فروشگاه

راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی ۹۳-۹۴

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3064

قیمت : تومان34,000

توضیحات

راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی ۹۳-۹۴

چکیده
پژوهش حاضر با عنوان راهکارهای غنی سازی برنامه¬ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی ۹۳-۹۴ انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوری داده توصیفی _ پیمایشی به لحاظ هدف پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان مقطع دبیرستان ‌شهر تهران درسال تحصیلی ۹۱- ۹۰ به وسیله نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی چند مرحله ای انجام شد و تعداد ۳۴۰ نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع-آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T تک مولفه ای) استفاده شد. به منظور جمع-آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۶ گویه بسته پاسخ تهیه گردیده و برای برآورد، روایی پرسشنامه از روایی متخصصان و صاحبنظران، استفاده شده و بعد از اجرای آزمایشی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ۹۴% برآورد شد. یافته های پژوهش نشان میدهد مولفه های مورد مطالعه در این تحقیق (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) و در میانگین بدست آمده بین مولفه¬های مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد. از بین مولفه های مورد مطالعه مولفه های ، حوزه عاطفی از اهداف آموزشی و محتوای تلفیقی و روش تدریس حل مسئله، و استفاده ارزشیابی استاندارد، پیش بینی کننده های معنی داری در غنی سازی برنامه  ریزی درسی به شمار می روند.
کلید واژه ها : غنی سازی، برنامه درسی، اهداف آموزشی، روش تدریس، محتوای تلفیقی، ارزشیابی

 

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد +پرسشنامه قیمت ۳۴۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
۱-۱- بیان مساله ۴
۱-۲ – اهمیت وضرورت ۹
۱-۳- اهداف تحقیق ۱۳
۱-۴- سوالهایی تحقیق ۱۳
۱-۵- تعاریف نظری ۱۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق و چارچوب نظری ۱۶
مقدمه ۱۷
بخش اول : اهداف آموزشی ۱۸
بخش دوم : محتوای آموزشی ۲۶
بخش سوم : الگوی تدریس ۶۸
بخش چهارم : ارزشیابی ۸۱
بخش پنجم :پیشینه های تحقیق ۱۱۶
بخش ششم :چارچوب نظری ۱۳۱
فصل سوم :روش تحقیق ۱۳۶
مقدمه ۱۳۷
۳-۱- روش تحقیق ۱۳۷
۳-۲- جامعه آماری وحجم نمونه ۱۳۷
۳-۳- شیوه نمونه گیری ۱۳۸

۳-۴- روش جمع آوری داده ها ۱۳۸
۳-۵- ابزارهای جمع آوری ۱۳۸
۳-۶- تعیین روایی وپایایی ابزاراندازه گیری ۱۳۸
۳-۷- شیوه تجزیه وتحلیل داده ها ۱۳۸
۳-۸- مراحل انجام تحقیق ۱۳۹
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۰
مقدمه ۱۴۱
بخش اول : توصیف آماری ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه پژوهشی ۱۴۱
بخش دوم : تحلیل استنباطی داده های مرتبط بامتغیرهای تحقیق ۱۵۶
فصل پنجم : خلاصه ،نتیجه گیری وپیشنهاد ها ۱۷۲
خلاصه پژوهش ۱۷۳
یافته های پژوهش ۱۷۴
بحث و نتیجه گیری ۱۷۶
محدو یت های پژوهش ۱۸۰
پیشنهادها ۱۸۰
منابع ۱۸۱
منابع فارسی ۱۸۱
منابع انگلیسی ۱۸۷
ضمائم ۱۸۹
پرسشنامه ۱۸۹
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست نمودارها
نمودار(۱-۱) ۶
نمودار(۲-۲) ۳۳
نمودار(۳-۲) ۴۵
نمودار(۴-۲) ۸۶
نمودار(۵-۲) ۱۴۶
نمودار(۴-۱) ۱۴۲
نمودار(۴-۲) ۱۴۳
نمودار(۴-۳) ۱۴۴
فهرست اشکال
جدول(۲-۱) ۲۴
جدول(۲-۲) ۷۵
جدول(۳-۲ ۸۱
جدول(۴-۲) ۸۶
جدول ۴-۱) ۱۴۱
جدول(۴-۲) ۱۴۲
جدول(۴-۳) ۱۴۳
جدول(۴-۴) ۱۴۵
جدول(۴-۵) ۱۴۸
جدول(۴-۶) ۱۵۱
جدول(۴-۷) ۱۵۴
جدول(۴-۸) ۱۵۵
جدول(۴-۹) ۱۵۹
جدول(۴-۱۰) ۱۵۹
جدول(۴-۱۱) ۱۵۹
جدول(۴-۱۲) ۱۶۰
جدول(۴-۱۳) ۱۶۰
جدول(۴-۱۴) ۱۶۱
جدول(۴-۱۵) ۱۶۱
جدول(۴-۱۶) ۱۶۲
جدول۴-۱۷) ۱۶۳
جدول(۴-۱۸) ۱۶۴
جدول(۴-۱۹) ۱۶۴
جدول(۴-۲۰) ۱۶۵
جدول(۴-۲۱) ۱۶۶
جدول(۴-۲۲) ۱۶۶
جدول(۴-۲۳) ۱۶۷
جدول(۴-۲۴) ۱۶۸
جدول(۴-۲۵) ۱۶۸
جدول(۴-۲۶) ۱۶۹
جدول۴-۲۷) ۱۶۹
جدول(۴-۲۸) ۱۷۰
جدول (۴-۲۹) ۱۷۱

 

 

 

۱ – بیان مساله
غنی سازی یعنی تعمق در محتویات آموزشی، جهت سازماندهی اطلاعات و زمینه سازی برای پژوهش فردی است، تا دانش آموزان موضوعات را عمیقتر بررسی کنند. به عبارتی یعنی تعمق و گسترش بیشتر در موضوعات درسی و ارائه دروسی ، که معمولا در برنامه آموزشی متداول برای سن دانش آموزان گنجانده نمی شود، مانند تاریخ باستان، زبانهای خارجی و..” .قابل توجه است که این دروس براستی با برنامه آموزشی حال و آینده متفاوت است حتی در درون یک نظام عادی نیز قابل اجرا است.( منطقی، ۱۳۸۲ به نقل ازهوگ ،۱۹۹۲)
دلیل وجودی هر نظام آموزشی؛ تحقق هدفهای آن نظام است. اگر هدفهای مورد نظر بدرستی تحلیل و الویتهای آن به روشنی تعیین و تصریح نشده باشد، امکان حرکت و فعالیت صحیح؛ و در نهایت تحقق هدفهای آموزشی در درون آن نظام غیرممکن خواهد بود، زیرا براساس هدفهای آموزشی است که برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و فعالیتهای درون نظام آموزشی شکل می گیرد شواهد زیادی دال بر این مطلب وجود داردکه اگر معلمان هدفهای آموزشی تعریف شده روشنی داشته باشد :۱_فرایند یاددهی _یادگیری بهتر اتفاق خواهد افتاد. ۲- نتایج یادگیری موثرتر و مطلوبتر خواهد بود.۳ – ارزشیابی با کیفیت بهتری انجام خواهد گرفت.۴- دانش آموزان خود ارزشیابی خوبی خواهند شد. بنابراین معلمان نیاز دارند، اهداف آموزشی را آنچنان تعیین و تعریف کنند که ابهامی برای انجام فعالیتهای یاددهی _ یادگیری وجود نداشته باشد، استفاده از اهداف را به طریقی بیاموزند که کیفیت آموزشی و ارزشیابی آنها ارتقاء یابد. (کوپر،۱۹۹۴ )به نقل از شعبانی، ۱۳۸۶).
ساختار سه مولفه ای غنی سازی که رنزولی معرفی کرد مرکب از۳ مولفه است :
۱- فعالیتهای پژوهشی عمومی که همه ی دانش آموزان را تشویق کند تا علایق خود را رشد دهند و بدین منظور از منابع مراکز و مراجع مرتبط بهره گیری می شود این فعالیت بر روی کانون علایق هر فرد تاکید دارد. از طریق این مولفه دانش آموز حیطه ی مورد علاقه خود را تشخیص می دهد و به پیگیری و بررسی عمیق آن می‌پردازد.
۲- مجموعه ای از فعالیتهای مهارتی گروهی شکل می گیرد که شامل تمرین های تقویت کننده برای فرایندهای تفکر است انواع فرایندهای تفکر مرکب از تفکر خلاق، مشاهده طبقه بندی، تحلیل، ترکیب ارزشیابی مقایسه و فرضیه سازی است معلمان تمرین فرایند را با استفاده از حیطه ی محتوایی که دانش آموزان در مرحله ی نخست غنی سازی تشخیص داده اند فراهم می آورند .
۳- این مولفه مرکب از افراد یا گروهی کوچکی است که بر روی مسائل واقعی تحقق می کند در این جا دانش آموزان به منزله ی کاوشگرانی برروی مسائل واقعی هستند که از روشهای شایسته ای پژوهش استفاده می کند و یافته های خود را با شواهد واقعی مرتبط می سازد. (منطقی ، ۱۳۸۴).
در سال ۱۹۷۷میلادی رنزولی ساختار سه مولفه ای غنی سازی را پیشنهاد کرد که دو هدف اساس را مد نظر داشت :
۱- آماده سازی دانش آموزان با موقعیت هایی که بتوانند علایق خود را پی گیری کنند.
۲- کمک به دانش آموزان که به تشخیص مسائل قابل حل واقعی خود بپردازند به ویژه مسائلی که با علایق آنها مرتبط باشد و سرانجام منجر به ارائه فرآورده های مشخص شود .
گروه ها محلی برای ارضای نیازهای مختلف فردی و سازمانی می باشند. از جمله مهمترین مهارتهای گروهی که بر خلاقیت تاثیر میگذارد، شامل اندازه، تنوع گروه، انسجام و سیستم ارتباطات گروهی میباشد. مثلا اندازه گروه می تواند بر رفتار گروه تاثیر گذار باشد. در برنامه ریزی در سی سال گذشته، علاقمندی به تحقیق درباره الگوهای یادگیری مبتنی بر همکاری دوباره زنده شده است. امروزه روشهای متبحرانه تحقیقاتی به آزمون فرضها و تخمین دقیق تر، اثرات این الگوها بر رفتار آموزشی، فردی و اجتماعی امکان بهتری داده است. برای ما این سوال واجد اهمیت است که آیا گروه های مبتنی بر همکاری، در حقیقت آن توانایی را که منجر به یادگیری بهتر شود به وجود می آورند. شواهد به طور گسترده ای موید این مطلب است، دانش آموزانی که در کلاسهای با چنان سازمانی در گروه های دو نفره و یا گروههای با اعضای بیشتر کار می کنند؛ به یکدیگر آموزش میدهند و از پاداش های -مشترک برخوردار میشوند، نسبت به دانش آموزانی که با روش بررسی فردی و معمول در طرح بازخوانی آموزش می بینند از چیرگی بیشتری بر مطالب درس برخوردارند و همچنین مسئولیت مشترک و تعامل و احساسات مثبت تری نسبت به تکالیف و افراد دیگر ایجاد می کند؛ روابط بهتر، بین-گروهی به وجود میآورد و منجر به تصویر بهتری از خویشتن برای دانش آموزان با پیشینه پیشرفت تحصیلی ضعیف می شود. به عبارت دیگر؛ نتایج به طور کلی فرضیه هایی را تایید می کند که در استفاده از روشهای یادگیری مبتنی بر همکاری وجود دارد. (بهرنگی، ۱۳۸۶ به نقل از صادق مال امیری،۱۳۸۶ )
سیکز نتمی هالی(۱۹۸۹) می گوید : ما نمی توانیم به افراد و کارهای خلاق آنها، جدا از اجتماعی که در آن عمل می کنند، بپردازیم. زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست. آمابیل و همکارش(۱۹۸۸) در مصاحبه هایی که با ۱۲۰دانشمند در ۲۰رشته مختلف داشته اند به این نتیجه رسیدند که نقش عوامل محیطی، در رشد خلاقیت برتر از عوامل شخصی است. می گوید این یافته ها اهمیت محیط اجتماعی را نشان می دهد. روشن است که محیطی که موجب تولید خلاق شود، به آسانی ایجاد نمی گردد، و وقتی متحقق گردد باید مرتب تجدید شکل یافته و کنترل شود. عشق به خلاقیت به تنهایی کافی نیست و افراد خلاق باید تلاش های زیادی کنند تا محیط شخصی آنها در جهت تحکیم این عشق باشد و از مهمترین عوامل اجتماعی، خانواده و مدرسه است. (حسینی،۱۳۸۱)
نظام های آموزشی، با توجه به برنامه ها، اهداف، محتوا و امکانات آموزشی خود؛ نقش موثری در فعال سازی یا تضعیف توانایی خلاقیت در افراد دارند. جکو پسودمینسکی(۱۹۸۱) و مارتینسن(۱۹۹۵) ابراز داشتند، دانش آموزان ‌وقتی به مسائل شناختی می پردازند که نیازمند به……………………………………..

 

 

– اهمیت و ضرورت تحقیق

عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات پیوسته و برق آسا در حوزه های گوناگون حیات بشری است و این تحولات پیامدهایی در آموزش و پرورش دارد، در این راستا پژوهشها و مطالعات و طرحهایی انجام می شوند که همگی در تکاپوی جستن روشها و راهکارهای برای اصلاح محیط یادگیری و بهبود عملکرد نظام آموزشی هستند، به عبارت دیگر تلاشها صرف آن می شود، که روش ها و راهکارها به لحاظ فنی و علمی درست طراحی و تدوین شوند، تا هر چه بیشتر با نیازها و مسائل نظام آموزشی تناسب داشته باشد. یعنی چگونگی استقرار طرحهای نوآورانه در بدنه نظام آموزشی و راه یابی آنها به مدرسه و کلاس درس. بررسی سیر تحول نظام جدید آموزش و پرورش ایران نشان می دهد که انطباق اجتماعی نوآوریها در بازسازی و اصلاح این نظام آنچنان مدنظر نبوده است و بیشتر آنها به صورت دستوری و بخشنامه ای به بدنه نظام آموزشی تحمیل شده اند و در بررسی سیر تاریخی گسترش و تعمیق نوآوریهای آموزشی در کشور حکایت از مقاومت در برابر این گونه تغییرات دارد، به این معنا که مخاطبان تغییرات آموزشی از مسئولان آموزش و پرورش گرفته تا مدیران، معلمان و حتی اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان به دلائل نا آشنایی، آمادگی نداشتن، ضرورت پیش گرفتن برخوردهای خلاق و مانند آن در برخورد غنی سازی آموزشی در نفی و انکار آنها میکوشند. برنامه موانع و مشکلات فرا روی نوآوران آموزشی در ایران بیانگر آن است، که این افراد علاوه برداشتن مشکلاتی مشابه مشکلات همکارانشان در دیگر نقاط جهان، و به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی ایران با مشکلات دیگری نیز روبرو هستند. در بررسی موانع و مشکلات فرا روی غنی سازان آموزشی در ایران که توسط مرتضی منطقی و همکاران ایشان انجام شده به موانع و مشکلات برون سازمانی و درون سازمانی در آموزش و پرورش اشاره داشتند.
آنها مشکلات برون سازمانی آموزش و پرورش ایران را شامل این موارد می دانستند: نبود بسترهای لازم برای بروز خلاقیت در جامعه، فقدان فرهنگ خلاقیت در محیط اجتماعی، بی توجهی جامعه به غنی سازی آموزشی، همکاری نداشتن سازمانها و نهادها در امر گسترش غنی سازی آموزشی پیشنهادی معلمان، بی ثمر ماندن امکاناتی مانند مساجد در جهت گسترش و تعمیق غنی سازی آموزشی به کارگرفته شوند وجود کنکور به عنوان سدی در برابر نو اندیشی و نوآوری معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان، فضای فرهنگی برخی از شهرهایی که همکاری معلمان متاهل زن و مرد را نیز تحمل نمی کنند، و از مشکلات درون سازمانی: سازمان آموزش و پرورش، ادارات و مناطق آموزشی و کتابهای درسی، نبود امکانات آزمایشگاهی در مدارس و مدیران مدارس، همکاران آموزشی ، اولیای دانش آموزان و بعضا خود دانش آموزان.(منطقی ،۱۳۸۴)
در بررسی پژوهشی لازم برای شناخت موانع موجود بر سر راه غنی سازی آموزشی، کمک به افراد نوآور و انجام برخی حمایتهای مالی برای ممانعت از شکست ابتکارات آموزشی، تهیه مواد آموزشی ارزان قیمت، غنی سازی برنامه کارکنان آموزشی و تربیت اخلاق آنان، فراهم ساختن امکانات مناسب برای مسئولان امور آموزشی، ایجاد امکانی برای تبادل اطلاعات بین افراد دست اندرکار در نظام آموزشی، ایجاد شرایط لازم برای اجرای انعطاف پذیر برنامه های آموزشی اعطای استقلال بیشتر به معلمان برای پیشبرد برنامه های درسی خود، زمینه سازیهای فرهنگی لازم برای خانواده های دانش-آموزان وجامعه، و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی خاص موجود در ایران در بن بست قرار داده است به این معنا که بسترهای اجتماعی گسترش غنی سازی در سطح کلان جامعه و بسترهای گسترش آن در آموزش و پرورش به درستی فراهم نیامده است. (منطقی ،۱۳۸۴)
کودکان و نوجوانان هر جامعه، ذخایر انسانی آن جامعه به شمار می روند، بنابراین یکی از وظایف اولیه مسئولان نظام، توجه به شکوفاسازی این استعدادهاست. با شکوفا سازی این استعدادهای بالقوه، افراد شایستگیهای فردی و اجتماعی لازم را کسب می کنند و بدین ترتیب جامعه ای ایده آل ایجاد خواهد شد .از این رو از آموزش و پرورش انتظار می رود که در قبال این سرمایه های عظیم انسانی با احساس مسئولیت بیشتر ظرافت و دقت کافی برخورد کند و با تدارک دیدن محتوا و فضای آموزشی لازم از این فرصت استثنایی بهره مند شود تجربیات جهانی بیانگر آن است که غنی سازی آموزشی در زمینه محتوای آموزشی(مانند طرح موضوعهایی نو، همچون تفکر فراملی درباره حفظ محیط زیست، بهره گیری از تئاتر، روزنامه نگاری وهنرها برای آموزش درس ها، آشنا کردن دانش آموزان با اجتماعی که درآن زندگی می کنند، آموزش دربطن جامعه، آشنا کردن دانش آموزان با فرصتهای-شغلی ومشاغل گوناگون) بهره گیری از فناوریهای اطلاعاتی(مانند طراحیهای رایانه ای، آموزشهایی براساس شبیه سازی، آموزشهای مجازی، خلق آثار هنری بابهره گیری ازرایانه ومانندآنها) غنی سازی در روشهای آموزشی(مانند تغییردادن نقش معلمان ازیک منبع اطلاعاتی به یک راهنمای پژوهش طراحی روش و برنامه آموزشی بویژه برای دانش آموزانی مانند کودکان بزهکار، دارای ناتواناییهای یادگیری و مانند آنها که در معرض شکست تحصیلی و اخراج ازمدرسه اند)و تغییر و تحول در مراکز آموزشی(مانند،ایجاد مدارس مجازی،کاهش تمرکزقدرت وتصمیم گیری درسطح مدیریت و مراکزآموزشی و گسترش آزادی عمل در محیطهای آموزشی) تحقق یافته اند از این رو آگاهی از تحولات مذکور و تلاش به منظور بررسی امکان گسترش، تعمیق و بومی کردن روشهای مزبور در سراسر ایران، امری است ضروری که اهمیت آن برکسی پوشیده نیست.(منطقی ،۱۳۸۴).
از بیش از سه دهه قبل رایانه و تکنولوژی های مربوطه به عنوان ابزارهای کمک آموزشی برای آموزشیاران و مدرسان مطرح گردید. امروزه با کاربردهای گوناگون و قابلیت های بالایی که فناوری اطلاعات از خود نشان داده است، به صورت گسترده ای در امر آموزش مورد استفاده قرار می گیرد و دیگر تصور آموزش بدون فناوری اطلاعات (مهم ترازهمه رایانه) خیلی مشکل به نظر می-رسد.(کاساکووسکی؛۱۹۹۸) از رایانه ها در جمع آوری اطلاعات، نگهداری و ارائه آنها، اخذ بازخورد و اصلاح ساختار و تدوین شیوه های آموزش موثر استفاده می شود. (حسن زاده؛۱۳۸۴)
یونسکو نیز محورهای عمده کاربرد فاوا در آموزش را در موارد زیر ذکر می کند :
۱- استفاده از ابزارها و الگوها مانند پروژه های فردی و گروهی که به وسیله دانش آموزان در ساختن مدل ها و شبیه سازها و ساختن صفحه وب انجام می شود.
۲- استفاده از مدل ها و شبیه سازها مانند یادگیری با سرعت شخصی،تقویت متون درسی و دیگر منابع و آزمایشگاه های مجازی است .
۳- پست الکترونیکی مانند رابطه معلم _ دانش آموز، دانش آموز _ دانش آموز جهت توسعه دسترسی به منابع علمی و آموزش است.
۴- منابع فرارسانه ای مانند، دروسی که منابعی برای یادگیری خود هدایت شده و خود تنظیم شده هستند که با مطالعه شخصی که به وسیله معلم هدایت شده است و همچنین اسناد ساختاردهی شده که شامل چند رسانه ای ها و پیوندهای فرامتنی است .
۵- سیستم آموزشی هوشمند : مانند یادگیری خود تنظیم شده که بوسیله خود شاگرد روند یادگیری -تنظیم می شود (یونسکو،۲۰۰۵)
تغییرات موسسات آموزشی به تحولهایی اشاره دارد که در نظام آموزشی رخ داده است این تغییرات سبب افزایش مشارکت فراگیران و در نتیجه افزایش کارآیی مراکز آموزشی می شود(منطقی،۱۳۸۴).
اولویتهای به دست آمده در پاسخ معلمان زن و مرد در پرسشهای واقع نگر و آینده نگر که مرتضی منطقی در میان مدارس راهنمایی و دبیرستان های کشور انجام داده است.
ترویج یادگیری مشارکتی یا گروهی در کلاس درس، نشاط بخش کردن محیط آموزشی، تحکیم رابطه دست اندرکاران مدرسه با خانواده دانش آموزان، جذب کمکهای مردمی و خیرخواهانه برای مدارس، تلاش برای افزایش انگیزه های درسی دانش آموزان، تدارک تمهیدات خاص برای کمک به دانش آموزان مسئله دار مدرسه، جلب همکاری دانش آموزان در پیشبرد اهداف مدرسه، دادن استقلال نسبی به معلمان در آموزش دروس، تدوین مطالب درس بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی، ایجاد امکان تبادل تجربیات میان معلمان، تربیت دانش آموزان خلاق، تلاش برای افزایش انگیزه های درسی دانش-آموزان، گسترش دانش و اطلاعات معلمان، ترغیب معلمان به تحقیق و پژوهش، تربیت و جذب معلمان خلاق و نوآور، تدوین مطالب درسی بر اساس نیازها و مسائل اجتماعی، پیشه کردن آموزش فعال در مدارس، بهره گیری از فناوریهای جدید در فرایند آموزش، معرفی الگوهای برتر علمی، فرهنگی، اجتماعی، به دانش آموزان، تدوین محتوای کتابهای درسی بر اساس نیازهای بومی دانش-آموزان(منطقی ،۱۳۸۴). به نوعی ضرورت بکارگیری استفاده از غنی سازی علمی در مدارس کشور را ضروری می رسد و نیاز به سرمایه گذاری جدی آموزش و پرورش در زمینه منابع انسانی و مالی دارد.

۱-۳- اهداف تحقیق
هدف کلی
راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران
هدف جزیی :
بررسی میزان تاثیر توجه به اهداف آموزشی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه عاطفی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه شناختی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی میزان تاثیر توجه به حیطه روانی وحرکتی ، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر نوع، محتوای درسی در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر بکارگیری روشهای مناسب تدریس، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
بررسی تاثیر استفاده از فناوریهای جدید، در کلاس درس توسط معلمان در غنی سازی برنامه-ریزی درسی.
بررسی تاثیر انواع ارزشیابی، در غنی سازی برنامه ریزی درسی.
۱-۴- سوالهای تحقیق:
بکارگیری چه مولفه هایی در حیطه عاطفی دربرنامه ریزی درسی تا چه اندازه می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد ؟
بکارگیری چه مولفه هایی در حیطه شناختی دربرنامه ریزی درسی تا چه اندازه می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد ؟
بکارگیری چه مولفه هایی در حیطه روانی_حرکتی دربرنامه ریزی درسی تا چه اندازه می تواند درغنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع محتوایی می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
استفاده از چه نوع روش تدریسی می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟
به کارگیری چه نوع ارزشیابی توسط معلم در کلاس درس در غنی سازی برنامه ریزی درسی میتواند موثر باشد؟
استفاده از چه نوع فناروی توسط معلمان در کلاس درس می تواند در غنی سازی برنامه ریزی درسی موثر باشد؟

تعاربف و نظری عملیاتی متغیرها
٭تعریف نظری:
غنی سازی آموزشی : غنی سازی یعنی تعمق در محتویات آموزشی، جهت سازمان دهی اطلاعات و زمینه سازی برای پژوهش فردی است، تا دانش آموزان موضوعات را عمیقتر بررسی کنند. به عبارتی یعنی تعمق و گسترش بیشتر در موضوعات و ناظر بر محتوای آموزشی، روشهای مورد استفاده در تدریس، بهره گیری از فناوریهای جدید، استفاده از امکانات آموزشی توسط معلمان، روز آمد کردن معلمان، استفاده از مشارکت خانواده، و ارزشیابی توصیفی موسسات آموزشی هستند.(منطقی،۱۳۸۲)
اهداف : یک برنامه درسی، به قصد ایجاد تغییرات در رفتار یادگیرنده اجرامی شود. این تغییرات همان هدفهای برنامه است به بیانی دیگر “فراگیرنده، باید اختلاف بین داده های مربوط به حل یک مسله حساب را از داده های نامربوط به آن ، تشخیص دهد و یا فراگیرنده باید برای لذت بردن مطالعه کند(مشایخ،۱۳۸۶)
محتوا : عبارت از مجموعه مفاهیم و مهارتها و گرایش هایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازمان دهی می شود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی _ یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد.(ملکی،۱۳۷۴ )
برنامه درسی : مجموعه قواعد و ظوابطی که به مجموعه عوامل و عناصر مرتبط به یادگیری منطبق و سازمان می دهد برنامه درسی است.(ملکی ،۱۳۷۶ )
تدریس : عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. این تعریف دو ویژگی خاص برای تدریس مشخص می کند: الف: وجود تعامل یا رابطه متقابل بین معلم و شاگرد ب : هدفدار بودن فعالیتهای معلم.(سیف،۱۴۱۳۶۸و۱۵)
روش تدریس : به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می کند روش تدریس می گویند.(شعبانی،۱۳۸۵ )
ارزشیابی : واژه ارزشیابی در کل به معنای تعیین ارزش و بهای یک شیی، یک فرایند، یک عمل و یک رفتار در نظر گرفته می شود ارزشیابی عبارت از فرایند تعیین کردن، بدست آوردن، فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف ها، طرح ها و اجراء نتایج به منظور هدایت تصمیم گیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی درک بیشتر از پدیدهای مورد بررسی.(کیامنش،۱۳۸۳ص۱۵۹)

٭تعریف عملیاتی :
غنی سازی آموزشی : موارد ابتکاری و خلاقی هستند که سبب تحول در نظام آموزشی سنتی و بهینه سازی و ارتقای کیفی آن می شوند .
اهداف آموزشی : درباره نوع عملکردی که از دانش آموزان پس از یادگیری یک درس، و یا یک واحد یادگیری یا یک دوره یادگیری انتظار می رود و انتظار داریم پس از یادگیری در دانش آموزان عملکردهای لازم راببینیم.
محتوای آموزشی و خلاق و غنی شده :محتوای است که ضمن افزایش انعطاف پذیری فکری دانش آموزان ، سبب ارائه ایده ها و کارهای بدیع از سوی آنها می شود و تولیدات فکری آنها را افزایش میدهد و هدف ارائه برنامه درسی است که هم از لحاظ عمق و هم از لحاظ کمییت گسترده تر باشد و نیازهای فراگیران در حیطه خاص تامین نماید. در اینجا از محتوای تلفیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
روشهای فعال تدریس : منظور از تدریس فعال آن نوع تدریس است که متمایل به یادگیرنده بوده و به او آزادی عمل دهد و نقش اساسی آن تسهیل یادگیری پایدار و موثر رشد و تمامی عناصر آن در جهت یادگیری فعال باهم اثر تعاملی و اثر بخش دارند و پاره ای از روش ها را نیز به لحاظ عدم درگیری فراگیر در فرایند یادگیری و یا یکطرفه بودن تدریس جزء روشهای غیرفعال به حساب می آورند و در این تحقیق روش تدریس فعال حل مسئله، الگوی کاوشگری و مفهوم آفرینی مورد مطالعه قرارمی گیرد.
ارزشیابی توصیفی : الگوی کیفی است که تلاش می کند به عمق و کیفیت یادگیری همه جانبه دانش آموزان توجه کند و توصیفی از وضعیت یادگیری آنها را ارائه دهد که موجب اصلاح و بهبود توسعه مهارتها؛ دانشها؛ و نگرشهای دانش آموزان شود. در این پژوهش ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی های ملاک مدار و هنجار مدار مورد مطالعه قرار می گیرد.
بهره گیری از فناوریهای جدید : به…………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۴۰۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی ۹۳-۹۴”

یازده + پانزده =