فروشگاه

بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2748

قیمت : تومان39,900

توضیحات

چکیده :
پژوهش حاضر به بررسی سبک رهبری موجود مدیران مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه ی مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره اختصاص دارد .
نوع تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف توسعه ای ، از نظر داده ها کمی و از نظر ماهیت و روش مطالعه پیمایشی مقطعی است . ابزار سنجش پژوهش حاضر را دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه ۳۰ سوالی بلیک و موتن جهت بررسی سبک های موجود مدارس دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و یک پرسشنامه ی ۶ ماده ای محقق ساخته جهت انتخاب مناسب ترین سبک رهبری برای این دوره تشکیل می دهد که اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب برابر ۸۷/ ۰ و ۶۴/ ۰ و روایی هردو پرسشنامه به وسیله روایی صوری به دست آمده است
جامعه آماری مورد پژوهش حاضر را همه ی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با تحصیلات کارشناسی علوم تربیتی تشکیل می دهد و حجم نمونه بر اساس فرمول اچ اس بولاو روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۰۰ نفر انتخاب شده است .
برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر توصیف داده ها ( رسم جداول توزیع فراوانی و
مشخصه های آماری و نمودار هیستوگرام ) از آزمون آماری T مستقل و مقایسه ی میانگین ها استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این مطلب است که بین سبک های موجود مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و سبک موجود از دیدگاه مدیران مرد سبک تیمی و از دیدگاه مدیران زن سبک رابطه مدار است و بین مناسبترین سبک رهبری از دید مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و مدیران مرد و زن سبک تیمی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند هم چنین بین مناسبترین سبک رهبری از دید معاونان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد و معاونان مرد سبک تیمی و معاونان زن سبک اقتضایی را مناسبترین سبک برای این دوره می دانند .

 

۲۱۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +جامعه آماری و پرسشنامه قیمت ۳۹۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل یکم : کلیات پژوهش
مقدمه ۲
۱-۱-بیان مسئله ۳
۱-۲-اهمیت پژوهش ۵
۱-۳-اهداف پژوهش ۵
۱-۴- سئوال های پژوهش ۶
۱-۵- تعاریف مفاهیم ۷
۱-۵-۱- تعاریف نظری ۷
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی ۸
فصل دوم : بررسی پیشینه مطالعاتی
۲-۱- زمینه ۱۱
۲-۲- تاریخچه و روند تحولات مدیریت ۱۲
۲-۳- طبقه بندی های تاریخی نظریه های مدیریت ۱۲
۲-۴- طبقه بندی مجموعه ای نظریه های سازمان و مدیریت ۱۶
۲-۵- ضرورت مدیریت و رهبری ۱۸
۲-۶- ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی ۲۲
۲-۷- ویژگی های مدیریت و رهبری ۲۵
۲-۸- توانایی های رهبری و مدیریت آموزشی ۲۸
۲-۸-۱- توانایی های عمومی ۲۸
۲-۸-۲- توانایی های بلوغی ۲۹
۲-۸-۳- توانایی های رهبری ۲۹
۲-۹- مهارت های موفقیت برای مدیران و رهبران آموزشی ۳۰
۲-۹-۱- مهارت های انسانی ۳۰
۲-۹-۲- مهارت های ادارکی ۳۱
الف ) تفکر سیستمی ۳۲
ب ) ذهنیت فلسفی ۳۲
بعد اول : جامعیت ۳۳
بعد دوم : تعمق ۳۵
بعد سوم : قابلیت انعطاف پذیری ۳۷
۲-۹-۳- مهارت های حرفه ای ۴۲
۲-۹-۴- مهارت های فنی ۴۳
۲-۱۰- ویژگی های مراکز آموزشی ۴۴
۲-۱۰-۱- اهمیت اجتماعی ۴۴
۲-۱۰-۲- حساسیت عمومی ۴۴
۲-۱۰-۳- پیچیدگی وظیفه ۴۵
۲-۱۰-۴- نزدیکی روابط ۴۵
۲-۱۰-۵- تربیت حرفه ای ۴۵
۲-۱۰-۶- دشواری ارزشیابی ۴۵
۲-۱۱- ویژگی مدیریت آموزشی ۴۵
۲-۱۱-۱- ایجاد زمینه های مداومت آموزشی ۴۵
۲-۱۱-۲- ایجاد فضای سالم و محیط مناسب برای زمینه های مختلف رشد دانش آموزان ۴۶
۲-۱۱-۳- ساختار مراکز آموزشی ۴۶
۲-۱۱-۴-ارزشیابی مداوم از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۴۷
۲-۱۱-۵- مدیریت کارآفرین ۴۹
۲-۱۱-۶- ایجاد مدیریت مشارکتی ۵۵
۲-۱۱-۷- تقدم اثربخشی برکارآیی ۵۸
۲-۱۱-۸- تغییر و نوآوری ۶۰
۲-۱۲- بصیرت ها ، چالش ها و شیوه های نو در مدیریت آموزشی قرن ۲۱ ۶۳
۲-۱۳- نقش های جدید مدیران آموزشی ۶۴
۲-۱۴- چه مهارت هایی به دانش آموزان یاد دهیم ؟ ۶۷
۲-۱۵- بصیرت های مدیریت آموزشی ۶۷
۲-۱۶- اهمیت کاربست تئوری های مدیریت ۶۹
۲-۱۷- طبقه بندی تئوری های مدیریت ۷۰
۲-۱۸- نظری اجمالی بر سیر تحول مدیریت ۷۱
۲-۱۸-۱- دورۀ پیش از مدیریت علمی ۷۱
۲-۱۸-۲- نظریه های مکتب کلاسیک ۷۳
الف – نظریه ی بوروکراسی ۷۳
ب – نظریه اداری ۷۵
ج – نظریۀ مدیریت علمی ۷۶
۲-۱۸-۳- نظریه ی نئوکلاسیک ( نهضت روابط انسانی ) ۷۷
۲-۱۸-۴- نظریۀ نوین (سیستمی) ۷۹
۲-۱۸-۵– تئوری اقتضا ۸۱
۲-۱۸-۶- نظریه X و Y 85
2-18-7- تئوری Z 86
2-18-8- نظریه لارنس آپلی ۹۰
۲-۱۸-۹- نظریۀ آرجریس ۹۱
۲-۱۸-۱۰- نظریه بلوغ و عدم بلوغ آرجریس ۹۲
۲-۱۸-۱۱- نظریه لیکرت ۹۲
۲-۱۸-۱۲- نظریه اثربخشی ۹۳
الف : سبک های اثربخش ۹۳
ب – سبک های غیراثربخش ۹۴
۲-۱۸-۱۳- نظریه آمرانه ، دموکراتیک و تفویضی ۹۶
۲-۱۸-۱۴- نظریه پیوستاری رهبری ۹۸
۲-۱۸-۱۵- نظریه استراتژیک ( راهبردی ) ۹۹
الف- مکاتب تجویزی ۹۹
ب- مکاتب توصیفی ۱۰۰
۲-۱۸-۱۶- نظریه ی سازمان یادگیرنده ۱۰۰
۲-۱۸-۱۷- شبکه مدیریت ۱۰۲
۲-۱۹- یافته های دیگران ۱۰۵
۲-۱۹-۱- در جهان ۱۰۵
۲-۱۹-۲- در ایران ۱۰۷
۲-۲۰- ضرورت پژوهش ۱۱۰
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
۳-۱- روش تحقیق ۱۱۳
۳-۲- تعریف و تعیین جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه ۱۱۳
۳-۳- ابزار سنجش ۱۱۴
۳-۴- شواهد مربوط به اعتبار ابزار سنجش ۱۱۵
۳-۵- شواهد مربوط به روایی ابزار سنجش ۱۱۵
۳-۶- روش های گردآوری اطلاعات ۱۱۵
۳-۷- روش تحلیل داده ها ۱۱۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- توصیف داده ها ۱۱۸
۴-۲- تحلیل داده ها ۱۸۷
فصل پنجم : نتیجه گیری و تفسیر
۵-۱- نتیجه گیری ۲۰۸
۵-۲- محدودیت های پژوهش ۲۱۱
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش ۲۱۱
۵-۴- خلاصه پژوهش ۲۱۲
پیوست ها ۲۱۵
منابع ۲۲۰

 

 

 

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
۲-۱- جدول گونه های چهارگانه نظریات سازمان و مدیریت ۱۶
۲-۲- جدول مقایسه ویژگی های مدیریت و رهبری ۲۵
۲-۳- جدول مقایسه ی ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی و تراکمی ۴۹
۲-۴- جدول مقایسه سبک های سه گانه رهبری ۹۷
۲-۵- جدول مقایسه رهبری اخلاقی و رهبری غیر اخلاقی ۱۰۷
۴ – 1- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۱۹
۴ – 2 – جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۱۹
۴ – 3- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۱
۴ – 4- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۲
۴ – 5- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد ۱۲۳
۴ – 6- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد ۱۲۴
۴ – 7- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد ۱۲۵
۴ – 8- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد ۱۲۶
۴ – 9- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد ۱۲۷
۴– 10- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران مرد ۱۲۷

۴ – 11- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۲۹
۴ – 12- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۰
۴ – 13- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۱
۴ – 14- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۲
۴ – 15- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۳
۴ – 16- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۴
۴ – 17- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۵
۴ – 18- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۶
۴ – 19- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۷
۴– 20- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجوداز دیدگاه مدیران زن ۱۳۸
۴ – 21- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۳۹
۴ – 22- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد
۱۳۹
۴ – 23- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد
۱۴۱
۴ –24- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۱
۴ – 25- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۳
۴–26- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۳
۴ – 27- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۵
جدول۴–28- مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۵
۴ – 29- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۷
۴ – 30- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۷
۴- ۳۱ – جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۹
۴– 32- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۹
۴ – 33- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۱
۴ – 34- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۱
۴ – 35- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۳
۴–36- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۳
جدول ۴- ۳۷- توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۵
۴–38- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۵
۴- ۳۹- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۷
۴ – 40- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۷
۴ – 41- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۹
۴ – 42- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۹
۴- ۴۳- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۶۱
۴– 44- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۶۱
۴ – 45- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۳
۴ – 46- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۳
۴- ۴۷- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۵
۴ – 48- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۵
۴ – 49- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۷
۴ – 50- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد

۱۶۷
۴- ۵۱ – جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۹
۴ – 52- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۹
۴ – 53- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۱
۴ – 54- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۱
۴- ۵۵- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۳
۴– 56- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۳
۴ – 57- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۵
۴– 58- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۵
۴ – 59- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۷
۴– 60- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۷
۴ – 61- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۹
۴–62- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۹
۴ – 63- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۱
۴– 64- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۱
۴ – 65- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۳
۴ – 66- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۳
۴- ۶۷- جدول توزیع فراوانی نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۵
۴– 68- جدول مشخصه های آماری نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۵
۴– 69- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بی تفاوت در خصوص سبک رهبری موجود ۱۸۷
۴– 70- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک وظیفه مدار قوی در خصوص سبک رهبری موجود ۱۸۷
۴– 71- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بینابین در خصوص سبک رهبری موجود ۱۷۹
۴– 72- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک رابطه مدار قوی در خصوص سبک رهبری موجود ۱۹۰
۴–73- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک تیمی در خصوص سبک رهبری موجود ۱۹۱
۴–74- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بی تفاوت در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۲
۴– 75- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک وظیفه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۳
۴– 76- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک بینابین در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۴
۴– 77- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک رابطه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۵

۴–78- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک تیمی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری

۱۹۶
۴ –79- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات مدیران مرد و زن نسبت به سبک اقتضایی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۷
۴–80- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک بی تفاوت در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۸
۴ – 81- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک وظیفه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۱۹۹
۴ – 82- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک بینابین در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۲۰۰
۴–83- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک رابطه مدار قوی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۲۰۱
۴–84- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک تیمی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۲۰۲
۴ –85- جدول نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه میانگین های نمرات معاونان مرد و زن نسبت به سبک اقتضایی در خصوص مناسب ترین سبک رهبری ۲۰۳
۴-۸۶- جدول مقایسه میا نگین سبک های پنج گانه موجود مدیریت از دیدگاه مدیران مرد و زن ۲۰۴
۴-۸۷- جدول مقایسه میا نگین سبک های شش گانه مدیریت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد و زن ۲۰۵
۴-۸۸- جدول مقایسه میا نگین سبک های شش گانه مدیریت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد و زن ۲۰۶

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه
۴ – 1- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۰
۴ – 2- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۲
۴ – 3- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۴
۴ – 4- نمودار هیستوگرام نمرات سبک جهت رهبری رابطه مدار قوی تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۶
۴ – 5- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجود
از دیدگاه مدیران مرد ۱۲۸
۴ – 6- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن ۱۳۰
۴ – 7- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدارقوی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن ۱۳۲
۴– 8- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین سبک رهبری موجود
از دیدگاه مدیران زن ۱۳۴
۴ – 9- نمودار هیستوگرام نمرات سبک جهت رهبری رابطه مدار قوی تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن ۱۳۶
۴ – 10- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین سبک رهبری موجود از دیدگاه مدیران زن ۱۳۸
۴ – 11- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۰
۴ – 12- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد
۱۴۲
۴ – 13 – نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۴
۴ –14- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۶
۴ –15- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۴۸
۴– 16- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران مرد ۱۵۰
۴ – 17- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۲
۴ –18- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۴
۴ –19- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۶
۴ – 20 – نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۵۸
۴ – 21- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۶۰
۴–22- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه مدیران زن ۱۶۲
۴ – 23- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۴
۴– 24- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۶
۴– 25- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۶۸
۴ – 26- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۰
۴–27- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۲
۴– 28- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان مرد ۱۷۴
۴ – 29- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بی تفاوت جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۶
۴-۳۰- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری وظیفه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۷۸
۴ – 31- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری بینابین جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۰
۴ – 32- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری رابطه مدار قوی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۲
۴– 33- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری تیمی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۴
۴-۳۴- نمودار هیستوگرام نمرات سبک رهبری اقتضایی جهت تعیین مناسب ترین سبک رهبری از دیدگاه معاونان زن ۱۸۶

فهرست اشکال
عنوان شکل صفحه
۲-۱- شکل مدل تلفیقی مکاتب مدیریت ۱۷
۲-۲- شکل ابعاد و مؤلفه های مختلف کار گروهی ۵۷
۲-۳- شکل سازمان به عنوان یک سیستم ۸۰
۲-۴- شکل تناسب شیوه ه رهبری با بلوغ کارکنان ۸۳
۲-۵- شکل نمایی از چگونگی رشد توسعه تئوری اقتضاء ۸۴
۲-۶- شکل مدیریت در تئوری Z 87
2-7- شکل انسان مؤثر در تئوری Z 89
2-8- شکل سبک های مدیریت در نظریه اثربخشی ۹۳
۲-۹- شکل سبک های اثربخش ۹۴
۲-۱۰- شکل سبک های غیر اثربخش ۹۵
۲-۱۱- شکل انواع رهبری ۹۸
۲-۱۲- شکل الگوی مناسب سازمان های یادگیرنده ۱۰۱
۲-۱۳- شکل شبکه مدیریت ۱۰۳
۲-۱۴- شکل شبکه مدیریت بلیک و موتن ۱۱۱

 

 

مقدمه
« مدیران کمیاب ترین و در عین حال با ارزش ترین سرمایه ی انسانها هستند »
( پیتر دراکر ، ۱۹۴۵)
در سازمان های اداری به ویژه آموزش و پرورش نیاز به مدیران و رهبرانی است که نه تنها در امر تعلیم و تربیت صاحب نظر هستند بلکه در تشخیص مسائل و مشکلات اداری و سازمانی آموزش و پرورش نیز باید دقت و مهارت داشته باشند و علاوه بر دانایی و توانایی در زمینه های فنی و انسانی کار خود ، دارای مهارت ادارکی ( توانایی درک پیچیدگی های کل سازمان ) نیز باشند .
مدیران در سازمان های آموزشی بیش از هر چیز با انسان ها سروکار دارند زیرا فراگرد عملیات این سازمانها به وسیله انسانها ( معلمان و کارکنان ) و در مورد انسانها ( دانش آموزان ) انجام می پذیرد .
« مدیریت در سازمان های آموزشی که به امر تعلیم و تربیت اشتغال دارند از تلفیق علم ، عمل و هنر برای به کارگیری مجموعه ای از مسئولیت های ناشی شده از آموزش و پرورش حاصل می شود ، مسئولیتی که در آن ایجاد شناخت به منظور متعالی شدن انسان ، محشور شدن با زندگی جمعی و جذب در تولید بیشتر است . ملاحظه می شود که مدیریت آموزشی با انسان سروکار دارد » (عسگریان ، مصطفی ، ۱۳۷۱ ) .
محور تمام فعالیت های مدیر آموزشی تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است بنابراین موضوع تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند و بالطبع معلمان نقش کلیدی وهسته ی مرکزی را در این
فرایند به عهده دارند .
روشی که مدیران در سازمان اعمال می کنند قطعاً می بایست با سطح بلوغ و توانایی زیر دستان و
همینطور اهداف تعیین شده متناسب باشد زیرا یکی از ابزارهای مهم ، افزایش کارایی ، اثربخشی و بهره وری در سازمان می باشد که مدیر با اتخاذ روشی منطبق با شخصیت خود و محیط سازمانی به این سه مهم دست می یابد .
در این میان دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا که شخصیت افراد در این دوره شکل می گیرد و انتخاب روش مدیریت از سوی رهبران آموزشی در این دوره بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که با توجه به سن دانش آموزان و همچنین کارکنان و معلمانی که با این دانش آموزان سرو کار دارند روش مدیریتی باید خاص و سنجیده باشد .

بیان مسأله :
انسان از آغاز پیدایش خود تا جایی که تاریخ مدون او نشان می دهد زندگی خود را به صورت دسته جمعی و گروهی شروع و ادامه داده است ، که لازمه ی آن تقسیم کار و مسئولیت و همچنین درجه بندی و نقش افراد در گروه است . بدین ترتیب اگر مفهوم رهبری و مدیریت را به صورت نسبی بپذیریم هر نوع تقسیم وظایف ، بین گروهی از مجموعه انسان ها ، مبین نوعی تقسیم بندی اهمیت افراد در گروه و در نتیجه نشان دهنده نوعی طبقه بندی مدیریت یا رهبری است . این مفهوم از آنجا نتیجه می شود که امروزه در تعریف مدیریت یا رهبری گفته اند که در هر مجموعه ای از انسان ها موضوع بودن یا نبودن رهبر یا مدیر مطرح نیست بلکه موضوع میزان و درجه تأثیر آن است چرا که مدیریت عبارت است از تأثیری که یک فرد در یک مجموعه روی سایر افراد می گذارد زیرا در یک مجموعه هر کس به نسبت تأثیری که روی افراد دارد و نقشی که بر عهده می گیرد به همان نسبت نقش مدیریت را ایفا کرده است ( طوسی ، ۱۳۷۲ ) .
نگاهی گذرا به روند تحولات تاریخ بشری بیانگراین مطلب است که تمام پیروزیها ، شکست ها ، سازندگی ها ، ویرانگری ها ، سعادت و شقاوت بشر در طول تاریخ مرهون رهبری های صحیح و ناصحیح است و هیچ عاملی چون مدیریت و رهبری برای سعادت و تعالی انسان مؤثر و نافذ نیست ( مطهری ، ۱۳۷۴ ) .
در عصر حاضر موفقیت سازمان ها تا حد زیادی به کارایی و اثربخشی مدیریت و رهبری دارد ، با این که هر یک از شاخه های مدیریت در جای خود جائز اهمیت هستند ، اما اگر به کالبد شکافی مدیریت و رهبری آموزشی بپردازیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی به عنوان یکی از ابعاد مهم مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است .
میرکمالی ( ۱۳۷۸ ) بر این باور است که مدیریت آموزشی از همه مدیریت ها حساس تر ، بااهمیت تر و با ارزش تر است . مدیر یا رهبر آموزشی به مثابه روح و قلب سازمان است و اگر روح را از جسم جدا کنیم جز لاشه ای بی فایده چیزی باقی نمی ماند ( مکارم شیرازی ، ۱۳۶۸ )
هر اشتباه رهبر یا مدیر آموزشی در مدرسه منجر به ضایعه ای جبران ناپذیر می شود ، زیرا مدیر مدرسه در تربیت دانش آموزان و شکل دادن به شخصت آنها نقش بسزایی دارد . به طور کلی بذر تقوا ، مسئولیت پذیری ، ایثار ، همدردی ، همدلی ، مشارکت ، کار گروهی ، شجاعت ، راستگویی ، روابط انسانی ، منطق ، امانتداری ، رازداری ، صبر ، احترام به قانون و مردم ، دوستی و محبت به دیگران و …. در مدرسه پاشیده ، رشد و برداشت می شود و بسیاری از موارد ذکر شده تشأت گرفته از مدیر یا رهبر آموزشی مدرسه است .
آن چیزی که در رفتار مدیر متجلی است و نقش الگویی وی را در رابطه با دیگران مشخص می کند سبک مدیریت یا رهبری اوست . سبک مدیریت عبارت است از واکنش منطقی و مناسب نسبت به عمل هر یک از کارکنان در شرایط خاص ( میرسپاسی ، ۱۳۷۹ ) .
با توجه به اهمیت نقش الگویی مدیر و رهبر آموزشی و مطالب فوق موضوع پژوهش حاضر را
« بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره » تشکیل می دهد .

اهمیت پژوهش :
از ویژگی های دنیای کنونی ، افزایش روز افزون نیازهای انسانی است که در این میان نیاز به شناخت شیوه های مدیریت به ویژه مدیریت آموزشی از اولویت خاصی برخوردار است . زیرا با نقشی که رهبران آموزشی در « تبدیل منابع انسانی به سرمایه های انسانی » و تقویت مکارم اخلاقی و ابعاد مختلف رشد در دانش آموزان دارند این ضرورت بسیار احساس می شود در این میان دوره ابتدایی در بین دیگر دوره ها از حساسیت ویژه ای برخوردار است و رهبر آموزشی در این دوره باید با توجه به نیازهای کارکنان و دانش آموزان مناسب ترین شیوه رهبری را برگزیند ، لذا پژوهش حاضر از دو جنبه دارای اهمیت و کاربرد است اول آنکه می تواند در تکوین این نظریه که بین سبک های رهبری مدیران دوره ابتدایی مرد و زن در حال حاضر تفاوت وجود دارد بحث کند که از لحاظ نظری قابل اهمیت است و دوم اینکه بتوان مناسب ترین سبک مدیریت و رهبری را برای دوره ابتدایی انتخاب کرد و به کار بست که از لحاظ عملی قابل اهمیت است و در نهایت امید است مناسب ترین سبک رهبری دوره ابتدایی را جهت مدارس پسرانه و دخترانه با توجه به جنسیت مدیران ارائه داد .

اهداف پژوهش :
الف ) هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین سبک رهبری کنونی مدیران مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و همچنین ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره است .
ب ) اهداف فرعی
۱ – تعیین سبک رهبری کنونی در مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران .
۲ – تعیین تفاوت بین سبکهای رهبری مدیران مرد و زن در ابعاد بی تفاوت ، وظیفه مدار ، بینا بین ، رابطه مدار و تیمی دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران .
۳ – تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران زن .
۴ -. تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد .
۵ -. تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان زن .
۶ – تعیین مناسبترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد .
۷ – تعیین تفاوت بین مناسبترین سبک های رهبری در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد و زن.
۸ – تعیین تفاوت بین مناسبترین سبک های رهبری در مدارس ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد و زن .

سئوال های پژوهشی :
با توجه به این که روش پژوهش از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی است لذا شایسته است به جای فرضیه سئوال مطرح شود .
الف ) سئوال اصلی
۱ – سبک رهبری کنونی در مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است ؟
۲ – مناسبترین سبک رهبری برای اداره ی مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است ؟
ب ) سئوال های فرعی
۱ – سبک رهبری کنونی در مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدام است ؟
۲ – در حال حاضر چه تفاوتی بین سبک های رهبری مدیران مرد و زن در ابعاد بی تفاوت ، وظیفه مدار ، بینابین ، رابطه مدار ، تیمی دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران وجود دارد ؟
۳ – مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران زن کدام است ؟
۴ – مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد کدام است ؟
۵ – مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان زن کدام است ؟
۶ – مناسب ترین سبک رهبری در مدارس دوره ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد کدام است ؟
۷ – چه تفاوتی میان مناسب ترین سبک های رهبری در مدارس ابتدایی از دیدگاه مدیران مرد و زن وجود دارد ؟
۸ – چه تفاوتی میان مناسبترین سبکهای رهبری ابتدایی از دیدگاه معاونان مرد و زن وجود دارد ؟

تعاریف مفاهیم :
الف – تعاریف نظری :
۱ – رهبری : عبارت است از عمل تأثیر گذاری بر افراد به طوری که از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی شرکت کنند ( هرسی و بلانچارد ، نقل از علاقه مند ، ۱۳۸۲ )
– میر کمالی ( ۱۳۷۱ ) ، رهبری را برتری و حفظ ساختار در انتظارات و تعامل می داند وی در جای دیگر رهبری را افزایش نفوذ درپذیرش عملی دستورات یا راهنمایی های مشخص سازمانی می داند.
– خورشیدی و غندالی ( ۱۳۸۰) ، رهبری را کوشش برای نفوذ در مردم که با علاقه و مشتاقانه برای رسیدن به اهداف گروه کوشش می کنند ، می داند .
– رهبری قدرت جذب و نفوذ در پیروان و توانایی پذیراندن شخصیت خود در آنها به نحوی که پیروان داوطلبانه رهبری او را در یک شرایط معین پذیرا شوند ، می باشد ( خورشیدی ، ۱۳۸۲ )
۲ – مدیریت : عبارت است از کار کردن با افراد و بوسیله افراد گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی ( هرسی و بلانچارد ، نقل از علاقه مند ، ۱۳۸۲ )
– ایجاد توازن بین منابع و فعالیت های مختلف در حال و آینده در یک سازمان ، بدین گونه که این توازن بین نیروهای انسانی لازم در بخش های مختلف کاری ، منابع مادی و سایر امکانات که یک مؤسسه برای رفع نیازهای خود و گسترش تولید و توزیع و مصرف بدان نیاز دارد به عمل آید ( عسکریان ، مصطفی ، ۱۳۸۵ )
– مدیریت ، فرایند به کار گیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی ، ارزشی ، مالی و تکنولوژیکی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج امکانات ، هدایت ، ایجاد انگیزه ، تقویت ارتباطات و روابط انسانی ، بودجه بندی ، هماهنگی ، ارزشیابی ، کنترل و سایر اصول مدیریت است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد ( خورشیدی ، عباس ، ۱۳۸۲ )
۳ – سبک مدیریت : سبک یا شخصیت آدمی عبارت است از تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتاً پایدار ، چون انگیزش کارکنان ، که به نقش رهبری مربوط می شود ( رضاییان ، علی ، ۱۳۷۲ )
– سبک رهبری عبارت از رفتارهای ویژه رهبر یا مدیر به منظور انگیزش گروه برای تحقق پاره ای از هدفهاست ( نائلی ، ۱۳۷۰ ) .
۴- مدیریت آموزشی : – کنزویج ( نقل از میرکمالی ، ۱۳۷۸ ) مدیریت آموزشگاهی را فرایند اجتماعی مربوط به هویت دادن ، نگهداشتن ، برانگیختن ، کنترل کردن و وحدت بخشیدن تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانی و مادی سازمان یافته در یک نظام واحد و یکپارچه ،برای دستیابی هدفهای از پیش تعیین شده می داند .
– مدیریت و رهبری آموزشی فرایندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت های انسانی ، مفهومی ، تخصصی ، علمی ، هنری و تجربی کلیه منابع انسانی ، ارزشی ، مالی و تکنولوژیکی را سازماندهی و از طریق تأمین نیازهای مادی و معنوی کارکنان ، معلمان و دانش آموزان هدف ها و سیاست های تعلیم و تربیت را متحقق سازد . ( خورشیدی ، عباس ، ۱۳۸۲ )
ب – تعاریف عملیاتی :
۱- سبک های رهبری : در پژوهش حاضر ، سبک های رهبری موجود مدیران مدارس دوره ابتدایی بوسیله یک پرسشنامه ۳۰ ماده ای بلیک و موتن ( ۱۹۷۸ ) که توسط ناصر میرسپاسی برای جامعه ایرانی نرم شده بدست آمده است .
۲- مناسب ترین سبک رهبری : در پژوهش حاضر ، مناسب ترین سبک رهبری مدیران مدارس دوره ابتدایی : بوسیله یک پرسشنامه ۶ ماده ای محقق ساخته بدست آمده است .

 

 

 

 

 

فصل دوم
بررسی پیشینه مطالعاتی

 

 

 

 

 

زمینه :
گسترش تمدن و توسعه ی اجتماعات و زندگی جمعی موجب شد که انسان ها جهت رفع نیازهای خود دست به دست هم دهند و با همیاری یکدیگر در مسیر رسیدن به خواسته های مشترک کوشش نمایند . گرد همایی انسانها موجب گردید که با اهتمام متعارف ، حداکثر رضایت شخصی به وجود آید در نتیجه فعالیت گروهی شکل گیرد و موجب پیدایش سازمانها شود ( عسگریان ، مصطفی ، ۱۳۷۱ ص ۲۵ . )
اهمیت سازمانها به اندازه ای است اجتماع را اجتماع سازمانی گویند زیرا بدون انجام دادن امور اگر غیر ممکن نشود دست کم بسیار دشوار و همراه با تأخیر زمانی صورت خواهد گرفت . تصور سازمان و جامعه بدون رهبر و مدیر از نظر عملی یا تجربی امکان پذیر نیست . بررسی تاریخ انسان ها نشان می دهد که مدیریت و رهبری همیشه در حکم یک ضرورت مطرح بوده است .
« نیاز به مدیریت و رهبری در همه ی زمینه های فعالیت اجتماعی امری محسوس و حیاتی است . منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق به زودی رو به انحلال و نابودی می رود » ( علاقه بند ، علی ، ۱۳۶۹ ، ص ۱ )
در دنیای پر رقابت کنونی مدیر نمی تواند تنها با تکیه بر مهارتهای فنی موفق شود او باید از نظر روابط انسانی نیز از مهارتها و توانایی های بالایی برخوردار باشد ، فرهنگ شیوه ایجاد انگیزش ، توان بخشیدن و نیرو دادن به افراد و آموزش کارکنان از جمله عواملی هستند که می توانند موجب برتری سازمان شوند . مدیران موفق همواره در پی ایجاد تحولند و می کوشند تا از موقعیت ها بیشترین استفاده را ببرند ، در زیردستان و پیروان خود ایجاد انگیزه کنند تا بازدهی خود را بالا ببرند . اشتباهات را اصلاح کنند و سازمان را در جهت اهدافش سوق دهند .
عزم جامعه را مجموعه مدیریت کشور هدایت می کند لذا مدیریت مهم ترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد . ( الوانی ، سید مهدی ، ۱۳۷۸ )

تاریخچه و روند تحولات مدیریت :
مدیریت به عنوان یکی از فعالیت های اجتماعی بشر سابقه ای بس دیرینه دارد ، اما آنچه به عنوان تاریخچه و سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت بیان می داریم مربوط به زمانی است که نظریه های مدیریت پا به عرصۀ وجود نهادند و مدیریت به صورت رشته ای علمی در میان سایر رشته های علوم مطرح شد .
بنابراین ذکر این مطلب که مدیریت در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت ، به معنای عدم وجود آن در اعصار پیشین نیست ؛ همان گونه که به سادگی می توانیم بپذیریم کشف قدرت جاذبه به وسیلۀ نیوتون به معنای عدم وجود چنین قدرتی قبل از وی نبوده است ، منتها از زمانی که نیوتون نتیجه گرفت نیروهایی که اقمار را بر روی مدارات خود نگه می دارند باید با مربع
فاصلۀ این اقمار تا مرکز دَوَران نسبت عکس داشته باشند ، و این نظریه را به اثبات رساند ، از دیدگاه تاریخی آغاز پیدایش نظریۀ جاذبه محسوب می شود . ( مشفق ، سیاوش ، ۱۳۶۷ ، به نقل از برونوفسکی )

طبقه بندی های تاریخی نظریه های مدیریت :
در مقولۀ مدیریت نیز آغاز طرح نظریه های مدیریت را می توانیم در سال های آغاز قرن بیستم جست و جو کنیم ، زمانی که وبر نظریه بوروکراسی را مطرح ساخت و تیلور و فایول اصول مدیریت علمی و اداری را ارائه کردند . پس از آن نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتار در دهۀ ۳۰ شکل گرفت و آخرین مکتب با نظریه های سیستمی و اقتضایی یا به عرصه وجود نهاد و امروزه نیز این مکتب ، تفکر غالب در مدیریت است .
در موضوع نگرش تاریخی به موضوع مدیریت ، ضمن بیان سیر تحولات مدیریت ، مکاتب مختلف و نظریه های خاص هر مکتب مطرح ، و بررسی تاریخی و موضوعی به همراه هم ارائه
می شوند . از این رو بسیاری از نگارندگان به این طبقه بندی روی آورده اند و با این نگرش تقسیم بندی های بسیاری انجام گرفته است که غالباً سه مکتب اصلی مدیریت علمی ، مدیریت روابط انسانی ، و مدیریت سیستم ها در تمامی آن ها ملاحظه می شوند .
هارولد کونتز ( ۱۹۶۱ ) در طبقه بندی اولیۀ خود به شش مکتب تحت عناوین : ۱ . مکتب فرایندی یا وظیفه ای مدیریت ؛ ۲ . مکتب تجربی مدیریت ؛ ۳ . مکتب رفتار انسانی در مدیریت ؛ ۴ . مکتب نظام اجتماعی در مدیریت ؛ ۵ . مکتب نظریۀ تصمیم گیری ؛ و ۶ . مکتب کمّی و مقداری مدیریت ، اشاره کرد و حدود نوزده سال بعد این طبقه بندی را به یازده طبقه افزایش داد که به علت تداخل طبقات ، درهم ف و جزئی شدن آن ها چندان مورد اقبال قرار نگرفت .
ویلیام اسکات ( ۱۹۶۱ ) نیز با پیروی از طبقه بندی تاریخی سه مکتب را در مدیریت مطرح می داند . مکتب کلاسیک ها که با تقسیم کار ، سلسله مراتب ، حیطۀ نظارت ، و ساختار منطقی سروکار داشت ، مکتب نئوکلاسیک ها که با نهضت روابط انسانی شناخته می شود ، و مکتب سوم ، مکتب سیستمی سازمان است که سازمان را همچون سیستمی با متغیرهای وابسته به محیط توصیف می کند و آن را در سطحی بالاتر از دو مکتب قبلی قرار می دهد . در تفکر سیستمی ، سازمان به صورت یک منظومۀ واحد ، که متش……………………….
……………………………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۹۹۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی سبک های رهبری آموزشی مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه مناسب ترین سبک برای این دوره”

یک × 2 =