فروشگاه

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق ۳ پرسش نامه کتبی جمع آوری گردیده که عبارتند از پرسش نامه رضایت از زندگی زناشویی(انریچ) ، پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف ) و هم چنین پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه زوج های ساکن در بندرعباس بود که در نهایت پرسش نامه¬های ۳۶۸ نفر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این پژوهش دارای ۴ سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بین (عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنی دار وجود دارد، بین (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ی معنادار وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت حل مشکلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.

 

 95صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+پرسشنامه قیمت ۳۶۰۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۴-۱- هدف کلی ۶
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۶
۱-۵- سوالات تحقیق ۷
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات ۷
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی ۷
۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ۸
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۹
۲-۱- پیشینه نظری ۱۰
۲-۱-۱- رضایت زناشویی در خانواده ۱۰
۲-۱-۲- بهزیستی ۱۰
۲-۱-۲-۱- بهزیستی روان شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۱-۳- عشق ۱۶
۲-۱-۳-۱- تقسیم بندی انواع عشق………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۱-۳-۲- عناصر اساسی عشق…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۱-۳-۳- نظریه های عشق………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۴- رضایت از زندگی زناشویی ۲۱
۲-۱-۴-۱- نظریه های مرتبط با نارضایتی از زندگی زناشویی…………………………………………………………………..۲۴
۲-۲- یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع ۲۹
۲-۲-۱- یافته‌های پژوهشی داخل کشور ۲۹
۲-۲-۲- یافته های پژوهشی خارج از کشور ۳۰
فصل سوم : روش تحقیق ۳۴
۳-۱- روش تحقیق: ۳۵
۳-۲- جامعه آماری : ۳۵
۳-۳- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری ۳۵
۳-۳-۱- تعیین حجم نمونه ۳۵
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات: ۳۴
۳-۴-۱- پرسش نامه رضامندی زناشویی (انریچ) ۳۶
۳-۴-۲– پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف) ۳۷
۳-۴-۳- پرسش نامه عشق ۳۹
۳-۵- روش اجرای پژوهش ۳۹
۳-۶- روش آماری برای تحلیل داده ها ۴۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱
۴-۱- جداول فراوانی ۴۲
۴-۲- سوال های تحقیق ۴۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۵۶
۵-۱- بحث ۵۷
۵-۲- نتیجه گیری ۵۷
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۵۹
۵-۴- پیشنهادها ۵۹
۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۵۹
۵-۴-۲- پیشنهادهای کاربردی ۶۰
منابع ۶۱
پیوست ۱ : پرسش نامه سنجش عشق ۶۹
پیوست ۲ : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ ۷۲
پیوست ۳ : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف ۷۷

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱- ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها…………………………………………………………۴۱
جدول ۲- ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها………………………………………………………………۴۲
جدول ۳- ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها…………………………………………۴۳
جدول ۴- ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………..۴۴
جدول ۵-۴ : میانگین ، واریانس ،انحراف معیار استاندارد مولفه ها………………………………………….۴۵
جدول ۶ -۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون………………………………………………………………………….۴۶
جدول ۷ -۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….۴۶
جدول ۸ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۴۷
جدول ۹- ۴ : ضرایب Β و مقادیر T و سطح معنی دار برای متغیر مستقل……………………………..۴۷
جدول ۱۰ -۴ :ضریب همبستگی ساده پیرسون…………………………………………………………………………۴۸
جدول ۱۱ -۴ : ضریب تعیین مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی)
و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….۴۹
جدول ۱۲ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر های (بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..۴۹
جدول ۱۳- ۴ : ضرایب Β و مقادیر T و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….۵۰
جدول ۱۴ -۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….۵۱
جدول ۱۵ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………۵۱
جدول ۱۶- ۴ : ضرایب Β و مقادیر T و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۲
جدول ۱۷ -۴ : ضریب تعیین چندگانه مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های عشق) و
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۳
جدول ۱۸ -۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرچندگانه (مولفه های بهزیستی روان شناختی) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………۵۳
جدول ۱۹- ۴ : ضرایب Β و مقادیر T و سطح معنی دار برای متغیر مستقل
(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..۵۴

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱- ۴ : نمودار درصدی توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………….۴۱
نمودار ۲- ۴ : نمودار درصدی توزیع سنی آزمودنی ها……………………………………………………………….۴۲
نمودار۳- ۴ : نمودار درصدی توزیع مدت زمان ازدواج آزمودنی ها …………………………………………….۴۳
نمودار۴- ۴ : نمودار درصدی توزیع تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………..۴۴

 

 

فصل اول :
طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه :
امروزه می توان در حوزه روان شناسی کاربردی به روان شناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درمانی خانواده نیز که هم پوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرآیند عشق، تفاهم و میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد(بهادری و سیا، ۱۳۸۱).
خانواده را می توان یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده ای دانست که از پیوند زناشویی زن و مرد بنا نهاده می شود و رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را دربر خواهد داشت. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که عشق رابطه مستحکمی با رضایت زناشویی دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در دستیابی به رضایت زناشویی در روابط زناشویی، عشق است(حافظی و جامعی نژاد، ۱۳۸۹).
در طی اعصار، اندیشمندان و نویسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشایند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پیشرفت زندگی انسان، با وی همراه بوده است. در روان شناسی، اولین دیدگاه نظریه پرداز که به این زمینه علاقه نشان داد روان تحلیل گری بود. در حالی که این دیدگاه و دیدگاه های روان شناسی بالینی به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسی و کنکاش قرار می داده اند، روان شناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کارگیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوع های مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است. مورتی و راتزین (۱۹۹۶) عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی ها در این زمینه، به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روان شناختی به عنوان یک مساله قابل بحث باقی مانده است و تا چندی پیش، عشق به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی گرفت(پاتو، ۱۳۸۱).
عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش به سزایی را در برقراری روابط صمیمیانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین ایفا می کنند(صدقی طارمی، ۱۳۸۳). بهزیستی روان شناختی به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه‌های مختلف خانواده، شغل و … است تعریف می شود. دگرگونی و تغییر در زندگی انسان، مستلزم انطباق با شرایط است، حال آن دگرگونی خوشایند یا ناخوشایند باشد و در این بین روش های مقابله با تغییرات زندگی و تنیدگی‌های حاصل از آن بسیار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت روانی وی تحت تاثیر قرار می گیرد. ویژگی روانی مهمی که فرد واجد سلامت می‌بایست از آن برخوردار باشد احساس بهزیستی یا رضامندی است(صادقی، ۱۳۸۸). تلاش بر آن است تا به وسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بین زوج ها فراهم ساخت(صدقی طارمی، ۱۳۸۳).
۱-۲- بیان مساله :
خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست براساس هم زیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم مشارکت و تعاون زندگی می کنند. خانواده ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت آن را از مهم ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوشبختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به هم نوع و ابراز صمیمیت وهمدلی به یکدیگر است، انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با هم نوع تشکیل می دهد. روان شناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار و انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارایه می دهند تا از این راه رسیدن به زندگی صلح آینده و توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد. روان شناسان، خانواده را محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی می دانند . داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی وشناخت چگونگی ارضا» و اطفا» آن ها و تجهیز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهم تر، مسلح بودن به چگونگی ارضا» درست و سالم آن ها ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. تحقیقات زیادی در این زمینه مشاهده می شود که دلالت برتائید نقش دلبستگی در پیوند های بزرگسالان و روابط زناشویی رضایت مند می باشد. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته به طور خاص به بررسی رابطه بین الگوهای دلبستگی و سازگاری یا نگرش نسبت به روابط زناشویی پرداخته اند(تابع جماعت، ۱۳۸۷).
بهزیستی روان شناختی نیز به مانند عشق و دلبستگی با رضایت مندی از زندگی رابطه دارد. خوش‌بینی تمایل به اتخاذ امیدوارانه‌ترین دیدگاه است و به یک پیش آمادگی عاطفی و شناختی در خصوص این که چیزهای خوب در زندگی مهم تر از چیزهای بد است اشاره دارد. احساس بهزیستی در برگیرنده احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی است(صادقی، ۱۳۸۸).
اصولاً از دیرباز دو رویکرد اصلی در تعریف بهزیستی وجود داشته است. رویکرد مبتنی بر لذت‌گرایی که معتقد است بهزیستی به معنی به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد است. این رویکرد در طول تاریخ حامیان خاص خود را داشته است که از آن جمله می توان اپیکور، هابز و استوارت میل را نام برد. رویکرد دوم مبتنی بر فضیلت‌گرایی ارسطو است. براساس این رویکرد، ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت در ما، همیشه منتهی به بهزیستی نمی گردد، بلکه بهزیستی در برگیرنده تلاش برای کمال و تحقق پتانسیل‌های واقعی فرد است که ممکن است همواره توام با احساس لذت نباشد (راین و دسی ، ۲۰۰۱).
محققان مختلف با اتخاذ هریک از این رویکردها، مفهوم پردازی‌های متفاوتی از بهزیستی ارائه داده‌اند. پیروان لذت‌گرایی، «بهزیستی‌ هیجانی» را مطرح ساخته اند که آن را برابر حضور عواطف مثبت (مانند شادی)، غیاب عواطف منفی (مانند ناامیدی) و رضایت مندی از زندگی می‌دانند (کیز ، ۲۰۰۲). پیروان فضیلت‌گرایی نیز دو نوع بهزیستی روان شناختی (ریف ، ۱۹۸۹) و بهزیستی اجتماعی را مطرح ساخته اند. مدل سلامت، این سه نوع بهزیستی را باهم ترکیب کرده و مفهوم جامع و کاملی از بهزیستی را که هم جنبه عاطفی (بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کارکردی (بهزیستی روان شناختی و اجتماعی) سلامت روانی را در بر می گیرد، به‌وجود می‌آورد(کیز، ۲۰۰۲).
بهزیستی روان شناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است و ۶ مولفه را در بر می گیرد: خودمختاری (احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیراون فرد؛ انتخاب یا ایجاد روابط شخصی مناسب)، رشد شخصی (داشتن احساس رشد مداوم؛ پذیرا بودن نسبت به تجارب جدید؛ احساس کارآمدی)، روابط مثبت‌ با دیگران (داشتن روابط گرم، رضایت ‌بخش و توام با اطمینان؛ توانایی همدلی، صمیمیت و مهربانی)، هدف مندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی؛ فرد احساس کند زندگی گذشته‌اش معنایی دارد) و پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت نسبت به خود؛ پذیرفتن جنبه‌های مختلف خود؛ داشتن احساس مثبت نسبت به زندگی گذشته خود). اجزا وعناصراصلی بهزیستی روان شناختی را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود: معنویت، رشدو بالندگی فردی، رضایت از زندگی، شادی، روابط مثبت با دیگران، خویشتن پذیری، معناداری، سازگاری وتسلط برمحیط، خود پیروی، خوش بینی، هدف در زندگی. باتوجه به تحقیقات گذشته، بهزیستی روان شناختی با بیشترشدن سازش‌ یافتگی جسمانی و روانی با وقایع تنش‌زای زندگی و سطوح بالاتری از عملکرد و رضایت اززندگی رابطه دارد(کیز و ریف ، ۲۰۰۳).
دراین میان جوانان به عنوان عمده‌ترین قشرجامعه و قشری ازجامعه که پیوسته در معرض تنیدگی‌ها و فشارهای محیطی و روانی زیادی ازجمله مشکلات آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قراردارند، موردتوجه خاص پژوهش گران قرارگرفته‌اند و روشن است که پیامد های تنیدگی برعملکرد تحصیلی، اجتماعی وشغلی، رضایت شخصی و از همه مهم تر، سلامت روانی آن ها تاثیر نامطلوب خواهد داشت. حال محقق در این پژوهش درصدد است تا بداند چه رابطه ای بین عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی وجود دارد و هم چنین آیا رابطه ای بین هرکدام از مولفه های عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت زناشویی وجود دارد یا نه؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق :
خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد، دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند، از محیط خانواده است و حتی تاثیرپذیری فرد از دیگر محیط‌ها می‌تواند نشأت‌گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آن ها، شیوه‌های تربیتی خانواده، شغل و تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی و فرهنگی، محل سکونت، حجم و جمعیت، روابط اجتماعی و بسیاری متغیرهای دیگر در خانواده وجود دارد که شخصیت فرزند، سلامت روانی و جسمانی او، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی و فرهنگی، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می‌دهند(رضایی، ۱۳۸۸).
خانواده با وجود این که اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، دارای پیچیدگی‌های فراوانی است؛ به طوری که شناخت آن و تاثیرات و کارکردهای آن بسیار مورد توجه صاحب نظران مختلف بوده است و بر این اساس کارکردهای متفاوتی نیز برای آن ارائه شده است(آزاد ارمکی، ۱۳۸۷).
سلامت روان و بهزیستی روان شناختی در خانواده، از عواملی است که می تواند بر رضایت مندی زوجین در زندگی زناشویی تاثیر گذارد که این امر از روابط عاطفی طرفین نشات می گیرد. روابط عاطفی و عشق میان زوجین از جمله عوامل مهم در تاثیرگذاری بر رضایت مندی از زندگی زناشویی است که کمتر محققی در باره آن پرداخته است. به نظر می رسد که با درک و شناخت واژه عشق در زندگی می توان از بسیاری از مشکلات زناشویی چشم پوشی کرد چرا که زن و مردی که در سایه عشق زندگی می کنند از خودگذشتگی زیادی از خود نشان خواهند داد و در سایه این مهم به رضایت مندی از زندگی رسید. هم چنین پژوهش های خیلی کمی در رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی انجام شده است. آشکار است که نتایج این تحقیق می تواند از نظر عملی راه گشای شناخت جامع تر از عوامل گرایش به رضایت از زندگی زناشویی درجامعه مورد نظر باشد و راه کارهای عملی سازنده تری را برای جلوگیری از تعارضات زناشویی در بین زوجین پیشنهاد نماید. از نظر علمی هم محققان این حوزه می توانند با شناخت وجود عشق در زندگی و هم چنین بهزیستی روان شناختی و مثبت نگری و بررسی تاثیر آن ها بر روی رضایت مندی از زندگی زناشویی وارد جزئیات تخصصی تر این حوزه شوند و با تحقیق های بیشتر در این رابطه نتایج ارزشمندتری دست خواهند یافت. هم چنین نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای آموزش صحیح مهارت زندگی جهت پیش گیری از تعارضات زناشویی باشد. از این رو نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده روان شناسان، مشاوران و افراد متخصص در این زمینه قرار گیرد و در واقع بهره وران اصلی خانواده ها، زوج های جوان تر، دانشجویان این حوزه و در نهایت جامعه باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق :
۱-۴-۱- هدف کلی :
بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
۱-۴-۲- اهداف جزیی :
• تعیین رابطه بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی
• تعیین رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی
۱-۵- سوالات تحقیق :
• آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
• آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات :
۱-۶-۱- تعاریف مفهومی :
عشق : هرچند که تعریف عشق بسیار مشکل است. واکنش هیجانی مستمر نسبت به یک منبع لذت معلوم(به نقل از رادو) می باشد(نهایت خواستن هر چیزی را عشق می نامند). آرزوی وصال شی محبوب از مشخصات عاشق شدن است. رشد تمایلات جنسی و رشد توانایی دوست داشتن تاثیر متقابل بر همدیگر دارند. وقتی کسی با حداقل ترس و تعارض قادر به دادن و گرفتن محبت است، می توان گفت که ظرفیت برقراری روابط صمیمانه با دیگران را دارد. وقتی هم درگیر رابطه ای صمیمانه است فعالانه برای رشد و شادمانی معشوق می کوشد. عشق پخته به غیر همجنس با صمیمیت مشخص است که از صفات ویژه روابط بین زن و مرد است(پورافکاری، ۱۳۷۶).
شناخت : آگاهی، علم، شناختن توانایی، علایق، استعدادها و ویژگی های عاطفی یک زوج نسبت به همسر خود(دهخدا، ۱۳۸۶)……………….
…………………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۳۶۰۰۰ تومان

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایتمندی از زندگی زناشویی”

دو × یک =