فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی منطقه ۱۸ تهران

چکیده :

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست  زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد .  

 

۶۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۸۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

فهرست مطالب

 

۱ چکیده   ………………………………………………………………………………

۲ مقدمه ………………………………………………………………………………….

۳ فصل اول ……………………………………………………………………………..

– بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….

– اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………….

– ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………….

– فرضیه ها و سئوالهای تحقیق ……………………………………………………………………

– تعیین وتعریف های مورد مطالعه ………………………………………………………………

۴ فصل دوم …………………………………………………………………………….

– پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………..

– پیشینه نظری تحقیق ……………………………………………………………………………….

– پیشینه عملی تحقیق ……………………………………………………………………………….

۵ فصل سوم ……………………………………………………………………………

–  روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….

– روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………….

– جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..

– حجم نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………

 – شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………

 – ابزارهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………..

 

 

 

 

۶ فصل چهارم ………………………………………………………………………….

– تجزیه وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………….

– توصیف اطلاعات جمع آوری شده …………………………………………………………..

– آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………

۷ فصل پنجم ……………………………………………………………………………

– نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….

 – پیشنهادها …………………………………………………………………………………………..

– منابع وماخذ …………………………………………………………………………………………

 – ضمائم ………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

بیان مسئله

 

ازجمله مشکلاتی که انسان ها در طول زندگی با آن دست پنجه نرم می کنند و همواره در روح و روان آنان تاثیر می گذارد امتحان است و به وسیله امتحان دادن است که فرد می تواند به پیشرفت های بالاتر دست یابد، چرا که بدین وسیله به اطلاعات های وی پی خواهد برد.

به منظور دست یافتن به این پیشرفت ها، ممکن است از روش ها نادرست  بهره جوید که یکی از این روش ها تقلب است.

متاسفانه مشاهده می شود تقلب در قشر بیشتر دانش آموزان شایعه شده ونوع ارزشیابی را تا حدودی زیر سئوال برده است .

این مسئله در بین دانش آموزان در سطوح مختلف دیده می شود واین یک فرهنگ بدی است که در جامعه ما دارد تبدیل به عنوان ارزش اجتماعی می شود  . که با این قضیه بشکل علمی وتجربی باید برخورد کرد نه به شکل قهرآمیز علت هارا شناسایی کرد وبا علل های مختلف بر خورد کرد . 

حال این سئوال مطرح است که آیا بین اضطراب و نگرش دانش آموزان نسبت به تقلب چه  رابطه ای وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق

 

هدف کلی این تحقیق یررسی رابطه اضطراب و نوع نگرش دانش آموزان مقطع راهنمایی و اینکه آیا اضطراب موجب تقلب می شود یا خیر؟

در صورت تحقق این هدف می توان اضطراب را به عنوان یکی از عوامل همراه تقلب نام برد.

ویا عوامل دیگری باعث این امر می شود ترس از والدین یا دوستان و آشنایان و مدرسه وبا فشارهای روحی و روانی اطرافیان او را مجبور به این کار می کند.

 

ضرورت انجام تحقیق

 

از آنجا که اضطراب منشاء بسیاری از بیماری های روانی – تنی و اختلالات روانی است و به عنوان از یک حالت سطحی ویا بی منزله یک رگه عمیق شخصیتی مانع سازش یافتگی انسان با محیط اطرافش و باز ذارنده تحول او به حساب می آید مطالعه بیشتر در مورد آن امری ضروری محسوب می شود بعلت اینکه:

  1. ارزش کار شرافتمندانه را از بین می برد.
  2. نوعی بیاعتنایی به قوانین و مقرراتی است که وجود آنها برای حفظ و کدام یک نظام ضروری است.
  3. ارزش کار و تلاش شرافتمندانه را از بین می برد و روحیه آنهایی را که میخواهند صادقانه کار کنند تضعیف می کند.
  4. تقلب اگر مکرر گردد تدریجاً ریشه دار شده وتو سعه پیدا می کند.
  5. تقلب در خانه ودر مدرسه تدریجاً ریشه دار شده و توسعه پیدا می کند.
  6. تقلب دلیل و نشانه عدم مسئولیت است.
  7. تقلب در درس سبب می شود که افرادی خام و ناپخته و در سالهای آینده مشکل پیدا خواهد کرد.

براین اساس ضروری است باتوجه به نکاتی که ذکر شد و اهمیت موضوع در جنبه های مختلف زندگی انسانها به پیشگیری و در و درمان در این رابطه پرداخته شود.

 

 

فرضیه های تحقیق

 

در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی و به گونه ای که در پی می آیند مطرح است، بین میزان اضطراب و نوع دید دانش آموزان نسبت به تقلب رابطه وجود دارد؟

  1. بین اضطراب آشکار گرایش به تقلب رابطه وجود دارد.
  2. بین اضطراب پنهان و گرایش به تقلب رابطه وجود دارد.

 

 

 

تعین وتعریف متغییرهای در مورد مطالعه

 

الف – اضطراب : از اضطراب در ادبیات روانشناختی تعاریف مختلفی شده است که در جای خود از ان بحث خواهد شد . اضطراب در این پژوهش با توجه به ابزار مورد استفاده مفهوم پیدا می کند ، براساس اضطراب سنجیده می شود .

ب – تقلب : رفتاری است غیر صادقانه و طی راهی است به غیراز شرافتمندانه و در راستهاورسیدن به حقیقت و واقعیتی به غیر از راه مشروع ونشان دادن خود با چهرهای وارونه وغیر صحیح

ج – اضطراب آشکار : عبارت است از حالت های از اضطراب که نشانه های بارز دارد و از نظر عینی قابل مشاهده واندازه گیری است

د – اضطراب پنهان : عبارت است از اضطرابی که هشیارانه کار نمی کنند و فرد هشیاری چندانی نسبت به آن ندارد ..

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

پیشینه ( سابقه ) تحقیق

پیشینه نظری تحقیق

پیشینه عملی تحقیق

 

 

 

 

پیشینه نظری تحقیق

روانشناسان در خصوص اضطراب عقاید مشترک زیادی دارند . ولی روی جزئیات کوچک توافق ندارند وبرخی دیگر نیز رویکردهای تقریبا مخلفی دارند و همان کونه که طبقه بندی انجمن روانپزشکی امریکا انجام دادهاند ممکن است پاره ای از انواع مشکلات را با هم تحت یک عنوان در اختلالات اضطرابی دسته بندی کنند .

برخی اضطراب را به منزله یک انتظار به ستوه آورنده ، تعریف کرده اند برخی دیگر اضطراب را واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز می دانند وبه همین ترتیب تعاریف بسیار زیادی را از اضطراب در دیدگاههای مختلف شده است .

پیلا ( Peplau  ) ( 1963 ) برای ضطراب چهار سطح را مشخص کرده است .

( استوارت در سال ۱۹۸۷ ) اضطراب خفیف که به تنش های روز مره زندگی همراه است فرد هشیار است وحوزه ادراکی وی ….

………………………….

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۸۹۰۰ تومان

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی منطقه ۱۸ تهران”