فروشگاه

توضیحات

موضوع  تحقیق  تحت عنوان ”  اثر شیوه های مؤثر تبلیغات   تجاری بر رشد فروش  بیمه های زندگی در ایران” مطرح گردید و براساس آن حدسیات نگارنده بعنوان فرضیه های تحقیق تبیین شد . این تحقیق در پنج فصل  تدوین شد که در فصل اول  کلیات تحقیق  بیان گردید و واژه های کلیدی تحقیق مورد تعریف و تفضیل قرار گرفت و در فصل دوم مبانی نظری و تئوریک تحقیق که از سه گفتار خدمات , مبانی نظری  بیمه های زندگی و تبلیغات تشکیل شده است ,  بحث شد . در فصل سوم تحقیق ابتدا اسناد ومدارک  موجود  جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفت تا روند رشد این رشته بیمه ای بدست می آید . و سپس با طرح پرسشنامه نظرات جامعه نمونه جمع آوری شده طبقه بندی شد تا در فصل بعد بتوان از آنها استفاده های آماری نمود .

 در فصل چهارم تحقیق ابتدا از روش های آماری تحقیق که شامل برآورد فاصله اطمینان تقریبی برای نسبت جامعه و همین طور آزمون فرضیه نسبت ها بود بحث شد و  سپس تک تک  فرضیه ها با روش های مزبور مورد آزمون قرار گرفت فرضیه های ۱ تا ۳ مورد قبول و فرضیه های ۴ تا ۶ رد شدند.

 

۹۰صفحه فایل ورد Word فونت ۱۴ منابع و پرسشنامه دارد  قیمت ۱۲۹۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 فهرست مطالب

 فصل اول : کلیات تحقیق

عنوا ن                                                                                  صفحه

مقدمه                                                                                    (1)

بیان اصلی تحقیق                                                                      (2)

تبیین موضوع و مساله                                                                (3)

اهداف تحقیق                                                                           (4)

فرضیه ها                                                                              (5)

متغیرهای تحقیق                                                                       (6)   

نوع,روش وقلمرو تحقیق                                                             (6)

روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات                                        (7)

ضرورت انجام تحقیق                                                                (7)

تعریف واژه های تحقیق                                                             (9)

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

گفتار اول:خدمات                                                                    (11)

عنوان                                                                                  صفحه

طبقه بندی انواع خدمات                                                             (12)

ویژگیهای امور خدماتی                                                              (13)

گفتار دوم:

تاریخچه وسوابق مساله تحقیق                                                      (14)

اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی                                                (15)

تقسیم بندی انواع بیمه                                                               (18)

گفتار سوم:   

تبلیغات و آگهی ها                                                                 (19)

تبلیغات بازرگانی                                                                  (21)

اهداف تبلیغات بازرگانی                                                         (22)

اصول تبلیغات                                                                    (24)

شرایط اثربخشی تبلیغات                                                        (26)

اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات                                           (26)

مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر                                           (27)

مزایای تبلیغات                                                                  (27)

 

عنوان                                                                                 صفحه

بازاریابی بیمه های زندگی                                                         (29)

مکعب بازار                                                                         (32)

عوامل تشکیل دهنده بازار                                                         (34)

بازار آگاه و ناآگاه                                                                  (34)

قابلیت جذب بازار                                                                 (35)

اهداف بازاریابی                                                                  (37)

تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی                                          (39)

بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان                              (41 )

شیوه های تماس                                                                  (41)

پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی                                                (42)

فرم پیشنهادی                                                                    (43)

فصل سوم:

روش جمع آوری اطلاعات

مقدمه                                                                            (44)

بررسی اسناد و مدارک                                                       (44)

 

عنوان                                                                                صفحه

تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۲                                       (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۷۳                                      (47)

تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۸۴                                      (48)

تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۸۵                                      (51)

تحولات بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۲                                     (51)

روش بررسی میدانی                                                            (52)

اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه                              (53)

بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها       

فرضیه ۱)                                                                       (55)

فرضیه ۲,۳,۴,۵ )                                                             (56)

فرضیه ۶)                                                                      (57)

فصل چهارم:

روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه                                (58)

بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری

 

عنوان                                                                                صفحه

استدلال فرضیه ۱)                                                                (61)

استدلال فرضیه ۲)                                                                (63)

استدلال فرضیه ۳)                                                                (65)

استدلال فرضیه ۴)                                                               (66)

استدلال فرضیه ۵)                                                               (67)

استدلال فرضیه ۶)                                                              (68)

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                      (71)

فصل پنجم:

خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات

گفتار اول:

خلاصه تحقیق                                                                  (73)

نتیجه گیری                                                                    (84)

پیشنهادات                                                                      (84)

پیوست شماره۱)

پرسش نامه                                                                   (92)

 

عنوان                                                                                صفحه

پیوست شماره۲)

واژه نامه                                                                          (79)

منابع و ماخذ                                                                      (81)

 

 

مسأله و مشکل اصلی در این تحقیق عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی در ایران می باشد.

در این تحقیق  سعی می شود که عدم رشد این بیمه ها از زاویه عدم بکارگیری  و استفاده از

                                                  (2)

شیوه های تبلیغاتی مؤثر در رشد این بیمه ها بررسی می گرد و نهایتاً بعد ازگرد آوری اطلاعات و آمارهای مثبت در این زمینه راه حلهایی جهت ارتقاء فرهنگ بیمه ای کشور از راه بکارگیری ابزارهای  مهم  و مناسب تبلیغاتی  پیشنهاد  خواهد شد زیرا علیرغم عمر بیش از شصت  سال صنعت بیمه در ایران از رشد مناسبی برخوردار نبوده است.

– تبیین موضوع و مسأله :  

موضوعی که در این تحقیق به آن پرداخته می شود بیمه های زندگی(عمر و پس انداز) می باشد. بیمه های زندگی از نظر حقوقی  گونه ای قرارداد یا عقد است  که  بموجب آن بیمه گر در ازاء دریافت وجوه حق بیمه متعهد می شود که در صورت وقوع خطریا فرا رسیدن موعد مقرر مبلغ مقطوعی به عنوان سرمایه بیمه به بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه بپردازد.

بنابراین خطرهایی که به طور اصلی در بیمه های اشخاص مورد تأمین قرار می گیرد عبارت است از حادثه بیماری , از کار افتادگی دائم,بازنشستگی , سالمندی , فوت, …

میزان تعهد بیمه گر یعنی مبلغ بیمه شده ارتباطی با غرامت ناشی از بروز واقعه بیمه شده ندارد  و به پیشنهاد بیمه گذار تعیین می شود در واقع موضوع بیمه های زندگی تأمین خطرهایی است که تندرستی  و  توانایی کار و حیات انسان را تهدید می کند  .  در اینجا به بررسی راهکارهای  تبلیغات تجاری در پیشبرد فروش بیمه که عبارتست از ارتباط و معرفی غیر شخصی محصول یا خدمات از طریق حاملهای مختلف در مقابل دریافت وجه برای  مؤسسات انتفاعی و غیر -انتفاعی یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند .

                                        (3)

تبلیغات یکی از وسایل عمده ای است که شرکتها برای ایجاد ارتباط مؤثر و مستقیم با خریداران و عموم مردم به کار می برند. همانطور که می دانیم بیمه در رشد و توسعه اقتصادی از طریق ترمیم اقتصادی , افزایش مبادلات , ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری مؤثر می باشد و رشد اقتصادی نیز عامل  پیشرفت  بیمه است . در این رساله  شیوه های مؤثر تبلیغاتی بر رشد فروش  بیمه زندگی بررسی می شود.  ابتدا می بایست  مشخص  گردد که چه محصولی را می- خواهیم به بازار معرفی کنیم که  مشخص است محصولی  که از طرف شرکت های  بیمه  تحت عنوان کالا در اختیار بازار هدف قرار می گیرد انواع خاصی از خدمات است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی خاصی می باشد.

– اهداف تحقیق :

هدف از انجام این  تحقیق بررسی  شیوه های  تبلیغاتی  مناسب به عنوان ابزاری جهت ارتقاء فرهنگ  بیمه ای کشور و در نتیجه رشد فروش بیمه های  زندگی جهت  رفع  معضلات  زیر خواهد بود.

۱- عدم آرامش خاطر ناخواسته بدلیل عدم آگاهی از ابزارهای با ارزش به نام بیمه زندگی

۲- عدم بکارگیری صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی بخصوص دوران حساس به عنوان یکی از ابزارهای  مفید که در صورت رشد نقش  سرمایه ای  بسیار مهمی در دوران توسعه اقتصادی داشته باشد.

 

                                         (4)

 فرضیه ها :

فرضیه اول:

 ارتباط معنا داری بین عدم آگاهی مردم نسبت به بیمه های زندگی و عدم رشد این نوع بیمه ها وجود دارد .

فرضیه دوم :

ارتباط معناداری بین عدم بکارگیری شیوه های تبلیغاتی مناسب در آگاه نمودن مردم و عدم رشد بیمه های زندگی وجود دارد .

فرضیه سوم :

ارتباط معناداری بین شیوه های مختلف تبلیغاتی تلویزیونی و تشویق مردم به خرید بیمه های زندگی وجود دارد.

فرضیه چهارم:

ارتباط معناداری بین شیوه های مختلف تبلیغات رادیویی و رشد بیمه های زندگی وجود دارد .

فرضیه پنجم :

ارتباط معناداری بین تبلیغات خیابانی و رشد بیمه های زندگی وجود دارد .

فرضیه ششم :

ارتباط معناداری بین تبلیغات در روزنامه ها و مجلات و رشد بیمه های عمر وجود دارد.

                                               (5)

متغیرهای تحقیق :

        متغیرهای وابسته                                        متغیرهای مستقل      

عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                           عدم آگاهی مردم

عدم رشد مطلوب بیمه های زندگی                    عدم بکارگیری……………………………..

…………………………. 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۱۲۹۰۰ تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران”

دو × دو =