فروشگاه

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3358

قیمت : تومان29,000

توضیحات

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان می‌باشد. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب    می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای کاربردی واز نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقیقی پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به تعداد ۸۴۶ نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان اصفهان می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان ۲۶۵ نفر محاسبه گردید. برای  جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار۱۸SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18 نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، اخلاق حرفه ای

 

 

 

 175صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

                                                            فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1  

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- ۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱- ۲) بیان مسئله   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

۱- ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  7

۱- ۴) اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 8

۱- ۵) فرضیه‌های تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

۱- ۶) چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹  

۱- ۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

۱- ۷- ۱) سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12    

۱- ۷- ۲) اخلاق حرفه‌ای   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

۱- ۸) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱) بخش اول – سرمایه اجتماعی

۲- ۱- ۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲- ۱- ۲) تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲- ۱- ۳) مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲- ۱- ۴) مبانی نظری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲- ۱- ۴- ۱) تئوری پیوند ضعیف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲- ۱- ۴- ۲) تئوری شکاف ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲- ۱- ۴- ۳) تئوری منابع اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲- ۱- ۴- ۴) مدل کیفی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲- ۱- ۴- ۵) مدلCLRLA  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

۲- ۱- ۴- ۶) مدلSCAT   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

۲- ۱- ۴- ۷) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲- ۱- ۴- ۸) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲- ۱- ۴- ۹) مدل سرمایه اجتماعی استون …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲- ۱- ۴- ۱۰) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران   ……………………………………………………………………………………………….   33

۲- ۱- ۴- ۱۱) چارچوبسرمایهاجتماعیمشترکواعتبارمشترک( شهرتمشترک )ویدمنوهمکاران ……………….. ۳۳

۲- ۱- ۴- ۱۲) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن   ………………………………………………………………………………………………………….. 34

۲- ۱- ۴- ۱۳) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲- ۱- ۴- ۱۴) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲- ۱- ۵) مزایای سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲- ۱- ۶) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی  …………………………………………………………………………………………………… 39

۲- ۱- ۷) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها   ……………………………………………………………………………………….. 42

۲- ۱- ۸) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲- ۱- ۹) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………… 45

۲- ۱- ۱۰) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی   ………………………………………………………………………………………………………………………. 46

۲- ۲) بخش دوم – اخلاق حرفه‌ای

۲- ۲- ۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲- ۲- ۲ ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

۲- ۲- ۳) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲- ۲- ۴) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳  

۲- ۲- ۵) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲- ۲- ۶) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲- ۲- ۶- ۱) مسئولیت علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲- ۲- ۶- ۲) باور به خودکارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۲- ۲- ۶- ۳) حس تعلق به اجتماع علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲- ۲- ۷) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه  …………………………………………………………………………………………………….. 65

۲- ۲- ۷- ۱) فرهنگ رشته‌ها    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

۲- ۲- ۷- ۲) فرهنگ نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲- ۲- ۷- ۳) فرهنگ نظام ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲- ۲- ۸) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی  ………………………………………………………………………………………………… 67

۲- ۳) بخش سوم – پیشینه تحقیق

۲- ۳- ۱) مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲- ۳- ۲) مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳- ۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳- ۲) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۳- ۳) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳- ۴) نمونه آماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

۳- ۵) ابزار جمع آوری داده‌ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

۳- ۵ – ۱) پرسش نامه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

۳- ۶) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳- ۶ – ۱) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳- ۶ – ۱- ۱) روایی صوری و محتوایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳- ۶ – ۱- ۲) روایی سازه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

۳- ۶ – ۲) پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳- ۷) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴- ۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   95

۴- ۲) آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

۴- ۲- ۱) متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۴- ۲- ۲) متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲  

۴- ۲- ۲- ۱) بعد سرمایه رابطه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴- ۲- ۲- ۲) بعد سرمایه شناختی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

۴- ۲- ۲- ۳) بعد سرمایه ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴- ۲- ۲- ۴) سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴- ۲- ۲- ۵) اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴- ۳) بررسی نرمال بودن داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۴- ۴) آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴– ۵) ارائه مدل و نتایج تحلیل ضرایب مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   116

۵- ۲) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶    

۵- ۳) نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵- ۴) ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

۵- ۵) پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   121

۵- ۶) محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           فهرست اشکال و مدل‌ها

شکل ۱- ۱) مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   11  

شکل۲- ۱)نحوه‌ی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف   ………………………………………………………………………………………….   26

شکل ۲- ۲)مدلSCAT   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   28

شکل ۲- ۳) مدل استون   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   32

شکل ۲- ۴) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی   ……………………………………………………………………………………………………………   35

شکل ۲- ۵)نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان   …………………………………………………………………………………………..   43

شکل ۲- ۶) عوامل موثر در تولید سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………………………   44

شکل ۲- ۷) خصوصیات مدیران مولد سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………………………………………………………   47

شکل ۲- ۸) رابطه متعامل هنجارهای دانشگاهی، اجتماع علمی و توسعه و پیشرفت علم ……………………………………………..  68

شکل ۳- ۱) ضریب مسیر در حالت استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

شکل ۳- ۲) مقدارTبرای ضریب مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

شکل ۳- ۳) ضریب مسیر در حالت استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

شکل ۳- ۴) مقدارT برای ضریب مسیر   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

شکل ۴- ۱) ضریب مسیر در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

شکل ۴- ۲) ضریب مسیر در حالت غیر استاندارد   ……………………………………………………………………………………………………………….. 113  

شکل ۴- ۳) مدل مفهومی و رگرسیون هر مسیر ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

شکل ۵– 1) مدل عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲- ۱) تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل ……………………………………………………………….. ۲۲

جدول۲- ۲) شاخص های اخلاق حرفه‌ای معطوف به علم   …………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول ۳- ۱) تعداد اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان   ………………………………………………………   82

جدول ۳- ۲) توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای ……………………… ۸۳

جدول ۳- ۳) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات  ………………………………………………………………………………………………….. 87

جدول ۳- ۴) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………   88

جدول ۳- ۵) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات …………………………………………………………………………………………………… ۹۱

جدول ۳- ۶)شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………   92

جدول ۳- ۷) ضریب پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای ……………………………………………………………………………   93

جدول ۴- ۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخ گویان ……………………………………………………………………………………………………….    96

جدول ۴- ۲) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخ گویان ………………………………………………………………………………………………………………    97

جدول ۴- ۳) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ گویان ………………………………………………………………………………………………….   98

جدول ۴- ۴) توزیع فراوانی و درصد درجه علمی پاسخ گویان ……………………………………………………………………………………………….   99

جدول ۴- ۵) توزیع فراوانی و درصد نوع استخدامی پاسخ گویان ………………………………………………………………………………………….   100

جدول ۴- ۶) توزیع فراوانی و درصد سابقه کار پاسخ گویان ……………………………………………………………………………………………………   101

جدول ۴- ۷) توصیف متغیر سرمایه ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………   102

جدول ۴- ۸) توصیف متغیر سرمایه شناختی ………………………………………………………………………………………………………………………………..   103

جدول ۴ – ۹) توصیف متغیر سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………………….   104

جدول ۴- ۱۰) توصیف متغیر سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

جدول ۴- ۱۱) توصیف متغیر اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

جدول ۴- ۱۲) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف ………………………………………………………………………………………………………………   107

جدول ۴- ۱۳) ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای ……………………………………………………………………………   108

جدول ۴- ۱۴) ضریب همبستگی بین سرمایه شناختی و اخلاق حرفه ای …………………………………………………………………………….. ۱۰۹

جدول ۴- ۱۵) ضریب همبستگی بین سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه ای ……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

جدول ۴- ۱۶) ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه ای   …………………………………………………………………………… 111

جدول ۴- ۱۷) ضریب مسیر در حالت استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

جدول ۴- ۱۸) خروجی نرم افزار آموس   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   114

جدول ۵- ۱۹) شاخص های تدوین منشور اخلاقی دانشگاه   ………………………………………………………………………………………………….  123

جدول ۵- ۲۰) شاخص های مربوط به مسئولیت علمی   ……………………………………………………………………………………………………….. 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴- ۱) نمودار فراوانی جنسیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   96

نمودار ۴- ۲) نمودار فراوانی سن   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

نمودار ۴- ۳) نمودار فراوانی تحصیلات   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98  

نمودار ۴- ۴) نمودار فراوانی درجه علمی   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

نمودار ۴- ۵) نمودار فراوانی نوع استخدامی  …………………………………………………………………………………………………………………………… 100

نمودار ۴- ۶) نمودار فراوانی سابقه کار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

نمودار ۴- ۷) هیستوگرام متغیر سرمایه ارتباطی   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

نمودار ۴- ۸) هیستوگرام متغیر سرمایه شناختی   ………………………………………………………………………………………………………………………. 103

نمودار ۴- ۹) هیستوگرام متغیر سرمایه ساختاری   ……………………………………………………………………………………………………………………. 104

نمودار ۴- ۱۰) هیستوگرام متغیر سرمایه اجتماعی   …………………………………………………………………………………………………………………. 105

نمودار ۴- ۱۱) هیستوگرام متغیر اخلاق حرفه ای   …………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۲۹۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان”

20 − 10 =