فروشگاه

توضیحات

موضوع : ارزشیابی توصیفی

به عنوان معلم باید عمیقاً باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ابزارهای سنتی ارزشیابی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی ، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیا کنیم که نمره گرایی از بین برود و معلم و دانش آموز و اولیاء همه به دنبال کیفیت کار باشند نه کمیت . کثرت مقالات و کتبی  که اخیراَ به پیشرفت ارزشیابی تحصیلی اختصاص یافته و در آنها کوشش شده است تا ضرورت و شایستگی ارزشیابی رد شود یا اثر بخشی آن بهبود یابد خود مؤید این واقیت است که ارزشیابی های کیفی تا چه اندازه مورد توجه و سؤال می باشند . اصطلاح ارزشیابی در معنای بسیار وسیع خود عبارت از عملی است که به وسیله آن درباره واقعه ای ، یا یک فرد یا شئ با توجه به معیاری قضاوت می شود .

از طرف دیگر موضوع قضاوت و معیار ارزشیابی هر چه باشد در نفس عمل تغییری ایجاد نمی شود ، بنابراین عمل ارزشیابی حوزه بسیار گسترده ای دارد که غیر از بارزده های تحصیلی چندین نمونه دیگر می توان برای آن ذکر نمود . در واقع امتحان نوعی قضاوت است که طبق اصول معینی انجام می شود و وسیله ای برای توصیف تغییر رفتار دانش آموز در جهت اهداف آموزش و پرورش و کمک به بهبود یادگیری است .

ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .

معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .

 

۲۷ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۶۹۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فهرست مطالب :

 

 

مقدمه   ………………………………………………………………  1

چکیده ………………………………………………………………. ۵

اهداف ………………………………………………………………. ۳

ارزشیابی تحصیلی …………………………………………………….. ۶

سه عنصر اصلی در آموزش وجود دارد …………………………………….. ۶

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ……………………………………………… ۷

اصول و مفاهیم قابل تأکید در ارزشیابی ……………………………………. ۸

جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی د رآموزش و یادگیری فرآیند مدار ……. ۹

ویژگی ارزشیابی فرآیند مدار …………………………………………. ۱۰

آشنایی با پاره ای از مفاهیم ارزشیابی …………………………………….. ۱۰

تفاوت بین اندازه گیر ی و ارزشیابی ……………………………………… ۱۲

آزمون استاندارد پیشرفت تحصیلی ……………………………………….. ۱۲

ارزشیابی توصیفی ……………………………………………………. ۱۳

آنچه معلم باید در ارتباط با ارزشیابی بداند و رعایت نماید ……………………. ۱۳

انواع ارزشیابی ……………………………………………………… ۱۴

نتایج ارزشیابی تشخیصی برای معلم و دانش آموز …………………………… ۱۵

کاربرد ارزشیابی توصیفی ……………………………………………… ۱۵

مقایسه ارزشیابی توصیفی و کمی ………………………………………… ۱۶

ابزار های ارزشیابی توصیفی …………………………………………… ۱۷

پوشه کار …………………………………………………………… ۱۷

چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد ……………………………….. ۱۸

معیار ها ی برای ارزشیابی پوشه ای ……………………………………… ۱۹

از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم …………………………….. ۱۹

پروژه ……………………………………………………………… ۲۰

چگونگی ارائه یک پروژه ………………………………………………. ۲۱

مزایای استفاده از پروژه ………………………………………………. ۲۱

سنجش عملکرد ………………………………………………………. ۲۲

هدف از سنجش عملکرد ……………………………………………….. ۲۲

بهتر است قبل از اجرای سنجش عملکرد چند سؤال از خود بپرسیم ……………… ۲۲

آزمون ها ی عملکردی ………………………………………………… ۲۳

نتیجه گیری ………………………………………………………… ۲۵

پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………. ۲۶

منابع ………………………………………………………………. ۲۷

 

 

در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .

در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .

امیدوارم این مطالعه بتواند به گسترش شناخت انسان آن طور که در موقعیتهای واقعی زندگی روزمره اش رفتار می کند کمک نماید.

 

اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد

با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :

– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .

– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .

– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .

– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر

–  تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .

 

اهداف این تحقیق عبارتند از :

مقصود از ارزشیابی خدمت به آموزش است ، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش آموزان و محک زدن او با معیار آنچه «نمی داند» فرهنگ موفقیت را میتوان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی بر فضای کلاس غالب کرد .

در ارزشیابی (توصیفی) میزان افزایش یادگیری هر دانش آموز مدنظر می باشد و همچنین فعالیت تلاش فرد و گروهی دانش آموزان منظور می شود .

فعالیت خارج از کلاس فراگیران بخشی از نمره ارزشیابی مستمر را شامل می شود و ضمناً باید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .

اطلاعات حاصل از سنجش و ارزشیابی مستمر هر دانش آموز به این پرسش معلم پاسخ دهد که این دانش آموز در کجا قرار دارد . و برای پیشرفت  او چه می توان کرد ؟ نه این که معلم نتیجه گیری نماید که مثلاً این دانش آموز زیر حد متوسط ، کند ذهن یا تیز هوش است.

 

اهداف تحقیق :

کسب مهارت های بحث و گفتگو

مشارکت در فعالیتهای گروهی

ایجاد انگیزه برای مطالعه و یادگیری

کسب مهارتهای مربوط به ارتباطات بین فردی

کسب مهارتهای مطالعه درست

توجه به موضوع مورد مطالعه

کسب مهارت تفکر انتقادی

ارتباط بین یادگیری قبلی و بعدی

تثبیت یادگیری از طریق مرور کردن ، سؤال جواب و یافتن جواب

تلفیق مهارتهای شنیدن ، خواندن ، تفکر و نوشتن

افزایش اعتماد به نفس و ابراز وجود


چکیده

در این مقاله سعی شده است که بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یاد گیری ) فراگیران با توجه به اهمیت آن نگاهی داشته باشیم .

بر اساس این روش که همان سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری که آیا فعالیت های آموزشی معلم و تلاش های فراگیران به نتایج مطلوب رسیده است . بدین منظور از انواع ارزشیابی ها که شامل آغازین – تکوینی ( مستمر ) پایانی ( تراکمی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

هم چنین اصول و مفاهیم قابل تاکید در ارزشیابی توصیفی و نقش آن در آموزش و یادگیری حد نظر واقع شده است در این مباحث سعی شده که اهداف ارزشابی توصیفی و ارتباط آن با ارزشابی تکوینی بیان شود . بعد از این موارد ابزارهایی که در این روش استفاده می شود .

پوشه کار – پروژه – آزمون های عملکرد می باشد ……………………..

 

 

منابع

۱ – دکتر بی آر، هرگنهان . دکتر السون ، میتواچ ، استادان دانشگاه هملاین ، ۱۳۷۶ ،

 مقدمه ای بر نظریه های یادگیری . ترجمه دکتر علی اکبر سیف

۲ – براون ، سالی ، هورن ، هلن ، ۱۳۸۱ . ۵۰۰ نکته چگونه کیفیت آموزشی را بهبود بخشیم .مترجم : دکتر فرخ لقا رئیس دانا . تعدادصفحات ۲۰۷

۳ – دکتر حسنی ، محمد ، دکتر احمدی ، حسین ،۱۳۸۴٫ ارزشیابی توصیفی الگویی نو در ارزشیابی تحصیلی

۴ – هومن ، حیدر علی ، اندازه گیری روانی و تربیتی فن تهیه تست ، تیتراژ ۵۰۰۰ ، تعداد صفحات ۳۱۰

۵ – دکتر خوی نژاد ، غلامرضا ، ۱۳۷۲ . اندازه گیری و آزمودن در تعلیم و تربیت . ناشر: چاپ انتشار مؤسسه آستان قدس رضوی ، تألیف استفن جی ، جورژ. ۱۹۹۰ ،ویلیام وایرزما ، تعداد صفحات ۵۲۰

۶ – رؤوف ،علی ، ۱۳۸۰٫یاد دادن برای یاد گرفتن ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، انتشارات مدرسه ، تعداد صفحات ۱۵۷

۷ – رستگار ، طاهره ، ۱۳۸۲ . ارزشیابی در خدمت آموزش . مؤسسه فرهنگی و هنری منادی تربیت ، فراهانی ، مهدی . ۱۳۸۴ . مقدمه ای بر ارزشیابی کیفی آموخته های فراگیران . ناشر : مؤسسه فرهنگی سمت

۸ – ولف ، ریچارد ، ۱۳۷۱ . ارزشیابی آموزشی . مرکز نشر دانشگاهی . ترجمه دکتر علیرضا کیا منش ، تعداد صفحات ۲۷۴

۹ – مجله رشد آموزش ابتدایی ، ۱۳۸۴ . دور فهم . انتشارات آموزش و پرورش

۱۰ – رشد معلم ، ۱۳۸۴ ،دوره ۲۴ اسفند

۱۱ – ژرژنوازه ، ژان پل کارونی ، ۱۳۷۶ ، روان شناسی ارزشیابی تحصیلی، ترجمه دکتر حمزه گنجی ، تعداد صفحات ۲۱۳

۱۲ – سیف علی اکبر ، ۱۳۷۵ ، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی ، تهران نشر دوران  …………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۶۹۰۰ تومان

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )”

2 + دوازده =