فروشگاه

ماهیت اثرات و ارکان عمومی جرم سیاسی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3041

قیمت : تومان38,000

توضیحات

مجرمین سیاسی از قدیم¬الایام مورد تاخت و تاز دولت¬ها قرار می¬گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می¬کنیم. دوره¬ی اول از قدیم¬الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت¬ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می¬رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ¬های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می¬گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال¬های ۱۸۵۲-۱۹۱۴ را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده¬اند. دوره سوم بعد از جنگ¬های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ¬های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت¬ها و احزاب مختلف درگیری¬های داخلی حکومت¬ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون¬های مخلف دوباره احیاء شدند.
در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه¬ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه¬ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه¬ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه¬ی مجرم نوع جرم را مشخص می¬کند. در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند.

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی ۴
گفتار اول: دوره اول از قدیم¬الایام تا اوایل قرن نوزدهم ۴
گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ¬های جهانی ۵
گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی) ۶
فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی ۸
گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی ۸
گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی ۹
گفتار سوم: تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس ۱۰
فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی ۲۳
گفتار نخست: جرایم سیاسی محض (بسیط) ۲۶
گفتار دوم: جرایم سیاسی نسبی ۲۷
گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی ۲۹
گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی ۳۱
بخش دوم: ماهیت و اثرات جرم سیاسی ۳۴
فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی ۳۷
گفتار نخست: رکن قانونی جرم ۳۷
گفتار دوم: رکن معنوی جرم ۳۹
گفتار سوم: رکن مادی جرم ۴۰
فصل دوم: ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم ۴۲
گفتار نخست: تفاوت¬های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی ۴۲
گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی ۴۷
فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی ۴۹
گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ۴۹
گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب ۵۱
بخش سوم: آثار جرم سیاسی در اجتماع و حقوق ۵۵
فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی ۵۶
گفتار نخست: تاریخچه¬ی پدیده روشنفکری ۵۷
گفتار دوم: مفهوم روشنفکری ۵۹
گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی ۶۲
فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی ۶۶
گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی ۶۶
گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی ۶۹
گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی ۷۲
گفتار چهارم: دادرسی علنی ۷۴
فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها ۷۶
گفتار اول: امتیازات مجرمین ۷۶
گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی ۸۰
بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی ۸۲
فصل چهارم: راه¬های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی ۸۸
نتیجه گیری ۹۲
فهرست منابع ۹۴

 

 

 

 

فصل اول: سیر تاریخی جرم سیاسی
در این بخش به طور اجمالی به سیر تاریخی جرم سیاسی در اعصار مختلف می¬پردازیم. جرم سیاسی در قرون گذشته، معاصر و امروزه با دیدگاه¬های مختلفی روبرو بود. چرا که با رشد فکری مردم و تغییرات فرهنگی جوامع بینش افراد به این پدیده در حال تغییر و تحول بود، بدین جهت تاریخچه¬ی این پدیده را به سه دوره تقسیم می¬کنیم.

گفتار اول: دوره اول از قدیم¬الایام تا اوایل قرن نوزدهم
در این دوره بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشته و مجرمین سیاسی از امتیازات ویژه¬ای بهره مند نبودند و علّتش این بود که زمامداران و حاکمان جوامع انسانی که سلطه خود را از طریق زور و قدر نظامی بدست آورده و تثبیت کرده بودند هیچ اقدامی علیه خود و دستگاه حاکم را تحمل نکرده و با هر گونه مخالفتی به شدت برخورد می¬کردند و اعمال هر نوع مجازات را نسبت به مجرمین سیاسی به عنوان نیروهای شیطانی و دشمن روا می-دانستند، لذا در این دوره نه تنها امتیازی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته نشده بود، بلکه مجازات آن شدیدتر نیز بود.
در این دوره به علت قدرت نظامی حکام و عدم درک صحیح مردم از مسائل اجتماعی و روز جامعه همواره مجرمین سیاسی پایگاه و مدافع مردمی در جامعه نداشته و یا اگر داشتند بسیار اندک بود و حتّی در برخی جوامع حاکمان بخاطر خطری که از سوی اینگونه افراد احساس می¬کردند جرایمی شدید مانند سوزاندن و اعدام با چهار میخ و … را برای آنان در نظر می¬گرفتند. همچنین با استفاده از عوامیت مردم با نام¬هایی همچون نیروهای اهریمنی، روح شیطان و دیگر اسامی که جایگاه بدی در تفکرات افراد داشت مجرمان سیاسی را از جامعه ترد و به انزوا می¬کشاندند.

گفتار دوم: دوره دوم دوره رشد و شکوفایی جرم سیاسی از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ¬های جهانی
در دوره دوم که همزمان با رشد فکری جوامع بشری و اختراعات گوناگون همراه بود و همچنین گسترش وسایل و ابزاری مانند مطبوعات، کتاب، مقالات و سخنرانی اندیشمندان جامعه در مجالس مختلف باعث شد تا تغییرات عمده¬ای در نگرش به پدیده¬ی جرم سیاسی بوجود آید. در آن دوره اندیشمندانی چون منتسکیو (۱۹۸۹-۱۷۵۵) با نوشتن «روح القوانین»، ولتر (۱۷۷۸-۱۶۹۴) با نوشته¬های انتقادی و معروف خود به نام «زادیک» و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) با کتاب «قرارداد اجتماعی» خود در افکار جامعه تأثیرات بسزایی به جای گذاشته و تمایل عمومی را برای رهایی از قید و موانع آزادی و ایجاد جنبشهای حقیقی و تغییر سیستم حکومتی آماده ساختند. در این دوره بیشترین توجه فکری و فعالیت¬های اجتماعی در کشور فرانسه صورت می¬گرفت و کثرت نویسندگان و اندیشمندان در جامعه فرانسه باعث شده بود که این کشور متمدن اروپایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی در اروپا و غرب پیشگام باشد و پیوسته در دوره¬های مختلف جزء پرچمداران حکومت¬های قانون مدار و مدافع حقوق بشر شناخته شود.
افکار نویسندگان و متفکران بزرگ فرانسوی که سبب انقلاب شده بودند با خود انقلاب پایان نمی¬یافت و در زمان حاکمیت ناپلئون مجدداً افکار آزادیخواهانه در میان ملّت فرانسه دیده می-شد که منجر به تفکیک جرایم سیاسی عادی در قانون جزای سال ۱۸۸۰ م شد. برای اولین بار کلمه¬ی جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه ش. چنانچه از دوره لویی هجدهم به بعد مجرمین سیاسی به عنوان منتقدان حکومت¬ها شناخته شدند و کم کم پایگاه¬های اجتماعی در جامعه برای خود محیا کردند. پس از هر دوره حکومتی در جوامع و گذراندن سختی¬ها و فشارها و نقض آشکار حقوق اساسی افراد جامعه و مبارزه سرکوب شدید مجرمین سیاسی توسط دولت¬های حاکم با تأثیرگذاری تألیفات دانشمندان و رشد جوامع انسانی و وضعیت اجتماعی آنان و بهبود و برتری حاصل می¬شود که نتیجه و حاصل دوران استبداد است. با سپری کردن این دوره پرتلاطم و عبور از فراز و نشیب¬های فراوان عنوان جرم سیاسی یک موضوع حقوقی شد و در سراسر جهان انتشار یافت. به طوری که فاصله سال¬های ۱۹۱۴-۱۸۵۲ را دوران تحکیم و تثبیت جرم سیاسی نامیده¬اند.

گفتار سوم: بعد از جنگ جهانی (دوران افل جرم سیاسی)
جنگ در بسیاری از کشورها تغییرات شگرفی پدید آورد، به گونه¬ای که سیستم ارعاب و تهدید و فشار امپراطوری¬های بزرگ اروپایی نسبت به ملل زیردست پایان یافت و دولت¬های زیادی بوجود آمد. این تغییرات موجب شد که خطوط مرزی تغییر کند و غالباً قطعاتی از کشوری بریده و به کشور دیگر ضمیمه شود. با بروز نابسامانی¬های مختلف در کشورهای جهان فعالیت¬های سیاسی نیز از حالت نوشته¬های تهدیدآمیز و خطابه¬های تحریک کننده تظاهرات و اعتصابات به صورت سوء قصد، کشتار، گروگانگیری و جنگ¬های شهری با استفاده از وسایل و تجهیزات جدید در آمد. همچنین آنارشیست¬ها و تروریست¬های بین¬المللی گروه¬هی مذهبی و احزاب نیز در گسترش جرایم سیاسی و بی¬ثبات ساختن حاکمیت دولت¬ها نقش داشتند.
(انقلاب سال ۱۹۱۷ شوروی با تبلیغات فراوان و با استفاده از اوضاع وخیم اقتصادی بعد از جنگ احزاب کمونیست را در سایر جرایم سیاسی و نیز بروز اختلاف احزاب با هیئت¬های حاکمه و وقوع انقلابات در کشورهای اروپایی و آسیایی بود.)
این تغییر و تحولات در جامعه باعث شد که حکومت¬ها در برخورد با جرایم سیاسی تجدیدنظر کنند چرا که کشورها به این نتیجه رسیدند که آزادی مجرمین سیاسی تعرض و تهدیدی برای آنان می¬باشد که منجر به فروپاشی و انقراض حکومت¬هاست، به همین جهت با ایجاد، تدوین و تصویب قوانین شدید کیفری و حتّی حقوقی به کلی مجرمین سیاسی را در جامعه خلع سلاح کردند به گونه¬ای که حتّی کشوری مانند انگلستان که مردم آن از دیگر جوامع آزادتر بودند ناچار شدند اقدامات و مقررات شدیدی را برای اینگونه جرایم در نظر بگیرند.
بدین ترتیب تمام مجازات¬هایی که در آنها برای مجرمین سیاسی تخفیف قائل شده بودند از بین رفته و در برخی موارد حتّی اشد مجازات مانند اعدام برای آنان در نظر گرفته شد، عدم استرداد که یکی از اصول سیاسی اینگونه جرایم است لغو شد و حتّی حضور هیدت منصفه نیز منتفی گشت. در واقع در این دوره به علت از هم گسیختگی ساختارهای حکومتی و اجتماعی و نظم دادن به اوضاع نابسامان کشورها و ایجاد امنیت از دست رفته در جنگ¬ها و بهینه کردن اقتصاد راکد و شکسته شده¬ی اغلب حکومت¬ها را به سوی اقتدارگرایی و انحصارطلبی سوق داد تا برای ارضاء نیازهای مردم از نهایت قدرت مطلق در انجام هر کاری برخوردار باشند.

فصل دوم: تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی
در این بخش به تعاریفی که از جرم سیاسی ارائه شده می¬پردازیم:

گفتار نخست: تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی
در این خصوص دکتر شمس¬ الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می¬کند:
الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.
ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.
در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بی-اطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است………………………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ماهیت اثرات و ارکان عمومی جرم سیاسی”

15 − هشت =