فروشگاه

امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3360

قیمت : تومان19,500 تومان6,000

توضیحات

این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه­ ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و در سال ۱۳۹۲ به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه((sheh ، طبقه بندی سه گانه­ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه­ای) و میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده­ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به تعداد ۷۸ نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی ۰/۸۵، میزان اختیارات ۰/۷۷ و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج۰/۸۱محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عاملتوانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا­داری ۰٫۰۱>p­) برای استقرار بودجه­ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند.

 

واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مدل شه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

 

 ۱۱۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۶۰۰۰ تومان !!!

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق  
۱-۱) بیان مسئله تحقیق ۲
۱-۲) اهمیت موضوع تحقیق ۴
۱-۳) اهداف تحقیق  ۴
۱-۴) سئوالات و فرضیه های تحقیق ۴
۱-۵) چارچوب نظری تحقیق

۱-۶) مدل تحقیق

۱-۷)تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

۱-۸) روش تحقیق

۱-۹) قلمرو تحقیق

۱-۱۰) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه

 ۵

۶

۱۳

۱۸

۱۸

۱۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

  

۲۱

۲-۱) تاریخچه بودجه

۲-۱-۱) تعاریف بودجه

۲-۱-۲) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی

۲-۱-۳) مراحل بودجه ریزی در ایران

۲-۱-۳-۱) مرحله تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

۲-۱-۳-۲) مرحله تصویب بودجه

۲-۱-۳-۳) مرحله اجرای بودجه

۲-۱-۳-۴) مرحله نظارت بر بودجه

۲-۱-۴) بودجه ریزی برنامه ای

۲-۱-۵) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف

۲-۱-۵-۱) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف در امریکا

۲-۱-۶)نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر

۲-۱-۷) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی

۲-۱-۸) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در امریکا

۲-۱-۹) نظام بودجه ریزی افزایشی

 ۲۲

۲۴

۲۴

۲۶

۲۶

۲۸

۲۸

۲۸

۲۸

۳۰

۳۱

۳۳

۳۴

 

۳۵

۳۷

۳۷

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
۲-۱-۱۰) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی۳۸
۲-۲) بودجه ریزی عملیاتی۳۹
۲-۲-۱) تعریف بودجه ریزی عملیاتی۳۹
۲-۲-۲)تعریف بوجه عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور۴۰
۲-۲-۳) انواع بودجه ریزی عملیاتی۴۰
۲-۲-۴) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی ۴۱
۲-۲-۵) اجرای بودجه عملیاتی۴۵
۲-۲-۵-۱) حسابداری قیمت تمام شده۴۶
۲-۲-۵-۲) روش اندازه گیری کار

۲-۲-۶) تحقق بودجه ریزی عملیاتی

۴۷

۴۸

۲-۲-۷) اهداف بودجه ریزی عملیاتی۴۹
۲-۲-۸) ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی۵۰
۲-۲-۹) اصول و مفاهیم هزینه یابی محصول۵۱
۲-۲-۱۰) فواید بودجه ریزی عملیاتی ۵۴
۲-۲-۱۱) الزامات بودجه ریزی عملیاتی۵۵
۲-۲-۱۱-۱) جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی۵۵
۲-۲-۱۱-۲) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا۵۵
۲-۲-۱۱-۳) تامین آموزشهای لازم ۵۶
۲-۲-۱۱-۴) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی۵۷
۲-۲-۱۱-۵) ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده۵۸
۲-۲-۱۱-۶) ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج۵۹
۲-۲-۱۱-۷) فراهم کردن زمینه های مدیریتی ۶۰
۲-۲-۱۱-۸) اقدامات نهایی

۲-۲-۱۲) موانع بودجه ریزی عملیاتی

۲-۲-۱۳) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

۲-۲-۱۴) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

۲-۲-۱۵) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

۶۰

۶۲

۶۳

۶۴

۶۷

فهرست مطالب

 عنوانصفحه
 بخش دوم : پیشینه تحقیق۷۰
 ۲-۳-۱) پژوهش اول۷۰
 ۲-۳-۲) پژوهش دوم۷۱
 ۲-۳-۳) پژوهش سوم۷۲
 ۲-۳-۴) پژوهش چهارم۷۳
 فصل سوم : روش شناسی تحقیق 
 ۳-۱) نوع مطالعه۷۶
 ۳-۲ )روش تحقیق ۷۶
 ۳-۳) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه۷۶
 ۳-۴)فرضیات تحقیق ۷۷
 ۳-۵) ابزار گردآوری اطلاعات۷۷
 ۳-۵-۱) مطالعه اسناد وکتابخانه ای ۷۷
 ۳-۵-۲) پرسشنامه     ۷۸
 ۳-۶)سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش۷۹
 ۳-۷) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها۸۰
 ۳-۷-۱) آمارتوصیفی۸۰
 ۳-۷-۲) آمار استنباطی ۸۰
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 
 ۴-۱) مقدمه۸۲
 ۴ -۲) توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان۸۲
 ۴-۲-۱) توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش ۸۲
 ۴-۲-۲) سن پاسخگویان شرکت کنندگان در پژوهش۸۳
 ۴-۲-۳) جنسیت شرکت­ کنندگان در پژوهش۸۳
 ۴-۲-۴) میزان تحصیلات پاسخگویان۸۴  
 ۴-۲-۵) سابقه کار کارکنان شرکت کنندگان در پژوهش۸۴
 ۴ -۳) بررسی متغیر­های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی۸۴
 ۴-۳-۱)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی ۸۴
 ۴-۳-۲)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی۸۵
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
۴-۳-۳)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی۸۷
۴-۳-۴)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی۸۸
۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق۹۰
۴-۴-۱)آزمون tتک نمونه ای ۹۰
۴-۴-۲)آزمون فریدمن ۹۳
فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها 
۵-۱)مقدمه۹۸
۵-۲)خلاصه۹۸
۵-۳)یافته های حاصل از آمار توصیفی۱۰۰
۵-۴)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی۱۰۱
۵-۵)یافته های حاصل از آمار استنباطی۱۰۲
۵-۶)بحث در مورد نتایج تحقیق۱۰۴
۵-۷)پیشنهادها۱۰۶
فهرست منابع۱۱۰

                                                                                                       

 

 

 

 

 

فهرست جداول 
 صفحه
جدول (۳-۱): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق۷۸
جدول(۳-۲): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش۷۹
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش۸۲
جدول(۴-۲) توزیع فراوانی گروه­های سنی پاسخگویان۸۳
جدول(۴-۳) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان۸۳
جدول(۴-۴) میزان تحصیلات پاسخگویان۸۴
جدول(۴-۵) توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان۸۴
جدول(۴-۶ ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی۸۵
جدول(۴-۷ ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی۸۶
جدول(۴-۸ ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی۸۷
جدول (۴-۹): تعداد،میانگین،میانه،مد، انحراف معیار، کجی، کشیدگی، بیشترین و کمترین نمره بودجه ریزی عملیاتی ۸۸

 

جدول (۴-۱۰): نتایج آزمون t تکنمونهایبرایتأثیرگذاریعواملبربودجه­ریزیعملیاتی۹۰
جدول (۴-۱۱) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین t برای بررسی اختلاف بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرایبودجهریزی عملیاتی۹۲
جدول(۴-۱۲) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی۹۳
جدول(۴-۱۳) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای اولویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی۹۴
جدول(۴-۱۴) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی۹۵
جدول(۴-۱۵) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت­بندی پاسخ­های مرتبط با میزان پذیرش

بودجه­ریزی عملیاتی

۹۶

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها 
 صفحه
نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش۸۲

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۶۰۰۰ تومان!!!

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج”

3 + سیزده =