فروشگاه

توضیحات

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی به مانند افسردگی– اضطراب و کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است از مقایسه افسردگی و اضطراب و کمرویی – در بین فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتیب تولد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که از بین ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بر روی آنها اجرا گردیده که آزمونهای مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگی و کمرویی است که نتایج بدست آمده را با روش آماری ضریب همبستگی و t متغیر مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم و نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین ترتیب تولد و افسردگی و اضطراب و کمرویی رابطه معنی داری وجود دارد و تفاوت بین این مقیاس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .

 

 

 

۱۳۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد قیمت ۲۴۰۰۰ تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


 

 

 

فهرست

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول
مقدمه ۳
بیان مساله ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
اهداف تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق ۹
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۰
فصل دوم
اختلالهای اضطراب تعمیم یافته و هراس ۱۳
تعریف اضطراب ، جنبه ها و جلوه های مختلف آن ۱۷
شیوه های بیان اضطراب ۲۲
اضطراب و اختلال حرکتی ۳۱
طبقه بندی اختلال های اضطرابی ۳۸
اضطراب در کودک پس از اکتساب زبان ۴۴
اختلال های افسردگی و آشفتگی – افسردگی ۵۳
افسردگی های دوره اول کودکی ۶۲
افسردگی های ناشی از محرومیت های جزیی و افسردگی مادرانه ۶۸
رفتار معادل افسردگی ۷۷
افسردگیهای یک قطبی ۹۱
گستره ی افسردگی مهاد ۹۴
دیدگاه دوان تحلیل گری ۱۰۰
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه ۱۱۹
روش نمونه گیری ۱۱۹
ابزار اندازه گیری تحقیق ۱۲۰

روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۲۲
فصل چهارم
نمرات اضطراب آزمودنیها ۱۲۷
نمرات آزمودنیها از آزمون افسردگی ۱۲۹
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۱۳۸
پیشنهادات ۱۴۰
محدودیت ها ۱۴۰
منابع ۱۴۱

 

مقدمه
اختلالات رفتاری ناپسند و خشم برانگیز ممکن است نخستین نشانه های درگیری نوجوانان با یک سلسله عاطفی باشند تند خویی ، پرخاشگری و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان می دهند که معمولاً این اضطرابها ناشی از محیط خانه و بیرون است و گاه در اثر معلولیت های ناشناخته و جهانی و گاه از طریق ترتیب تولد و اهمیت به فرزندان می تواند باشد اضطراب و افسردگی و موارد دیگر زمانی بروز می کند تضادهای میان خواسته های درونی و محرک ها از یک سو و دنیای بیرون از سوی دیگر و یا میان محرکهای درونی و وجدان شخص وجود داشته باشد که هنگام غلبه اضطراب فرایندهای روانی ویژه ای برای حمایت از فرد در برابر رفتار از کنترل خارج شده بکار می افتد که اینها می تواند به ترتیب تولد و اینکه فرزندان اول و آخر و یا وسط که تحت مراقبت و تربیت قرار می گیرند رابطه داشته باشد و به نوعی که فرزندان اول به علت خود کفایی و مستقل بودن و یا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه های بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگی شدید مورد توجه قرار گرفته اند و اینکه آیا این فرزندان از لحاظ ویژگی شخصیتی می توانند با هم تفاوتداشته باشند که روان شناس معروف قرن ۱۹ که آدلر است در مورد ترتیب تولد و ویژگی های شخصیتی فرزندان نظرات گوناگونی دارد که می تواند در نوع شخصیت آن نقش داشته باشد و همین طور روابط والدین و برخورد با آنها هم می تواند در گسترش و یا کمبود یک اختلال نقش بسزایی داشته باشد به این صورت که نوجوان باید رفتارش هم کنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محیط های اضطراب آور – اجتماعی به خوبی گذر کند تا در آینده به فردی مضطرب و افسرده کمرو تبدیل نشود که ترتیب تولد می تواند این عوامل را کم یا زیاد نشان می دهد به طوری که در تقسیم بندی آدلر نشان داده شده است که فرزندان وسط به علت تجربه کسب کردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به کسی و عدم وابستگی شدید می توان گفت که هم کم مضطرب هستند و کم رو هم نمی توانند باشند . ( سیاسی – 1380 )

 

 

 

بیان مساله
نوجوانی یک دوره انتقالی از وابستگی کودکی به استقلال و مسئولیت پذیری جوانی و بزرگسالی است در این دوره نوجوان با دو مساله اساسی درگیر است بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین و بزرگسال و جامعه و بازشناسی و بازسازی خود به عنوان یک فرد مستقل و رفتار فرد در این دوره گاه کودکانه و گاه همانند بزرگسال است که در طول این دوره معمولاً تعارضی بین این دو نقش در فرد مشاهده می شود .
معیار اصلی قضاوت مردم درباره رشد نوجوانان و تحولات جسمی به زمان بلوغ می رسد که در این دوره نوجوان به محبت و رسیدگی بیشتر احتیاج دارد و دوست دارد که مورد اهمیت قرار می گیرد و این بر عهده والدین است که بارفتار درست خود اهمیت به نوجوان خود او را از بسیاری از اختلالاتی که ممکن است که در این دوره به سراغ او بیاید را دور نگه دارند و اهمیت به ترتیب تولد باعث این می شود که نوجوان به نقش خود در خانه توجه خاصی داشته باشد و همین طور بررسی اینکه آیا فرزندان از جهت ترتیب تولد یعنی فرزندان اول و آخر می تواند از لحاظ دلهره و اضطراب یا خجالت و کمرویی و یا افسردگی داشته باشد و اینکه فرزندان اول نسبت به اینکه استقلال بیشتری را تجربه می کنند می توانند از اختلالات روایی دور شوند تانسبت به فرزندان آخر که وابستگی شدید به خانه و خانواده دارند . ( گنجی – 1380 )

 

 

 

 

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق
در حالی که تعارض و درگیری میان نوجوانان و والدین در فرهنگ غربی به عنوان یک امر مسلم و فراگیر تلقی می شود (( هریس ولیبرت ) ۱۹۸۴ ) به نظر می رسد که این تعارض در میان نوجوانان ایرانی چنان شدتی داشته باشد و آن همه فراگیر باشد به همین دلیل روابط اکثر نوجوانان ایرانی با خانواده هایشان چنان روابط است که معمولاً کشمکش هایی شدید را به وجود نمی آورد که این می تواند به علت ترتیب تولد و اهمیت به سن تولد فرزندان ازر طریق والدین باشد و روابط دوستی و صمیمیت که بین فرزندان و خانواده است ولی در این میان باید یک سری از این روابط از پیش تعیین شده باشد که مشکلات جدید را در خانواده به وجود نیاورند و همین طور والدینی که دارای دو یا چند فرزند هستند باید به ترتیب آنها اهمیت داده و از هر لحاظ به هر دوی آنها توجه داشته باشند چون این تفوات ها در خانواده باعث می شود که فرزندان دچار ناراحتیهای مثل افسردگی یا اضطراب شدید و یا حتی خجالت و کمرویی شود که امید است با تحقیقاتی انجام شده بتوان مشکلات فرزندان اول و آخر و وسط را مشخص کرده که این تحقیقات در نهادهای اجتماعی و آموزشی می تواند کاربرد زیادی داشته باشد .

اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگی های شخصیتی مثل اضطراب و افسردگی و کمرویی بر روی فرزندان و یا به عبارتی ترتیب تولد است که آیا بین ویژگی های شخصیتی و ترتیب تولد رابطه معنی داری وجود دارد و آیا فرزندان اول و آخر از لحاظ اضطراب و افسردگی وکمرویی با هم تفاوت دارند یا نه . این صورت که فرزندان آخر نسبت به فرزندان اول کم اضطراب تر – کم افسرده و کم رو هستند یا نه که جزء اهداف تحقیق حاضر به شمار می روند .

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق
۱- افسردگی در بین فرزندان اول بیشتر از فرزندان آخر است .
۲- بین افسردگی و ترتیب تولد رابطه معنی داری وجود دارد .
۳- اضطراب در بین فرزندان اول بیشتر از فرزندان آخر است .
۴- بین اضطراب و ترتیب تولد رابطه معنی داری وجود دارد .
۵- کمرویی در بین فرزندان اول بیشتر از فرزندان آخر است .
۶- بین کمرویی و ترتیب تولد رابطه معنی داری وجود دارد .

متغیرهای تحقیق
افسردگی متغیر وابسته
ترتیب تولد متغیر مستقل
فرزندان اول و آخر – متغیرهای کنترل شده

 

 

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم
اضطراب : عبارت است از یک نوع اختلالات روانی که جزء اختلالات نوروتیک به حساب می آید که نوعی دلهره و نگرانی است که با تپش قلب و لرزش و ناراحتی و ترس همراه است و اینکه فرد مدام در دودلی به سر می برد و گاهی این اضطراب در حد بالا باعث ناراحتی و مشکلات فراوانی خواهد بود . ( منصور – 1379 و نمره ای که آزمودنی از آزمون اضطراب کتل بدست آورده است . )
افسردگی : عبارتند از یک نوع اختلالات روانی است که به سه گروه خفیف متوسط و شدید طبقه بندی شده است که از نوع خفیف آن به صورت نورتیک بوده است و نوع شدید آن از نوع طبقه سایکوتیک بوده است که افسردگی با علائمی مانند احساس گناه و تنهایی – احساس خودکشی دوری از دیگری در جمع – حضور نیافتن در اجتماع – کم اشتهایی و بالاخره نمره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آمده است . ( منصور – 1379 )
کمرویی : عبارتند از یک نوع اختلالات روانی است که این اختلال هم اگر به صورت شدید باشد به یک نوع بیماری تبدیل خواه شد که کمرویی عبارتند از اعتماد پایین – عدم برقراری رابطه با طرفین و از خود دفاع نکردن – خوب صحبت نکردن – تعرق شدید در مکانهای شلوغ و موارد دیگر و بالاخره نمره ای است که آزمودنی از آزمون کمرویی بدست آورده است . (شاهو – 1380 )

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

اختلالهای اضطراب تعمیم یافته و هراس
گستره ی نخست : قلمرو، تعریف، شیوه های بیان و طبقه بندی اختلالهای اضطرابی
۱٫ تا سال های اخیر، اختلال های اضطرابی، “اختلال های بدنی شکل” و “اختلال های تفرقی” را در مقوله ی روان آزردگی ها قرار می دادند. این اصطلاح در قرن هجدهم توسط پزشک اسکاتلندی، ویلیام کولنبه کار برده شده بود و یک اختلال عصبی شناختی را که به انواع متعددی از اختلال های رفتاری منجر می شد، مشخص می کرد (بوتزین،۱۹۸۸).
در خلال قرن نوزدهم، کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف پذیر و خود- تخریب گر بودند، با عنوان “روان آزرده” متمایز می کردند و این گونه تصور می شد که این اشخاص از نارسا کنش وری ناشناخته ای رنج می برند. سپس در جریان سال های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، دیدگاه مبتنی بر پدید آیی زیست شناختی روان آزردگی، جای خود را به دیدگاه فرویدی مبتنی بر پدیدآیی روان شناختی داد. فروید اصطلاح روان آزردگی را به معنای دیگری به کار برد و بر این نکته تأکید کرد که این اختلال از علل جسمانی ناشی نمی شود، بلکه ریشه در اضطراب دارد. بدین معنا که وقتی خاطرات و امیال سرکوب شده ی ناهشیار کوشش می کنند تا از سطح ناهشیاری به سطح هشیاری راه یابند، اضطراب به منزله ی علامت هشدار دهنده ی پایگاه “من” آشکار می شود و رفتارهای نورُزی به عنوان شیوه ی بیان اضطراب و یا دفاع علیه آن قلمداد می شوند.
این نظریه ی فروید به صورت گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفت و مبنای طبقه بندی روان آزردگی ها را در طبقه بندی تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا(DSM) تشکیل داد.به عنوان مثال، در دومین طبقه بندی این مجموعه تشخیصی و آماری(DSM II) ، روان آزردگی بدین گونه تعریف شده است : “اضطراب به منزله ی خصیصه ی اصلی روان آزردگی هاست و می تواند به گونه ای مستقیم بیان شود یا آنکه ناهشیارانه و خود به خود، بر اساس مکانیزم های روان شناختی مختلف مهار گردد. ” ٱشکارا مشاهده می شود که این تعریف به طور دقیق با دیدگاه فروید مطابقت دارد (همان منبع).
در دهه های اخیر، نظریه پردازان مختلف و بخصوص نظریه پردازان رفتاری نگر، به مخالفت با این دیدگاه پرداخته اند. انتقاد اصلی آنها متوجه این نکته است که روان آزردگی به گستره ای وسیعتر از آنچه در وضع کنونی، تحت عنوان اختلال های اضطرابی مشخص می شود پوشش می دهد. به عنوان مثال، در آنچه اختلال تبدیل نامیده می شود، اختلالی که مبین از دست دادن غیر ارادی پاره ای از کنش های حسی یا حرکتی (مانند دیدن، شنیدن یا راه رفتن است، فرد به هیچ وجه دچار حالت درماندگی نمی شود، در صورتی که از دیدگاه روان- پویشی، این تبدیل ها به عنوان مکانیزمهای دفاعی اضطرابی تلقی می شوند، موضعی که به رغم تبیین بازخورد “بی تفاوتی تمام عیار” این بیماران، جنبه ی استنباطی دارد و بر داده های قابل مشاهده مبتنی نیست. در حالی که “یک نظام طبقاتی قابل اعتماد نمی تواند بر استنباط متکی باشد” (اولمن و کرانسر،۱۹۷۵).
مسلم است که انتقادهای دیگر نیز در این باره عنوان شده اند. پاره ای از مؤلفان، اضطراب را مانند هوش، سازه ای استنباطی می دانند که بر اساس گزارش های فاعلی، رفتارهای اجتنابی و علایم فیزیولوژیکی سنجیده می شود، در حالی که هنوز درباره ی شیوه های سنجش این نشانه های اضطرابی و چگونگی بروز آنها در افراد متفاوت، اتفاق نظر وجود ندارد (لانگ، ۱۹۷۰/ راچمن،۱۹۷۸). مشکل اصلی این است که اضطراب در افراد مختلف به گونه ای متفاوت بیان می شود. به عنوان مثال، پاره ای از بیماران مضطرب، علایم آشکار فیزیولوژیکی را نشان می دهند بی آنکه از حالات هیجانی شاکی باشند و بالعکس، پاره ای دیگر به برانگیختگی های هیجانی اشاره دارند. بنابراین، در حال حاضر هنگامی که دو پژوهشگر درباره ی اضطراب سخن می گویند ممکن است پدیده های متفاوتی را در نظر داشته باشند؛ مثلأ یکی از آنها به سنجش های فیزیولوژیکی استناد کند و دیگری مبنای کار خود را بر گزارش های فاعلی قرار دهد. از اینجاست که به کار بردن اصطلاح کلی اضطراب، بدون مشخص کردن معنای خاصی از آن برداشت می شود، بیش از آنکه به پیشرفت تحقیقات در این زمینه منجر شود تأخیر یا کندی آن را در پی دارد.
و بالاخره باید گفت که اضطراب را نمی توان در قلمرو آنچه تحت عنوان روان آزردگی مشخص می شود، محدود کرد. چرا که چنین احساسی نه تنها در افراد بهنجار وجود دارد، بلکه بیماران افسرده، روان گسسته و منحرفان جنسی هم از این حالت رنج می برند (ناتان و همکاران، ۱۹۸۰). این جنبه ی گسترده ی اضطراب نیز مشکلات بیشتری را در راه فراهم کردن ضوابط تشخیصی، ایجاد می کند. پس می توان از خود پرسید که قلمرو اختلال های اضطرابی بر اساس چه ضوابطی متمایز کردنی است؟
در حد خطوط کلی می توان گفت که اختلال های اضطرابی به مجموعه ای از اختلال های پوشش می دهند که اضطراب یکی از نشانه های اصلی آنهاست. وجه مشترک این اختلال ها، رنج روانی و بخصوص حالت اضطرابی است که به صورت محض یا همراه با نشانه های دیگر، متجلی می شود. بنابراین با در…………………………

 

.تعریف اضطراب، جنبه ها و جلوه های مختلف آن
اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی هر انسان، در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد، به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود به گونه ای که می توان گفت، “اگر اضطراب نبود، همه ی ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم”.
فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه کند : اضطراب است که ما را………………………..

 

 

. شیوه های بیان اضطراب و انواع آن
۳-۱ شیوه های بیان اضطراب
بیان اضطراب به عنوان یک اختلال هیجانی می تواند محدود یا گسترده باشد. در این زمینه باید چگونگی ادراک حالت اضطرابی از شیوه های بیان آن متمایز شود.
در بیشتر مواقع، بزرگسالان ادراک جسمانی خود را از اضطراب با استفاده از اصطلاحات “دلشوره” و یا بالعکس “بی حالی و وارفتگی” توصیف می کنند. کودک نیز گاهی به طور مستقیم به بیان حالت خود می پردازد،اما اغلب ادراک جسمانی وی در رفتارش آشکار می شود، بدین معنا که یا بزرگسال را جستجو می کند تا در پناه وی بتواند بر خود مسلط شود و یا بالعکس با توسل به برون ریزی هیجانی، کوشش می کند تا خود را از حالت “دلشوره” و فشار ناشی از اضطراب برهاند.
بر اساس مشاهدات بالینی می توان شیوه های مختلف بیان اضطراب در کودک را متمایز کرد :
– در رفتارهای ظاهری پاره ای از کودکان هیچ گونه ترس یا اضطرابی مشاهده نمی شود،اما مکانیزمهای دائم اجتناب و گریز،مبین ……………………….

 

-۲ انواع اضطراب
الف) زمینه ی اضطرابی مزمن
اضطراب مزمن به صورت یک ناراحتی کم و بیش دائم در سطح روانی، جسمانی و یا ارتباطی آشکار می شود. در کودکانی که دارای این اختلال هستند حالت مراقبت مفرط و بازخوردهای دفاعی مشاهده می شود،به آسانی از جا می جهند و تظاهرات بدنی متعددی مانند اختلال های خواب و به خصوص بی خوابی ، بی اشتهایی ، اختلال های هضمی،تنفسی یا قلبی را نشان می دهند و به ندرت از احساس اضطراب شکایت می کنند.
از دیدگاه اطرافیان،اضطراب مزمن به صورت “رفتارهای امتناعی” و یا “بلهوسی های” کم اهمیتی جلوه گر می شود که مدتها معنای آن را به درستی…………………………

 

 

فصل سوم
روش تحقیق

 

 

 

جامعه مورد مطالعه
جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان دخترانه شهرستان ابهر است که طبق آمار بدست آماده در این شهر ۸ دبیرستان دخترانه وجود دارد که با جمع آوری تعداد دانش آموزان در حدود ۸۵۰ نفر دانش آموزان در مقطع دوم دبیرستان مشغول به تحصیل هستند .

حجم نمونه
با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد کل آن از بین رفتن ۸۵۰ نفر ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است که انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است .

روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع طبقه ای است که در بسیاری از تحقیقات انسانی ، محقق مایل است نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر گروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیر گروه های مختلفی راداشته باشد مناسب است . ( دلاور – 1380 )

ابزار اندازه گیری تحقیق
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر عبارتند از پرسش نامه افسردگی بک است که این پرسش نامه دارای ۲۱ سوال ۴ گزینه ای است که از ۰ تا ۳ نمره طبقه بندی شده است که این آزمون توسط آرون . بک در سال ۱۹۶۵ طراحی شده و جهت سنجش تنهایی و افسردگی و احساس گناه افراد مورد استفاده قرار گرفته است این آزمون بر طبق نمره گذاری که انتخاب شده است به این صورت که گزینه اول ۰ گزینه دوم ۱ گزینه سوم ۲ گزینه چهارم ۳ نمره به آن تعلق می گیرد و همین طور افرادی که جمع نمراتشان بالاتر از ۱۰ باشد نشانه دارای علائمی از افسردگی باشد شیوه اجرای این آزمون به صورت گروهی است و به این صورت است که بعد از جمع آوری دانش آموزان از آنها آزمون به عمل می آید و مدت اجرای آزمون از ۱۵ الی ۲۰دقیقه است و طبق آمار بدست آمده طبق آزمونهای گرفته شده در نیویورک و بر روی دانشجویان و کارگران اعتبار این آزمون ۷۲ درصد و پایایی آن ۶۵ درصد بوده است .

پرسش نامه اضطراب سنج کتل
این پرسش نامه دارای ۴۰ سوال سه گزینه ای است که توسط کتل در سال ۱۹۷۲ طراحی شده است که جهت سنجش فرضیه بوده است که این آزمون دارای سه گزینه غلط و درست و بین این دو است که نمره گذاری آن از طریق کلید صورت می گیرد به این ترتیب که اگر مطابق کلید باشد ۲ و اگر مخالف کلید باشد صفر می گیرد ولی یک مورد تغیر نمی کند که گزینه بین این دو در هر شرایطی نمره ۱ را به خود اختصاص داده است مدت اجرای این آزمون ۲۰ الی ۳۰ دقیقه است و شیوه اجرای این آزمون به صورت گروهی انجام می گیرد و طبق آمار بدست آمده در تحقیقات گذشته که آزمون اضطراب بر روی اقشار مختلف اجرا گردیده اعتبار این آزمون ۷۵ درصد و پایایی آن ۶۸ درصد بوده است .

آزمون کمرویی
آزمون کمرویی دارای ۳۰ سوال است که دارای ۵ گزینه است که مخالفم و موافقم و خیلی موافقم و متوسط و خیلی مخالفم است که نمره گذاری آن هم بر طبق کلید است و از نمره ۱ تا نمره ۵ طبقه بندی شده است و مدت اجرای آن از ۲۵ تا ۳۰ دقیقه است که توسط مک لین ساخته شده است و شیوه اجرای این آزمون هم به صورت گروهی بودن است که بعد از جمع آوری آزمودنیها آزمون بر روی آنها اجرا گردیده…………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پایان نامه : تنها , ۲۴۰۰۰تومان

 

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی به مانند افسردگی اضطراب و کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع دبیرستان”

شش − یک =