فروشگاه

مبارزه با فساد در حقوق بین الملل با تأکید بر نقش سازمان های بین المللی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3016

قیمت : تومان39,000

توضیحات

فساد مالی ، اداری به دلایل مختلف یکی از دغدغه های اصلی و نگرانی های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به ویژه در عصر جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می رود. شفافیت و حکم رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت ها برای توسعه پایدار می گردد. از این رو سازمان های بین المللی از سازمان های جهانی مانند سازمان ملل-متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان های منطقه ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده اند. فعالیت این سازمان ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده است. گاه به تدوین اسناد مهم الزام آور و غیرالزام آور در ارتباط با جنبه های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده است. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت های عضو این کنوانسیون ها رو به توسعه نهاده است با این همه چنان چه در پایان نامه حاضر بررسی خواهد شد تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه مناطق مختلف جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان نامه می کوشد به امنیت و ابعاد مختلف نقش سازمان های بین المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان ها در زمینه مذبور به دست دهد.
کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان های بین المللی، اسناد بین المللی مبارزه با فساد.

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ی
مقدمه ۱
الف) بیان مسأله ۱
ب)سؤالات پژوهش ۲
ج)فرضیات پژوهش ۲
د)پیشینه تحقیق ۲
هـ)روش تحقیق ۳
و)سازمان¬دهی پژوهش ۳
بخش اول: مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بین¬المللی مبارزه با فساد ۴
فصل اول: مفاهیم اصلی و کلیات ۵
مبحث اول: مفاهیم اصلی ۵
گفتار اول: فساد و انواع آن ۵
بند اول) تعریف فساد: ۵
بند دوم) فساد خرد و فساد کلان ۸
بند سوم) فساد در بخش خصوصی و فساد در بخش عمومی ۱۲
الف) فساد در بخش خصوصی ۱۲
ب) فساد در بخش عمومی ۱۴
گفتار دوم: ساز و کارها و اسناد بین المللی ۱۷
بند اول) اسناد بین المللی ۱۸
الف) اسناد الزام آور ۱۸
ب) اسناد غیر الزام آور یا توصیه¬های بین المللی ۲۱
بند دوم) سازمان¬های بین المللی ۲۲
الف) نقش سازمان¬های بین¬المللی در توسعه همکاری بین دولت ها ۲۲
ب) نقش سازمان بین¬المللی در نظارت بر حسن اجرای تعهدات بین¬المللی دولت ها ۲۴
گفتار سوم: حاکمیت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد ۲۵
گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد ۲۸
گفتار پنجم: پولشویی و ارتباط آن با فساد ۳۱
مبحث دوم:اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین الملل ۳۶
گفتار اول: فساد به عنوان تهدیدی علیه توسعه پایدار ۳۶
گفتار دوم: فساد به عنوان تهدیدی بر ضد تجارت بین¬المللی و رقابت سالم اقتصادی ۳۹
گفتارسوم: فساد به عنوان تهدید علیه ارزشهای حقوق بشری و مردم سالاری ۴۱
گفتار چهارم)اهمیت مبارزه با فساد در عصر جهانی شدن اقتصاد ۴۵
فصل دوم: درآمدی بر سازو کارهای بین¬المللی مبارزه با فساد ۴۸
مبحث اول: اسناد الزام آور یا غیر الزم آور تدوین شده برای مبارزه با فساد ۴۸
گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد ۴۹
الف) اسناد غیر الزام آور به ویژه قطع نامه های مجمع عمومی ۴۹
ب) کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی ۵۰
ج) کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ۵۲
گفتار دوم: اسناد اتحادیه اروپا و شورای اروپا ۵۳
گفتار سوم: اسناد تصویب شده در قاره آفریقا ۵۶
گفتار چهارم: اسناد تصویب شده در قاره آمریکا ۶۰
الف) کنوانسیون کشورهای آمریکایی بر ضد فساد ۶۰
ب) سایر اسناد ۶۱
گفتار پنجم : اسناد تصویب شده در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ۶۱
الف) توصیه نامه مبارزه با رشوه خواری ۶۱
ب) کنوانسیون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه ۶۲
ج- سایر اسناد ۶۳
گفتار ششم:اسناد تصویب شده در منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۳
الف) اسناد سازمان آ سه آن ۶۴
ب) اسناد اتحادیه عرب ۶۵
مبحث دوم: نقش برخی از سازمان¬های بین¬المللی در مبارزه با فساد ۶۵
گفتار اول: نقش صندوق بین¬المللی پول و بانک جهانی ۶۵
گفتار دوم: نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا ۶۷
گفتار سوم: نقش سازمان تجارت جهانی ۶۸
بخش دوم: ۷۱
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان¬های ی بین¬المللی و منطقه¬ای در مبارزه با فساد ۷۱
فصل اول:توسعه همکاریهای بین المللی در چهارچوب سازمان¬های بین¬المللی و منطقه ای برای مبارزه با فساد ۷۴
مبحث اول: تأمین کمک های کارشناسی برای کشورهای متقاضی ۷۵
مبحث دوم :تسهیل همکاری بین¬المللی در تعقیب کیفری مصادیق فساد ۷۷
مبحث سوم: تسهیل همکاری های بین¬المللی در بازیابی و بازستانی عواید ناشی از فساد ۸۰
مبحث چهارم: همکاری در زمینه پیشگیری از فساد و نقش سازمان¬های بین المللی ۸۴
فصل دوم: نقش نظارتی سازمان¬های بین¬المللی و منطقه ای ۸۷
مبحث اول: نقش نظارتی سازمان ملل¬متحد و کنفرانس دولت¬های عضو کنوانسیون¬های مربوطه در این سازمان ۸۷
گفتار اول: نقش کنفرانس دولت¬های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجرای تعهدات دولت ها ۸۸
گفتار دوم: نقش نظارتی کنفرانس دولت¬های عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی ۹۲
گفتار سوم: نقش نظارتی سایر ارکان سازمان ملل متحد ۹۲
مبحث دوم: کیفیت نظارت شورای اروپا بر اجرای تعهدات دولت¬های عضو ۹۴
گفتار اول) گروه دولت ها برای مبارزه با فساد یا گرکو و نقش نظارتی آن ۹۴
گفتار دوم) نقش نظارتی کمیته وزرا و سایر ارکان شورای اروپا ۹۵
مبحث سوم( نقش نظارتی سایر سازمان¬های بین المللی ۹۶
گفتار اول) چگونگی نظارت اتحادیه اروپا در تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد ۹۶
گفتار دوم) چگونگی نظارت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بر عملکرد کشورهای عضو در مبارزه با فساد ۹۸
گفتار سوم) عدم توسعه نقش نظارتی در سطح سازمان¬های منطقه¬ای در آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین ۹۹
نتیجه گیری و پیشنهادهات ۱۰۲
پیشنهادات ۱۰۵
منابع و ماخذ ۱۰۶
۱-فارسی ۱۰۶
۲-لاتین ۱۱۰
۳-تارنماهای اینترنتی ۱۱۱

 

 

 

 

مقدمه
الف) بیان مسأله
فساد مالی – اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر، فساد هر نوع رفتاری را گویند که با سوء استفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا بخشی عمومی فعالیت دارند همراه است و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می¬آورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد می¬گردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمان¬های متعدد بین¬المللی و منطقه¬ای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بین¬المللی و منطقه¬ای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانس¬های تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است. اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس می¬شود این است که سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بین¬المللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آن¬ها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است.
ب)سؤالات پژوهش
سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در امر مبارزه با فساد چه فعالیت¬هایی را انجام می¬دهند و کارکرد آن¬ها در این زمینه چیست؟
سؤالات فرعی
۱-در قاره¬های مختلف چه سازمان¬هایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آن¬ها در چه سطح است؟
۲-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل می¬باشد؟
ج)فرضیات پژوهش
۱- گروه دولت ها برای مبارزه با فساد (گرکو GRECO) که یکی از ارکان فرعی شورای اروپا محسوب می-شود، از موفق ترین سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می¬شود و جا دارد تجارب مورد استفاده سایر سازمان¬های منطقه¬ای نیز قرار گیرد .
۲- برای اینکه کنفرانس دولت¬های عضو کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر روند تعهدات کشورها در چهار چوب این کنوانسیون موفق تر عمل کنند لازم است اختیارات بیشتری به آن داده شود تا از طریق بازدیدهای دوره¬ای از کشورها و تهیه گزارش¬های کارشناسی و ارائه توصیه¬های مناسب به بهبود وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای عضو یاری رساند.
د) پیشینه تحقیق
در سالهای اخیر پژوهشی¬های چندی در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوین گردیده لیکن جز چند مورد نوشته مختصر یا مقالات که فقط به قسمتی از موضوع پرداخته¬اند، اثر جامعی در رابطه با مطالعه نحوه عملکرد مهم ترین سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای در عصر مبارزه با فساد تدوین نشده است. در حالی که در این پایان¬نامه سعی خواهد شد بیشتر و بهتر به عملکرد یکایک سازمان های بین¬المللی و منطقه¬ای در امر مبارزه با فساد توجه شود و مثلاً بررسی گردد این سازمان¬ها چگونه از مشکلات کشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل می کنند، چه نقشه ای در تبادل کمک و همکاری در کشورها دارند از چه طریقی می توانند کشورها را برای اصلاح قوانین و رویه خود در راستای پیشگیری و سرکوب پدیده فساد تشویق و ترغیب نمایند.
هـ) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه¬ای است و این پژوهش با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیش¬برداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد شد. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاه¬های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد شد و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش می¬شود.
و)سازمان¬دهی پژوهش
این پژوهش مشتمل بر دو بخش می¬باشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می¬باشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها … مورد بررسی قرار می¬گیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمان¬های بین¬المللی و منطقه¬ای مورد بررسی قرار می¬گیرد و تلاش می¬شود تلاش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و مناطق مختلف و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد شد و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار می¬گیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار می¬گیرد.

 

بخش اول)

مفاهیم اصلی، کلیات و در آمدی بر سازو کار های بین¬المللی مبارزه با فساد

فصل اول : مفاهیم اصلی و کلیات
در این فصل مفاهیم اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و همچنین اهمیت مبارزه با فساد در سطح بین-المللی و منطقه¬ای نیز مورد توجه قرار می¬گیرد.
مبحث اول : مفاهیم اصلی
در این مبحث به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش یعنی فساد و انواع آن و جایگاه سازوکارها و اسناد بین¬المللی و همچنین نقش آن¬ها در ایجاد برخی مفاهیم همچون حاکمیت قانون و … بررسی می¬گردد. همچنین این مبحث متضمن تعاریفی از جرم های سازمان یافته، پولشویی و .. که با فساد در ارتباط می¬باشد مورد بررسی واقع می شود.
گفتار اول : فساد و انواع آن
بند اول) تعریف فساد:
در جوامع گوناگون، برحسب نگرشها و برداشتها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است : فساد از ریشه “فسد”به معنی تباهی،اخلال ومنع ازرسیدن به یک هدف مطرح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقرر ات اداری باشد. البته تعاریف فساد بسته به رشته و سازو کارهایی که برای توضیح پدیده به کار می رود متفاوت است. بانک جهانی و سایر نهادهای بین-المللی فساد را به معنای «سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی» تعریف کرده¬اند.
فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و ناهنجار را شامل می¬شود، از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد. گونار میردال فساد را در معنای وسیع‏تری مورد مطالعه قرار می‏دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل‏های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
تعریف¬های موجود در مورد فساد بر اساس مبانی مختلفی مورد بحث قرار می¬گیرد.
الف) تعریف¬هایی که به بخش عمومی و کارهای دولتی ارتباط پیدا می¬کند و ناظر به انحراف متصدیان امور در این بخش است. ب) تعریف هایی که جنبه مالی و پولی دارد. برای مثال: تعریف وان کلاورن که می گوید اگر مأمور دولت دفتر کارش را محلی برای کسب و کار تلقی کند و بکوشد از آنجا در آمد خود را هر چه بیشتر کند. پ) تعریف هایی از منظر منافع عمومی که بر پایه آنها، هر رفتار کارگزار سازمانی که به منافع عمومی زیان رساند، رفتار فساد آلود است. بر پایه این تعریف، شاخص رفتار فساد آلود آسیب رسانی به منافع عمومی است و دست زدن به هر کاری که در راستای منافع عمومی نباشد فساد خواهد بود. جان پریچارد معتقد است رفتارهای فاسدانه عبارتند از: هرگونه رفتار شخص یا مقامات عمومی که مستقیماً بر انجام درست وظایف رسمی یک مقام سیاسی یا افراد دیگر اثرگذار باشد که می¬تواند شامل، سوءاستفاده از اختیارات قانونی، باج گیری، رشوه، تقلب، سرقت، اختلاس، جعل، خیانت علیه حاکمیت و … باشد.
به جرأت می¬توان ادعا کرد تاریخی از حیات انسانی یافت نمی¬شودکه فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد. امروزه هیچ کشوری خواه دموکرات ترین و خواه توتالیترین، خواه آزادترین و نیز توسعه یافته ترین تا عقب مانده ترین کشورها، نظام اداری کشورشان را از همه جهت دارای سلامت کامل نمی دانند. یعنی تمامی نظام های دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند. فساد در هر نظامی می¬تواند بر اساس صورت بندی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشکال خاصی به خود می¬گیرد که در نظام های مختلف به شکل های رشوه برای انجام کار یا اخذ امتیازات، پاداش برای حسن خدمت، بی احترامی به ارباب رجوعان اداری، سوء استفاده از اسناد و مدارک موجود در راستای منافع شخصی یا فامیلی یا گروه های قومی، نژادی یا طبقه خاص، دست کاری اسناد، فروش اسناد دولتی و حیف و میل اموال عمومی مشاهده کرد.
فساد می¬تواند دلایل متعددی داشته باشد. لمبسدورف، فساد را ناشی از متغیر هایی چون دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی، نهادهای اجتماعی و مدنی ضعیف و فقدان رقابت و بی کیفیتی رقابت می داند. علاوه بر این می توان به عدم شفافیت قوانین برخی کشورها، عدم شفافیت در وظایف کارگزاران اداری، عدم توجیه کارگزاران اداری در مورد وظایف و پیامدهای انحراف از کار، ابهامات در قوانین، ایجاد انحصارات دولتی، توسعه شکاف های اجتماعی و اقتصادی و نابرابری دسترسی به خدمات، احساس نابرابری و تبعیض در سطوح کارگزاران اداری و مردم، نبود اطلاع رسانی لازم و گردش آزاداطلاعات، فقدان نظارت جامعه مدنی و مطبوعات اشاره کرد.
آزادی اطلاعات یکی از مهمترین راهکارها و ابزارهای ایجاد شفافیت برای مبارزه با فساد می¬باشد. مطبوعات و سازمان¬های غیر دولتی می توانند از این حق برای افشای فساد و ریشه کن کردن آن استفاده کنند. ضرورت حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد نهادهای دولتی به عنوان ابزاری برای حل مسئله مهم مبارزه با فساد، به طور گسترده مورد توجه واقع شده است. سازمان غیر دولتی جهانی “شفافیت بین الملل” که برای مبارزه با فساد ایجاد شده است، در یکی از گزارش¬های خود از حق دسترسی به اطلاعات به عنوان مهمترین ابزار و سلاح علیه فساد نام می¬برد.

بند دوم) فساد خرد و فساد کلان
محققان فساد را به انواع گوناگونی تقسیم‏بندی کرده‏اند؛ از جمله:
الف. فساد خرد: به اخذ رشوه‏های اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد. همچنین زمانی که در موارد استثنایی از جانب کارمندی درخواست رشوه می‏شود، اما این کار به شکل سازمان‏یافته انجام نمی‏شود، «فساد فردی» صورت گرفته است.
ب. فساد سازمان‏یافته: زمانی که بقای نظام‏ها به وجود فساد بستگی پیدا می‏کند و در این حالت، سازمان‏ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‏کند.
ج. فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاست‏مداران در قراردادها و طرح‏های بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‏کنند و سودهای کلان به دست می‏آورند.
صرف نظر از شکل های متعدد فساد که در جوامع مختلف، متفاوت است و میزان حساسیت و انزجار جامعه نیز نسبت به هر یک از آنها، متفاوت خواهد بود، فساد براساس
……………………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۹۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “مبارزه با فساد در حقوق بین الملل با تأکید بر نقش سازمان های بین المللی”

20 − نه =