فروشگاه

اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی شیراز

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3046

قیمت : تومان37,000

توضیحات

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی شیراز بود. در این پژوهش طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد ۲۶ نفر از مددجویان دختر مرکز فاطمه الزهرای شیراز که در سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه نمره پایین کسب کرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمایشی طی ده جلسه تحت آموزش مهارتهای اجتماعی به صورت گروهی قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند. در پایان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مانووا نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی نمرات سازگاری اجتماعی دختران با نقص بینایی در تمامی مولفه ها ( به استثنا مولفه مهارتهای اجتماعی ) افزایش داده است .همچنین تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مهارتهای اجتماعی نمرات نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی را افزایش داده است. بنابراین، اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها: مهارتهای اجتماعی، سازگاری اجتماعی، نگرش صمیمانه ، دختران نابینا

 

 110صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۷۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲ شرح و بیان مساله ۲
۱-۳ اهمیت و ارزش تحقیق ۴
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۶
۱-۴-۲ اهداف اختصاصی ۶
۱-۵ فرضیه‌های تحقیق ۶
۱-۵-۱ فرضیه‌های اصلی ۶
۱-۵-۲ فرضیه‌های فرعی ۷
۱-۶ تعریف واژه‌ها و متغیرها ۷
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۷
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۸

فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ نقص بینایی ۹
۲-۲-۱ اهمیت حس بینایی ۹
۲-۲-۲ تعریف و طبقه‌بندی نقص بینایی ۱۰
۲-۲-۳ علل نقص بینایی ۱۲
۲-۲-۴ نحوه برخورد فرد نابینا با نقص بینایی ۱۳
۲-۲-۵ نکات ضروری در آموزش نابینایان ۱۴
۲-۳ تعریف مفهوم سازگاری اجتماعی ۱۵
۲-۴ نگرش صمیمانه ۱۶
۲-۴-۱ تعریف نگرش ۱۶
۲-۴-۲ ویژگی‌های نگرش ۱۷
عنوان صفحه

۲-۴-۳ تفاوت نگرش با ارزش، عقیده و علاقه ۱۸
۲-۴-۴ شرایط عمده شکل‌گیری و تکوین نگرش‌ها ۱۸
۲-۴-۵ تعریف صمیمیت ۱۹
۲-۵ مهارتهای اجتماعی ۲۰
۲-۵-۱ فرآیند ارتباط اجتماعی ۲۰
۲-۵-۲ مفهوم مهارتهای اجتماعی ۲۰
۲-۵-۳ تعریف مهارت‌های اجتماعی ۲۲
۲-۵-۴ ویژگی‌های مهارتهای اجتماعی ۲۴
۲-۵-۵ شش ویژگی عمده مهارتهای اجتماعی ۲۵
۲-۵-۶ طبقه‌بندی مهارتهای اجتماعی از نظر کارکرد ۲۶
۲-۵-۷ فرایند‌های عاطفی و شناختی در مهارت اجتماعی ۲۷
۲-۵-۷-۱ مهارت‌های اجتماعی مربوط به عواطف ۲۸
۲-۵-۷-۲ مهارت‌های مربوط به شناخت اجتماعی ۲۸
۲-۵-۸ پیامد‌های مهارتهای اجتماعی ۲۹
۲-۶ مهارت‌های اجتماعی نابینایان ۳۰
۲-۶-۱ رشد اجتماعی در نابینایان ۳۰
۲-۶-۲ ویژگی‌های و محدودیت‌های روانشناختی کودکان نابینا ۳۱
۲-۶-۳ تأثیر اختلال بینایی در فرآیند‌های تحول روانی ۳۵
۲-۶-۴ خصوصیات افراد با ناتوانی اجتماعی ۳۸
۲-۶-۵ سازگاری اجتماعی افراد دارای نقص بینایی و عوامل موثر بر آن ۴۰
۲-۶-۶ عوامل مؤثر در سازگاری نابینایان ۴۳
۲-۶-۷ اهمیت مهارت‌های افراد آسیب دیده بینایی ۴۵
۲-۷ شیوه‌های آموزش مهارتهای اجتماعی ۴۶
۲-۸ پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۴۹
۲-۸-۱ تحقیقات انجام شده پیرامون در خارج از کشور ۴۹
۲-۸-۲ تحقیقات انجام شده در ایران ۵۱

عنوان صفحه

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه ۵۴
۳-۲ طرح کلی پژوهش ۵۴
۳-۳ جامعه آماری ۵۵
۳-۴ نمونه، حجم نمونه و روش نمونهگیری ۵۵
۳-۵ ابزار اندازه‌گیری ۵۵
۳-۵-۱ پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (فرم تجدبد نظر شده، ۱۹۵۳) ۵۵
۳-۵-۲ پرسشنامه نگرش صمیمانه امیدون و همکاران (فرم تجدید نظر شده، ۱۹۸۳) ۵۶
۳-۶ نحوه اجرا ۵۷
۳-۷ ابزار تجزیه و تحلیل ۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه ۵۸
۴-۲ تحلیل توصیفی دادههای پژوهش ۵۹
۴-۲-۱ پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات ۶۰
۴-۳ آمار استنباطی ۶۱
۴-۳-۱ پیش فرض تساوی واریانسها ۶۱

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
۵-۱ مقدمه ۶۳
۵-۲ تبیین یافتههای پژوهشی ۶۳
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش ۶۶
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش ۶۶
۵-۵ پیشنهادات کاربردی ۶۷
پیوست ۱- پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (فرم تجدید نظر شده، ۱۹۵۳) ۶۸
پیوست ۲- پرسشنامه اندازه‌گیری نگرش صمیمانه امیدون و همکاران (فرم تجدیدنظر شده، ۱۹۸۳) ۷۳
پیوست ۳- بسته آموزشی مهارتهای اجتماعی ۷۶
منابع و مآخذ ۸۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول (۴-۱): میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در پیش‌آزمون و پس آزمون، خرده مقیاسهای پرسشنامه سازگاری اجتماعی گروه‌های آزمایش و کنترل ۵۹
جدول (۴-۲): میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در پیش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه نگرش صمیمانه گروههای آزمایش و کنترل ۶۰
جدول (۴-۳): نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات سازگاری اجتماعی در مددجویان دختر با نقص بینایی ۶۰
جدول (۴-۴): نتایج آزمون شاپیرویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن نمرات نگرش صمیمانه در مددجویان دختر با نقص بینایی ۶۱
جدول (۴-۵): نتایج آزمون لوین در پیش فرض تساوی واریانس نمرات خرده مقیاس‌های سازگاری اجتماعی ۶۱
جدول (۴-۶): نتایج آزمون لوین در پیش فرض تساوی واریانس نمرات نگرش صمیمانه در گروه‌های
آزمایش و کنترل ۶۱
جدول (۴-۷): نتایج تحلیل مانوا تأثیر عضویت گروهی بر سازگاری اجتماعی گروه آزمایش و کنترل درجه آزادی ۶۲
جدول (۴-۸): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر نگرش صمیمانه گروه آزمایش ۶۲

فصل اول
کلیات پژوهش

 

 

 

۱-۱ مقدمه
انسانها آفریده‌های اجتماعی اند که برای برآوردن نیازهای عاطفی، اجتماعی و زیستی خود به تعامل با دیگران نیاز دارند و تحت تأثیر نظام‌ها و فرهنگ‌های جامعه خود قرار می‌گیرند. از یک طرف، تعداد و پیچیدگی قواعدی که فرد باید برای تعامل با دیگران بداند بسیار زیاد است و از طرف دیگر باید این قواعد را در تعامل اجتماعی خود، به روش صحیحی به کار ببرد.
اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها، مهارت‌ها و انگیزه‌ها، طرز تلقی و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای نقش کنونی و آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی است که فرد را قادر می‌سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل‌های نامعقول اجتماعی اجتناب کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجیدکردن از دیگران، تشکر و قدردانی کردن، مثال‌هایی از این نوع رفتار است (گرشام و الیوت ، ۱۹۹۰). نقص در مهارت اجتماعی مشکلی نسبتاً مقاوم و مرتبط با عملکرد ضعیف در روابط اجتماعی فرد است، که اغلب منجر به ناسازگاری و یا اختلالات روانی در فرد می‌شود (کول و داج ، ۱۹۸۳؛ کوئن و همکاران، ۱۹۷۳؛ پارکر و آشر ، ۱۹۸۷). بنابراین، شناخت و درمان افراد مبتلا به این نقص وظیفه مهم روانشناسان، مشاوران، و متخصصان تعلیم و تربیت است. از آنجا که یکی از اقشار هر جامعه معلولین می‌باشند، لذا توجه به مسایل مهارتهای اجتماعی آنها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مطالعه مهارت اجتماعی در معلولین مورد توجه محققان بوده است. افراد معلول به دلیل نقایص جسمی و محرومیت‌های ناشی از آن اغلب قادر به ایجاد رابطه اجتماعی و متقابل با همسالان و بزرگسالان نیستند و سازگاری عاطفی و اجتماعی آنان با دشواری رو به رو است. این افراد معمولاً منزوی و گوشه‌گیر هستند و رفتارهای رشد نیافته و ضد اجتماعی و نامناسبی از خود بروز می‌دهند. نقص بینایی بیش از هر معلولیت دیگر ناتوانی به بار می‌آورد و نقش چشم‌ها در روابط اجتماعی مانند: صحبت کردن با دیگران، بیان و درک احساسات خود و دیگران و بالاخره برقراری یک رابطه خوب (کلامی و غیر کلامی) بر هیچ کس پوشیده نیست. یک فرد با نقص بینایی با بهره‌مندی از مهارتهای اجتماعی مانند همدلی، همکاری، شروع تعاملات، توانایی ابراز احساسات و تفکرات، درک سرنخ‌های اجتماعی میتواند تعاملات مثبت و موثرتری با سایرین برقرار کند در اینجاست که لزوم آموزش‌های مهارتهای اجتماعی به نابینایان در جهت افزایش کنش اجتماعی مطرح می‌شود.
۱-۲ شرح و بیان مساله
تنوع بیش از حد و پیچیدگی بسیاری از روابط اجتماعی، مهارتهای تعاملی را می‌طلبد که در بسیاری اوقات پیچیده‌تر از مهارت‌های لازم در خانواده است. شمار روز افزون افرادی که در تعامل با دیگران مشکل دارند و دچار ترس از برخوردهای اجتماعی اند، نشان می‌دهد که تعامل با دیگران به نحو فزاینده‌ای مساله‌ساز است. بنابراین ضروری است که افراد مکانیزم پاسخ اجتماعی منطقی را در خود ایجاد کنند تا بتوانند خود را متناسب با نیازهای موقعیتی و وضعیتی تغییر دهند. مشکلات مربوط به ضعف در مهارتهای اجتماعی هنگامی برای جوانهای دارای ضعف بینایی چند برابر می‌شود که آنها نه تنها باید با چالشهای معمول زندگی که مختص گذراز این مرحله از زندگی است، مواجه شوند؛ بلکه چالشهای دیگرکه مربوط به ضعف بینایی آنهاست، نیز بدان اضافه می‌شود. این چالشها می‌تواند شامل کمبود دوست، ناراحتی در بحث درباره نقص بینایی خود و مشکل در ایجاد رابطه ناشی از بینایی باشد. نقص بینایی ممکن است اثرات منفی روی وضعیت اجتماعی یک جوان داشته باشد؛ بنابراین اگر چه امکان دارد از طرف دوستانشان تحمل شوند، اما الزاما به معنی پذیرش کامل آنها نمی‌باشد و ممکن است به خاطر ضعفشان از سوی همسالان مسخره شوند (روزنبلوم ، ۱۹۹۲).
آمرمن و همکاران (۱۹۹۸) ضمن ارائه راهکارهای عملی آموزش مهارت‌های اجتماعی به نابینایان، بر مراحل مختلف ارزیابی مهارت اجتماعی نابینایان تأکید کرده‌اند. بعضی از محققان نیز ارزیابی مهارت اجتماعی نابینایان را از طریق چک لیست‌های مختلف توصیه کرده‌اند.
پژوهش‌ها نابینایان را دارای کاستی مهارت اجتماعی گزارش کرده‌اند. افراد با نیازهای خاص (هامفیل ، ۱۹۸۳، دی آلورا ، ۲۰۰۴) از جمله آسیب بینایی (ساکس و سیلبرمن ، ۲۰۰۰؛ بایبروشات ، ۱۹۹۱؛ ساکس، ولف وتایرنی ، ۱۹۹۸؛ مک کاسپی ؛ ۱۹۹۶، کورن و ساکس ۱۹۹۶؛ ولف، ۱۹۹۷) ضعف‌هایی در زمینه مهارت‌های اجتماعی دارند. کف و دی کوایس (۲۰۰۴)، بیان کرده‌اند که مشکلات جسمانی مثل آسیب بینایی کیفیت و نحوه تعامل با دیگران را تهدید می‌کند. با وجود ضد و نقیض‌ها درباره تفاوت مهارت‌های اجتماعی در افراد آسیب دیده بینایی و افراد بینا، به جرأت می‌توان گفت که افراد با آسیب بینایی در مقایسه با افراد بینا، در معرض خطر بالاتری در زمینه مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری هستند. پژوهش‌های انجام شده توسط بایرشات (۱۹۹۱)، ولف وساکس (۱۹۹۷)، واگنر و وبلکوربی (۲۰۰۴) و نورا و ساندرا (۲۰۰۵) نشان داده است که افراد نابینا از نظر مهارت‌های اجتماعی با کاستی‌ها و نارسایی‌هایی روبه رو هستند. از این رو، اکثر پژوهشگران بر اهمیت آموزش، اکتساب و به کارگیری مهارت‌های اجتماعی به منظور رشد و سازگاری اجتماعی افراد نابینا تأکید کرده‌اند. کمبود مهارت‌های اجتماعی اغلب منجر به مشکلات سازگاری یا اختلال روانی آتی می‌شود (پارکر و آشر، ۱۹۹۳). تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر مهارت اجتماعی بر تطابق، سازگاری، موفقیت تحصیلی فرد معلول، و ایجاد رابطه با همسالان انجام شده است و در این راستا آموزش مهارت‌های اجتماعی به افراد معلول حائز اهمیت بوده و تأثیر آموزش بر مهارت اجتماعی افراد نابینا را مثبت گزارش کرده‌اند (هاسلت، ۱۹۸۳؛ و بایبرشات، ۱۹۹۱؛ ارین ، ۱۹۹۱؛ بیشاپ و هابسون، ۱۹۹۶).
این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی می‌پردازد. امید است این پژوهش سرآغاز راهی به سوی همکاری در جهت کاهش مشکلات افراد با نقص بینایی باشد.
۱-۳ اهمیت و ارزش تحقیق
اهمیت مهارت‌های اجتماعی به عنوان مهم‌ترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی را هیچگاه نمی‌توان از نظر دور داشت و بی‌شک توجه به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطه‌های تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در چشم‌انداز کنونی، در حوزه آموزش مهارت‌های اجتماعی، پژوهش‌های بی‌شماری صورت گرفته و روش‌های آموزشی جدیدی مطرح گردیده است که افق‌های روشن‌تری را آشکار کرده است. تمامی این حرکت‌ها وشناخت‌های روز افزون به انسان کمک می‌کند تا به کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی خود ودیگران غنای بیشتری ببخشد و بخصوص، به کودکان با نیازهای ویژه و سازگاری اجتماعی آنان نگاه انسان دوستانه‌تر و پویاتری داشته باشد (به‌پژوه، ۱۳۸۶).
دانش‌آموزی که مهارت‌های اجتماعی لازم را کسب کرده است، دانش‌آموزی است که می‌تواند به خوبی با محیطش سازش کند و یا این‌که می‌تواند ازطریق برقرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت‌های تعارض‌آمیز کلامی و فیزیکی اجتناب کند. این گونه دانش‌آموزان، رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که منجر به پیامدهای مثبت روانی- اجتماعی، نظیر پذیرش توسط همسالان و رابطه مؤثر با دیگران می‌شود. ازسوی دیگر، کسانی که مهارت‌های اجتماعی لازم را کسب نکرده‌اند، اغلب به اختلال‌های رفتاری مبتلا می‌شوند، از طرف همسالان پذیرفته نمی‌شوند، در میان همسالان وبزرگسالان محبوب نیستند و با معلم و یا سایر افراد حرفه‌ای به‌خوبی کنار نمی‌آیند. دانش‌آموزان نابینا نیز به عنوان بخشی از جامعه افراد استثنایی از این قاعده مستثنی نیستند و گاهی در اکتساب وبه کارگیری مهارت‌های اجتماعی دچار مشکل هستند. از آنجایی که دانش‌آموزان نابینا دراکتساب رفتارهای اجتماعی از طریق نشانه‌های بینایی، سرمشق‌گیری، حالت‌های چهره‌ای، ارتباط از طریق نگاه، دریافت بازخورد و همچنین توانایی در تعیین محل افراد، مشکل دارند، ممکن است مهارت‌های اجتماعی را به خوبی کسب نکرده باشند (مک کاسپی، ۱۹۹۶، به نقل ازکوچکی، ۱۳۸۴).
مهارت اجتماعی، در روابط بین اشخاص، عملکرد روانی، تحصیلی و سازگاری فرد تأثیر طولانی مدت چشمگیری دارد. مهارت‌های ضعیف ارتباط اجتماعی و مشکلات برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و معلمان با بسیاری از انواع مشکلات روانی، شامل افسردگی، ناهنجاری رفتاری، ترس از اجتماع، توهم و اسکیزوفرنی در ارتباط می‌باشد (فرل ، ۲۰۰۶). جای تعجب نیست که تلاش برای ارتقای مهارتهای اجتماعی و کیفیت روابط بخش مهمی از درمان و پیشگیری از بسیاری اختلالات سلامت روانی را تشکیل می‌دهد.
بسیاری از افراد با نیاز خاص، فاقد مهارت‌های اجتماعی ضروری برای کسب تعاملات اجتماعی مثبت با همسالان و بزرگسالان هستند و این مهارتها را از طریق مشاهده هوشمندانه بدست نمی‌آورند. به طور کلی ضرورت مداخلات مربوط به مهارتهای اجتماعی در همه‌ی افراد به ویژه افراد با نیاز خاص را میتوان با توجه به نتایج پژوهش‌های متعدد صورت گرفته، به صورت زیر بیان کرد:
۱- فقدان مهارت‌های اجتماعی مناسب، اصلی‌ترین عامل در شکست افراد دارای ناتوانی در جایابی اجتماعی (پاراسکیو و اویلی ، ۱۹۹۴) و دلیل از دست دادن شغل میباشد (گرینسپن و شولتز ، ۱۹۸۱، به نقل از خانزاده ………………….
…………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۷۰۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری و نگرش صمیمانه دختران با نقص بینایی شیراز”

11 − 6 =