فروشگاه

توضیحات

بررسی  عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده

 

سازمان ها عموماً اهداف خاصی را دنبال میکنند. نهاد آموزش و پرورش نیز در هر کشوری در پی اهداف خاصی است که از طریق سازمان های اجرایی آن، یعنی مدارس به واقعیت می پیوندند. از سوی دیگر مدیران مدارس نیز مانند هر مدیری دیگری انجام وظایف مدیریتی همچون برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری و کنترل را به نحوی به عهده دارند. به نظر می رسد مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت به نیکو ترین وجه از عهده این وظایف برآیند و نقش اساسی را در اثر بخش نمودن فعالیت های سایر کارکنان داشته باشند و از سایر مدیران کارآمد تر و اثر بخش تر باشند. ولی در صحنه عمل، مشخص نیست که این مدیران تا چه حد اینگونه عمل می نمایند و یا کارآمد تر از سایر مدیران هستند. مقایسه کارآمدی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت با سایر مدیران آموزشی این امکان را فراهم می آورد که از یک طرف میزان اثر بخشی مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت در صحنه عمل به وضوح روشن شود و از سوی دیگر میزان تفاوت های معنی دار موجود بین مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت و سایر مدیران آموزشی مدارس راهنمایی هم از نظر میزان دستیابی به اهداف سازمانی و هم از نظر نحوه انجام وظایف مدیریتی آشکار گردد، و از این طریق نقش آموزش های مدیریتی در اثر بخش مدیران به طور عینی تر و واقعی تر مشخص شود.

از آنجائیکه در آموزش و پرورش اهداف سامانی دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده و سنجش آنها به صورت واقعی تر و عینی تر چندان که شایسته و دقیق باشد مقدور نیست و از سوی دیگر با توجه به اینکه اثر بخشی مدیران بر اساس میزان دستیابی به اهداف ممکن است ملاک صحیح و معتبری نباشد و عوامل دیگری غیر از خود مدیر در دستیابی به اهداف، موثر بوده باشند، لذا در این تحقیق از توجه صرف به اهداف، پرهیز نموده و نحوه انجام وظایف مدیریتی به طور اثر بخش نیز مورد مقایسه قرار می گیرد که میتواند به عنوان یک روش سنجش اثر بخشی مدیران، تکمیل کننده روش ارزیابی بر مبنای دستیابی به اهداف بوده و نقایص و کاستی های آن را جبران نماید. در این صورت نتایج بدست آمده با واقعیت منطبق بوده و می تواند دارای اعتبار کافی باشد و در ضمن نقش سایر عواملی که ممکن است در موفق بودن مدیر موثر بوده و مدیر در آنها نقشی نداشته است خنثی گرد و فقط توانایی و مهارت های شخصی مدیران مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند.

 

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پرسشنامه دارد قیمت ۱۱۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای مقاله و پایان نامه مدیریت در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………. ۱                                              

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲

تعریف موضوع……………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………. ۷

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۱

قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۲

تعاریف اصطلات………………………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق ……………………….. ۱۶

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

سیر تحول مدیریت……………………………………………………………………………………… ۲۵

نظریه کلاسیک مدیریت……………………………………………………………………………….. ۲۵

نظریه مدیریت علمی……………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه مدیریت اداری…………………………………………………………………………………… ۲۷

نظریه بوروکراسی……………………………………………………………………………………… ۲۷

مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت ……………………………………….. ۲۸

مکتب روابط انسانی……………………………………………………………………………………. ۲۸

تئوری علم مدیریت ……………………………………………………………………………………. ۲۹

نگرش سیستمی …………………………………………………………………………………………. ۲۹

مدیریت اقتضائی………………………………………………………………………………………… ۳۰

تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی………………………………………………….. ۳۱

تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………….. ۳۵

ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت………………………………………………………………… ۳۷

مهارت مورد نیاز مدیران…………………………………………………………………………….. ۳۹

عوامل موثر در موفقیت مدیران……………………………………………………………………. ۴۴

ارزشیابی اثر بخشی و کارآمدی مدیران……………………………………………………….. ۴۵

عوامل موثر در اثر بخشی سازمان ……………………………………………………………… ۴۹

وظایف مدیران…………………………………………………………………………………………… ۵۱

برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………….. ۵۳

انواع برنامه ریزی………………………………………………………………………………………. ۵۴

مراحل عمده برنامه ریزی……………………………………………………………………………. ۵۵

برنامه ریزی موثر………………………………………………………………………………………. ۵۶

سازماندهی-تامین بکارگیری نیروی انسانی……………………………………………….. ۵۹-۵۷

نظارت و کنترل………………………………………………………………………………………….. ۶۰

هدایت و رهبری…………………………………………………………………………………………. ۶۱

سلسله مراتب نیازها……………………………………………………………………………………. ۶۳

انگیزش و رفتار…………………………………………………………………………………………. ۶۴

بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………… ۶۵

تئوری x و y ……………………………………………………………………………………………. 66

نظریه گروهای انسانی………………………………………………………………………………… ۶۷

مطالعات در مورد نظریه رهبری………………………………………………………………….. ۶۸

سیستم مدیریت لیکرت………………………………………………………………………………… ۷۱

رهبری اقتضایی…………………………………………………………………………………………. ۷۲

رهبری موفق……………………………………………………………………………………………… ۷۳

همگانی و رهبری……………………………………………………………………………………….. ۷۴

رهبری مبتنی بر عشق و محبت…………………………………………………………………….. ۷۶

مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………………………. ۷۹

شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشارکت…………………………………………………… ۸۱

مزایای مشارکت…………………………………………………………………………………………. ۸۲

برنامه ریزی و اجرای تغییر………………………………………………………………………… ۸۴

فرآیند ایجاد تغییر………………………………………………………………………………………. ۸۶

خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………. ۸۷

فرآیند خلاقیت……………………………………………………………………………………………. ۸۸

ویژگی افراد خلاق………………………………………………………………………………………. ۸۹

موانع خلاقیت…………………………………………………………………………………………….. ۹۰

استراتژی نوآوری……………………………………………………………………………………… ۹۱

روابط انسانی…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

روابط انسانی در مدرسه…………………………………………………………………………….. ۹۳

شاخص روابط انسانی مطلوب……………………………………………………………………… ۹۵

عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان………………………………………………….. ۹۶

فصل چهارم

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۱۰۳

نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۱۰۴

روشهای آماری تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۰۵

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یک……………………………………………….. ۱۰۷

نمودار فرضیه ۱……………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

جدول شماره ۲ فرضیه ۱…………………………………………………………………………… ۱۰۹

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو………………………………………………… ۱۱۱

نمودار فرضیه ۲……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

جدول شماره ۲ فرضیه ۲…………………………………………………………………………… ۱۱۳

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه……………………………………………….. ۱۱۵

نمودار فرضیه ۳……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

جدول شماره ۲ فرضیه ۳…………………………………………………………………………… ۱۱۷

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار…………………………………………….. ۱۱۹

نمودار فرضیه ۴……………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

جدول شماره ۲ فرضیه ۴…………………………………………………………………………… ۱۲۱

جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج……………………………………………….. ۱۲۳

نمودار فرضیه ۵……………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

جدول شماره ۲ فرضیه ۵…………………………………………………………………………… ۱۲۵

خلاصه تحقیق و نتیجه ………………………………………………………………………………. ۱۲۸

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

محدودیتها و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………. ۱۳۳

پیوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مدیران

شیوه نامه انتصاب مدیران

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۱۱۹۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده”

یازده + چهارده =