فروشگاه

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری عاطفی دانش آموزان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3050

قیمت : تومان48,000

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش‌آموزان دوره راهنمایی است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه آماری شامل ۳۵۴ دانش آموز (۱۷۱ پسر و ۱۸۳ دختر) بود که به روش خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه شخصیتی گلدبرگ، پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون و پرسشنامه تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموز استفاده شد. داده ها با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند‌گانه به شیوه همزمان و آزمون تحلیل واریانس دو طرفه تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که تنها بعد توافق پذیری به صورت مثبت قادر به پیش بینی مهارت های اجتماعی مناسب می باشد. ابعاد ثبات عاطفی، وظیفه مداری و برونگرایی نیز به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی رابطه با همسالان می باشند. از آن طرف فقط متغیر وظیفه مداری به طور مثبت و معنادار قادر به پیش بینی تعامل رفتاری بود و هر یک از ابعاد ثبات عاطفی، وظیفه مداری و توافق پذیری نیز تعامل عاطفی را به صورت مثبت و معنادار پیش‌بینی کردند. یافته های مطالعه حاضر در پرتو سایر پژوهش های مرتبط و ارائه پیشنهادهایی برای انجام پژوهش های بیشتر، مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۴۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

فصل اول مقدمه
۱-۱- کلیات ۲
۱-۲- بیان مساله ۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۵- سوالات پژوهش ۱۰
۱-۶- تعاریف مفهومی متغیرها ۱۰
۱-۷- تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۰

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
۲-۱- مبانی نظری ۱۳
۲-۱-۱- مفهوم شخصیت ۱۳
۲-۱-۱-۱- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت ۱۴
۲-۱-۲- مفهوم مهارت اجتماعی ۲۳
۲-۱-۲-۱- ابعاد مهارت اجتماعی ۲۷
۲-۱-۳- مفهوم تعامل دانش آموز ۲۷
۲-۱-۳-۱- دیدگاه های نظری در مورد تعامل دانش آموز ۳۱
۲-۱-۳-۱-۱- الگوی انگیزشی ۳۱
۲-۱-۳-۱-۲- الگوی آشنایی – مشارکت ۳۳
۲-۱-۳-۱-۳- نظریه کنترل اجتماعی ۳۳
۲-۱-۳-۱-۴- نظریه دلبستگی ۳۴
۲-۱-۳-۲- تعامل رفتاری ۳۵
۲-۱-۳-۳- تعامل عاطفی ۳۵
۲-۲- تحقیقات پیشین ۳۷
۲-۲-۱- ویژگی های شخصیتی و تعامل رفتاری – عاطفی ۳۷
۲-۲-۲- ویژگی های شخصیتی و مهارت های اجتماعی ۳۹
۲-۲-۳- تفاوت های جنسیتی و تعامل رفتاری – عاطفی ۴۰
۲-۲-۴- تفاوت های جنسیتی و مهارت های اجتماعی ۴۱
۲-۳- نتیجه گیری ۴۲

فصل سوم روش پژوهش
۳-۱- روش تحقیق ۴۴
۳-۱-۱- جامعه آماری ۴۴
۳-۱-۲- نمونه و روش نمونه گیری ۴۴
۳-۱-۳- ابزارهای پژوهش ۴۵
۳-۱-۳-۱- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت ۴۵
۳-۱-۳-۲- مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی کودکان ۴۹
۳-۱-۳-۳- پرسشنامه خودگزارشی تعامل رفتاری- عاطفی ۵۰
۳-۱-۳-۴- مقیاس چندوجهی رضایت از زندگی دانش آموزان ۵۲
۳-۱-۴- تجزیه و تحلیل آماری ۵۲

فصل چهارم یافته های تحقیق
۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای مورد پژوهش ۵۴
۴-۲- سوالات پژوهش
۵۵
۴-۲-۱- همبستگی متغیرهای مورد پژوهش ۵۵
۴-۲-۲- پیش بینی مهارت های اجتماعی بر اساس
متغیرهای مورد پژوهش ۵۶
۴-۲-۳- پیش بینی تعامل رفتاری و عاطفی بر اساس متغیرهای
مورد پژوهش ۵۸
۴-۲-۴- تفاوت دختران و پسران در سه پایه تحصیلی از لحاظ
مهارت اجتماعی ۶۰
۴-۲-۵- تفاوت دختران و پسران در سه پایه تحصیلی از لحاظ تعامل
رفتاری و عاطفی ۶۲
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و بررسی یافته های تحقیق ۶۷
۵-۱-۱- رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارت اجتماعی و تعامل
رفتاری – عاطفی دانش‌آموزان ۶۷
۵-۱-۲- پیش‌بینی مهارت اجتماعی از طریق ابعاد ویژگی های شخصیتی ۶۹
۵-۱-۳- پیش‌بینی تعامل رفتاری – عاطفی از طریق ویژگی های شخصیتی ۷۰
۵-۱-۴- تفاوت عملکرد دو جنس در سه پایه تحصیلی در مهارت اجتماعی ۷۱
۵-۱-۵- تفاوت عملکرد دو جنس در سه پایه تحصیلی درتعامل
رفتاری – عاطفی ۷۲
۵-۲- کاربردهای نظری و عملی ۷۳
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۷۴
۵-۴- پیشنهادات پژوهشی ۷۴

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول ۳-۱ : تعداد و درصد آزمودنی ها به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی ۴۵
جدول شماره ۳-۲ ضرایب آلفای کرونباخ پنج عامل شخصیتی ۴۷
جدول شماره ۳-۳ ضرایب همبستگی بین گویه‌ها و ابعاد شخصیت ۴۸
جدول شماره ۳-۴ ضرایب همبستگی بین گویه‌ها و دو خرده مقیاس
مهارت های اجتماعی ۵۰
جدول ۴-۱: میانگین و انحراف معیار نمرات دختران و پسران در متغیرهای مورد پژوهش ۵۴
جدول ۴-۲ : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش (۳۵۴N=) 55
جدول ۴-۳: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی مهارت های
اجتماعی مناسب از طریق ویژگی های شخصیتی در کل نمونه ۵۶
جدول ۴-۴: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی رابطه با همسالان
از طریق ویژگی های شخصیتی در کل نمونه ۵۷
جدول ۴-۵: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور پیش‌بینی تعامل رفتاری
از طریق ویژگی‌های شخصیتی در کل نمونه ۵۸
جدول ۴-۶ : نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور پیش‌بینی تعامل عاطفی
از طریق ویژگی‌های شخصیتی در کل نمونه ۵۹
جدول ۴-۷: میانگین و انحراف معیار نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه
تحصیلی در خرده مقیاس مهارت اجتماعی مناسب ۶۰
جدول ۴-۸: نتایج تاثیرات بین گروهی برای خرده مقیاس مهارت اجتماعی مناسب ۶۰
جدول ۴-۹: میانگین و انحراف معیار نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه
تحصیلی در خرده مقیاس رابطه با همسالان ۶۱
جدول ۴-۱۰ : نتایج تاثیرات بین گروهی برای خرده مقیاس رابطه با همسالان ۶۱

عنوان صفحه

جدول ۴-۱۱: میانگین و انحراف معیار نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه
تحصیلی درمولفه تعامل رفتاری ۶۲
جدول ۴-۱۲ : نتایج تاثیرات بین گروهی برای مولفه تعامل رفتاری ۶۳
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون تعقیبی شفه مربوط به عملکرد دانش‌آموزان در پایه‌های
مختلف تحصیلی در مولفه تعامل رفتاری ۶۳
جدول ۴- ۱۴ : میانگین و انحراف معیار نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در سه پایه
تحصیلی در مولفه تعامل عاطفی ۶۵
جدول ۴- ۱۵: نتایج تاثیرات بین گروهی برای مولفه تعامل عاطفی ۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۱٫۱: نمودار مفهومی از روابط بین متغیرهای مورد پژوهش ۷
شکل ۴-۱: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی مناسب
از طریق ویژگی‌های شخصیتی ۵۶
شکل ۴-۲ نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش‌بینی رابطه با همسالان از
طریق ویژگی‌های شخصیتی ۵۷
شکل ۴-۳: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش‌بینی تعامل رفتاری
از طریق ویژگی‌های شخصیتی ۵۸
شکل ۴-۴: نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیش‌بینی تعامل عاطفی
از طریق ویژگی‌های شخصیتی ۵۹
شکل ۴-۵: تعامل جنسیت و پایه‌ی تحصیلی در مولفه تعامل رفتاری ۶۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

۱-۱- کلیات

هر انسانی آمیزه ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی است که مجموعا کلیت منحصر به -فردی را تشکیل می دهد که مورد توجه روانشناسی شخصیت است. کلی بودن مفهوم و پیچیدگی آن، موجب شده است که واژه شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شود (گروسی فرشی، ۱۳۸۰). از نظر آلپورت ، شخصیت سازمانی پویا از نظام های روانی و جسمانی است که در درون فرد قرار دارد و ویژگی های فرد، رفتار و اندیشه او را تعیین می کند (پروین، ترجمه کدیور، ۱۳۸۱). شلدون نیز پویا بودن شخصیت را در تعریف خود مطرح کرده و می-گوید، سازمان یافتگی پویشی جنبه های ادراکی، عاطفی، انگیزشی و بدنی فرد را شخصیت گویند (سیاسی، ۱۳۷۱، به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵). میلین (۱۹۹۵، به نقل از رانکین ، ۲۰۰۵) شخصیت را این گونه تعریف می کند: الگوی پیچیده از ویژگی های روانشناختی شکل گرفته که قسمت بزرگی از ناخودآگاه فرد هستند و نمی توان آنها را به آسانی از بین برد و خود را به صورت غیرارادی در عملکردهای مربوط به یک موقعیت نشان می دهند. از نظر اتکینسون ، اتکینسون، اسمیت، داریل جی، نولن- هوکسما (۱۳۸۱) نیز شخصیت الگوهای معینی از رفتار و شیوه های تفکر است که نحوه ی سازگاری شخص را با محیط تعیین می کند.
رویکرد این پژوهش در ارزیابی ویژگی های شخصیتی، رویکرد صفت است. رویکرد صفت معتقد است که «صفات»، الگوهایی از اندیشه، عواطف و رفتار را شامل می گردد که باعث
می شوند افراد با یکدیگر متفاوت باشند و این الگوها در طول زندگی ثابت هستند (کوستاو و مک کری ، ۱۹۹۰). ارائه دیدگاه صفت، پیشرفت مهمی در حوزه روانشناسی شخصیت محسوب می شود زیرا ارزیابی های گروهی را در سنجش شخصیت میسر ساخت. تا اواخر دهه ۱۹۳۰ توافق اندکی بین روانشناسان و نظریه پردازان شخصیت در مورد روش های ارزیابی و اندازه گیری شخصیت وجود داشته است. در دهه ۱۹۴۰ نظریه های چند صفتی و روش های ارزیابی گروهی در شخصیت توسعه می یابد و با ارائه نظریه هایی مانند نظریه ی ۱۶ عاملی کتل ، سه عاملی آیزنک و در نهایت رویکرد پنج عامل بزرگ شخصیت یا پنج بزرگ ، پیشرفت مهمی را در نظریه های شخصیتی و روش های اندازه گیری آن به وجود می آورد.
مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در سال های اخیر به عنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند برای مطالعه ویژگی های شخصیتی مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است. این مدل بر این باور استوار است که انسان موجودی منطقی است که می تواند شخصیت و رفتار خویش را توضیح دهد (کوستا و مک کری، ۱۹۹۸). بر اساس این نظریه انسان موجودی است که روش زندگی خود را درک می نماید و توانایی تجزیه و تحلیل کنش ها و واکنش های خود را دارد (مک کری و کوستا، ۱۹۹۶). دیگمن و آینویی (۱۹۸۶) می گویند، اگر تعداد زیادی مقیاس درجه بندی برای سنجش شخصیت مورد استفاده قرار گیرد و اگر گستره مورد سنجش این مقیاس ها بسیار وسیع باشد توصیف شخصیت را می توان به وسیله پنج عامل قوی توضیح داد. این پنج عامل اغلب با عناوین روان نژندی (N)، برون گرایی (E)، گشودگی (O)، توافق پذیری (A) و وظیفه مداری (C) معرفی می شوند. این عوامل نه تنها در مقیاس-های درجه بندی فرد به وسیله دوستان یافت شده است (تاپس و کریستال ، ۱۹۹۲/۱۹۶۱) بلکه در مقیاس های گزارش ویژگی ها به وسیله خود افراد (سادویسر ، ۱۹۹۷)، در پرسشنامه نیازها و انگیزه ها (کوستا و مک کری، ۱۹۸۸) و در نشانه شناسی اختلال شخصیت (کلارک و لیویزلی ، ۱۹۹۴) هم یافت شده اند. لذا به نظر می رسد بیشتر آنچه روانشناسان با اصطلاح شخصیت توصیف می کنند، در مدل پنج عامل شخصیت خلاصه شده است.
کملمیر، دنیلسون و باستین (۲۰۰۵‏) بر این باورند که هر فرد برای ورود به اجتماع و در نتیجه رویارویی با موقعیت های گوناگون و افراد مختلف (از نظر فرهنگی، اقتصادی، طبقه اجتماعی و . . .) به ابزارهایی مانند ساختارهای روانی و ویژگی های شخصیتی مجهز است؛ ابزارهایی که می توانند در مقابله با رویدادهای مختلف زندگی به وی کمک کنند. این ساختارهای روانی نه تنها تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خانواده، اجتماع، گروه همسالان و غیره قرار دارند، بلکه این عوامل را نیز تحت تاثیر قرار می دهند (باری، لاکی و ارهک ، ۲۰۰۷). پژوهشگران همواره به تاثیر این مؤلفه ها بر متغیرهای موجود در زندگی افراد مانند عملکردهای اجتماعی، تحصیلی، بین فردی و . . . توجه کرده اند (ویلسون، روهلز، سیمپسون و تران ، ۲۰۰۷؛ داروس، هانزال و سگرین ، ۲۰۰۸).
به علاوه، در دنیای امروز، فلسفه تعلیم و تربیت بر این اساس بنا شده است که تمامی جنبه های شخصیت فرد پرورش یابد، به این صورت که برای داشتن انسانی سالم، خلاق و مفید در جامعه لازم و ضروری است که همگام با توسعه قوای فکری و عقلی فرد، قوای اجتماعی و عاطفی او هم پرورش یابد. یکی از مهم ترین عوامل سازگاری شخص با محیط، مهارت های اجتماعی اوست. مهارت های اجتماعی عاملی بنیادی در شکل گیری روابط، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی سلامت روانی فرد است (های، ۱۹۹۴؛ پارکر و آشر ، ۱۹۸۷). ماتسون (۱۹۹۰) معتقد است مهارت های اجتماعی رفتارهایی هستند که رشد آنها می تواند در روابط افراد از یک سو و بهداشت روانی آنان و نیز عملکرد مفید آنان از سوی دیگر تاثیرگذار باشد.
رشد و اعتلای اجتماعی در سایه مهارت های اجتماعی حاصل می شود که نتیجه آن سازگاری و برقراری ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان است. بنابراین مطالعه دقیق، برنامه ریزی اولیه، هدف گذاری صحیح و تلاش مستمر برای تقویت آن ضروری است.
علاوه بر این، شخصیت نه تنها در بعد فردی و اجتماعی تاثیرگذار است، بلکه در بعد آموزشی و تعاملات دانش آموزان در مدرسه نیز اثربخش می باشد. فرض زیربنایی این است که مشارکت فعّال دانش آموزان در نتیجه رفتارها و عواطفی نظیر عمل، پشتکار، علاقه و لذت است که منعکس کننده ویژگی های شخصیتی آنان می باشد. پژوهشگران دریافته اند که پیشرفت تحصیلی که در نتیجه تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموز حاصل می شود تنها پیامد هوش فردی یا امکانات سخت افزاری موجود در محیط نیست بلکه جنبه های روانشناختی افراد مانند رگه های شخصیت و سبک های یادگیری نیز نقش مهمی دارند (بوساتو، پرینس، الشات و هامکر ، ۲۰۰۰‏). برای مثال، کتل (۱۹۷۸، به نقل از اینفانته، سانچز و رودریگز ، ۲۰۰۱) عنوان می کند که در گستره موفقیت آموزشی، نقش شخصیت فراتر از نقش هوش است. افزون بر این، نظام آموزش و پرورش بسیاری از کشورها سنجش روانی و به خصوص ارزیابی شخصیت افراد را در مقاطع مختلف مدنظر قرار داده است تا بتواند آنان را در موقعیت های مختلف تحصیلی به خوبی هدایت کند.
چگونگی ایجاد این ویژگی و به بیانی دیگر تعامل رفتاری و عاطفی دانش آموز در فعالیت-های کلاسی یکی از دغدغه های اصلی روانشناسان فعّال در این حوزه است. عوامل مختلفی تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموز را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله آنها می توان به ویژگی های شخصیتی دانش آموزان اشاره کرد.
مشارکت دانش آموزان در فعالیت های علمی، اغلب به صورت تعامل رفتاری – عاطفی توصیف می شود که مستقیما به فرایند یادگیری مرتبط است. برای مثال، به زمان کارکردن یا مشارکت در فعالیت های یادگیری سازمان یافته و ماهیت تعامل دانش آموزان با مربیان یا همسالان مربوط می شود (فین، پانوزو و آخیلس ، ۲۰۰۳) که هر دو گونه مشارکت با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند (فین و همکاران ۲۰۰۳؛ مارکس ، ۲۰۰۰؛ فین، پانوزو و ویلک ، ۱۹۹۸، به نقل از کاسپی، چاجت، ساپورتا و بث مارم ، ۲۰۰۵). به طور کلی، تعامل به کیفیت ارتباط دانش آموز با کوشش تحصیلی اشاره دارد و با افراد، فعالیت ها، اهداف، ارزش ها و موقعیتی که آن را ایجاد می کند، ارتباط دارد (اسکینر، فرر و کیندرمن، ۲۰۰۹).
در طول ۱۰ سال گذشته، تحقیقات انجام شده بر روی تعامل علمی دانش آموزان بر اهمیت آن به عنوان نقش کلیدی موفقیت کودکان در مدرسه توافق نظر داشته اند (فردریک، بلومن فیلد و پاریس ، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر، این نوع تعامل رفتاری – عاطفی، یادگیری، نمرات، موفقیت، میزان حضور و غیاب، فارغ التحصیلی و تاب آوری دانش آموزان را در درازمدت پیش بینی می کند (فرر، اسکینر، مرچاند و کیندرمن ، ۲۰۰۸). مطالعات همچنین نشان داده-اند که تعامل رفتاری – عاطفی به عنوان یک عامل محافظ در برابر فعالیت های مخاطره آمیز (مانند سوء مصرف مواد، رفتار مخاطره آمیز جنسی و بزهکاری)، عمل می کند (اُفارل و موریسون ، ۲۰۰۳).
از آنجا که دانش آموزان دوره راهنمایی در یکی از مراحل حساس زندگی خود قرار دارند که بدون شک داشتن مهارت های اجتماعی آنان نقش مهمی برای داشتن زندگی سالم و همچنین رشد و پویایی جامعه ایفا می کند و از طرف دیگرتعامل رفتاری – عاطفی دانش-آموزان، یادگیری، پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر قرار می-دهد بررسی عوامل تاثیرگذار بر مهارت های اجتماعی و تعاملات رفتاری و عاطفی دانش آموزان ضروری است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی روابط بین ویژگی های شخصیتی، مهارت های اجتماعی دانش آموزان و تعامل رفتاری – عاطفی آنان در فعالیت های کلاسی می-پردازد. به عبارت
دقیق تر، این پژوهش نقش ویژگی های شخصیتی را در رابطه با مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان دوره راهنمایی می سنجد و از آن طرف بر آن است که بگوید ویژگی های شخصیتی چه تاثیری بر مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی
دانش آموزان دارد.

۱-۲- بیان مساله

برخورداری از مهارت های اجتماعی و ارتباطات ثمربخش برای داشتن عملکردی موفق در زندگی ضروری است. مهارت های اجتماعی، رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل اجتماعی موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند (گرمارودی و وحدانی نیا، ۱۳۸۵). از مهم ترین اهداف آموزشی دوران کودکی توسعه مهارت های اجتماعی بوده و میزان برخورداری کودکان و نوجوانان از این مهارت ها بر سلامت فردی و اجتماعی و نیز موفقیت تحصیلی آنان اثرگذار است. در حال حاضر با توجه به رابطه بین مهارت های اجتماعی و تامین سلامت فردی و اجتماعی دانش آموز، مدارس به طور روزافزونی در جستجوی راه هایی برای کمک به دانش آموزان به منظور ارتقاء مهارت های اجتماعی مثبت در مدرسه و جامعه هستند.
تحقیقات متعددی در خصوص عوامل موثر بر مهارت های اجتماعی انجام پذیرفته اما نقش ویژگی های شخصیتی به عنوان یکی از عوامل موثر بر مهارت های اجتماعی کمتر مورد توجه قرار داشته است. بنابراین از اهداف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد است.
از طرف دیگر نظریه های آموزشی بر مزایای یادگیری فعّال که شامل مشارکت در فعالیت-های علمی است، تاکید می کنند. دیدگاه ساختارگرایی مدعی است که دانش به صورت اجتماعی و فعالانه به دست می آید (جانسن، ۱۹۹۱؛ ویگوتسکی ، ۱۹۶۲). این دیدگاه اشارات عمیقی برای آموزش دارد، زیرا اعلام می دارد که دانش آموزان از آنچه که در بسیاری از کلاس ها متداول است، نقش بسیار فعال تری در یادگیری خودشان دارند (اسلاوین، ۲۰۰۶). همچنین بر اساس تحقیقات فورد و بلانچارد (۱۹۹۳) رابطه نسبتا قوی بین مشارکت دانش آموزان در کلاس با رشد اجتماعی و شناختی آنها وجود دارد. بر اساس تحقیق فین و راک (۱۹۹۷) و مارکس (۲۰۰۰) تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموز، منجر به افزایش موفقیت تحصیلی و حس تعلق دانش آموز به مدرسه و دیگر نهادهای اجتماعی می شود (ویلمز ، ۲۰۰۳).
به نظر می رسد که بهبود تعامل دانش آموزان به عنوان راه بالقوه ای برای درمان نابرابری های اجتماعی و پیامدهای آموزشی بهتر برای تمام دانش آموزان باشد (آپلتون و همکاران، ۲۰۰۸؛ فردریکس و همکاران، ۲۰۰۴؛ مک فارنی و مانس ، ۲۰۰۲ و هریس ، ۲۰۰۹). اما با وجود مزایای مشارکت فعّال، همه دانش آموزان در حقیقت به یک میزان در کلاس مشارکت نمی-کنند که این امر می تواند ناشی از ویژگی های شخصیتی متفاوت آنان باشد.
مارکس (۲۰۰۲) گزارش می دهد که تفاوت های بین دانش آموزان بیشتر از تفاوت های موجود میان کلاس ها و مدارس، مسئول تنوع موجود در تعامل های آنان است. بنابراین باید بر نقش شخصیت دانش آموزان بیش از عوامل محیطی تاکید شود. از آنجا که پژوهشی که نقش ویژگی های شخصیتی را در مهارت های اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی دانش آموزان مورد بررسی قرارداده باشد وجود نداشت، هدف از پژوهش حاضر ب………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۴۸۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری عاطفی دانش آموزان”

دو × 2 =