فروشگاه

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2369

قیمت : تومان24,000

توضیحات

چکیده
این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی به تعداد ۲۰۱ نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین ۲۰۱ نفر دبیر شاغل در ۱۱ مدرسه شاهد تعداد ۱۳۳ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
۱- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد
۳- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد
۴- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
۵- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

 

۱۳۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۲۴۰۰۰ تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسأله ۳
دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ۳
اهداف تحقیق ۵
اهداف کلی تحقیق ۵
اهداف ویژه تحقیق ۶
فرضیه‌های تحقیق ۶
فرضهای تحقیق یا جانشین ۶
متغیرهای اساسی تحقیق ۶
تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات ۷
تعریف رهبری ۷
تعریف سبک رهبری لیکرت ۸
تعریف رضایت شغلی ۹
دبیران ۱۰
مدارس شاهد ۱۱
مشکلات و تنگناهای تحقیق ۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول (رهبری) ۱۴
مقدمه ۱۴
تعریف رهبری ۱۵
تمایز مدیریت و رهبری ۱۶
تعریف سبک رهبری ۱۷
تئوری‌های رهبری ۱۸
تئوری‌های شخصیتی رهبری ۱۹
نظریه سنتی رهبری ۱۹
نظریه صفات شخصی رهبر ۲۰
تئوری‌های رفتاری رهبری ۲۰
مطالعت دانشگاه آیووا ۲۱
مطالعات دانشگاه اُهایو ۲۲
مطالعات دانشگاه میشیگان ۲۲
شبکه مدیریت ۲۳
تحقیقات اسکاندیناوی ۲۵
تئوری‌های اقتضایی ۲۶
الگوی فیدلر ۲۶
تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد ۲۸
تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ۳۱
تئوری مسیر ـ هدف ۳۲
الگوی رهبری مشارکتی ۳۴
متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی ۳۵
پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ۳۶
سیستمهای مدیریت ۳۷
سبک رهبری لیکرت ۳۷
تئوری‌های جدید رهبری ۴۱
جایگزینی رهبری ۴۱
رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول ۴۲
رهبر عملگرا ۴۳
رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند ۴۳
بخش دوم (رضایت شغلی) ۴۵
ارزشها ۴۵
انواع ارزش ۴۵
نگرشها ۴۶
انگیزش ۴۷
نظریه‌های انگیزش ۴۹
تئوری‌های محتوایی ۵۰
۱ـ تئوری سلسله مراتب نیازها ۵۰
۲ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان ۵۳
۳ـ تئوری دو عامل انگیزش ۵۳
۴ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند ۵۴
۵ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ۵۵
تئوری‌های فرآیندی ۵۶
۱ـ تئوری انتظار و احتمال ۵۶
۲ـ تئوری برابری ۵۸
۳ـ تئوری اسناد ۵۹
انواع نگرش ۶۰
رضایت شغلی ۶۲
رابطه انگیزش با رضایت شغلی ۶۲
۱ تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ۶۲
۲ تعریف رضایت شغلی ۶۳
(۱-۲) تعیین رضایت شغلی ۶۶
۳ عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ۶۷
۴ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ۶۹
۵ فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» 70
6 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ۷۱
۷ نظریه‌های رضایت شغلی ۷۲
– نظریه «بروفی» 72
– نظریه «کورمن» 73
– نظریه «پارسون» 74
اندازه‌گیری رضایت شغلی ۷۵
بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ۷۷
تحقیقات خارجی ۷۷
تحقیقات داخلی ۸۰
خلاصه فصل ۸۴
فصل سوم: روش انجام تحقیق
روش تحقیق ۸۷
جامعه و نمونه آماری ۸۸
تعداد و روش نمونه‌گیری ۸۹
روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۹۰
روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ۹۳
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
بخش اول ـ توصیف داده‌ها ۹۷
بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها ۱۲۰
آزمون فرضیه‌ها ۱۲۱
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی ۱۲۵
یافته های دیگر پژوهش ۱۲۸
محدودیتهای تحقیق ۱۳۰
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۳۰
ب – محدودیتهای در اختیار محقق ۱۳۱
پیشنهادها ۱۳۱
فهرست منابع فارسی ۱۳۳
فهرست منابع خارجی ۱۳۷
ضمائم ۱۳۸

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
۱-۲: عوامل مؤثر در رضایت شغلی ۷۰
۱-۳: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران ۸۹
۱-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن ۹۷
۲-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات ۹۸
۳-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس ۹۹
۴-۴: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد ۱۰۰
۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل ۱۰۱
۶-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران ۱۰۲
۷-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه
سبک رهبری لیکرت ۱۰۳
۸-۴: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی ۱۰۵
۹-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال ۱۰۶
۱۰-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب ۱۰۷
۱۱-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق ۱۰۸
۱۲-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب ۱۰۹
۱۳-۴: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز ۱۱۰
۱۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری ۱۱۱
۱۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری ۱۱۱
۱۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری ۱۱۱
۱۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری ۱۱۱
۱۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری ۱۱۲
۱۹-۴: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری ۱۱۲
۲۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری ۱۱۲
۲۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری ۱۱۳
۲۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری ۱۱۳
۲۳-۴: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری ۱۱۳
۲۴-۴: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۴
۲۵-۴: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۴
۲۶-۴: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۵
۲۷-۴: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری ۱۱۵
۲۸-۴: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۵
۲۹-۴: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۵
۳۰-۴: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۶
۳۱-۴: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۶
۳۲-۴: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری ۱۱۶
۳۳-۴: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری ۱۱۷
۳۴-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری ۱۱۷
۳۵-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری ۱۱۸
۳۶-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری ۱۱۸
۳۷-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری ۱۱۸
۳۸-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری ۱۱۹
۳۹-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری ۱۱۹
۴۰-۴: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری ۱۱۹
۴۱-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی ۱۲۰
۴۲-۴: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی ۱۲۰
۴۳-۴: آزمون فرض اول ۱۲۲
۴۴-۴: آزمون فرض دوم ۱۲۲
۴۵-۴: آزمون فرض سوم ۱۲۲
۴۶-۴: آزمون فرض چهارم ۱۲۳
۴۷-۴: آزمون فرض پنجم ۱۲۳

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۱-۲: شبکه مدیریت ۲۴
۲-۲: پیش‌بینی‌های نظریه اقتضایی رهبری ۲۷
۳-۲: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ۳۰
۴-۲: تئوری مسیر ـ هدف ۳۳
۵-۲: سلسله مراتب نیازها ۵۲
۶-۲: مدل رضایت شغلی ۷۲
۱-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن ۹۷
۲-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات ۹۸
۳-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس ۹۹
۴-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد ۱۰۰
۵-۴: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل ۱۰۱

 

 

 

مقدمه
اساساً نیاز به مدیریت در همه زمینه‌های اجتماعی امری لازم و ضروری است. منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق، بزودی رو به نابودی می‌رود. اما در این بین مدیریت آموزشی به دلیل تأثیری که عملکرد آموزش و پرورش برکلیه ارکان جامعه دارد از حساسیت ویژه‌ای نسبت به سایر مدیریت‌ها برخوردار است. از طرفی مراکز آموزشی بیش از هر نهاد دیگربا انسان سروکار دارد و از سوی دیگر در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و آماده‌سازی زمینه برای باروری میراث فرهنگی، هیچ یک از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسی ندارد.
کارایی و اثربخشی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثربخش و کارآمد این نظام است. امروزه با توجه به تغییرات شگرف و بی‌سابقه‌ای که در اقتصاد، سیاسیت، علم و تکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفه‌ای برای این مسئولیت آموزش دیده و تربیت شده‌اند، با اثربخشی و کارآیی قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود به همین لحاظ مدیریت امروز براساس ویژگی‌هایی که دارد یک حرفه تخصصی تلقی می‌شود. (پرداختچی، ۱۳۷۴، ص۵۵)
لزوم به‌کارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آنها می‌باشد. لذا نیروی انسانی، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود دست یابد. (هوی و میسکل، ۱۳۷۱، ص۱۸)
بنابراین با توجه به اهمیت بحث مدیریت و رهبری درمدارس و همچنین اهمیت رضایت شغلی معلمین به عنوان عناصر کلیدی در مدرسه، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیر مدرسه با میزان رضایت شغلی دبیران می‌پردازیم.

 

بیان مساله
در این تحقیق میزان رضایت شغلی دبیران زن مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیل۸۴-۸۳ را اندازه‌گیری کرده و رابطه این رضایت شغلی را با سبک رهبری مدیر مدرسه بر اساس سبکهای رهبری لیکرت شامل سبک رهبری آمرانه- استثماری، رهبری آمرانه – خیرخواهانه،رهبری مشورتی و سبک رهبری مشارکتی بررسی می‌کنیم به عبارت دیگر این تحقیق:
ـ در مورد رضایت شغلی دبیران زن مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران انجام می‌شود و رابطه آن با سبک رهبری مدیران مدارس براساس نظریه لیکرت مورد بررسی قرار می گیرد..
ـ متغیرهایی که مورد مطالعه قرار میگیرند عبارتند از سبک‌های رهبری لیکرت و رضایت شغلی
چگونگی انجام پژوهش به صورت بررسی رابطه دو متغیر سبک رهبری و میزان رضایت شغلی است.
دوره زمانی انجام پژوهش سال تحصیلی ۸۴-۸۳ می‌باشد.
دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق
با توجه به اینکه رکن اصلی رشد و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای نیروی انسان ماهر و متخصص آن جامعه می‌باشد در عرصه تعلیم و تربیت نیز رکن اصلی آموزش و پرورش منابع انسانی آن می‌باشند و در بین این منابع انسانی دبیران به عنوان نیروهای صف مهمترین وظیفه و تاثیر گذاری را در امر فرایند یاددهی، یادگیری دارا می‌باشند و بنابراین هرچه دبیران با انگیزه و رغبت بیشتری به فعالیت بپردازند کارایی بهتری خواهند داشت اگر انگیزه دبیران را به طور کلی به دو انگیزه مادی و غیر مادی تقسیم کنیم، موضوع این پژوهش بیشتر انگیزه غیر مادی است که نوع رهبری و مدیریت مدیر مدرسه در آن نقش دارد و رهبری مطلوب می‌تواند باعث رضایت نسبی دبیر شده و در نتیجه کارایی و تعامل با دانش‌آموزان افزایش پیدا کند از طرف دیگر از آنجا که تعلیم و تربیت در پرورش نسل آینده نقش بسیار مهمی‌ایفا می‌کند حساسیت بحث رهبری در آموزش و پرورش و مدارس در سطوح مختلف و از جمله رهبری مدرسه بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر معلمان که خود نقش رهبری و هدایت کلاس درس را به عنوان خط مقدم تعلیم و تربیت بر عهده دارند، درست هدایت شوند و با رضایت ومیل و رغبت در سر کلاس حاضر شوند، بازدهی کلاسهای درس و در مجموع آموزش و پرورش دو چندان خواهد شد. بنابراین این تحقیق بدنبال این است که تاثیر سبک رهبری مدیریت را بر رضایت شغلی معلمان سنجیده و در این بین شیوه‌های بهتر و موثرتری را پیش روی مدیران آینده قرار دهد.
ده سال تجربه تدریس پژوهشگر در مدارس مختلف و از جمله مدرسه شاهد نشان داده است که هر مدرسه یا محیط آموزشی که دبیران آن هماهنگ و منسجم عمل می‌کنند به طرز قابل توجهی پیشرفت خواهد کرد و امر تدریس و فرایند یاددهی، یادگیری در آن با سهولت بیشتری انجام خواهد شد و این هماهنگی و انسجام تاحد زیادی مرهون رهبری خوب مدیری کارآمد و وظیفه شناس می‌باشد.
آمار قبولی در خرداد و معدل کل مدارس و همچنین درصد قبولی مدارس در دانشگاه نشان می‌دهد که مدارسی که بالاترین قبولی در دانشگاه را دارا می‌باشند از یک سیستم قوی رهبری و مدیریت برخوردار بوده و معلمان مدرسه با میل و رضایت بالایی به فعالیت در‌ آن محیط آموزشی مشغول بوده‌اند.
بنابراین اگر بتوان شیوه های مناسب رهبری مدارس را شناخت و با آموزشها‌ی ضمن خدمت به مدیران مدارس آموزش داد تا حد زیادی می‌توان به بهبود کیفیت آموزشی مدارس کمک کرد.
صدها مقاله و ده‌ها کتاب که در زمینه مدیریت و رهبری در رشته‌های مختلف علمی‌به رشته تحریر درآمده و شمار زیاد پایان‌نامه‌های دانشگاهی که به نوعی به موضوع رهبری پرداخته‌اند دلیل دیگری بر اهمیت و ارزش موضوع رهبری است که در این تحقیق موضوع پژوهش قرار گرفته است.
ضرورت دیگر مربوط به انتخاب مدارس شاهد می‌باشد چرا که ترکیب دانش آموزان این مدارس به جهت محرومیتها و مسائل خاص خانوادگی و از دست دادن پدر به عنوان سرپرست خانواده لزوم مدیریت و پیگیری خاص این مدارس را دو چندان می‌کند.

اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق
منظور ومقصود نهایی از انجام پژوهش در وهله اول ارایه باز خورد به مدیران مدارس مورد مطالعه می‌باشد تا ضمن بازنگری درنحوه مدیریت خود،از برداشتهای ذهنی نیروهای تحت مدیریت خویش در مورد نحوه مدیریت خود آگاهی پیدا نمایند و موقعیت مدیریت خویش را بر روی پیوستار سبک رهبری لیکرت تشخیص دهند و از طرف دیگر از موثرترین سبکهای رهبری که مورد نظر دبیران مدارس شاهد بوده است مطلع شوند.
هدف دیگر بازخورد به نظام آموزشی مدارس شاهد و کارشناسی ستاد شاهد می‌باشد تاضمن آگاهی از نحوه مدیریت مدارس شاهد بتوانند بهترین و موثرترین سبکهای رهبری را به مدیران مدارس ارائه کرده و در تنظیم کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای سایر مدیران مورد استفاده قرار دهند.
و در نهایت ضمن بررسی تفاوت های شیوه رهبری و مدیریت هریک از مدیران،عوامل مهم ایجاد رضایت شغلی را در جامعه آماری مورد نظر ارائه دهند.

 

اهداف ویژه تحقیق
– بررسی رابطه سبک رهبری آمرانه استثماری «مدیران» با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر.
– بررسی رابطه سبک رهبری آمرانه خیرخواهانه مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر.
– بررسی رابطه سبک‌ رهبری مشورتی مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر.
– بررسی رابطه سبک رهبری مشارکتی مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر.

فرضیه‌های تحقیق
فرضهای تحقیق یا جانشین
۱- بین سبک رهبری مدیران از دیدگاه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
۲- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر را بطه معنی داری وجود دارد.
۳- بین سبک‌ رهبری آمرانه- خیرخواهانه مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
۴- بین سبک‌ رهبری مشورتی مدیران با میران رضایت شغلی دبیران درجامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود‌دارد.
۵- بین سبک‌ رهبری مشورتی مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

متغیرهای اساسی تحقیق
متغیرملاک: سبک‌های رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت شامل آمرانه/ استثماری،آمرانه/ خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی
متغیر پیش بین : میزان رضایت شغلی دبیران مدارس دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۳
متغیرهای ناخواسته : سن دبیران و میزان حقوق و میزان تشویقات و قوانین و ضوابط و بخشنامه‌های آموزش و پرورش و همکاران مدرسه و سطح تحصیلات و جنسیت
متغیر تعدیل کننده: جنسینت/ دبیران زن و سال تحصیلی ۸۴-۸۳

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصطلاحات
تعریف رهبری
۱٫ رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهای تعیین شده گام بردارند.(عباس زادگان،۱۳۷۶،ص۲۸)
۲٫ «جرج تری » رهبری عبارت است از عمل تاثیر گذاری بر افراد به طوریکه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش کنند. (هرسی و بلانچارد ، ۱۳۷۵، ص۷۱)
۳٫ رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تاثیر و نفوذ در آنها آنچنان که افراد بطور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معینی بپذیرند. (میر کمالی،۱۳۷۸،ص۷۴)
۴٫ برای درک معنی رهبری بایستی سه متغیر اصلی را در نظر گرفت:
الف: رهبر (شخصی که رفتار دیگران را به نفع سازمان و انجام هدف تغییر می‌دهد)
ب: پیروان یا زیر دستان ( اشخاصی که جلب همکاری آنان برای به ثمر رسانیدن هدف سازمان لازم است)
ج: محیط (محیطی با مشخصات خاص که در آن گروهی برای رسیدن به هدف مشترک به فعالیت نیاز دارند) (عباس‌زادگان، ۱۳۷۶، ص۲۹۱)
تعریف سبک رهبری لیکرت
«لیکرت » در مطالعاتش دریافت که سبکهای متداول رهبری سازمانها را می‌توان بر روی پیوستاری از سیستم یک تا چهار نشان داد این سیستمها را می‌توان به شرح زیر توصیف نمود.
سیستم یک رهبری آمرانه- استثماری : این نوع رهبری به زیردستان هیچ اعتماد و اطمینانی ندارد زیرا که آنها را به ندرت در فراگرد تصمیم گیری شرکت می‌دهد. همه تصمیمات و هدفگذاری‌های سازمان در راس انجام می‌گیرد و از طریق زنجیره فرمان به پایین منتقل می‌شود . زیر دستان مجبور هستند با ترس، تهدید، تنبیه،پاداشهای اتفاقی و رضایت در سطح فیزیولوژیکی و ایمنی کار کنند. کنش و واکنش متقابل اندکی که میان رئیس و مرئوس اتفاق می‌افتد معمولا با ترس و بدگمانی همراه است . فراگرد کنترل شدید در سطح رهبری عالی متمرکز است و معمولا در این شرایط یک سازمان غیر رسمی‌تشکیل می‌شود که با اهداف سازمان مخالفت می‌ورزد.
سیستم دو رهبری خیرخواه – آمرانه: این نوع رهبری بر خلاف نوع اول پدرانه است یعنی اعتماد و اطمینان توام با مدارائی نظیر اعتماد و اطمینان ارباب به خدمتکار، نسبت به زیر دستان دارد. در حالی که تمام تصمیمات و تعیین هدفهای سازمان در راس انجام می‌گیرد. بعضی از تصمیمات در چهار چوب تجویز شده‌ای در سطوح پایین تر اتخاذ می‌شود پاداشها و برخی تنبیهات عملی بالقوه برای انگیزش کارکنان بکار برده می‌شود. هر نوع کنش و واکنش متقابلی بین رئیس و مرئوس با مدارا و ارفاق از طرف روسا و با ترس و احتیاط از طرف مرئوسین صورت می‌گیرد. درحالیکه فرا گرد کنترل همچنان در دست رهبر متمرکز است برخی نیز به سطوح متوسط و پایین تر تفویض می‌شود. معمولا یک سازمان غیر رسمی‌شکل می‌گیرد ولی همیشه در مقابل هدفهای سازمان مقاومت نمی‌کند.
سیستم سه – رهبری مشاورتی: این مدیریت اطمینان و اعتماد قابل توجه ولی نه کامل به زیر دستان دارد. درحالیکه خط و مشی‌های کلی و تصمیمات مهم در سطح عالی اتخاذ می‌گردد به زیر دستان نیز اجازه داده می‌شود که در سطوح پایین‌تر در موارد خاص و تخصصی به تصمیم‌گیری بپردازند ارتباطات در جهت بالا و پایین سلسله مراتب جریان می‌یابد. پاداشها و تنبیهات اتفاقی و تا اندازه‌ای مشارکت در کار برای انگیزش نیروی انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنش و واکنشهای متقابل متعادلی بین رئیس و مرئوسین جریان دارد که غالباً با اطمینان و اعتماد همراه است. جوانب مهم فراگرد کنترل به پایین واگذار می‌شود و این دو کار در هر دو سطح بالا و پائین با اساس مسئولیت توام است. سازمان‌های غیررسمی‌ممکن است شکل بگیرد ولی یا هدفهای سازمان را تایید می‌کند یا تا اندازه‌ای در مقابل آن مقاومت می‌ورزد.
سیستم چهار- رهبری مشارکت گروهی : در این نوع رهبری رهبر به زیر دستان اعتماد کامل دارد با اینکه تصمیم گیری به طور وسیع در سراسر سازمان توزیع می‌گرددولی از یک وحدت و یگانگی برخوردار است. ارتباطات نه فقط در جهت بالا و پایین بلکه بین گروه‌ها جریان دارد. انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آنان در تعیین پاداشهای اقتصادی، هدفها، بهبود روشها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدفها بوجود می‌آید. تحت این نوع رهبری کنش و واکنش متقابل رئیس و مرئوس گسترده، دوستانه و توام با اطمینان و اعتماد فراوان است. از لحاظ فراگرد کنترل مسئولیت جمعی و گسترده ‌ای وجود دارد که واحدهای پایین تر کاملا در آن مشارکت دارند. سازمانهای رسمی‌و غیررسمی‌غالبا یکی هستند. لذا همه نیروهای اجتماعی از کوششهایی که برای تحقق هدفهای سازمانی بعمل می‌آید جانبداری می‌کنند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ص۷۶)

تعریف رضایت شغلی
رضایت شغلی در رابطه با اثر بخشی و کارایی تعریف میشود. اثر بخشی میزان توافق رفتار سازمانی با انتظارات سازمانی است و کارایی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیازها و مقاصد شخصی می‌باشد. رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می‌کند. درواقع،رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص توافق و همخوانی داشته باشد( علاقه بند، ۱۳۶۹، ص ۱۰۳ )
از نظر «دیویس» و «نیوا ستورم» ، رضایت شغلی شامل مجموعه ای از احساسات سازگار نسبت به شغل است. این احساس زمانی حاصل می‌شود که خواسته‌ها، نیازها، آرزوها و تجربه‌هایی که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد از طریق شغل بر‌آورده شود . به این ترتیب بین توقعات شاغل و برآورده شدن آنها توازن برقرار میشود در نتیجه شاغل نگرشی مثبت به شغل پیدا می‌کندکه موجب رضایت او می‌شود.
به طور کلی پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرحند که عبارتند از:
۱ـ پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت
۲ـ شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می‌آورد.
۳ـ فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت
۴ـ سرپرست: توانایی‌های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان
۵ـ همکاران: حدی که همکاران دوستانه، شایسته و حمایتی هستند. (مقیمی، ۱۳۷۷، ص۳۹۱)

دبیران
منظور معلمینی هستند که در……………………………….

 

یافته‌های دیگر پژوهش
از دیگر یافته‌های تحقیق ارتباط بین هر یک از سبک‌های رهبری لیکرت شامل(آمرانه-استثماری، آمرانه-خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی) با هریک از عوامل رضایت شغلی شامل(حقوق، سرپرستی، همکاران، ماهیت کار،شرایط و ارتقا) می‌باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بین عمل حقوق از عوامل رضایت شغلی فقط با سبک رهبری مشورتی و آن هم در سطح معنی داری ۰۵/۰ ارتباط کمی وجود دارد و با دیگر سبک‌های رهبری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد بنابراین عامل حقوق نمی تواند تحت تاثیر سبک‌های رهبری قرار گیرد و دلیل این امر می‌تواند به علت یکسان بودن حقوق آموزش و پرورش در بین دبیران و یا عدم دخالت مدیر مدرسه در میزان حقوق دبیران باشد.
بین عامل سرپرستی از عوامل رضایت شغلی با سبک رهبری ۱ـ(آمرانه-استثماری) و سبک رهبری ۲ (آمرانه – خیرخواهانه) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی با سبک رهبری ۳ (مشورتی) و سبک رهبری ۴ (مشارکتی) رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد و بیشترین ضریب همبستگی در بین تمامی عوامل رضایت شغلی مربوط به سبک رهبری مشارکتی با عامل سرپرستی از عوامل رضایت شغلی با ضریب(۶۴۱/۰) می‌باشد که نشان‌دهنده این مطلب است که بیشترین عامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر تحت تاثیر مستقیم و مثبت رفتار مدیر می‌باشد.
بین عامل همکاران از عوامل رضایت‌شغلی با سبک رهبری ۱و۲ رابطه معنی‌داری وجود ندارد و با سبک‌های ۳و۴ رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد و این بدان معنی است که هر چقدر سبک رهبری مدیران مشورتی و یا مشارکتی باشد باعث رضایت بیشتر همکاران می‌گردد. بین عامل ماهیت کار از عوامل رضایت شغلی با سبک رهبری ۱و۳و۴ رابطه معنی‌داری وجود دارد و فقط با سبک رهبری ۲ رابطه معنی‌داری وجود ندار یعنی در مقایسه بین سبک رهبری آمرانه-استثماری با سبک رهبری آمرانه-خیرخواهانه می‌توان گفت سبک رهبری آمرانه – استثماری عامل ماهیت کار از عوامل رضایت شغلی را بیشتر تقویت می‌کند و دبیران از نوع کار خود احساس رضایت بیشتری می‌نمایند.
بین عامل شرایط از عوامل رضایت شغلی با سبک رهبری ۱و۲ رابطه معنی‌داری وجود ندارد و با سبک رهبری ۳و۴ رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد یعنی هر چقدر سبک رهبری مدیران مشورتی و یا مشارکتی باشد شرایط کار برای دبیران رضایت‌بخش‌تر خواهد بود.
بین عامل ارتقا شغلی از عوامل رضایت شغلی با سبک رهبری ۱و۲ ارتباط معنی‌دار کمی وجود دارد و با سبک رهبری ۳و۴ ارتباط معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد و این بدان معنی است که سبک رهبری تاثیر کمی بر روی عامل ارتقا شغل از عوامل رضایت شغلی دارد.
از دیگر نتایج تحقیق ارتباط بین ویژگی‌ها و مشخصات فردی گروه نمونه شامل (میزان تحصیلات، سابقه تدریس، سابقه تدریس در مدارس شاهد، سن و وضعیت تاهل) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر می‌باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص میزان تحصیلات باید گفت هر چند برخی از تحقیقات وجود رابطه منفی بین میزان تحصیلات با رضایت شغلی را نشان می‌دهد زیرا هر چقدر میزان تحصیلات بالاتر باشد سطح…………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , ۲۴۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس”

4 − 1 =