فروشگاه

بررسی رابطه بین امیدواری و معنویت (دینداری) با سلامت روانی در بین دانشجویان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3056

قیمت : تومان34,000

توضیحات

امیدواری از جمله سازه های مطرح شده در روانشناسی مثبت گرا است که بر اساس پیشینه پژوهش با مفاهیم زیادی در روانشناسی همبسته است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی بر اساس رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان است. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود.
جامعه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزبودند که ۳۰۰ نفر نمونه با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارها شامل ۱٫ پرسش نامه سنجش معنویت، ۲٫ پرسشنامه امید به زندگی و ۳٫ پرسشنامه سلامت روان (GHQ) بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن امیدواری متغیر وابسته، معنویت متغیر مستقل و سلامت روان، متغیر میانجی و داده ها با تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که معنویت و سلامت روان پیش بینی کننده امیدواری اند، و سلامت روان نقش واسطه ای نسبی برای پیش بینی امیدواری عاملی دارد. سلامت روان نیز توسط معنویت پیش بینی شد.

کلید واژه¬ها: معنویت،امیدواری و سلامت روان

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد قیمت ۳۴۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
۱-۱-بیان مساله ۲
۱-۲-اهداف تحقیق ۴
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۴-سوال ها و فرضیه ها ۵
۱-۵-تعاریف متغیرها ۵
۱-۵-۱-معنویت ۵
۱-۵-۱-۱-تعاریف مفهومی معنویت ۶
۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی معنویت ۶
۱-۵-۱-۳- تعریف¬ عملیاتی مؤلفه¬های معنویت ۶
۱-۵-۲-سلامت روان ۶
۱-۵-۲-۱-تعریف مفهومی سلامت روان ۷
۱-۵-۲-۲-تعریف عملیاتی سلامت روان ۷
۱-۵-۲-۳- تعریف¬ عملیاتی مؤلفه¬های سلامت¬روان ۷
۱-۵-۳-امید ۷
۱-۵-۳-۱-تعریف مفهومی امید ۷
۱-۵-۳-۲-تعریف عملیاتی امید ۷
۱-۵-۳-۳- تعریف¬ عملیاتی مؤلفه¬های امید ۷

 

 

عنوان صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱-مبانی نظری متغیرهای تحقیق ۹
۲-۱-۱-معنویت ۱۱
۲-۱-۱-۱- همپوشی بین معنویت و مذهب ۱۳
۲-۱-۱-۲- تعالی ۱۴
۲-۱-۱-۳- تعالی تجربی ۱۴
۲-۱-۱-۴- مدل مقابله ای سنجش ۱۵
۲-۱-۱-۵- مدل مقابله در اصطلاح بالینی ۱۶
۲-۱-۱-۶- کاربردهای مدل مقابله ای در کار بالینی ۱۷
۲-۱-۱- ۷- سنجش مذهب در بافت دیگر روش های مقابله ۱۸
۲-۱-۱- ۸- مقابله مذهبی مثبت و منفی ۱۹
۲-۲-سلامت روان ۲۰
۲-۲-۱-اهمیت سلامت روان ۲۱
۲-۲-۲-عوامل موثر بر سلامت روان ۲۲
۲-۲-۲-۱-وراثت ۲۲
۲-۲-۲-۲-شخصیت ۲۳
۲-۲-۲-۳-شرایط زندگی و موقعیت های اجتماعی ۲۶
۲-۲-۲-۴-درآمد ۲۶
۲-۲-۲-۵-ازدواج ۲۷
۲-۲-۲-۶-تحصیل ۲۷
۲-۲-۲-۷-سلامت جسمانی ۲۸
۲-۳- امیدواری ۲۸
۲-۳-۱-رشد امیدواری ۳۱
۲-۳-۲-امید درمانی ۳۳
۲-۳-۳-خوش بینی ۳۳
۲-۳-۴- خوش بینی سرشتی یا گرایشی ۳۴
۲-۳-۵- سبک تبیینی خوش بینانه ۳۴
۲-۳-۶-رشد خوش بینی ۳۵
۲-۳-۷-باز آموزی اسنادی ۳۷
۲-۳-۸- خطاهای ادراکی مثبت ۳۹
عنوان صفحه

۲-۳-۹-خود فریبی ۴۰
۲-۳-۱۰-انکار و واپس رانی ۴۰
۲-۳-۱۱-توجه انتخابی و فراموشی مطلوب ۴۱
۲-۳-۱۲- نادیده گرفتن ناتوانی ۴۱
۲-۳-۱۳-خود انگاره منفی ۴۱
۲-۳-۱۴-رشد خطاهای ادراکی مثبت ۴۲
۲-۳-۱۵-اصلاح خطاهای ادراکی مثبت ۴۳
۲-۳-۱۶-خوش بینی،امیدواری و سلامت روان ۴۴
۲-۳-۱۷-پایه¬های عصبی زیستی خوش¬بینی و امیدواری ۴۴
۲-۳-۱۸-عصب زیست شناسی بدبینی ۴۴
۲-۳-۱۹- عصب زیست شناسی رفتار هدفمند خوش بینانه ۴۵
۲-۳-۲۰- عصب زیست شناسی تعامل اجتماعی خوش بینانه ۴۶
۲-۴-رابطه معنویت و امید واری ۴۷
۲-۵- رابطه معنویت و سلامت روان ۴۷
۲-۶-رابطه امید واری و سلامت روان ۵۱
خلاصه ۵۶

فصل سوم: روش
۳-۱-روش تحقیق ۵۹
۳-۲-جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه ۵۹
۳-۳-ابزارهای تحقیق ۶۰
۳-۳-۱-پرسش نامه سنجش معنویت ۶۰
۳-۳-۲-پرسش نامه امید به زندگی ۶۰
۳-۳-۳-پرسش نامه سلامت روان ۶۱
۳-۴-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۲

فصل چهارم:یافته¬ها
۴-۱-مقدمه ۶۴
۴-۲-توصیف آماری ۶۴
۴-۳-استنباط آماری ۶۶
عنوان صفحه

۴-۳-۱-فرضیه های پژوهش ۶۶
۴-۳-۲-سوال پژوهش ۶۶

فصل پنجم :بحث و نتیجه¬گیری
۵-۱-مقدمه ۷۹
۵-۲-بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و امید واری ۸۰
۵-۳- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه معنویت و سلامت روان ۸۱
۵-۴- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با رابطه سلامت روان و امید واری ۸۳
۵-۵- بحث و نتیجه گیری از یافته های مرتبط با نقش واسطه گری
سلامت روان بین معنویت وامیدواری ۸۴
۵-۶-محدودیت های پژوهش ۸۶
۵-۷-پیشنهادهای پژوهش ۸۷
۵-۷-۱-پیشنهادهای کاربردی ۸۷
۵-۷-۲-پیشنهادهای پژوهشی ۸۷

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی ۸۸
منابع انگلیسی ۹۱

پیوست
پیوست ۱ ۹۵
پیوست ۲ ۹۸
پیوست ۳ ۹۹

 

 

 

فهرست جدول¬ها

عنوان صفحه

جدول ۱-۳:تعداد و توزیع نمونه ۀماری پژوهش ۵۹
جدول ۲-۳: آلفای کرونباخ مولفه های معنویت در پژوهش حاضر ۶۰
جدول ۳-۳: آلفای کرونباخ پرسشنامه امیدواری در پژوهش حاضر ۶۱
جدول ۳-۴: آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت عمومی در پژوهش حاضر ۶۲
جدول ۱-۴: اطلاعات توصیفی آزمودنی های پژوهش ۶۵
جدول ۲-۴: ضرایب همبستگی بین مولفه های معنویت و سلامت روان با امیدواری ۶۷
جدول ۳-۴: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی امید عاملی بر اساس
مولفه های معنویت ۶۹
جدول ۴-۴: : نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی امید راهبردی
بر اساس مولفه های معنویت ۶۹
جدول ۵-۴: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی افسردگی
بر اساس مولفه های معنویت ۷۰
جدول ۶-۴: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب
بر اساس مولفه های معنویت ۷۱
جدول ۷-۴: : نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی علایم جسمانی
بر اساس مولفه های معنویت ۷۱
جدول ۸-۴: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی عملکرد اجتماعی
بر اساس مولفه¬های معنویت ۷۲
جدول ۹-۴: : نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی امید عاملی بر اساس
مولفه های سلامت روان ۷۳
جدول ۱۰-۴: : نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی امید راهبردی
بر اساس مولفه های سلامت روان ۷۳

عنوان صفحه

جدول ۱۱-۴: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی امید عاملی
بر اساس مولفه های معنویت و سلامت روان ۷۴
جدول ۱۲-۴: نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی امید راهبردی
بر اساس مولفه های معنویت و سلامت روان ۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل¬ها

عنوان صفحه

شکل ۱-۴: پیش بینی مولفه های امیدواری بر اساس مولفه های معنویت ۷۰
شکل ۲-۴: پیش بینی مولفه های سلامت روان بر اساس مولفه های معنویت ۷۲
شکل ۳-۴: پیش بینی مولفه های امیدواری بر اساس مولفه های سلامت روان ۷۴
شکل ۴-۴: پیش بینی امیدواری عاملی بر اساس مولفه های معنویت
و واسطه گری سلامت¬روان ۷۵
شکل ۵-۴: : پیش بینی امیدواری راهبردی بر اساس مولفه های معنویت
(مدیریت برداشت و بزرگنمایی)و واسطه گری مولفه های سلامت روان
(مولفه اجتماعی) ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امیدواری سازه¬ای بسیار با اهمیت در زندگی انسان است و در روانشناسی مثبت گرا دارای جایگاهی ویژه است. این مفهوم در گذر مسیرهای پر تلاطم زندگی راهگشای بسیاری از مشکلات است(اشنایدر ، ۲۰۰۰).
اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روان¬شناسان و متخصصان بهداشت¬روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روان¬شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع نوین ازسوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشردربرابر خواسته¬ها و نیازهای مادی قدعلم کنند واهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می¬رسد که مردم جهان، امروزهبیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند و روان¬شناسان و روان پزشکان نیز به طور روزافزون درمی¬یابند که استفاده از روش¬های سنتی و ساده، برای درمان اختلالات روانی کافی نیست.(وست ، ترجمه شهیدی و شیرافکن، ۱۳۸۷)
سلامت روانشناختی یک مفهوم واحد نیست بلکه مقوله گسترده¬ای از پدیده¬ها است. سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۱) این گونه نتیجه¬گیری می¬کند که سلامت روان که از مدت¬ها پیش مورد غفلت واقع شده است نقشی حیاتی درسلامت کلی افراد، جوامع و کشورها دارد و باید در سراسر دنیا بانگاه جدیدی مدنظر قرار گیرد. از دیدگاه این سازمان، بیماری روانی به هیچ¬وجه یک عدم توفیق یا نارسایی فردی محسوب نمی¬شود، بلکه یک مشکل اجتماعی به حساب می¬آید.
بنابراین بررسی متغیرهایی چون معنویت و سلامت¬روان که بر امیدواری مؤثر است و به گونه¬ای با آن ارتباط می¬یابد بسیار با اهمیت است.
این پژوهش ارائه کننده مدلی است که ارتباط این سازه ها را به بحث می گذارد.

۱-۱- بیان مسأله

تا پایان دهه ۱۹۷۰ خوشبینی و امیدواری یک نقص روانی و نشانه ناپختگی یا ضعف منش تلقی می شد، در حالیکه ارزیابی متوازن و بی طرفانه از امیدواری های آینده فرد نشانه ای از سلامت روانی، پختگی و نیرومندی به حساب می آمد (پیترسن ، ۲۰۰۰). امیدواری ، توانایی طراحی راهبردهایی به سوی هدف های مورد نظر، بر خلاف موانع، و عاملیت یا انگیزه برای استفاده از این راهبردها را شامل
می¬شود. امیدواری در طول نوزادی، کودکی، و نوجوانی به گونه ای روشن و تعریف شده رشد می کند (اشنایدر، ۲۰۰۰). کودکانی که سرشت امیدوار در آنان پرورش می یابد، معمولاً والدینی دارند که به عنوان سرمشق های نقشی امیدوار عمل می کنند و فرزندان خود را در تدوین و اجرای طرح هایی برای کنار زدن موانع در جهت آرمان های ارزشمند راهنمایی می کنند. این کودکان دلبستگی امنی به والدین خود دارند که محیط گرم باساختار خانوادگی را برای آنان فراهم می سازند. در این نوع محیط مقررات به شیوه ای پایدار و قابل پیش بینی اعمال می گردد و تعارض به گونه منصفانه و قابل پیش بینی اداره می شود (اشنایدر، ۲۰۰۰).
از زمان زیگموند فروید درمانگران به علّت ترس از آزردن مراجعان و مبهم شدن حد و مرزهای حرفه¬ای، خود را از مسایل معنوی و مذهبی دور نگاه داشته¬اند. با این وجود، طی پیشرفت های چند سال اخیر نظریه ها و پژوهش¬های مرتبط، نشان داده شده که باورهای معنوی و مذهبی مراجعانی که به مراکز روان¬درمانی مراجعه می-کنند نقش مهمی در فرآیند مقابله با انواع مشکلات ایفا می¬کند. از سوی دیگر جایگاه سلامت روانی در ارتباط با این مفاهیم جای بررسی دارد (آزاد، ۱۳۸۴).
پژوهش حاضر در پی این است که درباره رابطه امیدواری و معنویت بر اساس واسطه گری سلامت روان به ارائه یک مدل بپردازد. پژوهش های دیگر عمدتاً سلامت روان را به عنوان متغیر وابسته بررسی نموده اند. در حالیکه بررسی حاضر به دنبال بررسی سلامت روان به عنوان متغیر واسطه است. همین امر موجب ارتقای ادبیات نظری در این حوزه خواهد بود. بر این پایه، طی پژوهش حاضر اهداف زیر دنبال می شود.

۱-۲- اهداف تحقیق

۱٫ بررسی نقش پیش بینی کننده معنویت بر امیدواری
۲٫ بررسی نقش پیش بینی کننده معنویت بر سلامت روان
۳٫ بررسی نقش پیش بینی کننده سلامت روان بر امیدواری
۴٫ بررسی نقش واسطه ای سلامت روان بین مولفه های معنویت و امیدواری

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی امیدواری بر اساس مولفه های معنویت با واسطه گری سلامت روان در دانشجویان انجام می شود که از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست آنکه بررسی متغیر معنویت بعنوان متغیر مستقل جایگاه متفاوتی را در ادبیات فعلی ایجاد خواهد نمود و این حالت شواهدی را بر این موضوع فراهم خواهد ساخت که معنویت نسبت به سایر آموزه¬های بشری از تعالی و استحکام بیشتری در جهت ارتقاء سلامت و بهداشت روان و امید برخوردار است.
دیگر آنکه یکی از دلایلی که معنویت به بحثی داغ و جذاب میان متخصصان سلامت¬ روان تبدیل شده، این است که شناخت محدودیت¬های روان درمانی و درمان دارویی در کمک به مراجعان در جهت مقابله، تغییر و رشد کرده است. حتی زمانی که بهترین شیوه¬های درمانی مورد استفاده قرار می¬گیرد، بیماران ما هنوز به شدت از مشکلات خود رنج می¬برند (وست، ترجمه شهیدی و شیرافکن، ۱۳۸۷).
دیگر اینکه باید توجه داشت که تعالیم مذهبی از سرچشمه حیات و از مبدأ و مطابق اقتضائات بشری صورت گرفته و لذا بدین جهت است که می¬تواند در تمام جنبه¬ها و شئونات بشری، انسان را به تعالی برساند.

 

 

 

۱-۴- سوالها و فرضیه ها

۱٫ مولفه های معنویت امیدواری را در دانشجویان پیش بینی می کنند.
۲٫ مولفه های معنویت سلامت روان را در دانشجویان پیش بینی می کنند.
۳٫ مولفه های سلامت روان امیدواری را در دانشجویان پیش بینی می کنند.
۴٫ آیا سلامت روان رابطه بین مولفه های معنویت و امیدواری را واسطه¬گری می-کند؟…………………
……………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۴۰۰۰ تومان

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین امیدواری و معنویت (دینداری) با سلامت روانی در بین دانشجویان”

شش + 17 =