فروشگاه

بررسی جامعه شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3301

قیمت : تومان21,000

توضیحات

 

چکیده:

     داشتن زندگی مطلوب و با کیفیت همواره آرزوی بشر بوده کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسایل پیش روی جهان امروز می‌باشد. همچنین ارتقاء آن از مهم ترین هدف‌های حکومت‌ها و دولت‌های مختلف در سطح جهان محسوب می‌شود. این متغیرمعمولاًازطریقشاخص­هایذهنیحاصلازپیمایشوارزیابی ادراکاتورضایتافراداززندگیویابااستفادهازشاخص­هایعینیحاصلازداده­هایثانویهوبهندرت با استفادهازهردو نوعشاخصه­هااندازه­گیریمی­شود. هدف این پژوهش سنجش کیفیت زندگی روستاییان از طریق استفاده هم­زمان از ابعاد عینی و ذهنی و نیز اولویت­بندی نیازهای ساکنین و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن می­باشد. رویکرداصلیاین پژوهشبااستفادهازتلفیق و مقایسهشاخص­هایعینیو شاخص‌هایذهنیبودهاست. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از: درآمد سرانه، تحصیلات، پایگاه اقتصادی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و سرمایه اجتماعی. جامعه آماری مناطق روستایی شهرستان همدان می­باشد. حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش­ نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای با توجه به تعداد خانوارها (۲۷۸۸۵ خانوار) ۴۰۰ خانوار برآورد شد. و با استفاده از پرسش­نامه، داده­های مورد نیاز از طریق پاسخ­های افراد جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار spss پردازش شدند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که بین متغیرهای درآمد سرانه، پایگاه اجتماعی اقتصادی، احساس محرومیت نسبی و سرمایه اجتماعی با متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد. هم­چنین مقایسه نتایج ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی نشان می­دهد که ( ۲۹) درصد در حالت بهزیستی و (۷/۳۶) درصد در حالت محرومیت قرار دارند؛ در حالی­که (۱/۱۰) درصد در حالت ناهماهنگی و (۰۶/۲۴) درصد در حالت انطباق قرار گرفته‌اند   همچنین نتایج نشان داد که اکثر خانوارهای روستایی از احساس محرومیت نسبی متوسط به بالایی رنج می­برند که حدود ۵/۳۸ درصد می­باشد. حدود ۹/۱۳ درصد از پاسخگویان نیز از احساس محرومیت نسبی پایینی برخوردارند. نتایج نیز نشان داد که بر خلاف فرضیه تحقیق، متغیر میزان تحصیلات کم‌ترین تاثیر را بر کیفیت زندگی داشته استو نیز مقادیر بتا نشان می­دهد که متغیر احساس محرومیت نسبی بیش­ترین تاثیر را بر کیفیت زندگی داشته است.

.

واژه­های کلیدی: کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی – اجتماعی

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۲۱۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه :۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش:۷

۱-۴- اهداف پژوهش :۷

۱-۴-۱- هدفکلی:۷

۱-۴-۲- اهدافجزیی:۸

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. ۱۱

۲-۲- تعاریف و مفاهیم.. ۱۳

۲-۱- پیشینه پژوهش:۱۶

۲-۱-۱- تحقیقاتداخلی.. ۱۶

۲-۱-۲- تحقیقاتخارجی.. ۱۸

۲-۲- مبانی نظری پژوهش :۲۰

۲-۲-۱- نظریه سرمایه اجتماعی:۲۶

۲-۲-۳- تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی :۳۲

۲-۲-۴- نظریه ویژگیهای پایگاهی (منزلت نقشی)۳۷

۲-۲-۵- نظریه احساس محرومیت نسبی :۳۹

۲-۳- الگوی تحلیلی :۴۰

۲-۴- مدلنظریتحقیق:۴۱

۲-۵- فرضیه‌های پژوهش:۴۱

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱- روش پژوهش:۴۵

۳-۲- جامعهآماری.. ۴۵

۳-۳- حجم نمونه. ۴۶

۳-۴- واحد نمونه. ۴۶

واحد نمونه گیری سرپرست خانوار.۴۶

۳-۵- روش نمونه گیری :۴۶

۳-۶- تعریف نظری مفاهیم:۴۷

۳-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۴۷

۳-۷-۱- متغیر‌های مستقل.. ۴۸

۳-۷-۱-۱- متغیر‌های جمعیتی.. ۴۸

۳-۷-۱-۲- متغیر‌های پایگاه اقتصادی – اجتماعی.. ۴۸

۳-۷-۱-۳- سرمایه اجتماعی :۵۰

۳-۷-۱-۴- شکل‌های ساختاری سرمایه اجتماعی :۵۱

۳-۷-۱-۵- شکل‌های شناختی سرمایه اجتماعی:۵۲

۳-۷-۱-۶- متغیر احساس محرومیت نسبی.. ۵۵

۳-۷-۲- متغیر وابسته :۵۶

۳-۷-۲-۱- کیفیت زندگی.. ۵۶

۳-۸- اعتبار و پایایی :۵۸

۳-۹- ابزار گردآوری داده ها۵۸

فصل چهارم: یافته‌ها

۴-۱) توصیف… ۶۳

۴-۱-۱) مشخصات جمعیتی جامعه ی مورد بررسی.. ۶۳

۴-۱-۲) مشخصات اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان.. ۶۵

۴-۱-۳) تحلیل وضعیت کیفیت زندگی و ابعاد آن.. ۶۸

۴-۱-۴) تحلیل وضعیت محرومیت نسبی.. ۶۹

۴-۱-۵) تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و ابعاد آن.. ۷۰

۴-۱-۶- تحلیل وضعیت امکانات خانوار۷۳

۴-۲) آمار استنباطی.. ۷۴

۴-۲-۱) رابطه کیفیت زندگی ذهنی و عینی.. ۷۴

۲-۴-۲) بیان کیفیت تفاوت بین میانگین نمره کیفیت زندگی در بین روستاها۷۵

۴-۲-۳) تأثیر متغیرهای مستقل بر کیفیت زندگی.. ۷۶

۴-۲-۴) فرضیه اول.. ۷۸

۴-۲-۵) فرضیه دوم. ۷۹

۴-۲-۶) فرضیه سوم. ۷۹

۴-۲-۷) فرضیه چهارم. ۸۱

۴-۲-۸) فرضیه پنجم.. ۸۲

۴-۲-۹) فرضیه ششم.. ۸۲

تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی.. ۸۳

۴-۲-۱۰) حالات چهارگانه کیفیت زندگی.. ۸۶

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری.. ۹۷

۵-۲- پیشنهادات… ۹۹

منابع فارسی:۱۰۳

منابع لاتین.. ۱۰۶

 

 

 


فهرست جداول

جدول ۱) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی۱۷

جدول ۲) مروری بر تعدادی از تحقیقات انجام گرفته پیرامون ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی۱۹

جدول ۳) دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنی – عینی و فردی – جمعی۲۲

جدول ۴) دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر کیفیات درونی – بیرونی و فرصت – نتایج۲۳

جدول ۵) رابطه میان شرایط عینی زندگی و بهزیستی ذهنی۲۴

جدول (۷) تئوریهای مبین ارتباط سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی۳۷

جدول ۳-۱) تعیین حجم نمونه به تفکیک بخش، دهستان، روستا و خانوار۴۷

جدول ۳-۲) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق۵۸

جدول ۴-۱) توزیع فراوانی و درصد مشخصات جمعیتی جامعه مورد بررسی۶۴

جدول ۴-۲) توزیع فراوانی و درصد مشخصات اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان۶۶

جدول۴-۳ ) میانگین درآمد و هزینه ماهیانه خانوارهای روستایی (تومان)۶۷

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی و درصد منزلت شغلی پاسخگویان۶۸

جدول ۴-۵) توزیع فراوانی و درصد پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان۶۸

جدول ۴-۶) توزیع فراوانی و درصد کیفیت زندگی پاسخگویان۶۹

جدول ۴-۷) توزیع فراوانی و درصد کیفیت زندگی عینی و ذهنی پاسخگویان۶۹

جدول ۴-۸) توزیع فراوانی و درصد محرومیت نسبی پاسخگویان۷۰

جدول ۴-۹) توزیع فراوانی و درصد سرمایه اجتماعی پاسخگویان۷۰

جدول ۴-۱۰) توزیع فراوانی و درصد ابعاد مولفه‌های شبکه اجتماعی۷۰

جدول ۴-۱۱) توزیع فراوانی و درصد ابعاد مولفه های مشارکت اجتماعی۷۲

جدول ۴-۱۲) توزیع فراوانی و درصد ابعاد مولفه های اعتماد اجتماعی۷۲

جدول۴-۱۱) توزیع فراوانی و درصد مجموعه امکانات خانوار در روستا۷۳

جدول۴-۱۲) توزیع فراوانی و درصد مجموعه امکانات کشاورزی در روستا۷۳

جدول ۴- ۱۳) همبستگی بین کیفیت زندگی ذهنی و عینی۷۴

جدول ۴-۱۴) بیان معنیداری تفاوت بین میانگین کیفیت زندگی در روستاها۷۵

جدول ۴-۱۵) بیان کیفیت تفاوت بین میانگین نمره کیفیت زندگی در بین روستاها۷۵

جدول ۴-۱۶) خلاصه مدل۷۶

جدول ۴-۱۷) ضریب رگرسیونی۷۷

جدول ۴- ۱۸) همبستگی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان۷۸

جدول ۴- ۱۹) همبستگی بین احساس محرومیت نسبی افراد و کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان۷۹

جدول ۴-۲۰) خلاصه مدل۷۹

جدول ۴-۲۱) ضریب رگرسیون۸۰

جدول ۴-۲۲) ضریب رگرسیونی۸۱

جدول ۴- ۲۳) همبستگی بین پایگاه اقتصادی واجتماعی افراد و کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان۸۲

جدول ۴-۲۴) تأثیر درآمد سرانه بر کیفیت زندگی عینی پاسخگویان۸۲

جدول ۴-۲۵) همبستگی میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی ذهنی پاسخگویان۸۳

جدول ۴-۲۷) میزان تأثیر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر وابسته۸۵

جدول ۴-۲۶) طبقه بندیخانوارهادرحالاتچهارگانهکیفیتزندگی (فراوانی)۸۶


فهرست اشکال

شکل۴-۱) نمودار علیعوامل موثر بر کیفیت زندگیروستاییان۸۴


 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- مقدمه :

داشتن زندگی مطلوب و با کیفیت همواره آرزوی بشر بوده است. کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسایل پیش روی جهان امروز می‌باشد. « همچنین ارتقاء کیفیت زندگی از مهم ترین هدف‌های حکومت‌ها و دولت‌های مختلف در سطح جهان محسوب می‌شود (حسین زاده و میزایی، ۱۷،۱۳۷۶).

مفهوم کیفیت زندگی به‌طور هم زمان در حوزه‌های مختلف علوم نیز گسترش یافته است. به این ترتیب در انتهای قرن بیستم مفهوم کیفیت زندگی یکی از موضوعات اساسی مورد علاقه پژوهشگران علوم مختلف همچون شهرسازی، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی و روان شناسی بوده است. اندازه‌گیری کیفیت زندگی می‌تواند برای ارزیابی سیاست­های گذشته و هم­چنین پایه گذاری استراتژی‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بخش قابل توجهی از مطالعه­های انجام شده در مورد کیفیت زندگی به نواحی شهری اختصاص دارد امّا از دهه­های اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است، «به‌طوری که فقر روستایی تقریباً ۶۳ درصد از کل فقر جهانی را شامل می‌شود». درایران فقر مطلق کاهش یافته، امّا فقر نسبی به خصوص در مناطق روستایی افزایش یافته است (حیدری ۱۳۹۰). و این چالش بزرگ و مهمی است که باید هر چه زودتر با شناخت علل و عوامل آن به چاره اندیشی پرداخت. این پژوهش با ه…………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۲۱۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی جامعه شناختی شاخص های کیفیت زندگی روستایی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در مناطق روستایی”

10 + سیزده =