فروشگاه

بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3058

قیمت : تومان38,000

توضیحات

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی گسترش یافته با پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد. حجم جامعه مورد پژوهش، بنا بر آمارهای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر ۷۲۳۸ نفر می باشد.فرضیه پژوهش شامل:موارد زیر می باشد
۱: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است. ۲: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است. ۳: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است۴: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است
بدین منظور۴۵نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس اسلامشهر به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور همتاشده از لحاظ سنی و نمرات پیش آزمون در سه گروه گمارده شدند. از این سه گروه، گروه اول آموزش حل مساله اجتماعی، گروه دوم آموزش مدیریت استرس و گروه سوم کنترل بود. پس از اجرای جلسات نیز پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش اضطراب دانش آموزان، پرسشنامه اضطراب زونگ و برای سنجش تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) استفاده شد. برای مقایسه میانگین های گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون جهت تعیین میزان اثر آموزش ها، از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات اضطراب پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله در گروه های درمانی با F محاسبه شده ۲۸٫۲۴۱ در سطح معناداری (۰٫۰۱>P) و خطای کمتر از ۰٫۰۰۱ (۰٫۰۰۱˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی موجب کاهش اضطراب دانش آموزان شد. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت نمرات تعلل ورزی پس از انجام آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی در گروه های درمانی با F محاسبه شده ۶۹٫۷۴۵در سطح معناداری (۰٫۰۱>P) و خطای کمتر از ۰٫۰۰۱ (۰٫۰۰۱˂p) از لحاظ آماری معنادار می باشد. بنابراین درمان شناختی رفتاری موجب کاهش تعلل ورزی دانش آموزان نیز شد. بررسی های تعقیبی به روش توکی نشان داد آموزش مدیریت استرس تاثیر بیشتری نسبت به روش آموزش حل مساله داشته و میزان اضطراب و تعلل ورزی را بیشتر کاهش داده است. بنابراین نتیجه می گردد که روش آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله اجتماعی هر دو بر کاهش اضطراب و تعلل ورزی دانش آموزان موثر بوده اند و استفاده از این روش ها برای رفع مشکلات و موانع آموزشی دانش آموزان توصیه می گردد.

کلیدواژه ها: آموزش مدیریت استرس، آموزش حل مسألۀ اجتماعی، اضطراب، تعلل ورزی، دانش آموزان مقطع متوسطه.

 

 

 120صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه قیمت ۳۸۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه فصل ۱ ۳
بیان مسأله ۵
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۸
اهداف پژوهش ۹
اهداف جزئی ۹
سوالات ۱۰
فرضیه ها ۱۰
شرایط ورود و خروج ۱۰
شرایط ورود ۱۰
شرایط خروج ۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۱
مقدمه فصل ۲ ۱۴
اضطراب ۱۴
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R 19
اختلال اضطراب منتشر ۲۱
اختلال وحشت زدگی ۲۲
اختلال فشار روانی پس آسیبی ۲۲
اضطراب آشکار و پنهان ۲۳
عناصر اضطراب ۲۵
شیوع اضطراب ۲۶
ریشه ها و عوامل اضطراب ۲۷
درجات اضطراب ۲۸
تشخیص بالینی اضطراب ۲۹
انواع پاسخ به اضطراب ۲۹
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن ۳۱
نظریه روانکاوی فروید ۳۲
دیدگاه سالیوان ۳۴
دیدگاه هورنای ۳۵
دیدگاه اتورانک ۳۷
دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی» 37
نظریه پرز «گشتالت درمانی» 38
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی ۳۹
دیدگاه راجرز ۴۰
دیدگاه الیس ۴۱
دیدگاه گلاسر ۴۱
دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب ۴۲
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی ۴۲
تعلل ورزی ۴۳
تعلل ورزی تحصیلی ۴۴
دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی ۴۶
تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری ۴۶
تعلل به عنوان یک مشکل شناختی ۴۶
تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی ۴۷
تعلل به عنوان یک عادت ۴۷
تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی ۴۷
شیوع تعلل ورزی ۴۷
انواع و اقسام تعلل ورزی ۴۹
شیوه های درمانی تعلل ورزی ۵۱
نظریه منطقی-هیجانی الیس ۵۱
نظریه درمان شناختی ۵۱
نظریه خودناهمگنی ۵۲
نظریه مدیریت زمان ۵۲
نظریه پردازش اطلاعات ۵۲
نظریه مدیریت رفتار ۵۳
نظریه انگیزشی ۵۳
ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی ۵۳
مدیریت استرس ۵۵
استرس یا فشار روانی ۵۶
منابع استرس ۵۸
وقایع آسیب زا ۵۸
رویدادهای زندگی ۵۹
تعارضات درونی ۶۰
استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی ۶۰
مدل های نظری استرس ۶۰
مدل مبتنی بر محرک ۶۰
مدل مبتنی بر پاسخ ۶۱
پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها ۶۲
پاسخ های روان شناختی به تنیدگی ۶۴
مدل تعاملی ۶۵
حل مسأله اجتماعی ۶۶
مهارت های حل مسئله ۶۶
الگوهای حل مسئله ۶۷
آموزش روش حل مسئله ۶۸
پیشینه پژوهشی ۶۹
پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۷۰
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۷۵
مقدمه فصل ۳ ۷۹
روش پژوهش ۸۰
متغیرهای پژوهش ۸۰
جامعه آماری پژوهش ۸۱
روش نمونه گیری ۸۱
ابزارهای پژوهش ۸۲
مقیاس خود سنجی اضطراب زانگS.A.S 82
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی- نسخه دانش آموز (PASS) 84
بسته آموزشی ایمن سازی در برابر استرس ۸۴
بسته آموزش حل مساله اجتماعی ۸۵
نحوه انجام پژوهش ۸۶
روش تجزیه و تحلیل آماری ۸۶
مقدمه فصل ۴ ۸۸
الف) یافته های توصیفی ۸۹
ب) بررسی استنباطی فرضیه های پژوهشی ۹۰
فرضیۀ اول ۹۰
فرضیۀ دوم ۹۲
فرضیۀ سوم ۹۴
فرضیۀ چهارم ۹۵
سوال ۱ ۹۵
سوال ۲ ۹۶
مقدمه فصل ۵ ۹۸
بحث و نتیجه گیری مربوط به فرضیه های پژوهش ۹۸
محدودیتهای تحقیق ۱۰۰
پیشنهادها ۱۰۱
پیشنهادهای کاربردی ۱۰۱
پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۱
پیوستهاوضمائم—————————————————————————۱۰۲

منابع ومآخذ—————————————————————————۱۰۶

 

 

مقدمه
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان ، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی می باشد و از این زاویه است که پاره ای از اضطراب های دوران کودکی و بزرگسالی را می توان به هنجار دانست و تأثیر مثبت آنها را بر فرایند تحول پذیرفت،( لافون )چرا که این فرصت برای افراد فراهم می شود تا مکانیزم های تنش زای خود را در جهت مواجهه با منابع تنیدگی زا و اضطراب انگیز گسترش دهند . به عبارت دیگر، می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع ، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم میاورد و یا آنکه وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسولیت مهمی مانند آماده شدن برای یک امتحان یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شود.
اضطراب یکی از مشکلاتی است که فرد در تلاطم دوره نوجوانی و بلوغ با آن مواجه می گردد. اضطراب در این سنین سیر صعودی پیدا کرده و در اغلب جنبه های زندگی خود را نشان می دهد و مشکلاتی برای نوجوان به وجود می آورد که از جمله آنها می توان به عدم کفایت در روابط اجتماعی (در محیط مدرسه، جمع همسالان و خانواده)، ناکامی در ابراز وجود و ابراز عقیده و دفاع از حقوق شخصی، اشاره نمود. (کاپلان و سادوک ، بنقل از پورافکاری، ۱۳۸۷)این مشکلات در صورت تداوم می توانند اثرات مخربی بر سلامت و بهداشت روانی فرد در دوره بزرگسالی وارد کنند.

از دیگر مشکلات پیش روی دانش آموزان نوجوان، تعلل ورزی و اهمال کاری است که به ویژه در حوزه های مسئولیت پذیری مانند تحصیل بروز می نماید که یکی از موانع پیشرفت تحصیلی و از کاهش دهنده های انگیزه و موفقیت تحصیلی می باشد.
تعلل ورزی آموزشی نیز یکی از شایعترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است. تعلل ورزی یا به آینده موکول نمودن کارها آنقدر متداول است که شاید بتوان آن را از تمایلات ذاتی انسان برشمرد. اگرچه تعلل ورزی همیشه مسئله ساز نیست اما در اغلب موارد می تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پی آمدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده اشاره نموده اند (الیس و نال ، ۱۳۸۲؛ لای ، ۱۹۸۶؛ سنکال ، کوئستنر و والرند ، ۱۹۹۵). تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی و مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد، از جمله، تعلل ورزی تحصیلی (هیل ، هیل ، چابوت و بارال ، ۱۹۷۸؛ زیسات ، روزنتال و وایت ، ۱۹۷۸)، تعلل ورزی در تصمیم گیری ، (ایفرت وفراری ، ۱۹۸۹)، تعلل ورزی روانرنجورانه ، (الیس و ناوس ، ۱۹۷۹)، و تعلل ورزی وسواس گونه (فراری ، ۱۹۹۱).

در این پژوهش دو نوع درمان روانشناختی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مسأله بطور آزمایشی، در کاهش میزان اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دنش آموزان بررسی شده است و هدف اصلی، مقایسه اثربخشی آن دو است.
بیان مسأله
اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی در حیطه آموزش و پرورش از عوامل مخل و مخرب به حساب می آیند. تاثیر منفی اضطراب و تعلل ورزی بر فرایندهای تعلیمی و تربیتی توسط پژوهش های متعدد و مختلفی نشان داده شده است (کریمی، ۱۳۸۸).
روانشناسان از سالها پیش پی برده اند که اضطراب مفهومی چند بعدی است. با اینکه همه ما تصدیق می کنیم که اضطراب را تجربه می کنیم، واقعیت این است که اضطرابی که ما تجربه می کنیم با اضطرابی که دیگران تجربه می کنند بسیار متفاوت است (ژاندا ، به نقل از حسن زادگان، ۱۳۸۴). پیتر لانگ (۱۹۶۹)، یک الگوی سه سیستمی برای اضطراب پیشنهاد کرده است که این سه سیستم یا مولفه عبارتند از (۱) شناختی (۲) رفتاری (۳) فیزیولوژیکی یا بدنی (پاول و انرایت ، ۱۹۹۱). کوکسال و پاور در مفهوم پردازی اضطراب یک گام فراتر نهاده اند. آنها این مسئله را مطرح کردند که مولفه شناختی اضطراب به خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی (فاعلی) که افراد گزارش می دهند تقسیم می شود. به این ترتیب مولفه احساسی را به سه مولفه دیگر افزودند. آنها دلایل لازم برای حمایت از چهار بعد متمایز اضطراب بدست آوردند و در عین حال بیان کردند که خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی تا حدود زیادی با هم مرتبط هستند. مانند محققان پیشین آنها نیز همپوشی کم بین این دو مولفه اضطراب شناختی با اضطراب بدنی و رفتاری را تأیید کردند (ژاندا به نقل از حسن زادگان، ۱۳۸۴). عوامل متعددی در ایجاد اضطراب نقش ایفا می‌کنند که یکی از این عوامل خانواده می‌باشد خانواده به عنوان اولین محیط شکل‌گیری شخصیت انسان از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص این که روابط والدین بر رشد سالم و متعادل عاطفی – روانی تاثیر زیادی می‌تواند داشته باشد. چندین مقاله نظری و تعدادی گزارش در زمینه ارتباط بین کارکرد خانواده و شروع اختلالات خلقی، بخصوص اختلال اضطراب وجود دارد (کاپلان و سادوک ، بنقل از پورافکاری، ۱۳۸۷) برخی از مطالعات، بین وضعیت خانواده و اضطراب اعضای آن، همبستگی‌هایی یافته‌اند. بهترین شاهد بر این ادعا کار براون و همکارانش می‌باشد، آنها میزان آسیب‌پذیری در مقابل اضطراب را به عنوان بخشی از عوامل مرتبط با خانواده می‌دانند (براون و همکارانش، ۱۹۷۹؛ به نقل از بیرامی، ۱۳۷۸). اضطراب در دوره نوجوانی شیوع بیشتری می یابد. اضطراب در دانش آموزان موجب افت عملکرد تحصیلی و ایجاد زمینه ای برای سایر اختلالات روانی می شود و از این جهت در این پژوهش بررسی روش های درمان آن مورد توجه قرار داده شده است.
اضطراب تحصیلی یکی از پیامدهای تعلل ورزی تحصیلی به شمار آمده و به نوبه خود بر آن تاثیر می گذارد. ممکن است اضطراب تحصیلی ناشی از سطح پایین وضعیت تحصیلی بوده و خود عاملی موثر در افت تحصیلی باشد (جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶). تاثیرات مخرب اضطراب بر وضعیت تحصیلی آن را یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی کرده است (حق شناس، ۱۳۸۸). با توجه به اینکه اضطراب یکی از عوامل زیرساز تعلل ورزی نیز می باشد، کاهش اضطراب می تواند کاهش تعلل ورزی را نیز به دنبال داشته باشد. نظر به اینکه اضطراب و تعلل ورزی میتوانند ناشی از استرس های مختلفی باشند، آموزش مدیریت استرس می تواند در کاهش این دو موثر باشد. همچنین با توجه به اینکه اضطراب و تعلل ورزی به تبع مساله و مشکلی ایجاد می شوند و هسته مرکزی آنها مساله حل نشده می باشد (جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶)، آموزش حل مساله نیز احتمالا می توانند در کاهش اضطراب و تعلل ورزی مفید باشند. حل مساله اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مهارتهای روانشناختی نقش بسیار مهم و عمده ای در پیشگیری از بروز مشکلات روانی و بین فردی دارد. حل مساله اجتماعی خود شامل انواع مختتلف و متنوعی از مهارتهای رفتاری و روانی است که از جمله آن می توان به حل مسئله، معذرت خواهی، مذاکره کردن، خویشتن داری، اعاده حقوق شخصی، چگونگی واکنش در برابر مسخره شدن، درگیر دعوا نشدن، با فشارهای همتایان کنار آمدن و توانایی نه گفتن اشاره نمود (قاسم آبادی، طهماسیان و ایروانی، ۱۳۸۹). همچنین مهارت مدیریت استرس یکی از مهمترین تواناییها و مهارتهای روانشناختی در مقابله با موقعیت های فشارزا می باشد که می تواند نقش مهمی در سلامت و بهداشت روانی افراد داشته باشد (حسن زادگان، ۱۳۸۶).
یکی از روش های کاهش اثرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب تحصیلی، آموزش مدیریت استرس می باشد. در این پژوهش از این روش برای کاهش اضطراب تحصیلی و همچنین تعلل ورزی تحصیلی استفاده گردید. از دیگر روش های کاهش اضطراب، روش آموزش حل مسأله اجتماعی می باشد که در این پژوهش از این روش نیز برای کاهش اضطراب و تعلل ورزی استفاده شد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به ۲ سوال زیر می باشیم که آیا دو روش یاد شده در کاهش اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی اثربخشند؟ و اگر اثربخشند، چه تفاوتی دارند؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی در جمعیت عمومی هستند و تقریبا از هر چهار بزرگسال یک نفر را در ایالات متحده مبتلا می کنند (مرکنگاس ، ۲۰۰۵). مطالعات انجام شده در ایران نیز این اختلالات را شایع ترین دسته اختلالات روانپزشکی یافته اند (محمدی و همکاران، ۱۳۸۲).
با توجه به پیامد های گوناگون اضطراب در زندگی افراد و اهمیتی که امروزه انسان برای شناخت هرچه بیشتر این امر قایل است هر مطالعه در خصوص این مسئله می تواند قدمی تازه برای شناخت هرچه بهتر اضطراب محسوب گردد. اگر اضطراب از حد خاصی بیشتر باشد در روند تحصیل فرد اختلال ایجاد می کند. به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق در کسب دیدی وسیع تر نسبت به مدیریت استرس در والدین و دانش آموزان مضطرب وتاثیر آن روی اضطراب است. از آن جا که جامعه ما یک جامعه جوان است و به دلیل حساسیت دوره نوجوانی و جوانی این قشر بیش از سایر اقشار در معرض اضطراب هستند، در نتیجه می بایست تدابیری اندیشید و آموزش های لازم را ارائه داد تا جوانان بتوانند به موقعیت ها و شرایط اضطراب آور به گونه ای پاسخ دهند که آسیبی به روان و جسم آنها وارد نشود، زیرا که اضطراب ریشه بسیاری از بیماری های روانی است.
از آنجا که تعلل ورزی، به تاخیر انداختن شروع کار یا اجتناب از انجام وظیفه است، این مساله می تواند سبب بروز احساس گناه، بی کفایتی، احساس خودکم بینی، اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود (کرمی، ۱۳۸۸). پژوهش های الیس و کانوس (۱۹۹۷) نشان داده است که تعلل ورزی می تواند سبب بروز اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود. تعلل ورزی به عنوان یکی از موانع پیشرفت دانش آموزان شناسایی شده است و رفع این مشکل می تواند تأثیرزیادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. از این جهت اهمیت پرداختن به این موضوع آشکار است. همچنین کاربرد یافته های این پژوهش در مراکز مشاوره ای تحصیلی و مدارس راهگشای تحقیقات بعدی خواهد بود.
از مهمترین خطرات و مشکلاتی که اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی ایجاد می کنند، افت وضعیت تحصیلی می باشد که این افت نیز مشکلات عدیده ای چون افسردگی، تشدید اضطراب، کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس، گرایش به بزه کاری، آسیب دیدن هویت و سایر مشکلات رایج دوره نوجوانی شود (جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶).
از طرفی اضطراب و تعلل ورزی تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال دارند. تبعات اقتصادی آن در ضررهایی که افراد در از دست دادن فرصت های اقتصادی و کاهش بارآوری اقتصادی و کیفیت کار نشان می دهند، می توان استنباط نمود و تبعات اجتماعی آن مخصوصا مورد نوجوانان مقطع متوسطه اهمیت دارد.
اهداف پژوهش
هدف کلی: مقایسۀ اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه.
اهداف جزئی
• تعیین اثربخشی مدیریت استرس در اضطراب تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• تعیین اثربخشی حل مسألۀ اجتماعی در اضطراب تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• تعیین اثربخشی مدیریت استرس در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• تعیین اثربخشی حل مسألۀ اجتماعی در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• مقایسه میزان اثربخشی مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
• مقایسه میزان اثربخشی مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی درتعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دورۀ متوسطه
سوالات
۱: کدام یک از دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب تحصیلی مؤثرتر است؟
۲: کدام یک از دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثرتر است؟
فرضیه ها
۱: آموزش مدیریت استرس بر کاهش اضطراب مؤثر است.
۲: آموزش مدیریت استرس بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است.
۳: آموزش حل مساله اجتماعی بر کاهش اضطراب مؤثر است.
۴: آموزش حل مسأله اجتماعی بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی مؤثر است.
شرایط ورود و خروج
شرایط ورود
• عدم سابقه بیماری روانی و مغز و اعصاب
• عدم وجود بیماری جسمی یا روانی همزمان
• رغبت و انگیزه برای همکاری و شرکت در جلسات درمانی
شرایط خروج
• داشتن اختلال روانی یا جسمی دیگر
• غیبیت بیش از یک جلسه در جلسات درمانی
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
اضطراب: اضطراب عبارت از یک ناراحتی دردناک ذهنی درباره پیش بینی یک تهدید در آینده است (ترور، ۱۹۹۵). اضطراب یک احساس منتشر ، بسیار ناخوشآیند ، اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند تا از احساس های جسمی همراه می گردد ، مثل احساس خالی شدن سر دل ، تنگی قفسه سینه ، تپش قلب، تعریق، سر درد، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار. بی قراری و میل برای حرکت نیز از علائم شایع است . اضطراب یک علامت هشدار دهنده است ، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می سازد . اضطراب شدید همیشه منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۳). منظور از اضطراب در این پژوهش نمره ای بود که آزمودنیها در پرسشنامه خود ارزیابی اضطراب زونگ (۱۹۷۱) کسب نمودند. نمره ای که از این مقیاس بدست می آید از لحاظ پارامترهای آماری، متغیری فاصله ای می باشد.
تعلل ورزی: در تعریف این سازه، محققان به کاهلی و امروز و فردا کردن در انجام کارهای مهم (در زمان مورد انتظار) همراه با تجارب ذهنی ناراحت کننده اشاره نموده اند (الیس و جیمز نال، ۱۳۸۲؛ لای، ۱۹۸۶؛ سنکال، کوئستنر و والرند، ۱۹۹۵). منظور از تعلل ورزی در این پژوهش نمره ای بود که آزمودنی در مقیاس سنجش تعلل ورزی نسخه دانش آموز (سولومون و راث بلوم ، ۱۹۸۶) بدست آوردند. نمره ای که از این مقیاس بدست می آید از لحاظ پارامترهای آماری، متغیری فاصله ای می باشد.
مدیریت استرس: مدیریت استرس به مجموعه تکنیکها و روشهایی اطلاق می شود که برای کاهش استرس تجربه شده توسط افراد یا افزایش توانایی آنها در مقابله با استرسهای زندگی به کار گرفته می شوند. این تکنیکها بسیار متنوع هستند و میتواند شامل برخی روشهای رفتاری (مثل آرامسازی ، مراقبه و حساسیت زدایی منظم )، یا روشهای شناختی رفتاری (مثل آموزش مهارتهای مقابلهای، آموزش جرأت ورزی، ثبت افکار و بازسازی شناختی ، مدیریت زمان و مباحث آموزشی و استدلالی) باشد (اسوارد ، ۲۰۰۴). منظور از آموزش مدیریت استرس در این پژوهش، برنامه آموزشی بود که حاوی روشهای ایمن سازی در برابر استرس مبتنی بر نظریه مایکنبام بود.
حل مسأله اجتماعی: حل مسأله یا مسئله گشایی فرایندی است شناختی، که به وسیلۀ آن فرد می کوشد راه حل مناسبی برای یک مشکل پیدا کند (پرلا و ادونل ، ۲۰۰۴). در نظر بسیاری از اندیشمندان، حل مسأله عالی ترین نمونۀ اندیشیدن است (اتکینسون و همکاران، بنقل از براهنی و همکاران، ۱۳۸۰). منظور از آموزش حل مسئله در این پژوهش، بسته آموزش حل مسأله اجتماعی ۹ جلسه ای بود.

 

 

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه
در این فصل ابتدا به مبانی و ادبیات و پیشنۀ نظری موجود در مورد موضوع پژوهش خواهیم پرداخت و اضطراب و تعلل ورزی و نیز آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی را از دیدگاه رویکردها و نظریه های مختلف روانشناختی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. سپس پیشینۀ پژوهشی داخلی و خارجی را در مورد موضوع پژوهش مورد توجه قرار داده بحث خواهیم نمود.
اضطراب
اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود. فقدان اضطراب ممکن است فرد را با مشکلات و خطرهای قابل ملاحظه ای مواجه گرداند. اض…………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۸۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی مقایسه ای اثربخشی دو روش آموزش مدیریت استرس و حل مساله اجتماعی در اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان”

1 × 1 =