشید، حاکم، وکیل،تصرف مالی

 

۲۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد قیمت ۵۰۰۰ تومان !!!

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فهرست مطالب .

۱ چکیده

۲ مقدمه .

۳ مبحث اول:مفاهیم و تعاریف

۴ سفیه و دیدگاه فقهی وکاربرد حقوقی آن….

. ۴ مفهوم غیر رشید .

۷ مفهوم وکالت: .

. ۸ اوصاف عقد وکالت .

۹ ماهیت وکالت ..

۰۱ صیغه وکالت

۰۱ جایز بودن وکالت

۱۱ مورد وکالت .

۱۱ شرایط طرفین عقد

. ۱۱ اهلیت وکیل .

۱۱ حدود وکالت .

۲۱ وکالت در حقوق خصوصی ..

۲۱
مبحث دوم: اعمال حقوقی سفیه

۳۱ اعمال حقوقی غیر رشید -محدود شدن حجر سفیه به امور مالی

۵۱ مسئولیت مدنی غیر رشید(در فقه و قانون مدنی) ..

۶۱ نقش حکم دادگاه در حجر سفیه

۷۱ تصرف مالی سفیه

۸۱ قبول وکالت صغیر ممیز و سفیه در تملکات بلاعوض

۸۱ صحت وکالت سفیه در امور مالی

۰۲ مبحث سوم:نتیجه گیری.

. ۳۲ منابع

 

مقدمه
سفیه شخصی است که در خرج کردن اسراف و تبذیر می کند و تصرف مالی او عاقلانه نیست. سفیه به دلیل ضعف عقلی که در امور مالی دارد از تصرف در اموال خود منع شده است و معاملاتی که او انجام می دهد با اجازه ولی یا قیم نافذاست.با مبنایی که قانون مدنی در مورد اعمال حقوقی سفیه اختیار کرده است، ادعای بطلان اعمال صغیر ممیز منطقی به نظر نمی رسد، زیرا حجر صغیر ممیز نیز مانند سفیه به دلیل حمایت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق عرف نیز بطلان اینگونه معاملات را نمیپذیرد و اجتماع احساس میکند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیدهاند، نیاز دارد. بنابراین بطلان اعمال حقوقی این گروه بخشی از فعالیتهای اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل میکند. علاوه بر آن مواد ۵۸ و ۶۸ قانون امور حسبی، به ولی و قیم محجور ممیز، اختیار تنفیذ کارهای او را می دهد. پس میتوان گفت اجمال مواد مذکور قانون مدنی، با تصویب این احکام از بین رفته است و »باطل« در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به معنای عام کلمه، یعنی غیرصحیح به کار رفته است. این بدین معناست که اگر صغیر، غیر ممیز باشد معاملات او باطل و اگر ممیز باشد معاملات او غیر نافذ است. در این جا موضوع بحث ما گویای آن می باشدکه آیا سفیه میتواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که میتواند بر این اعمال حاکمـ شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر میشود عدمـ نفوذ معاملـات سفیه طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمیتواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی به صراحت نظر به عدمـ توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

مبحث اول:مفاهیم و تعاریف
سفیه و دیدگاه فقهی وکاربرد حقوقی آن
سفیه به کسی اطلاق می شود که به رشد عقلی لازم در زمینه های مختلف زندگی نرسیده است و از دیدگاه فقهی سفیه کسی است که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و درنتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید. در مقابل سفیه رشید قرار دارد .
اصطلاح رشد در معنای دیگر، به معنای عقل به کار رفته است. ولی در این معنا، مفهوم عقل مضیقتر از مفهوم سابق است. زیرا بر مبنای این اصطلاح، عقل نه تنها در معنای مقابل جنون و صغر به کار میرود؛ بلکه در مقابل »سفیه« و» أبله« نیز قرار میگیرد. این اصطلاح اگر چه برای کسانی که به معنای سنتی رشد (رشد به معنای عقل معاش) آشنایی دارند تا حدودی غریب و نامأنوس جلوه مینماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی، میتواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه، بگشاید .
اگر چه شیوه طرح این موضوع جدید است……………………………

 

 

صیغه وکالت
وکالت به ایجاب و قبول نیاز دارد ؛ زیرا یکی از عقود است ، اگرچه جایز می باشد . ایجاب وکالت عبارت است از : »وکلت ؛ تو را وکیل کردم « ، یا »استنبتک ؛ تو را جانشین خودم کردم « و مانند آن ، اگرچه دارای خصوصیاتی که در الفاظ عقود دیگر معتبر است ، نباشد و یا به وسیله درخواست ایجاب و ایجاب منعقد می شود ، مانند این که بگوید : » مرا در انجام فلان کار وکیل خود کن « و طرف مقابل به او بگوید : » تو را وکیل خود کردم « ، و یا بوسیله امر کردن به خرید و فروش است .
قبول وکالت ، هم به لفظ است ، مانند » قبول کردم « ، و هم به فعل ، مانند اینکه کاری را که موکل از او خواسته است انجام دهد و قبول وکالت، فوریت شرط نیست ؛ بلکه عقب انداختن قبول از ایجاب جایز است ، اگرچه زمانی طولانی باشد ؛ زیرا غایب را نیز می توان وکیل نمود و قبول او بعداً محقق می گردد . ظاهراً جواز وکیل کردن غایب ، مورد اتفاق فقها می باشد و به همین دلیل مصنف آن را شاهد بر جواز تأخیر قبول از ایجاب قرار داد ؛ وگرنه این امر ، فرع مدعا خواهد بود .

جایز بودن وکالت
وکالت نسبت به هر دو طرف عقد جایز است ؛ بنابراین هر یک از آن دو می تواند وکالت را در حضور دیگری یا در غیاب وی باطل نماید . حال اگر وکیل ، خود را عزل کند ، عقد وکالت مطلقاً باطل می شود ؛ اما اگر موکل او……………….

 

مبحث دوم: اعمال حقوقی سفیه
سفاهت چهره ای از کم عقلی است که در اداره اموال بروز می کند ولی، این نقض روانی به درجه ای نیست که توانایی تصمیم گرفتن را از شخص بگیرد. سفیه نیاز به حمایت دارد، زیرا بیم آن می رود که مصلحت را نشناسد، لیکن می تواند قصد کند و اراده داشته باشد وانگهی ،سفیه در روابط عاطفی و غیر مالی خود با دیگران به شیوه خردمندان رفتار می کند و در امور مالی نیز معنی معامله و آثار آن را می فهمد، پس حجرا او را نمی توان کامل پنداشت.
حجر سفیه محدود به امور مالی است و در امور غیر مالی طلاق سفیه می تواند اعمال حقوقی انجام دهد، در صورتی که صغیر ممیز…………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۵۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “دیدگاه فقهی و کاربرد حقوقی سفیه”

یازده + 9 =