فروشگاه

بررسی گونه شناسی تجددگرایی خانوادگی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2526

قیمت : تومان9,000

توضیحات

چکیده: خانواده به عنوان مهمترین واساسی ترین جایگاه امن انسانی به دلیل تحولات ناشی ازپیامدهای مدرنیته ونوشدن جوامع بشری دچارتغییروتحولاتی گشته است که دراین میان جامعه ایران هم خالی ازاین دگرگونی نیست وبه واسطه این تحولات، خانواده دردوره مدرن گونه هایی مختلف رادرخودپذیرفته است
وهمچنین سرمایه اجتماعی این گونه های مختلف خانوادگی رامتحول گردانیده است،جامعه ایران وخانواده های ایرانی هم جداازاین تحولات نبوده است وبه گونه های مختلف خانوادگی باسرمایه اجتماعی متنوع تقسیم گشته است .دراین مقاله هدف اصلی تحقیق شناسایی این گونه هاومقایسه سرمایه اجتماعی خانواده هادرمیدان تحقیق می باشد.روش تحقیق پیمایشی بوده است. فرضیات طراحی شده برای پژوهش فوق عبارتنداز:
۱-تجددگرایی سنت مآبانه با حراست از سرمایۀ اجتماعی خانواده قرین است.
۲-تجددگرایی مدرن ودرحال گذار بزرگ ترین تأثیر را بر کاهش سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی به جای گذاشته است.
۳-تجددگرایی پس مدرن موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی می‌شود.
بررسی نتایج به دست آمده گویای به وجودآمدن گونه های مختلف خانواده درجامعه ایران بوده است که درکنارهم زندگی مسالمت جویانه ای دارند..گونه های به دست آمده عبارتنداز:سنتی،درحال گذار،مدرن وپسامدرن. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهدکه گونه های سنتی وپسامدرن ازسرمایه اجتماعی بالاتری برخودارند. در این میان گونه خانواده سنتی و پست مدرن با حراست از سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی همراه بوده است و گونه خانواده مدرن ودر حال گذار با فرسایش سرمایه اجتماعی خانواده تهرانی همراه بوده است که فرضیه‌های تحقیق اثبات گردید. هم چنین نتایج به دست آمده نشان داد، بین میزان تجددگرایی و سرمایۀ اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.لازم به یادآوری است که برای ساختن مقیاس هاازآرای نظری صاحب نظران(رویکرد دیالکتیکی بودن پدیده های اجتماعی)،مقیاس ساخته شده توسط محقق وهمچنین(آرای صاحب نظران حوزه سرمایه اجتماعی(پاتنام،کلمن،پورتس،بوردیو،گوشال،«پتری راسکانن) استفاده گردیده است.قابل ذکراست که چارچوب نظری پژوهش رویکردی تلفیقی می باشد.
واژگان کلیدی
سنتی ،مدرن،درحال گذار،پسامدرن، ،گونه شناسی خانواده،سرمایه اجتماعی،بازاندیشی،دیالکتیکی بودن پدیده های اجتماعی

 

۶۵صفحه فایل ورد ( Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۹۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

مقدمه وطرح مسئله
پیدایش فردگرایی توأم با تحولات تاریخی که به استقرار مدرنیته و صنعتی‌شدن جوامع انجامید، تأثیرات عمیقی بر رشد اندیشه اجتماعی داشت و تحولاتی را به خصوص در حوزه فرهنگی درجوامع بشری وبالاخص درخانواده ها بوجودآورد،ازآن جمله پیدایش گونه های مختلف خانواده دراکثرنقاط دنیابوده است ،گذشته ازپیدایش گونه های مختلف خانوادگی ،سرمایه اجتماعی خانواده هاراهم متاثر ساخته است.در این رابطه ایده اصلی در یکی از رویکردها به نظریه سرمایۀ اجتماعی خانواده ها آن است که شبکه‌های اجتماعی خانوادگی بیشتر از شرایط اتمیزه شده و انفرادی ناشی از پی‌جویی نفع شخصی مردم را به همکاری و اعتمادپذیری تشویق می‌کند.
به این معنا که سرمایۀ اجتماعی یعنی: تغییرشکل‌دادن حمایت‌های اجتماعی خانواده، تنوع در شبکه‌های ارتباطی، که تنوع در نوع ارتباطات با همسایه‌ها، تنوع در شیوه دست‌یابی به اطلاعات و ارتباطات آن‌گونه که انسان ها را فارغ از زمان و مکان به هم وصل کرده، افزایش طلاق، افزایش حضور زنان در حوزه عملی، کاهش فرزندآوری، کمرنگ ‌ساختن باورهای مذهبی خانواده‌ها، تغییر در نگرش‌های جنسیتی، چگونگی تغییر در شیوه گذراندن اوقات فراغت خانواده‌ها، انباشت سرمایۀ اجتماعی و به تبع آن رفتارهای دیگرخواهانه و داوطلبانه شهروندی در جامعه ایران که بر اثر تاریخی پرآشوب و استبدادی مجال کافی برای تمرین دموکراسی و بسط حوزه عمومی نداشته با شکل مضاعفی روبرو است. در واقع، مقاطع مختلف تاریخ ایران فرصت‌هایی برای ایجاد و به فعلیت درآمدن این رفتارها بوده است که با وجود ظهور و بروز مقطعی آن ها انباشت مستمری از این سرمایۀکه منجر به فرآیند مؤثر و پایداری از توسعۀ در جامعه شود، به سختی قابل بازشناسی است.
بدون شک موج نوگرایی و مدرنیزاسیون، سرمایۀ اجتماعی و به عبارتی میزان مشارکت و اعتماد و همیاری خانوادگی را دچار تغییر نموده است و در حقیقت توجه به کم و کیف روابط اجتماعی وگونه های مختلف خانوادگی از موضوعاتی بوده است که مورد توجه جامعه‌شناسان کلاسیک و معاصر به نوعی بوده است و اساساً تولد جامعه‌شناسی نیز تا حد زیادی از نگرانی مربوط به روند رو به تنزل روابط اجتماعی ناشی از صنعتی‌شدن و ظهور شهرهای بزرگ بوده است که همراه با خود مسائل اجتماعی مختلفی را برای بشریت به ارمغان آورده است.
در هر صورت باید توجه کرد که:
در این میان و به‌واسطه جهانی‌شدن و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و فرآیند مدرنیته در غرب ساختار اجتماعی خانوادۀ ایرانی پیامدهایی را از طریق «شهرنشینی، سواد، اقتصاد صنعتی، توسعۀ نظام اداری، توسعۀ شبکه حمل و نقل، توسعۀ وسایل ارتباط جمعی تکنولوژیکی و تحقق نهادهای جدید اجتماعی چون آموزش و پرورش، دانش و… را در خود پذیرفته است.» (آزاد ارمکی، ۱۳۸۶: ۶۹)
در حقیقت سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی را دستخوش دگر گونی و تحول کرد. در شرایط کنونی خانوادۀ ایرانی با چالش‌های بسیار روبرو است. طبق این چالش‌ها سطوح سرمایۀ اجتماعی خانواده را دستخوش تغییر کرده است. تغییراتی از قبیل: «تغییر تنش و جایگاه زنان، افزایش میزان طلاق، کاهش میزان ازدواج، کاهش فرزندآوری» تغییر نگاه به همسر، مرکزیت تصمیم‌گیری خانواده در جامعه، کمرنگ‌شدن باورهای مذهبی و کاهش اعتماد که به مجموعه‌ای از نقش‌های معارض انجامیده است وضعیت تعارضی حوزه مطالعات خانواده در ایران را به طرح بحث فروپاشی خانواده، مضیقه ازدواج و طلاق کشانیده است.» (آزاد ارمکی ، همان منبع)
و به تعبیر یکی از جامعه شناسان:
در میان تغییراتی که این روزها در جریان است، اهمیت هیچکدام به اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی، درروابط جنسی ـ حیات عاطفی، ازدواج و خانواده در حال وقوع است. در خصوص این که ما چگونه درباره خود فکر می‌کنیم و چگونه با دیگران پیوند و رابطه برقرار می‌کنیم انقلابی در جریان است. این انقلاب است که در مناطق و فرهنگ‌های مختلف با سرعت‌های مختلف و با مقاومت‌های بسیار در حال پیشرفت است. (گیدنز، ۱۹۹۹: ۱)
در هر صورت به موازات موج وسیع صنعتی‌شدن و رشد مظاهر زندگی مدرن، جوامع سنتی دستخوش تغییرات و تحولات عمده در عرصه عناصر پایه‌ای فرهنگ می‌گردند. شروع تغییرات و تحولات فرهنگی در طی دهه‌های اخیر اذهان بسیاری از متفکرین و مسؤولین را متوجه این سئوال کرده است که «وضعیت عناصر سنتی نظام فرهنگی جامعه ایرانی حاضر چگونه است؟» علت طرح این سؤال وقوع تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که پیآمدهای فرهنگی شگرفی را به دنبال داشته است. متفکران عرصه اجتماعی بر این باورند که تغییرات نظام اجتماعی و دگرگونی‌های ارزشی، مانند حرکت سایه و آفتاب، در صورت دقت و تمرکز در یک زمان محدود، اصلاً ملموس نیستند. اما با گذشت زمانی نه چندان طولانی، مردم و مسؤولین جامعه متوجه می‌شوند که کجا بوده‌اند و اکنون کجا هستند. (رفیع‌پور ، ۱۳۷۶: ۲۳۳)
بیشتر متفکرین اجتماعی معتقدند که وجود تغییر را ما می‌توانیم در نهاد خانواده شاهد باشیم. نهاد خانواده به دلیل اساس و ارکان بودنش در جوامع بشری همواره از سوی سودطلبان و سودمداران مورد تهاجم قرار گرفته است. به‌طوری‌که تبدیل به یک مسأله اجتماعی می‌شود. برای صحت مسأله‌بودن این معضل و مشکل اجتماعی به گفته یکی از پژوهشگران و جامعه‌شناسان در این حوزه می‌پردازیم.
تحول و شدن و تغییر در نهادهای اجتماعی بالاخص نهاد خانواده،وپیدایش گونه های مختلف خانواده ریشه‌ای تاریخی دارد و درجه‌ای از تغییر در بستر اجتماعی جامعه متأثر شده از تجددگرایی قرار دارد و نمی‌توانیم همه تحول را ناشی از تجددگرایی غرب بدانیم. در هر صورت گواه جامعه‌شناسی تاریخی بر این است که:
«با ورود انسان به چهارچوبه موقعیت ساختاری در هر دوره تاریخی، نقش‌هایی از پیش تعریف‌شده وجود دارند که به انسان تحمیل می‌شوند و انسان این نقش‌ها را بازی می‌کند؛ما به همان نحوی که بازنگری در صحنه تئاتر نقش تعریف‌شده‌ای را ایفا می‌کند.» (تنهایی برگرفته از مقاله رهیافت جامعه‌شناسی توسعۀ اجتماعی). نقش‌های تحمیل‌شده بر انسان، بعضاً کارکردهای قبلی تغییر را تضعیف و دچار فرسایش می‌کند.
فرآیند تجددگرایی در جوامع بشری بی‌تردید ارزش ها و هنجارهایی جدید را از طریق ابزارها و عواملی همچون شهرنشینی، رسانه‌ها، سواد و… بر جوامع بشری تحمیل می‌کند و همان‌طورکه خاصیت هر سیستمی می‌باشد، ورود هر عنصر جدیدی کارکرد سیستم را دچار اختلال می‌کند و در این میان با ورود جریان تجددگرایی به ساختار اجتماعی جامعه ایرانی و بالطبع ساختار اجتماعی خانوادۀ ایرانی تغییراتی را به‌وجود آورده است و دراین وضعیت، اگر برآیند کنش انسان ها را سرمایۀ اجتماعی بنامیم بی‌تردید نقشی بس مؤثر در تغییر یا تضعیف و فرسایش سرمایۀ اجتماعی در جامعه ایرانی و به‌دنبالش خانوادۀ ایرانی را به‌وجود آورده است.
تجدد گرایی و نوگرایی در جامعه ایرانی تأثیرات ی بس شگرف بر چگونگی ارتباطات انسانی، ازدواج ،گونه های مختلف خانوادگی و… به‌جای گذارده است و در این میان سرمایۀ اجتماعی انسان ها و خانواده را دچار مخاطره کرده است. (نگاه کنید: نقل قول یکی از بزرگان جامعه‌شناس ایرانی آقای دکتر پیران ).
«سرمایۀ اجتماعی، زاده کنش و واکنش‌های افراد می‌باشد و محصول آشنابودن و آشناشدن آدمیان با یکدیگر است و بر چشم‌داشت‌هایی استوار است که از آشنایی جان می‌گیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان می‌بالد و گسترده می‌شود. استعاره مکرر به کار رفته برای معرفی سرمایۀ اجتماعی یعنی«آنچه‌که می‌دانید مهم نیست آنکه می‌شناسید مهم است» دقیقاً بر آشنایی و نتایج حاصل از آن دلالت دارد. در عین حال فرض بر آن است که آشنایی در اکثر مواقع فایده‌مند است و این فایده‌مندی نوعی منبع سرمایۀ اجتماعی را قابل دفاع می‌سازد. منبع ارزشمند یاد شده نیز روزی به کار می‌آید و قابل استفاده می‌شود اما استفاده از آن به چشم‌داشت‌های اجتماعی دیگری جان می‌بخشد که حاوی بازپرداخت می‌باشد. از این روی مفهوم مبادله نیز به میان می‌آید که باز هم کاربرد «سرمایه» را بیشتر توجیه‌شدنی می‌سازد. (پیران، ۱۳۸۶: ۱۰)
در حقیقت پیآمد و مسأله ‌بودن تجددگرایی بر ساختار اجتماعی خانواده‌ها از آن‌جا ضرورت تحقیق را جان می‌بخشد که به نظر می‌رسد پیآمد فرآیند تجددگرایی در خانواده‌ها،پیدایش گونه هاو فرسایش سرمایۀ اجتماعی خانواده می‌باشدمیزان افزایش استفاده از رسانه‌ها، تغییر در ارتباطات دختران و پسران، به‌وجودآمدن شکل‌های جدیدی از خانواده‌ها تغییر در چگونگی حیات عاطفی خانواده‌ها و… می‌باشد و در این راستا تغییر شکل یا فرسایش سرمایۀ اجتماعی خانواده‌ها که ناشی از تجددگرایی و نوگرایی خانوادۀ ایرانی می‌باشد در روندی رو به رشد سیر صعودی خود را طی می‌نماید.
سرمایۀ اجتماعی آن‌گونه که در ادبیات بین رشته‌ای غرب مطرح شده است قطعاً در کشوری مانند ایران با ابعاد مختلف توسعۀ ‌نیافتگی و قومیت‌ها و طبقات مختلف اجتماعی… شکل‌گیری پیدا می‌کند. ضرورت این مسأله اجتماعی از آن‌جا اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس آمار و اسناد که کمی بعد به آن خواهم پرداخت تجددگرایی در ایران بیشترین تبعاتش را در خانواده به‌جا گذاشته است و در حقیقت جهانی‌شدن و مدرنیته غرب پیآمدهایی را در تجددگرایی ساختار اجتماعی خانوادۀ ایرانی به‌حای گذاشته است. چنان‌که براساس گفته صاحب‌نظران خانوادۀ ایرانی را دچار بحران و تحول نموده‌اندوگونه های مختلفی رابوجودآورده است.درهرحال تحولی که بذر انجام این تحقیق را در ذهنم کاشت که آیاتجددگرایی درخانواده های ایرانی باحراست ازسرمایه اجتماعی خانواده همراه بوده است؟یابالعکس؟گونه های مختلف خانواده دارای چه میزان ازسرمایه اجتماعی هستند؟ چرا آمار طلاق بیش از هر زمان دیگری است؟ چرا جوانان به قول دکتر تنهایی جامعه‌شناس ایرانی، دچار رهاشدگی و به قول گیدنز بی‌اختیاری شده‌اند؟ چه علل و عواملی تأثیرگذار بر شدت حرکت، بازاندیشی خانواده‌های ایرانی در کردار و عمل شده‌اند؟ این بازتابندگی‌ها به قول بلومر که در کنش پیوسته انسان ها دچار ماندگی یا تازگی می‌شود ناشی از چه علل و عواملی می‌باشد؟ آیا اصلاً این پروسه چالش و بازتابندگی تا به کجا راهش را طی می‌نماید و در نهایت ما باید شاهد زوال خانوادۀ ایرانی باشیم،شاهدپیدایش گونه های مختلف خانوادگی(سنتی،مدرن،درحال گذاروپست مدرن) باشیم،وهمچنین شاهد فرسایش و تضعیف سرمایۀ اجتماعی خانواده‌ها باشیم یا نه؟ پیآمدهای مدرنیته غرب، تجددگرایی و نوگرایی را در نگرش‌های انسان ها و خانواده‌ها به‌وجود آورده است و در حقیقت خانوادۀ ایرانی در حال گذار است؟ واقعاً کدامیک؟آیاپیدایش گونه های مختلف خانواده ایرانی واقعیتی است که بایدبپذیریم؟به نظرمی آیدکه برای پاسخ به سوالات فوق بایدبه نتایج به دست آمده ازمیدان تحقیق توجه کنیم.
پیشینه تحقیق
الف:تجربی
با بررسی محتوایی فوق در جهت مسأله و مشکل‌بودن اثرات تجددگرایی در خانوادۀ ایرانی و هم چنین تأثیرات این تجددگرایی بر سطوح سرمایۀ اجتماعی خانواده ایرانی، حال تلاش بر این است که به لحاظ اسناد و مدارک پژوهشی، اشاراتی چند به نتایج پژوهشی و مستندی که در این حوزه صورت گرفته است بکنیم تا ضرورت انجام این پژوهش بیشتر بر ما مشخص شود. هر چند در بررسی کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات و مجلات نتوانستیم مبحثی تحت عنوان گونه شناسی خانواده ناشی از تجددگرایی و اثرات آن به سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی پیدا کنیم و لذا از این جهت به نظر می‌رسد که موضوع این پژوهش و پایان‌نامه از این جهت تازگی دارد که پژوهش‌های بسیاری در مورد وضعیت آسیب‌های خانواده، بحران خانواده یا بررسی سرمایۀ اجتماعی خانواده (۲ مورد) صورت گرفته است ولی پژوهشی تحت عنوان یا نزدیک به این عنوان: گونه شناسی خانواده متأثرازتجددگرایی یا پیآمدهای مدرنیته غرب بر چگونگی سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی را نیافتم و کلاً نتایج پژوهش‌های فوق بیانگر اهمیت و بحران و ازهم‌گسیختگی در ساختار اجتماعی خانوادۀ ایرانی بود و از این جهت که تأثیرمدرنیته غرب بر سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی را سنجند تحقیقی یا پژوهشی یافت نشد و لذا امیدوارم نتایج این پژوهش بتواند کارگشا و کلید حل بسیاری از مشکلات خانواده تهرانی که به دلیل نمونه‌ها و قومیت‌های مختلف در شهر تهران به نظر می‌رسد نشانگر خانوادۀ ایرانی باشد.
هم چنین در بررسی بنیان‌های سرمایۀ اجتماعی با تکیه بر اعتماد اجتماعی که توسط خانم مریم یارمحمدتوسکی و با درنظرگرفتن دو بنیان مهم، یعنی خانواده و شبکه‌های ارتباطی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده گواه آن است که «میل به مشارکت‌های مدنی در بین جوانان بسیار نازل است (۱۹%) و تمایل آن ها به اجتماعات بسته از جمله خانواده در این تحقیق اثبات شده است. در نتیجه کارکرد هر دو بنیان سرمایۀ اجتماعی در این تحقیق ضعیف ارزیابی می‌شود که با توجه به نقش کلیدی این نهادها به نظر می‌رسد چشم‌انداز عمل جمعی و مشارکت‌های مدنی در ایران روشن نیست و جوامعی که با مشکلات عمل جمعی و بی‌اعتمادی مواجهند در راه تعادل اجتماعی را به زعم یافت سلسله مراتبی بیانجامد. )
هم چنین میزان استفاده از وسایل الکترونیکی مانند اینترنت هم نشانگر تجددگرایی و کاهش سرمایۀ اجتماعی در خانواده بوده‌اند، در این راستا به نتایج تحقیقی که تحت عنوان بررسی تأثیراینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش‌آموزان و توسط علی‌محمد جوادی صورت گرفته است نگاهی می‌اندازیم. «میزان پذیرش در اینترنت بر ارزش های خانواده تأثیرمنفی داشت و هم چنین نتایج بیانگر این نکته است که هر چه اعضای خانواده وارد فضای صمیمیت در اینترنت شوند.این فضای صمیمیت در اینترنت باعث خواهد شدارزش های خانواده کاهش یابدو در نتیجه هرچه میزان استفاده از وسایل الکترونیکی (تجددگرایی)در فضای خانواده بیشتر باشد فضای صمیمیت در خانواده کاهش می‌یابد.(جوادی، ۱۳۸۴: ۱۴۴)
در هر صورت در هنگام………………………..

 

 

گونه شناسی خانواده‌ها در جوامع تأثیرگذار
در ابتدا خانواده‌ها (یعنی خانواده پیش از مدرن) (بیرو‏: 1370: 341) از طریق شکار زندگی می‌کردند، چادرنشین بودند و سپس به صورت یکجانشینی و دارای اجتماعات سازماندهی شده، سلسله مراتبی گردیدند. محققان با بررسی قبایلی چون کانگ‌ها‏، سرخپوستان آمریکا‏، بومیان استرالیا و دیگر قبایل که زندگیشان همچنان در تاریخ دست نخورده باقی مانده، به این نتیجه رسیدند که قبایل مذکور در گروه‌ها و اجتماعات کوچک به شکار پرداخته و تمایل به همکاری و تساوی طلبی خویشاوندی داشته‌اند، البته در گروه‌های شکارچیان همکاری‌های حاصل از ازدواج بیشتر از سکنی گزیدنشان در یک مکان حایز اهمیت بوده است. لذا ممکن بود افراد از یک گروه به گروهی دیگر نقل‌مکان کنند. بوم‌شناسان به این اقوام جنبه آرمانی داده‌اند، زیرا آن ها به جای تلاش برای جنگ و تسلط و استثمار بر یکدیگر سعی کردند تا ارزش های زندگی را همراه با هماهنگی با دیگر شکل‌های زندگی حفظ کنند. با این وجود تلفیق چنین خانواده‌هایی در زندگی مدرن و دگرگونی خانواده‌ها مرحله‌ای طولانی و دشوار می‌نماید (بیرو، ۱۳۷۰، ۳۴۱).
به عقیده باخ اوفن انسان به شکل گروهی با اختلاط جنسی زندگی می‌کرد سپس به مرحله‌ای از شکل خانوادگی رسید که در آن مادران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند (مادرسالاری) و پس از آن به مرحله «پدرسالاری» رسیدند. او نتیجه گرفت که شکل خانواده پدرسالار تنها شکل زندگی خانوادگی نبوده است بلکه پس از تکامل اشکال مختلف خانواده به شکل خانواده گسترده پدر سالار رسیده است. نظریه باخ اوفن چند سال بعد از طریق بررسی‌های تجربی لوییس مورگان در مورد اقوام سرخپوست…………………..

 

فرضیه های پژوهش
۱-بین گونه‌های تجددگرایی خانوادۀ ایرانی و سرمایۀ اجتماعی ارتباط معنی دار وجود دارد.
۲-تجددگرایی سنت مآبانه با حراست از سرمایۀ اجتماعی خانواده قرین است.
۳-تجددگرایی مدرن ودرحال گذاربزرگ ترین تأثیر را بر کاهش سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی به جای گذاشته است.
۴-تجددگرایی پس مدرن موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی می‌شود.
روش تحقیق

در تحقیق حاضر برای رسیدن به اهداف مورد نظر از روش کمی (پیمایش) بهره خواهیم برد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه خانوارهای شهری تهرانی در سال ۱۳۸۷ را تشکیل می‌دهد و بنابراین واحد آماری تحقیق هر یک از خانوارهای شهری تهرانی در سال ۱۳۸۷ می‌باشد. به دلیل حل مشکل فهرست و نیز کم‌کردن پراکندگی نمونه‌ها و هزینه، از شیوه نمونه‌گیری دو مرحله‌ای استفاده شده است.
واحد تحلیل
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن جمع‌آوری و خصوصیات آن توضیح داده می‌شود (دواس، ۱۳۷۶: ۴۱). بر این مبنا واحد تحلیل تحقیق حاضر را خانواده‌های تهرانی ساکن در مناطق ۲۲ گانه تهران تشکیل می‌دهد.
آزمون روایی و پایایی آنها
براساس خروجی آزمون آلفای کرنباخ، ضریب این آزمون برای گویه‌های متغیر تجددگرایی معـادل ۸۵/۰ می‌بـاشد که از سطـح استاندارد ۷/۰ بالاتر بوده ونشان می‌دهد که این گویه‌ها ازهمبستگی بالایی برخـوردار بوده و ابزا ر مناسبی برای سنجش متغیر مـورد نـظر محسوب می‌گردند وبراساس خروجی آزمون آلفای کرنباخ، ضریب این آزمون برای گویه‌های متغیر سرمایۀ اجتماعی هم معـادل ۸۶/۰ می‌بـاشد که از سطـح استاندارد ۷/۰ بالاتر بوده و نشان می‌دهد که این گویه‌ها نیز ازهمبستگی بالایی برخـوردار بوده و ابزا ر مناسبی برای سنجش متغیر مـورد نـظر محسوب می‌گردند.
ابزارهای پژوهش
تجددگرایی :
در این پژوهش «تجددگرایی» و معر ف ‌ها ی آ ن به عنوان متغیر مستقل می‌باشد که با مقیاس شارما که تلفیقی از مقیاس‌های اسمیت، لرنر و اینکلس است، مورد سنجش قرار می‌گیرد. هم چنین در این پژوهش با کمک مقیاس محقق ساخته شده، که برآیندی از نظریات صاحب‌نظران کلاسیک و معاصر درباره تجددگرایی می‌باشد، شاخص‌هایی تکمیلی نیز پرداخته می‌شود.
سرمایۀ اجتماعی :
قابل ذکر است که در این پژوهش، سرمایۀ اجتماعی به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار می‌گیرد. شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش عبارتند از:
الف) اعتماد اجتماعی
ب) شبکه‌ها
پ) هنجارها
قابل ذکر است که برای اندازه‌گیری شاخص‌های فوق از مقیاس پاتنام، جیمز کلمن و وندی استون وگو یه سا ز ی و سایر شاخص‌های تکمیلی استفاده شده است. به عبارتی طراحی مقیاس‌هایی با توجه به بستر اجتماعی خانوادۀ ایرانی و جامعه ایرانی برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد نیاز در پژوهش حاضرمد نظربوده است.
با توجه به این مطلب که هدف از بیان گونه‌های فوق شناخت گونه‌شناسی تجدد خانوادگی می‌باشد، لذا در یک تقسیم‌بندی گونه‌شناسی تجدد خانوادگی از دیدگاه صاحب‌نظران را در زیر شرح می‌دهیم که بتوانیم …………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۹۰۰۰تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی گونه شناسی تجددگرایی خانوادگی”

یازده − 6 =