فروشگاه

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3360

قیمت : تومان19,500

توضیحات

این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه­ ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و در سال ۱۳۹۲ به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه((sheh ، طبقه بندی سه گانه­ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه­ای) و میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده­ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تعداد ۷۸ نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی ۰/۸۵، میزان اختیارات ۰/۷۷ و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج۰/۸۱محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عاملتوانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا­داری ۰٫۰۱>p­) برای استقرار بودجه­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند.

 

واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مدل شه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۱۹۵۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

 

 

۱-۱) بیان مسئله تحقیق

 

۲

۱-۲) اهمیت موضوع تحقیق

 

۴

۱-۳) اهداف تحقیق

 

۴

۱-۴) سئوالات و فرضیه های تحقیق

 

۴

۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

۱-۶) مدل تحقیق

۱-۷)تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

۱-۸) روش تحقیق

۱-۹) قلمرو تحقیق

۱-۱۰) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه

 

۵

۶

۱۳

۱۸

۱۸

۱۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

 

 

۲۱

۲-۱) تاریخچه بودجه

۲-۱-۱) تعاریف بودجه

۲-۱-۲) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی

۲-۱-۳) مراحل بودجه ریزی در ایران

۲-۱-۳-۱) مرحله تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

۲-۱-۳-۲) مرحله تصویب بودجه

۲-۱-۳-۳) مرحله اجرای بودجه

۲-۱-۳-۴) مرحله نظارت بر بودجه

۲-۱-۴) بودجه ریزی برنامه ای

۲-۱-۵) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف

۲-۱-۵-۱) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف در امریکا

۲-۱-۶)نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر

۲-۱-۷) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی

۲-۱-۸) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در امریکا

۲-۱-۹) نظام بودجه ریزی افزایشی

 

۲۲

۲۴

۲۴

۲۶

۲۶

۲۸

۲۸

۲۸

۲۸

۳۰

۳۱

۳۳

۳۴

 

۳۵

۳۷

۳۷

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۲-۱-۱۰) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی

۳۸

۲-۲) بودجه ریزی عملیاتی

۳۹

۲-۲-۱) تعریف بودجه ریزی عملیاتی

۳۹

۲-۲-۲)تعریف بوجه عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور

۴۰

۲-۲-۳) انواع بودجه ریزی عملیاتی

۴۰

۲-۲-۴) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی

۴۱

۲-۲-۵) اجرای بودجه عملیاتی

۴۵

۲-۲-۵-۱) حسابداری قیمت تمام شده

۴۶

۲-۲-۵-۲) روش اندازه گیری کار

۲-۲-۶) تحقق بودجه ریزی عملیاتی

۴۷

۴۸

۲-۲-۷) اهداف بودجه ریزی عملیاتی

۴۹

۲-۲-۸) ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی

۵۰

۲-۲-۹) اصول و مفاهیم هزینه یابی محصول

۵۱

۲-۲-۱۰) فواید بودجه ریزی عملیاتی

۵۴

۲-۲-۱۱) الزامات بودجه ریزی عملیاتی

۵۵

۲-۲-۱۱-۱) جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی

۵۵

۲-۲-۱۱-۲) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا

۵۵

۲-۲-۱۱-۳) تامین آموزشهای لازم

۵۶

۲-۲-۱۱-۴) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی

۵۷

۲-۲-۱۱-۵) ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده

۵۸

۲-۲-۱۱-۶) ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج

۵۹

۲-۲-۱۱-۷) فراهم کردن زمینه های مدیریتی

۶۰

۲-۲-۱۱-۸) اقدامات نهایی

۲-۲-۱۲) موانع بودجه ریزی عملیاتی

۲-۲-۱۳) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

۲-۲-۱۴) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

۲-۲-۱۵) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

۶۰

۶۲

۶۳

۶۴

۶۷

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

بخش دوم : پیشینه تحقیق

۷۰

 

۲-۳-۱) پژوهش اول

۷۰

 

۲-۳-۲) پژوهش دوم

۷۱

 

۲-۳-۳) پژوهش سوم

۷۲

 

۲-۳-۴) پژوهش چهارم

۷۳

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

 

۳-۱) نوع مطالعه

۷۶

 

۳-۲ )روش تحقیق

۷۶

 

۳-۳) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه

۷۶

 

۳-۴)فرضیات تحقیق

۷۷

 

۳-۵) ابزار گردآوری اطلاعات

۷۷

 

۳-۵-۱) مطالعه اسناد وکتابخانه ای

۷۷

 

۳-۵-۲) پرسشنامه    

۷۸

 

۳-۶)سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش

۷۹

 

۳-۷) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

۸۰

 

۳-۷-۱) آمارتوصیفی

۸۰

 

۳-۷-۲) آمار استنباطی

۸۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

۴-۱) مقدمه

۸۲

 

۴ -۲) توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان

۸۲

 

۴-۲-۱) توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش

۸۲

 

۴-۲-۲) سن پاسخگویان شرکت کنندگان در پژوهش

۸۳

 

۴-۲-۳) جنسیت شرکت­ کنندگان در پژوهش

۸۳

 

۴-۲-۴) میزان تحصیلات پاسخگویان

۸۴  

 

۴-۲-۵) سابقه کار کارکنان شرکت کنندگان در پژوهش

۸۴

 

۴ -۳) بررسی متغیر­های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

۸۴

 

۴-۳-۱)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

۸۴

 

۴-۳-۲)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

۸۵

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

۴-۳-۳)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی

۸۷

۴-۳-۴)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

۸۸

۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق

۹۰

۴-۴-۱)آزمون tتک نمونه ای

۹۰

۴-۴-۲)آزمون فریدمن

۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها

 

۵-۱)مقدمه

۹۸

۵-۲)خلاصه

۹۸

۵-۳)یافته های حاصل از آمار توصیفی

۱۰۰

۵-۴)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی

۱۰۱

۵-۵)یافته های حاصل از آمار استنباطی

۱۰۲

۵-۶)بحث در مورد نتایج تحقیق

۱۰۴

۵-۷)پیشنهادها

۱۰۶

فهرست منابع

۱۱۰

    

                                                                                                       

 

 

 


 

فهرست جداول

 

 

صفحه

جدول (۳-۱): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق

۷۸

جدول(۳-۲): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش

۷۹

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش

۸۲

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی گروه­های سنی پاسخگویان

۸۳

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان

۸۳

جدول(۴-۴) میزان تحصیلات پاسخگویان

۸۴

جدول(۴-۵) توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان

۸۴

جدول(۴-۶ ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

۸۵

جدول(۴-۷ ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

۸۶

جدول(۴-۸ ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی

۸۷

جدول (۴-۹): تعداد،میانگین،میانه،مد، انحراف معیار، کجی، کشیدگی، بیشترین و کمترین نمره بودجه ریزی عملیاتی

۸۸

 

جدول (۴-۱۰): نتایج آزمون t تکنمونهایبرایتأثیرگذاریعواملبربودجه­ریزیعملیاتی

۹۰

جدول (۴-۱۱) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین t برای بررسی اختلاف بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرایبودجهریزی عملیاتی

۹۲

جدول(۴-۱۲) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

۹۳

جدول(۴-۱۳) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای اولویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی

۹۴

جدول(۴-۱۴) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی

۹۵

جدول(۴-۱۵) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت­بندی پاسخ­های مرتبط با میزان پذیرش

بودجه­ریزی عملیاتی

۹۶

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

صفحه

نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش

۸۲

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۹۵۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج”

شانزده − 1 =