فروشگاه

بررسی مدیریت دینی برتفکر انتقادی دینی دانشجویان رشته علوم تربیتی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1466

قیمت : تومان22,000

توضیحات

چکیده : 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دینی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : ۱) بین مدیریت دینی مثبت و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد

۲) بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری ۱۰۰ نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

۱)    بین مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

۲)    بین مدیریت دینی مثبت و تفکر انتقادی دینی رابطۀ معناداری وجود دارد.

۳)    بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطۀ معناداری وجود دارد. 

 

 

۱۰۸ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  قیمت ۲۲۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

اهداف پژوهش :

    هدف از پژوهش حاضر این است که رابطۀ مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی دانشجویان را مورد

بررسی قرار داده و تعیین شود که چه نوع رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد ، که مدیریت دینی

را به دو قسمت مثبت و منفی تقسیم کرده و تأثیرات آن ها بر روی تفکر انتقادی دینی مورد بررسی قرار می گیرد .

 

هدف کلی :

          1)  تعیین رابطۀ بین مدیریت دینی ( مثبت و منفی ) و تفکر انتقادی دینی دانشجویان

هدف جزئی

۲)تعیین رابطۀ بین مدیریت دینی مثبت و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

۳)تعیین رابطۀ بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

 فرضیات تحقیق :

  به طور کلی با توجه به سوابق و پیشینه هیی که در دست است می توان فرضیاتی به این صورت ارائه داد .

۱)بین مدیریت دینی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

۲)بین مدیریت دین مثبت وتفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد .

۳)بین مدیریت دینی منفی و تفکر انتقادی دینی رابطه وجود دارد . 

 

متغیرهای پژوهش :

     متغیر مستقل : مدیریت دینی

متغیر وابسته : تفکر انتقادی دینی

متغیر کنترل : خانواده – همسالان –  تحصیلات – پایگاه اجتماعی – تربیت معلم محیط اجتماعی و…

متغیر مزاحم : افزایش سطح آگاهی

متغیر تعدیل کننده : دانشجویان – رشتۀ علوم تربیتی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دماوند

متغیر مستقل از نظر آماری : نسبی

متغیر وابسته از نظر آماری : نسبی  

   تعاریف نظری متغیرها

 مدیریت دینی :

      مدیریت دینی ، مجموعه ای از اعتقادات ، احساسات و اعمال فردی یا جمعی

است که حول مفهوم حقیقت غائی را می توان بر حسب تفاوت ادیان با یکدیگر ، واحد یا متکثر ،

مشخص یا نا مشخص ، الوهی یا غیر الوهی و نظیر آن تلقی کرد . ( پترسون ، ترجمۀ نراقی  و

سلطانی ، ۱۳۷۷ ، به نقل از خدایاری فرد و همکاران  ص۱۵ )

    به هر نوع ایمانی که هر کس نوعی گرایش برای باور داشتن به آن احساس کند ، حتی اگر قابل اثبات یا تکذیب نباشد حقانیت و اعتبار می بخشد ( جان هیک ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۶۷ )

   بعد اعتقادی و باورهای دینی عبارتند از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین بدانها اعتقاد

داشته باشند . ( فیض الله مرادیان ، ۱۳۸۴، ص ۶۹ )

 مدیریت دینی مثبت :

      اول دینداری همراه است با مجموعه ای از مدیریت ها ، اعتقادات و محوری

ترین اعتقادات در این زمینه اعتقاد به وجود خداوند ، نقش خداوند در هستی و وحدانیت خداوند

است. بر اساس گفتگوهایی که فقهای ما مطرح می کنند نیز رکن دینداری ، اعتقاد به خداوند است. 

دوم این که هر دینی با مناسکی ( فردی – اجتماعی ) همراه است و در مورد اسلام انجام فریضه

نماز یکی از محورهای مهم در دینداری است . ( حسین سراج زاده ، ص ۱ )

 

مدیریت دینی منفی :

     بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل فکری و سستی معتقدات مذهبی  و عصیان و بی بندوباری در مورد مسئولیت ها و مقررات اخلاقی و مذهبی ، گرچه این بی علاقگی و سستی از محدودۀ دین و مسائل مذهبی گذشته و مظاهر ناگوار آن در همۀ شئوون و آداب و مسائل ریز و

درشت و سهل و خطیر زندگی فردی و اجتماعی نیز کاملاً به چشم می خورد ولی آنچه که در این

میان در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته و به عنوان کانون اصلی می تواند مورد بحث و بررسی قرار

گیرد موضوع ضعف ایمان و فقدان حس مسئولیت در مورد معتقدات و مقررات مذهبی می باشد .

( عباسعلی عمید زنجانی  ، ۱۳۵۴ ، ص ۳ )

 

تفکر انتقادی دینی :

    برای تفکر انتقادی دینی تعاریف متعددی ارائه شده است که در فصل دوم به آن پرداخته ایم . بنابراین برای پرهیز از اطالۀ کلام در این بخش تنها به دو تعریف اشاره می شود :

    آنجلو (۱۹۵۵) معتقد است که ( در تمامی تعاریف رسمی ، تفکر انتقادی دینی به عنوان کاربرد

عمدی مهارتهای سطح بالا و عقلانی تجزیه تحلیل و ترکیب ، تشخیص شکل و حل مسأله و استنتاج و ارزشیابی در نظر گرفته می شود ) .( به نقل از رشیدی ، ۱۳۸۶ )

   اسکریون (۱۹۹۶) تفکر انتقادی دینی را فرایند منظم ، هوشمندانه ، فعالانه و ماهرانه در مفهوم

سازی ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی اطلاعات جمع آوری شده یا پدید آمده از

طریق مشاهده ، تجربه ، تفکر و استدلال می داند .

 

 تعاریف عملی متغیرها :

   مدیریت دینی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ مدیریت دینی می گیرد .

   مدیریت دینی مثبت : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ مدیریت دینی مثبت می گیرد .

   مدیریت دینی منفی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ مدیریت دینی منفی می گیرد .

   تفکر انتقادی دینی : میزان نمره ای که هر فرد از پرسشنامۀ تفکر انتقادی دینی می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق  

 

تعریف و تشریح مفاهیم اصلی

مدیریت چیست ؟

۱)    ارزیابی ذهنی از امری و طرز تفکر نسبت به آن ، ۲) نگاه ۳) ملاحظه ، رعایت                    ( دکتر حسن انوری ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۴۷۵ )

      نگاه کردن ، دیدن ، نگریستن ، نگاه ، نظر ، بینش ، مشاهده ، ملاحظه ، دقت ، توجه ، نظر

و اتصال در کواکب . ( نصرالله آژنگ ، ۱۳۸۱، ص ۱۷۱۴ )

     نگریستن  1) نگاه ، نظر  2) ملاحظه ، رعایت ۳) دقت و توجه . ( دکتر محمد معین ،

۱۳۸۰، ص ۱۱۲۸ )

      از نظر لغوی دین به معنای ملت ، مذهب ، کیش ، آیین و… آمده است . ( عمید ، ۱۳۵۳ ، ص  92 ) .

      مدیریت نظامی از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس است . مدیریت مذهبی ایستاری معطوف به امور مقدس است . که در دو بعد دینی شناسی  و دین باوری تعریف می شود . که در آن فرد با توجه به قدرت معنوی ، قدرت دنیوی را تقدیس و تعدیل می کند و به او گوشزد می نماید که سلسله مراتب استعدادها در قبال سلسله مراتب شایستگیهای اخلاقی و دینی چیزی نیست . این مدیریت موجب توجه به قدرت معنوی گشته و به سبب آن احتمال و اطمینان فرد ، سازگاری وی با جامعه تأمین می گردد . ( به نقل از ضرابیها ، ۱۳۸۲ )

     نیز مدیریت مذهبی را این گونه تعریف می کنند ، که عبارتست از ” اعتقادات منسجم  و ۀ

یکپارچۀ توحیدی که خداوند را محور امور دانسته و ارزشها ، اخلاقیات ، آداب و رسوم  و

رفتارهای انسان را با طبیعت ، یکدیگر و خویشتن تنظیم می کند ” به علاوه ویلیام جیمز معتقد

است که احساسات مذهبی ، احساساتی است که دارای طبیعت واحدی نیستند ، بلکه آنها هم دسته ای از احساسات مختلف می باشند ، مانند ترس مذهبی ، عشق مذهبی ، وحشت مذهبی  و نشاط  و سرور مذهبی  . بنابراین ، تمام احساسات مختلف را می توانید با کلمۀ مذهب جمع کنید …………………………….

 

……………..

روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات :

روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی است و چون متغیرها غیر قابل دستکاری هستند (ویژگی) از روش غیر آزمایشی و از روش همبستگی استفاده می‌کنیم.

جامعه آماری:

جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است، که شامل ۴۴۰ نفر می‌شوند.

نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری:

نمونه آماری در این تحقیق، شامل ۱۰۵ نفر است که از طریق فرمول حجم نمونه بدست آمده است.

تعیین حجم نمونه :

جامعه آماری محدود در سطح اطمینان ۹۵% به صورت زیر محاسبه گردید.

روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. بدین صورت که ۱۰۰ نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند را به صورت تصادفی انتخاب کرده و پرسشنامه‌هایی که تهیه شده است را برای ارزیابی در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا پاسخ‌های خود را ارائه دهند. سپس آنها را جمع‌آوری کرده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

ابزارهای گردآوری اطلاعات :

در این پژوهش همانطور که گفته شد برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده می‌شود که شامل ۲ پرسشنامه مدیریت دینی و تفکر انتقادی است و اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مقیاس سنجش مدیریت مذهبی دانشجویان

خدایاری فرد و همکاران (۱۳۸۵) به آماده سازی مقیاس سنجش دینداری و هنجارابی آن در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران پرداختند. به این منظور براساس مبانی نظری دین اسلام و ساختار نظری دینداری با چهار بد اصلی شناخت دینی، باور دینی، گرایش و عواطف دینی و التزام به وظایف دینی، که در برگیرنده هجده عنوان فرعی بود، استخراج و تعریف شد.

آنگاه طبق این ساختار، خزانه سئوالاتی با ۳۸۳ سئوال طرح گردید. از خزانه اولیه سه نوع پرسشنامه اولیه تهیه شد؛ پرسشنامه سئوالات باز پاسخ، پرسشنامه با سئوالات موقعیتی و پرسشنامه با مقیاس لیکرت، یافته‌های مطالعه مقدماتی در بین یک گروه نمونه ۳۰ نفری مشخص نمود که اکثر مفاهیم سئوالات باز در خزانه‌ی سئوالات بکار رفته و از سویی یافته‌ها بیانگر آن بوده که سئوالات با مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای تعیین گردید پس از آن طی سه مطالعه مقدماتی دیگر دو فرم الف و ب سنجش دینداری دانشجویان هر یک با ۱۱۳ سئوال برای مطالعه اصلی نهایی شد.

آزمون مدیریت دینی

روایی و پایایی

پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، به دقت آن اشاره می‌کند. (یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد) برای محاسبه ضریب پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین صورت که نسبت مجموع واریانس مربوط به هر سئوال بر واریانس کل سئوالات از یک کسر می‌گردد که پایایی به دست آمده برای پرسشنامه مدیریت دینی (   ) می‌باشد.

شواهد اعتبار :

روایی یا اعتبار اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن شده است اشاره می‌کند. به سخن دیگر آزمونی دارای روایی است که………………………………….

…………………….
 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه درپایان نامه دات کام : تنها , ۲۲۰۰۰ تومان

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی مدیریت دینی برتفکر انتقادی دینی دانشجویان رشته علوم تربیتی”

19 − یک =